Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BLNNENLAND. No. 1213. 17e Jaargang. Woensdag 3 Januari 1877. Dlt blad versch'Jnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen ABONNEMENT. I 'olitieli Overzicht. Onzekerheid is alweer het wachtwoord in de Oostersche kwestie. Tal van berichten omtrent den loop der onderhandelingen dienen slechts, om die onzekerheid nog te grooter te doen worden. Br wordt nog niets medegedeeld omtrent hetgeen door de conference in hare tweede zitting, welke, naar gemeld werd, jl. Donderdag zou plaats hebben, is verhandeld en evenmin van het antwoord, dat de porte op de voorstellen der mogendheden zou hebben moeten mededeelen. Lang echter zal de onderzekerheid niet meer kunnen duren, omdat toch over slechts weinige uren het einde van den wapenstilstand daar zal zijn, en tot eene verlenging daarvan nog heden inoet worden besloten, wil men voorkomjen, dat dg_ tegenover elkander staande partijen direct de krijgstrompet op nieuw doen schallen, Dat deze verlenging tot stand zal komen, voor korter of langer duur, daarvan is men overigens algemeen overtuigd. zemt, moet een zijner broeders, die in den Kau- kasus het kommando voert, reeds last hebben ontvangen, hem tijdelijk in het bevel over de tegen furkije gerichte troepen, te vervangen. I let lusschen Oostenrijk en Servie gerezen ge- schil, naar aanleiding van het bekende voorval met den monitor Maros, is definitief bijgelegd. De Politische Correspondenz schrijft daaromtrent//Ge- lijk ons uit Semlin per telegraaf gemeld wordt, is de door de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering geeischte voldoening, door de regeering van den vorst van Servie op alle punten en in haren ge- heelen omvang, op de meest bereidwillige wijze geschonken en was, tengevolge daarvan, het salueeren der op de Donau-monitors in top geheschen Oosten- rijksch-Hongaarsche vlag op de verlangde plechtige wijze op Zaterdag nainiddag te 2 uur bepaald." Maar waarvan men niet overtuigd is, is de toegevendheid van de porte. Men twijfelt er aan, of zij zal inzien, dat het tijd van handelen is, dat zij zich voor of tegen Europa moet verklaren. Weigert Turkije zegt de Times de voor- stellen der mogendheden aan te nemen, dan zal het eerste kanonschot, hetwelk de porte, na de weigering, zal afvuren, het begin van haar onder- gang zijn. Noch Engeland, noch eene der andere mogendheden zal tusschen beide komen, om haar van haar wis verderf te redden. Het zou zelfs kun nen gebeuren voegt het blad er bij dat zij, bij den aanvang van den krijg, nog andere vijanden tegenover zich zou zien. Het blad heeft gelijk, maar ook de porte zelve zal dit wel inzien en daarom zou het eene onge- rijmdheid zijn, te verwachten, dat zij de voorstellen der mogendheden onvoorwaardelijk en en bloc zal verwerpen. Dit toch zou gelijk zijn met het tee- kenen van haar eigen doodvonnis. Hare houding is ontwijkendzij weigert niet, maar maakt den toestand daardoor des te meer gespannen. Mis- schien zal het einde toch toegeven harerzijds zijn, maar niet eerder, dan nadat het water aan de ippen is gekomen en zij voor haar en haar rijk de meest gunstige voorwaarden heeft bedongen. Volgens een bericht uit Ragusa hebben" de Bosnische christenen ,een memorandum gezonden aan hunne afgevaardigden ter conferpntie. Yolgens dit stuk zonden de Turken gedurende den oorlog 111 Bosme 1400 dorpen vernield en 6500 menschen vermoord hebben. Bovendien zouden 168,000 inwoners genoodzaakt geweest zijn, het land te verlaten. Zij vragen: vrijstelling van belasting gedurende vijf jpjen, herbouw hunner woningen, gemeentelijke autonomie, het stichten van school- gebouwen, de afschaffing der tienden voor den staat en het recht om even als de mohammedanen wapenen te mogen dragen. Naai de Berlijnsche Tribune verneemt, is de ongesteldheid van het hoofd van het zuidleger, den Russischen grootvorst Nikolaas, broeder des keizers, van vrij ernstigen aard. De grootvorst lijdt aan eene darmonsteking, dezelfde kwaal, waardoor de Duitsche kroonprins in 1873 te Karlsruhe werd aangetast. Daar zijn toestand bezorgdheid inboe- Neuzen, 2 Januari. Bij den hevigen storm, welke gisteren namiddag woedde, is de in den Nieuwe Neuzenpolder, na het ontstaan der doorbraak van 15 December jl., aangelegde keerdam en de daarachter gelegen inlaag- kade doorgebroken, zoodat nu het zeewater door den in 1869 omgelegden inlaagdijk wordt gekeerd. Benoemd tot le Untenant, bij het 8e regement infanterie de 2e luitenant J. W. Draaijer van het 3e regement, in garnizoen alhier. Men schrijft uit 's Hage Sinds eenige dagen is bij den raad van state in onderzoek een geheel nieuwe kieswetben ik wel ingelicht, dan wordt de census, vooral in de zoogenaamde steden, verlaagd, en worden zoo- reel mogelijk kiesdistricten voor de leden der tweede kamer van de staten-generaal gevormd, waar slechts een lid wordt gekozen. Komt de nieuwe kieswet tot stand, dan behoort de tweede kamer der staten-generaal te worden ontbonden. - In den stoijmachtigen nacht van Vrijdag op Zaterdag is te Borssele een vaartuigje, geladen met metpelsteenen, tegen den dijk geheel uit elkander geslagen. De beinanning, bestaaude uit den schip- per en een knecht, heeft zich kunnen redden. Naar men meldt woont de eerste te Ellewoutsdijk en kwam hij hier lossen, daar de lading voor's Heeren- hoek bestemd was. Men was Zaterdag druk bezig om de stukken van het vaartuigje en de ladin° op te zamelen. Gedurende het jaar 1877 zal aan ieder aan- geworven militair, die zich als vrijwilliger bij de landmacht verbindt, uit het werffonds f 75 hand- geld worden verstrekt. Bij reengagement beneden het 40e levensjaar wordt aan ieder soldaat 60, aan ieder korporaal f 90, aan ieder onderofficier 120 uitgekeerd. Voor den sergeant- of korpo- raal-milicien, die vrijwillig dienst neemt, worden dezelfde sommen te goed gedaan, die bij reenga gement van onderofficiers en korporaals zijn vast- gesteld. Voor ieder loteling, die onder de wape nen wil blijven, zonder zich als vrijwilliger te verbinden, wordt voor elke zes maanden werkelijken dienst een som toegekend, geevenredigd aan het maximum der premien, die bij reengagement wor den toegekend. Aan den aspirant-korporaal, die bij de infanterie of artillerie vrijwillig voor zes jaren dienst neemt, wordt f 85 premie, aan den aspirant-onderofficier f 115 premie toegekend. Het ontvangen van premien is geen beletsel, om tot omcier te worden bevorderd. Eenige dagen geleden werd in de N. R. Ct. per advertentie iemand gevraagd om zich te belasten met de opvoeding van een kind. Op Kerstdag kreeg zeker persoon in de Hartmans- laan, die op deze advertentie geschreven had bezoek van een dame met een circa 4-jarig knaapje'. Zij verlangde de conditien van den man te kennen verklaarde dat het kind heette Willem Frederik Karel, en verdween, terwijl de man zich in een ander vertrek begaf, om een appeltje voor het kind te halen. Men is haar nog niet op het gpoor. Of de man in zijn schik is met dit Kerstgeschenk weten wij niet. Men schryft uit Leeuwarden In den laatsten tijd kwamen in de dagbladen herhaaldelijk berichten voor omtrent het vinden van lintwormen in kippeneijeren. Een dier be richten hield in, dat de lintworm eene len^te had van niet minder dan 25 meter. Velen hiehfen deze berichten natuurlijk voor onwaar, en terecht. Toch kan het geene verwondering barendat anderen die nooit een lintworm hadden gezien aan de vertelsels geloof sloegen. Maar ook zij' die de zoogenaamde lintwormen in de eijeren vonden, zijn de dupes van een vergissing geworden daar de voorwerpen, oppervlakkig beschouwd, veel op een lintworm gelijken. Ook hier zijn n. 1. onlangs in een gekookt kippenei twee dusgenaamde lint wormen gevonden, benevens een massa gestold korrelig eiwit. Bij nader onderzoek bleek, dat de beide voorwerpen eene lengte hadden van p. m. een meter. Oppervlakkig beschouwd hadden ze in vorm veel overeenkomst met een lintworm. Het waren twee linten, strengen of snoeren, ze waren gekronkeld en bestonden uit gestold en hard eiwit. Ze misten evenwel de geledingen en andere kenmerken van een lintworm. De oorzaak van het ontstaan dezer zonderlinge afwijkingen Ueht nog in het duister en is moeielijk te verklaren. Hoe t echter ook zij, lintwormen waren het niet en kunnen het ook niet geweest zijn. Omtrent den moord op de familie Luhmann, op de onderneming Soengei Diski op Sumatra's oostkust, schrijft de Straits Times: Wij hebben omtrent de vreesselijke gebeurtenis den 17n October voorgevallen op Deli, bijzonder- heden ontvangen van een lid der familie van de ongelukkige dame, die zoo wreedaardig vermoord werd. Het blijkt daaruit, dat de heer Luhmann, mevrouw Luhmann en de heer Reveniug in de' hooge galerij van hun huis waren, toen de ge beurtenis plaats vond, ongeveer te negen ure des avonds. De beide eersten zaten op een canape, de laatste op een stoel, toen een man plotselin* te voorschijn sprong, gewapend met een klewan^ waarinee hij den heer Luhmann een hevige wonde aan de heup toebracht. De heer Luhmann spron-r terstond op om zijne vrouw te beschermen, die hij bij den arm greep en binnen het huis bracht, j waar zijne kinderen waren. De heer Revenin<r' stelde zich intusschen te weer, waarschijnlijk geen gedachte hebbende op zulk een groot getal boos- COLIRANT. Per drie maanden binnen Nenzen f 1,Door het *eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- fceuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIE N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinedag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1