L T !N. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Y laanderen. E. IE No. 1216. BINNEN LAND. en. ree oor IN- zen >ek, ing. end nit- a- sel- ns- pa- ds- en rs, en dig en tijd ga- ille lint ■ol- rs, srf- *g- 3lt- oor lis- in ler- en- irs, ere ier 17e Jaargang. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. abonnement. advertentien. geheele Rijk 1.10. Door geheel Belgie 1,40. Zaterdas: 13 JanUari lo77. Grootere letters worden near plaat.rn.mte berekend JPolitiels Overzicht. De zitting der conferentie op jl. maandag zou dan eindelijk eens iets te voorschijn brengen, waar- door het Oostersche vraagstuk zijne oplossing zou genaderd zijn, of altlians de conferentie hare taak als afgedaan kon beschouwen en de gedelegeerden huiswaarts zouden keeren. Dit zeiden toch de be- richten in het laatst der vorige week. Wat de telegraaf ons echter thans mededeelt omtreut deze zitting, gelijkt al evenmin op eene beslissing, als alles, wat over vroegere zittingen is medegedeeld. De verwarring schijnt integen- deel meer toe te nemen, of althans de tOestanden eene geheele verandering te hebben ondergaan en de rollen geheel oingekeerd zijn. Waren het eerst de Russen, die Europa in rep en roer brachten door hunne verbazende eischen, thans verbazen zij Europa door hunne toegeeflijk- heid. Turkije daarentegen, eerst geheel in de min- derheid, het, rijk, naar men meende, dat aan de meest gest.renge eischen zou moeten toegeven, oin zijn bestaan als Europesche mogendheid te hand- haven, begint in plaats van concessie te doen, een hoogen toon aan te slaan en denkt in de vertste verte niet aan toegeven. En niet alleen tegen Rusland, dat Turkije als zijn vijand beschouwt, is deze weigering gericht, ook tegen de mugendheden, die de tractaten van 1865 hebben onderteekend en onder welke Turkije ineer vrienden dan vijanden telt. Ten ourechte verklaart men deze wijziging, door te wijzen op de constitute; zij moet elders ge- zocht worden en wel in de eerste plaats in de houding vaii Busland, dat te zwak schijnt, om de aangenomene houding te handhaven; dat, nu het water aan de lippen koint, volgaarne het begonnen spel wil eindigen, als het zich slecnts met eere kan terugtrekken. „Men heeft nogmaals", schrijft een correspondent van de Times, #de ondervinding opgedaan, dat Rusland het paradijs is1 van schraapzuchtige irltendan- ten, die fraaie paleizen bouwen en het leger ge- brek laten lijden; men heeft gezien, dat de Russen geen kanonnen en geen kruid hebben en d'at de soldaten slecht gekleed, slecht gewapend en slecht gevoed worden." Deze mededeeling heeft indruk gemaakt, men zegt thans, dat, niet de grootvorst Nicolaas ziek is, maar zijn leger. De Turken weten dat alles en zij meenen, dat het waar is. Op deze wijze verklaren zij de con- cessies, die men doet, de onverwachte eensgezind- lieid tusschen Londen en Petersburg. Maanden lang heeft men telkens tot hen gezegd z/dit is ons laatste woord," maar telkens is er een later op gevolgd en zijn de eischen minder gewor den. Men ging uit van de bezetting sine qua non van Bulgarije, de vorming van schatplichtige staten, de ontWaperting van de Mahomedaansehe bevol- kin'g en is eindelijk gekomen tot eene consulaire coinmissie van toezicht en twee of drie duizend Turksche Christenen, door buitenlandsche officieren aangevoerd. Waarom zou men nog niet meer toe geven vragen de Turken. Ongevoelig, zegt het Handelsblad, is de toestand geheel veranderd en niet geheel ten onrechte zegt de Parijsche correspondent van de Times, dat Turkije wel zooveel zal toegeven, dat voor Rus land de schijn wordt bewaard en prins Gortscha- koff zich kan laten aanleunen, eene groote diplo- matieke overwinning te hebben behaald. Wanneer Klein-Zwornik wordt gegeven aan Servie tegen eene niet onaanzienlijke schadeloosstelling, eene internationale commissie wordt benoemd, onder welken vorm dan ook, en de gendarmerie wordt samengesteld uit Turksche oud-gedienden onder Europeesche officieren, dan zou reeds genoeg zijn geschied. Dan toch zouden daarbij komen de hervormingen, die Turkije reeds uit eigen be- weging toezegde en wier gewicht men dan ge- loovig zou kunnen aannemen, om later weer te ontdekken, dat ze eigenlijk niet zoo heel veel hadden opgeleverd. De conferentie zal dan eindigen met een beleefd Europeeseh vuurwerkje ter eere van Turkije. Nie- mand zal zich dan hebben te beklagen. Generaal Ignatief en prins Gortschakotf zijn de eenigen, aan wie de moeilijkheden te wijten zijn, waarin de conferentie zich thans bevindt,. Men kan het geduld en het diplomatieke beleid waardeeren, waarvan Rusland gedurende de laatste 18 maanden de bewijzen gaf en toch erkennen, dat de conierentie van Turkije alles verkreeg, wat er op vredelievende wijze van te verkijgen was, na de onverwachte wending in de houding van Rusland. Neuzen, 12 Januari. Gedurende het jaar 1876 zijn aan het rijks- I telegraafkantoor alhier 6914 telegrammen verzonden, j 5158 ontvangen en 7904 doorgezondenalzoo een totaal van 19976 telegrammen. In 1875 Werden 6851 telegrammen verzonden, 5154 ontvangen en 5458 doorgezonden; alzoo een totaal van 17463 telegrammen. Het verkeer is dus in 1876 met 2513 telegram men toegenomen. Door het postkantoor alhier zijn over de maanden October, November en December 1876 de volgende brieven verzonden aan onbekende personen, t. w.: Louise Jonkers, Antwerpen; mad. J. M. Kayser, Givet; E. E. Pastor, Burtscheid; P. van Wijck, Liverpool. Naar wij vernemen is heden morgen op de vlakte nabij Sluiskil drijvende gevonden het meisje, dat den 8 December 11. te Sas van Gent zoo noodlottig verdronkhet lijk is naar de begraafplaats aldaar overgebracht. De Haarl. Ct. zegt, dat het voornemen bestaat, om ook hier te lande de livrets de familie in te voeren. Deze wijziging in de bepaling omtrent de bevolkingsregisters zou, met het oog op de volkstelling in 1879, nog dit jaar tot stand komen. Wij herinneren liierbij dat een dergelijk gebruik reeds sedert lang in de gemeente Sas van Gent bestaat en met 1 Januari jl. ook in deze gemeente en in die van Hoek is ingevoerd. De Precurseur verneemt uit Brussel, dat de Belgische regeering met het Nederlandsche gouverne- ment het over de redactie eener nieuwe conventie-Ter- neuzen eens geworden is. Het kanaal zou worden uit- gediept en de regeering zou de spoorweglijnen Luik Limburg, AntwerpenRotterdam en Mechelen Terneuzen overnemen. Dit bericht wordt evenwel door het blad slechts onder alle reserve medege deeld en het is ook al te dwaas, dat de Belgische regeering de lijnen RoosendaalBreda en Roosen- daalMoerdijk overnemen en de Nederlandsche regeering bij trcataat daarin toestemmen zou. Door den Nederlandschen loodsschoener no. 4, schipper J. Schot, is te Vlissingen een man aange- bracht, James Hansen, afkomstig van het veronge- lukte stoomschip Agnes Willie. Deze persoon had zich bij het zinken van dien bodem met een machinist en een stoker in een sloep geborgen. Hij had, bij zijne redding, 18 ureti in de met water gevulde boot rondgezwalktde machinist en de stoker waren intusschen door koude en uitputting bezwekenook de overige manschappen der equipage zijn omgekomen. De ongelukkige is door den schipper Schot liefderijk verpleegd en door den Engelschen vice- consul te Vlissingen geholpen. Uit Veere ontvangt de M. Ct. de volgende opgave, die tot aanvulling van ons vorig bericht kan dienen Stand der pokken-epidemie te Veere en omtrek (gemeente Vrouwepolder). Sedert 13 Nov. 11. tot op den 7 Januari 1877 aangetast 20, overleden 8 lijders. Ongevaccineerden 13, waarvan overleden 8, her- steld 5. In de jeugd gevaccineerd 5, waarvan onder beliandeling 2, hersteld 3. In de jeugd pokken gehad 2, waarvan onder behandeling 1, hersteld 1. Niet ten onrechte voegt de beriehtgever liierbij ,/Deze welsprekende cijfers behoeven geen com- mentaar I" Den 24 December 1876, des avonds onge- veer te half zeven uren, is door J. J. Boesjes, ten kantore van den brievengaarder te Bllewoutsdijk, aan dezen persoonlijk overhandigd een brief aan het adres van G. J. Boesjes, logemeuthouder te Emmen (Drenthe), inhoudende: 2 muntbiljetten, ieder van f 10, gemerkt no. 806 T. N. en no. 869 E. K., welke brief niet aan zijn adres is bezorgd. De officier van just'tie te Goes verzoekt opspo- ring, aanhouding en bericht. In ons vorig nommer werd gemeld de uit- spraak van de rechtbank te 's Hage, waarb'j een vroedvrouw tot f 8 boete werd veroordeeld, wegens het toedienen van moederkoorn bij een kraamvrouw, toen te vergeefs om den docter was gestuurd en en er doodsgevaar was. De vrouw was gered. Dr. Piepers schrijft nu, dat hij niet kon komen, toen hij geroepen werd, omdat hij verloskundige hulp elders verleende; hij had een recept gegeven van julapiuin met acid, sulph. dil., een astringeerend middel, dat gewoonlijk wordt toegediend met vrucht den volgenden morgen bij de vrouw komende, heeft hij liaar verder behandeld. Er waren bijzondere redenen, waarom hij de vroedvrouw had aangeklaagd, redenen bij de justitie bekerid, (die echter volgens de verschoonende veroordeeling, niet gewiclitig schijnen geweest te zijn!) leu 35» id_ 311, IMBIJZMSCHE COfRAM. Per itfie maanden binnen Neuzen f 1,Door het Q_- Van I tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Men abonueert zieh bij alle Boekhandelaara Postdiree- lC S Advertentien gelievt men aan den Ultgever m te zenden teuren en Brievenbushoudera. uiterlijk Dinsdag en Vnjdag namiddttg DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1