Aljremeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BRAWBWBBR. No. 1219. \T Jaargang. Woensdag 24 Januari 1877. BINNEN LAND. te Willemsoord en de beide laatsten op dat te n Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Diiont te Neuzen. advertentien. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN herinneren de belanghebbenden, dat zij zicli ter inscbrijving voor de Bramlweer inoeten vervoegen ter Secretarie dier gemeente, in den loop der maand Februari aanstaande, zullende zij anders ainbtshalve ingeschreven en. zonder loting, ingelijfd worden. Neuzen, den 23 Januari 1877. Burgemeester en Wethouders voornoeind, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. F*olitiel£ Overziclit. Het bericht uit Daily Telegr., als zou de sultan zich bereid verklaard hebben de gewijzigde voor- stellen der inogendlieden aan te liemen, waarvan wij in ons vorig no. onder reserve melding maakten, is gebleken tot de vele onwaarheden te behooren, over de Oostersche kwestie tnedegedeeld. Aithans het is van geen enkele zijde bevestigd en blijkt integendeel uit latere mededeelingen, dat men te Konstantinopel nog evenmin van toegeven wil weten. Het is afmattend en vervelend tevenszoo telkens weer te inoeten getuigen, dat de onzekerheid oimrent den afloop der onderhatulelingen eindelijk heden of morgen zal worden opgeheven en in een volgeni no. te inoeten berichten, dat het neinen van een definitief besluit alweer is verdaagd. Thatis heet het, dat men heden eene eindbeslissing van de porte, betrelfende het resume initige der voor- stellen van de Europeesche gevolmachtigden, gelijk de officieele iiaavn luidt, tegeinoet kan gezien worden. Dit seint de correspondent van den Times uit Pera, en in de hoop, dat nu eindelijk deze tijding bewaarheid zal worden, zullen we ons heden ver- genoegen met de inededeeliiig van wat alzoo door enkele berichtgevers wordt gemeld. De porte zegt de correspondent van hot Journ. des Debats is in zekere mate niet tegen inmenging der Europeesche inogendheden in de be- noeming der gouverneurs-generaal van de slavische provincien en in die van den voorzitter der commissie van toeziclit. Maar dat die inmenging aan Turkije krachtens een diploinatiek protocol zou geschieden, dit zou de porte als een aantasting barer onaf- hankelijkheid en als een schending van het tractaat van Parijs blijven beschouwen. De partieuliere berichtgever van de Pesther Lioyd, die de Hongaarsche studenten deputatie naar Konstantinopel vergezelt, heeft jl. Zondag een onderlioud met Midhat-pacha geliad. In den loop van dat gesprek zou de groot-vizier gezegd hebben, dat de Turksche gedelegeerden ter conferentie in last hebben gekregen, op de stelligste wijze te verklareu, dat de porte, onder welken vorm ook, de tusschenkomst der mogendheden in de inwendige aangelegenbeden van Turkije niet kan dulden, en in geen geval bijzondere gouverneurs, onder het opzioht der mogendheden, kail aanstellen. Een natie, die nog eenig gevoel van eigen- waarde bezit, zou bij gezegd hebben kan daarin ook nooit toestemmen. Op die laatste woor- den had de groot-vizier veel nadruk gelegd. Ik ben voorbereid zoo ging bij voort op het mogelijke vertrek der ambassadeurs, en indien dit werkel'jk geschiedt, zou ons dit zeer bedroeven, maar wij inoeten hen laten gaan. Wij kunnen dit niet voorkomen. Hun vertrek zal geen ver- andering brengen in onze tegenwoordige beginselen aangaande deze twee punten. A1 wat wij kunnen hopen is, dat eeuige scliikking nog tot stand moge komen, maar zoo niet, dan staaii wij alleen in de zaak. Ten slotte had Midhat-pacha eenige mededeelingen omtrent den toestand van bet leger gedaan en dezen als zeer gunstig afgeschilderd. Uit dergelijke mededeelingen zou men kunnen opmaken, dat en de tegenwoordige sultan en Midhat- pacha meer geestkracht bezitten dan zij, die ge- durende vele jaren aan het hoofd van het I urksche rijk gestaan hebben. Voor lien is de gedachte, door een enkelen stap op de zelfstandiglieid van den sultan en de integriteit. des rijks inbreuk te maken, blijkbaar ondragelijk. Juist orn hiertoe niet genoodzaakt te zijn, hebben zij, terwijl de conferentie reeds bijeen was, met een voor Turk- voegd de m te melden gemeenten, als: a. de ge- meenten Heille en St. Anna ter Muiden; b. Sas van Gent en Philippine. Door gedeputeerde staten van Zeeland is vastgesteld het tijdstip waarop de herijk der maten en gewicliten in bet loopende jaar zal plaats hebben, zooals dit hieronder is aangewezen. Te Breskens, op 25 Juni. Te Groede, ook voor Nieuwvliet, op 26 en 27 Juni. Te Cadzand, op 28 Juni. Te Zuidzande, ook voor Retranchement, op 29 Juni. Te Sluis, ook voor St. Anna ter Muiden, op 30 Juni en 2 Juli. Te Aardenburg, ook voor Eede, Heille en St. Kruis, op 3 en 4 Juli. Oostburg, op 5 en 6 Juli Te Schoondijke, op 7 Juli. Te IJzendijke, ook voor Waterlandkerkje, 9 en 10 Juli. Te Biervliet, op 11 Juli. Te Hoofdplaat op 12 Juli. Te Cortgene, op 16 Juli. Te Wissenkerke, op 17 en 18 Juli. Te Colijns- plaat, ook voor Cats, op 19 en 20 Juli. Te Neuzen, van 2325 Juli. Te Hoek, op 26 Juli. Te Sas van Gent, ook voor Philippine, op 27 Juli. Te Westdorpo, op 28 Juli. Te Zuiddorpe ook voor Overslag, op 30 Juli, des voormiddags. Te Koe- wacbt op 30 Juli des namiddags. Te Zaamslag, op 31 Juli. Te Axel, op 1 eu 2 Augustus. Te sche regenten ongewonen spoed, de nieuwe staats- Hulst, ook voor Cliuge en St. Jansteen, op regeling uitgevaardigd. Op elken eisch der ge- 4, 6 en 7 Augustus. Te Stoppeldijk, Bosch - machtigden kunnen zij nu, met een beroep op kapelle en Hengstdijk (op het dorp Rapenburg) dat stuk antwoorden: „Neen uw eisch is onbillijk, 0p 8 Augustus. Te Graauw, op 9 Augustus. Te want hij maakt inbreuk op de onafhankelijkheid Hontenisse en Ossenisse (op het dorp Kloosterzande der regeering, en hij is overbodig, want wij geven op 10 en 11 Augustus. aan alle onderdanen des rijks nog meer, dan gij pe gcheepsklerken M. P. H. Krol, C. M. slechts voor een deel van hem vraagt-' Krul, W. G. L. Brunings, J. Adei en G. Belle, dienende, de drie eerstgenoemden op het wachtschip Hellevoetsluis worden op non-activiteit gesteld. NgUZBII, 23 Januari. Beroepen tot predikant. bij de hervormde Bij de op gisteren gedane aanbesteding van gemeente te Oostburg de heer K. W. Hulstijn, werken aan den calamiteuse polder Nieuwe Neuzen, thans predikant te Vreeswijk. is het minst ingeschrevenvoor het maken van Ret doet qw egen de berichten omtrent een nieuwen zeedijk (eerste perceel) dejieer^. del) toeedan(j van de beide kinderen van den prins Bolier te Scherpenisse, voor eene som van f 32459, en voor het maken van werken tot oeververdediging (tweede perceel) de beer C. van der Hooft te Neuzen, voor eene som van /32488. De commissaris des konings in deze provincie heeft bepaald, dat de loting zal plaats hebben in de gemeenten en op de dagen en uren, als hieronder zijn aangewezen: Te Hulst op Maandag 26 Februari ten 9 uren voor Hulst, Ossenisse, Hengstdijk, Hontenisse, Boschkapelle, Stoppeldijk, Graauw, Clinge, St. Jan steen. Te Axel op Dinsdag 27 Februari ten 9-|- voor Axel, Zuiddorpe, Zaamslag, Koewacht; ten 11 uren voor Neuzen, Hoek, Sas van Gent, Philippine, Overslag, Westdorpe. Te IJzendijke op Donderdag 1 Maart ten 9 uren, voor IJzendijke Waterlandkerkje Biervliet, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Groede, Breskens, Schoondijke. Te Sluis op Zater- dag 3 Maart ten 9 uren voor St. Kruis, Eede, Oostburg, Cadzand, Zuidzande, Retranchement, Aar denburg, Heille, St. Anna ter Muiden, Sluis. De gedeputeerde staten van Zeeland doen te weten, dat ter bepaling van 't aandeel door de gemeenten te dragen in het gedeelte hetwelk door de provincie in de lichting voor de nationale inilitie en de prinses von Wied te kunnen besluiten met de mededeeling, dat de doorluchtige ouders zich in het toenemend herstel van bun beide kinderen mogen verheugen. Aan veelzijdige belangstelling heeft het 't vorstelijk echtpaar gedurende de ziekte zij ner zonen niet onbroken. Landbouwberichten. De commissaris des Konings in Zeeland heeft aan de gemeentebesturen dier provincie voorschriften medegedeeld omtrent de afmaking van longziek vee en van vee, van die ziekte verdacht. De voor- naamste daarvan zijn de volgende: Bij voorineld rundvee worde niemand toegelaten dan zij, die met de verzorging van het vee belast zijn, of die bij het onderzoek, de onteigening of afmaking diensten te verrichten hebben. De waardeerin? van het vee, dat onteigend moet worden, en de afmaking moet niet aan eigenaars, houders of hoeders van vee opgedragen worden. Tegen 1e hooge waardeering worde gewaakt; zoodra mogelijk na de onteigening worde het vee afgemaakt. Eerst na reiniging worde, de toegang tot de plaats, waar de overblijfselen van het vee zich bevonden, vrij- zulke eischen slechts verwerpen, en wij zullen van 1877 moet worden geTeverd, worden sarrienge- gelaten en het vleesch en de huiden verkocht. u:i /.mm COIRANT. ABONNEMENT. Per drie maandeu binnen Neuzen f 1,Door het eeheele Kijk f 1,10. Door geheel Belgiey 1,40. Men ubonnerrt zich bij alle Boekhaudelaars Postdirec- teoren en Brievenbuahouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien geliere men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag J3B.IE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1