Algemeen Nieuws- en Advertenlieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. No. 1217. 17e Jaargang. Woensdag 17 Januari 1877. abonnement. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JRolitielc Overziclit. De gedelegeerden zijn nog altijd te Konstanti- nopel, en met een echt lammeren-geduld houden zij zich bezig met de hnn opgedragene werkzaam- heden. Zittingen worden nu en dan gehouden en uitgesteld, maar het punt in kwestie blijft zich nog altijd maar in denzelfden cirkelgang bewegen. De oplossing, naar welke zijde ook, is en blijft even onzeker en, dus voortgaande, zal 1 Maart nog hetzelfde schouwspel aanbieden, nu reeds maanden en maanden vertoond. Wat de telegraaf ons meldt, is natuurlijk alles evenzeer met elkander in strijd. 't Eene bericht geeft, hoop op gunstige resultaten, terwijl het andere met evenveel zekerheid de onmogelijkheid daarvan profeteert en dientengevolge bewegen zich ook de beschouwingen der verschillende dagbladen op een hellend vlak en weerspreekt niet zelden hetzelfde blad heden, wat het gisteren als vrij zeker ver- kondigde, terwijl verschil van opvatting den eenen journalist tot dreigende redeneeringen, den anderen tot geruststellende gevolgtrekkingen leidt. Zoo wordt o. a. vooral de houding van generaal Ignatiei, den Russischen gevolmachtigde, verschil- lend opgenomen. De Russische gevolmachtigde zou nl., in het vooruitzicht van eene af breking der onderhandelingen, tengevolge van het verzet van Turkije, aan zijne regeering liebben voorgesteld, den zetel der beraadslagingen naar Venetie te verleggen, om het daar over de, ten aauzien van Turkije, te nemen maatregelen eens te worden. De een zegt, het is een blijk van de zeer ver- zoenende gezindheid van Ignatief en een bewijs, dat Rusland den oorlog wil ontwijkenterw ijl een ander er eene poging in ziet, om tijd te winnen, teneinde de onderhandelingen tot het einde van den wapenstilstand gaande te houden, wanneer Rusland met zijne legers geheel gereed en het gunstige jaargetijde voor den strijd zal gekomen zijn. Het gedane voorstel zou intusschen door vorst Gortschakoff formeel van de hand gewezen zijn, die o. a. verklaard moet hebben, dat de gevol- machtigden zulks even goed te Konstantinopel als te Venetie zouden kunnen overleggen. In dit antwoord van den Russischen rijkskanselier wil men eene vingerwijzing zien van zijn bepaald ver- trouwen in een vredelievenden afloop der conferentie. Wat de vrees voor ongunstige resultaten der conferentie versterkt, is vooral een telegram, voor- komende in de Pol. Corr. Daarin toch wordt ge- zegd, dat de porte haar besluit handhaaft, zelfs de instelling eener nationale commissie, benevens de wijze van benoeming der gouverneurs in Bosnie, de Herzegowina en Bulgarije niet te kunnen aan- nemen, nadat de conferentie reeds den eisch, be- treffende het aanwijzen der garnizoensplaatsen voor de Turksche troepen, had laten vervallen, waar tegenover de verklaring van Ignatief staat, dat verdere concessies voor de conferentie onmogelijk zijn. Een telegram van eergisteren, uit Konstantino pel, bevestigt nog bovenstaande mededeeling van de Pol. Corr. en de vraag treedt alzoo op den voorgrondwat zal er gebeuren, als de conferentie uiteen gaat. //Rusland zal zich niet van het overige Europa afscheiden," dit schijnt de leus der Russische regeering te zijnalthans men vindt die in den Brusselschen Nord en in verschilende telegrammen uit Petersburg vermeld. Doch wat beteekent deze leuze, indien Turkije de aanneming der voorstellen blijft weigeren, zelfs nadat Ignatief daarin al die wijzingen zal liebben toegestaan, welke ze, naar zijne meening, voor de porte aannemelijk moeten maken? ,/Dat Europa besloten is," zegt de Kolnische Zeitung, „om gemeenschappelijk een executie-oorlog tegen Turkije te voeren, zoo het onverzettelijk blijft, zal toch wel niemand gelooven, zoodat er waarschijnlijk een oogenblik zou kunnen komen, waarop Europa zou zeggenwij gaan niet met Rusland mede." Het is niet te loochenen, vervolgt het blad, dat Rusland al 't mogelijke doet, om zijne wenschen voor Turkije aannemelijk te makenmaar of het daarin zoover gaat, dat de west-Europeesche mogendheden ten slotte Ruslands eischen solidair ondersteunen, kan het blad niet beoordeelen. Maar het hoopt, dat, nu Rusland geen peremtoire eischen meer stelt, doch zich genegen toont, om met de porte te onderhandelen, de op- rechte weusch naar vrede, die in de Russische kringen iuderdaad zeer groot schijnt te zijn, ook de Turksche staatslieden verzoeningsgezind zal stem- men. ,/Midhadpacha is, gelijk bekend is, een man met een stalen karaktermaar," aldus eindigt de Koln Zeit., //hij vergete niet, dat een goede stalen kling ook buigzaam inoet zijn. Het summum jus summa injuria geldt ook te Konstantinopel; moge de porte nog in tijds er voor waken, dat deze spreuk in haar geval niet met de tweede beteekenis van het laatste woord vertaald wordehet grootste recht is het grootste nadeel." Naar de taal der Turksche bladen te oordeelen, is de stemming onder de Mahomedanen nog altijd vrij oorlogzuchtig. Zoo de Turksche regeering, gelijk telkens blijkt, geen hooge acliting gevoelt voor de westersche diplomatie, Bassiret en Vakit bekommeren er zich evenmin om. /.Europa, zegt het blad, zal zich wel onzijdig houden. Wij heb ben de kwestie te regelen met onze vrienden (de Russen natuurlijk.) De eischen der Russen zijn een eerste stap op den weg, dien zij willen inslaan tot onderdrukking van de geheele wereld. De Osmanlis komen dus niet alleen op voor hunne eigene rechten en belangen, maar voor die van alle volken. De overtuiging zal hen sterk maken." Neuzen, 16 Januari. Herbenoemd als burgemeester der gemeente Sas van Gent de heer N. Kerckhaert. Benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter te Sluis de heer J. K. Hennequin, burgemeester dier gemeente. Philippine, 15 Januari. Heden morgen ruim 5 ure ontdekte men van hier brand, hetwelk spoe- dig bleek te zijn op de hoeve bewoond door A. de Zeeuw en toebehoorende aan den heer Pusseinier te Assenede, welke brand zoo hevig was, en zoo toenam, dat niets is kunnen gered worden, al het vee, 5 paarden en 7 koeien uitgenomen een veulen, dat door den zoon met levensgevaar er is uitgehaald, is omgekomen benevens het in de schuur aanwezige graan zijn een prooi der vlammen geworden. De brand heeft zich bij de schuur en inhoud bepaald, daar deze van de woning verwijderd stond. Varkenshok en wagenhuis alleen staande is ook dit behouden gebleven. Goederen en geld benevens zakuurwerken der knechten zijn mede verbraud. Naar men verneemt is alles tegen brandschade ver- verzekerd. De oorzaak wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. 11 ij 1stIn 1876 zijn in deze gemeente geboren 54 m. 36 v. te samen 90, waaronder 6 onwettigoverleden 28 m. 19 v. te samen 47; huwelijken voltrokken 16. Bevolking op 31 December 1876 1061 m. 1270 v. totaal2334 zielen Idem idem in 18752312 zielen Dus vermeerdering 22 zielen. Clinge. In 1876 zijn in deze gemeente geboren 46 m. 60 v. samen 106 kinderen. Levenloos aan- gegeven 2. Overleden 26 m. 35 v. samen 61. Gevestigd 53 m. 36 v. samen 89. Vertrokken 47 m. 48 v. samen 95. Gesloten huwelijken 30. De bevolking bedroeg op 31 December 1051 m. 1065 v. samen 2116 inwoners. Westdorpe, 15 Januari. Gedurende het jaar 1876 zijn in deze gemeente geboren 25 m. 35 v. levenloos aangegeven2 2 overleden13 15 ingekomen20 18 verhuisd 27 28 gesloten huwelijken 13. De bevolking heeft sedert 31 December 1875 eene vermeerdering van 15 personen en bedroeg alzoo op 31 December 1876, 793 m. en 830 v., te samen 1623. Zuiddorpe. In 1876 zijn in deze gemeente geboren 19 m. 21 v. te samen 40 kinderen. Over leden 9 m. 5 v. te samen 14. Eevenloos aange geven 1 m. 3 v. te samen 4. Ingekomen 25 m. 13 v. te samen 38. Verhuisd 29 m. 21 v. te samen 50. Gesloten huwelijken 5. De bevol king was op 1 Januari 1877, 461 m. 473 v. te samen 934 zielen. In plaats van den heer S. de Ridder, die ontslag heeft verkregen als hoofdonderwijzer te St. Kruis is de eenige sollicitant S. W. Weisfelt met algemeene stemmen als zoodanig benoemd. De heer D. JScholten, notaris te Ellewouts- dijk is tot kerkelijk ontvanger der hervormde ge meente te Ovezande benoemd. Volgens besluit van de vereeniging voor den effectenhandel, zullen de obligation Spanje buiten- land, van af 16 dezer, worden verhandeld zonder de zes coupons van af 31 December 1874 tot en met die van 30 Juni 1877. Door den minister van justitie is de rijks- veldwachter 3e klasse (jachtopziener) H. C. Doele- man verplaatst van Retrachement naar Moercapelle. Z. D. H. Monseigneur H. van Beek, bisschop van Breda, heeft benoemd tot rector te Schoon- dijke, den weleerw. heer C. P. Blommerde tot dusvere kapelaan te Westdorpe; tot kapelaan te Westdorpe, den weleerw. heer Huibrechts, tot dusver kapelaan te Ruephen. De St. Ct. deelt een overzicht mede van de opbrengst van's rijks belastingen over het jaar 1876. De raming bedroeg f 85,810,321,50; de wer- VEirasm !i naif COURANT. ft.r drie insanden binnen Neuzen f 1,- j Door het eheele Rijk J' 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Meu abouneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien geliere men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1