BUITENLAND. GEMENGDE BERICHTEN. HANDELSBERICHTEN. Ill de vorige wesJt werden in de provincie Friesland 19 gevallen van longziekte geconstateerd, waarvan 17 onder slechts twee koppels. Twee nieuwe koppels werden aangetast bevonden. In dezelfde week van 1876 kwamen 23 ziekt.egevallen voor en werden drie nieuwe koppels aangetast bevonden. In de gemeente Wijmbridseradeel had den 17 dezer de onteigening plaats van de van long- ziekte verdachte runderen van de landbouwers Boerma en Sijtsma, te Goengabij den eerstgenoerade werden onteigend 42 stuks tegen eene schade- vergoeding van f 7498, bij de laatste 23 stuks, tegen vergoeding van f 3802. De Pomologische vereeniging te Boskoop vestigt de aandacht op de tallooze rupsennesten, allerwege aan boomgewassen aanwezig, en waar- schuwt dat alien het hunne moeten doen om die gevaarlijke nesten weg te nemen en verbranden; in het water geworpen zijn zij nog geenszins onschadelijk gemaakt. Het zeer uitvoerig programma van deinter- nationale tuinbouwtentoonstelling en het congres, is thans in het licht verschenen. Aamnelding van inzending behoort voor 1 Maart a. s. te geschieden aan den algemeenen secretaris of, zoo de inzendingen buitengewoon veel plaats vereischen, voor 1 Februari a. s. De plechtige opening der tentoonstelling zal plaats hebben op 12 April; de tentoonstelling dunrt waarschijnlijk tot 13 Juni. Eenige maanden geleden trad de zoon van den gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen (Belgie) in den echt, te Deurle. De burgemeesler van die gemeente was van oordee], dat een zoo aanzienlijk paar niet inocht trouwen in het gemeentehuis, waar de minste boerenjongen zijn huwelijk laat slniten, maar begaf zich naar de woning der bruid en verrichtte daar de wetteiijke voorgeschreven formaliteit. Het openbaar ministerie beschouwde deze handeling van het hoofd der gemeente als onwettig, en de burgeineester van Deurle werd voor de oiviele rechtbank gedagvaard wegens over taking van de wetten betretf'ende dei: burgerlijken stand. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd, omdat zij het feit aanmerkte niet als een eenvoudige overtreding, maar als een waubedrijf. De burge ineester zal dus weldra voor de correctionneele rechtbank verschijnen als beklaagd van /,een huwelijk in het geheim te hebben voltrokken," en de jeugdige echtelingen, welke hij door deze inbreuk op de wet meende te begunstigen, zullen als medeplichtigen zijn lot deelen. Graaf en gravin de t'Serclaes de Wommerson zullen echter niet zelven behoeven te komen, maar kunnen zich doen vertegen woordigen De verregaande knoeierijen die in Belgie bij de verkiezingeu plaats vindeu, hebben den "minister Malou er toe geleid een wetsontwerp in te dienen, waarbij eene wijze van stemming volgens het Engelsche stelsel wordt voorgesteld. Binnen een afgesloten ruiinte van het stembureau, de couloir, strepen de kiezers den candidaat aan, dien zij steimnen willen. De namen der verschillende candidaten zijn op het stembriefje gedrukt. Is er slechts een candidaat, dati wordt deze zonder stemming als -gekozen besehouwd. Volgens the Leisure Hour bedraftgt het getal Israelieten op de geheele wereld ongeveer 8 millioen, waarvan Europa 5 millioen telt, Azie 800,000, Afrika ruirn 1 in., Amerika ruim m. en Australie 7000. In Europa woont het grootste getal; in Rusland 2,760,000, in Oostenrijk 1,376,000, in Duitschland 512,000. In Frankrijk telt men er niet ineer dan 50,000, in Zwitserland 7000. Warfchau heeft op de 1000 bewoners 170 Israelieten. Nederland ontbreekt zooals gewoonlijk weder aan deze statistiek. Te Burgsteinfurt woont een grijsaard van 85 jaren, die den slag van Waterloo meegemaakt, ja zells hem gewonnen heeft. Zie bier hoe: Gelijk bekend is, hadden de Engelschen den 16 Juni 1815 een zwaren st.rijd te strijden. „Ik wensclite we], dat het avond was en dat de Prnissen kwamen," zuclitte Wellington. Te°-en dm avond kwamen de Pruissen, eerst Billow, later Bliicher, en wierpen zich op de rechrerllank van de Eranschen. Biilow beval zijn ondonnance trompetter Orland een signaal voor de ruiterij, welks signaal niet was dat van den aanval. Orland had echter blijkbaar verkeerd verstaan, want hij blies wel degelijk valt aan!" En men weet dat juist die aanval den strijd besliste en den geallieerden de zege schonk. Later is Orland, tot wien Biilow den volgenden dag zeide: „Orland, dat zal ik nooit vergeten," gerechtsbode geworden en thans leeft de man van een klein pensioentje, vergeten en blind te Burgsteinfurt. Wellington, Bliicher en Biilow hebben zelfs nooit meer gedacht aan den man, die, zij het onwetend, het meest heeft bijge- dragen tot den val van Napoleon. Nabij Gladbach heeft een ernstig spoorweg- ongeluk plaats gehad. De trein van Dusseldorf Uep floor het verkeerd plaats en van den wissel op een verkeerden lijn, waardoor zij tegen eene ran- geerinachine aanreed. Een postwagen en twee .pSJggnenwagens benevens de tender der rangeer- machine werden zeer BeschacHgd, terwijl eiikele andere wagens eveneens schade bekwamen. Menschen- levens lieett men niet te betreuren, docli niettemin hebben 15 personen ernstige verwondingen bekoinen. De meesten braken een of beide beenen bij den enkel. Te Yerseke zijn van 11 Sept. 1876 tot 1 Jan. 11. 8432 vaten oesters afgeleverd. Ieder vat houdt gemiddeld 1000 stuks. Van deze zijn een groot gedeelte verzonden via Vlissingen naar Londen. Deze kosten in Sept. f 5 en thans fl per 100, zoodat gedurende dien tijd gemiddeld voor 505,920 is verhandeld. Te Zierikzee is in de werkplaats van den meubelmaker van Schaik brand ontstaan. De werkplaats en het woon- en winkelhuis zijn geheel in de asch gelegdeen belendend perceel lieett schade geleden. De politie te Deventer heeft een 16tal jongens van 9 tot 15 jaren in handen gekregen, die des avonds bij eenige nering- doende ingezeteuen verschillende goederen ont- vreemden. Zij hebben dit bedrijf reeds verscheiden maanden uitgeoefend, zonder ontdekt te worden. le Eatwijk a/z. worden de onderwijzeres der be- waarschool en haar echtgenoot vermist. Toen men des inorgens op 't bellen geen antwoord kreeg, werd de deur geopend. Op de tafel lag een papier, waarop stond//Men zoeke onze lijken in het Oegstgeesch kanaal." Te Meerkerk heeft zich het geval voorgedaan, dat een ledig hardglazen asch- bakje, op een aschbakje van gewoon glas liggende, in stukKen sprong, zonder dat het werd aangeraakt. Dezer dagen kocht een Haagsch antiquaar te Leeuwarden een ivorer. beker voor 75. Spoedig werd ontdekt dat die beker een zeldzaain kunststuk was. Hij werd door den kooperaan een kunstliefhebber overgedaan voor/"3000, terwijl denieuweeigenaarhein reeds voor f 4000 weder aan een ander overdeed. Voor een winkel in de Gravenstraat te Amsterdam is de volgende aankondigmg geplaatst //Lieberaalle muizeval te koop h 10'cent." Welk soort van muizenval dat wel zijn mag! Als een bewijs, dat de handel in groenten in Utrecht, gedurende dit saizoen, niet stilstaat, kan zeker dienen, dat in de laatste 14 dagen voor ruim /5000 aan spinazie is uitbetaaldvoor het grootste deel voor Amsterdam bestemd. Binnen kort, zal te Haarlem door de lib. W. v. d.Laan engebr. Cohen een kunstbo- terfabriek, door stooin gedreven, worden opgericht. Te Vledder heeft zich een ongehuwd klompen- maker, die gewoon was zich aan sterken drank te buiten te gaan, door een pistoolschot van Tleven beroofdVolgens proffessor Ansted is de opper- vlakte der kolenbeddingen op de Britsche eilanden 12,000 vierkante mijlen, in Frankrijk 2000, in Belgie 520, m Spanje 4000, in Pruisen 1200, in Bohemen 1000, in het geheel in Europa 20,720 vierkante mijlen. Op het eiland Sicilie heeft zich het zonderlinge geval voorgedaan, dat de ge- vreesde rooverhoofdraan Leoni, sedert verscheidene jaren de schrik van het eiland, met een aanzien- lijke buit heimelijk zijne bende in den steek heeft gelaten. Men verinoedt dat hij zich buitenslands heett begeven. De magistiaat van de stad Liturt heeft het plan het meer dan levensgroote steenen standbeeld van Roland, dat daar vroeger als symbool der stedelijke zelfstandigheid op de markt prijkte en welks overblijfselen, ter gelegen- heid van opgravingen voor het ieggen van het fondament voor een oorlogsgedeiikteeken weder gevonden zijn, weder te restaureeren. Eene geheel onschadelijke groene kleur, zeer geschikt voor het kleuren van suikergoed en kinderspeel- goed, wordt in Weenen bereid door vermenging van de in den handel voorkomende indigo-karmijn met saifraan. Niet alleen is deze kleur zeer schoon en intensief, maar ook volkoimm zonder nadeelige werking bij inwendig gebruik. Sedert eenigen tijd was de politie te Delft bekend, dat een tapper in de Poppesteeg er zijn werk van maakte om knapen in zijne herberg te lokken en bun sterken drank te schenken; dezer dagen werd hij door een hoofdagent van politie op heeierdaad betrapt, toen hij aan vijf jonge lieden, beneden den ouderdom van zestien jaren, sterken drank tapte. Behalve deze 5 waren er nosr een twintigtal jongens van 16 a 17 jaar in de kroeg aanwezig, die alien zich met kaart- of andere spelen bezig" hidden en onder ,/^elag" ziiten. In de vaart onder het dorp Huizum (Fries- land) lag een scheepje, waarin een bejaarde man en vrouw hun verblijf hielden. Een paar dagen geleden kwam een veldwachter bij de vrouw, om haar aan te zeggen, met het scheepje naar eene andere ligplaats te verlrekken, waarop deze te kennen gaf, dat zij dit alleen niet doen kon, daar haar man ziek in de kooi lag. //Maar," liet zij er op volgen, //ik inoet het dan maar zeggen, inijn man licht al drie weken in de kooi." Toen men er bij kwam, bevond men, dat de vrouw waarheid had gesprokenmen kon het er ten gevolge van de verpestende lucht bijna niet uithouden. Een eenvoudig middel tegen jicht en rhu- matiek is het inwikkelen van het zieke lid in hennepwerk, dat men bij touwslagers kan krij- gen of het leggen van eene dikke laag daarvan op de pijnlijke plaats. Wij hebben een geneesheer gekend, die er fraaie genezingen mede heeft be- werktstelligd, ja die zelts door aanhoudend gebruik eenige gevallen van verlamining heeft genezen. Het inwrijven met hennepolie geeft bij rhumati- sche en zenuwpijnen insgelijks dikwijls verzachting van smart. fcSurtrerlijlie stand van TVeuzen van 1521 Januari. Huweluks-Voltrekkino. 18 Januari. Simon van Rees, oud 22 j., jm. en Maria Catharina Broeksma, oud 24 j., jd. Geboorten. 21 Januari. Anna, d. v. Jan M&euwsen en van Johanna Boutens. Oveklijden. 18 Januari Rachel Lensen, oud 1 m., d. v. Cornelia en van Sara Leviua Bliek. Adriaan Pikksart, oud 2 w. z. v. Pieter en van Francina Cornelia Bootsgezel. 20 Januari. Elisabeth Peternella van Kolk, oud 3 m., d. v. Ber- nardus en van Margarietha Riemens. Zeetijdinuren. Van 12 tot en met 19 Jan. zijn in deze haven binnenge- komen bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 13 Jan. Eng. stooinb. Romeo, kap. Ellwood, van Goole met stukg. 15 Jan. Eng. stoomb. Killarney, knp. Rothbarth van Goole met atukg. Eng. stoomb. Stan tons, kap. Lumley, van Londen met atukg. 18 Jan. Eng. stoomb. Rosa kap. Dumberley, van Goole met stukg. Van 12 tot en met 19 Jan. zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent de volgende zeeschepen als 14 Jan. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, naar Goole met stukg. 16 Jan. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, naar Goole met stukg 17 Jan. Eng. stoomb. Killarney, kap. Roth barth, naar Goole met stukg Eng. stoomb. Stantons, kap. Lumley, naar Londen met stukg. 18 Jan. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seeuwen, naar Londen met stukg. In deze haven zijn biunengekomen, bestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als: 15 Jan. Eng. slooinb. Ben Macdui. kap. Duncan, van Sunder land met steenk. 16 Jan. Eng. stoomb. Colletis, kap. Druny, van Goole met stukg. 17 Jan. Eng. stoomb. Jutland, kap. Webb, van Londen met stnkg. Uit deze haven zijn vertrokken, na aan den ijzeren weg alhier te hebben gelost en geladen de volgende zeeschepen als 18 Jan. Eng. stsornb. Ben Macdui, kap. Duncan, naar Sunder land in ballast. Eng. stoomb. Colletis, kap. Druny, naar Goole in ballast. l-*rijzen der Mlffecten. Amsterdam, 22 Januari. Nederlano. Certific Werkelijke schuld 2J pet. 63$ dito dito dito 3 75$ dito dito dito 4 99$ Aandeel Handel maatBcbappij. 5 103 dito exploitatie Ned staatsspoorw. 94$ Belgie. Ocrtificateu bij Rotschild 2$ Frankrijk. Insnhryvingen 3 dito 5

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2