v s i i i opruimibig" EERE WIEN EERE TOEKOMT. L. VAN fAESBER&HE-JAMNS, Ujftff IJAliii ADVERTENTLEN. II ULPOND E H w 1.1 li EH, M. W. H1LDERN1SSE, Ikiidtlaar in Binnen- en Builenlandsch gedistilleerd, "Fen Timmennanskiiecht ALMANAKKEN voor 1877. STEENROLEN. Uur^erlijlie stand van TNeuzen van 1117 December. %9'jale S t a i» t s I o t e ij. Zeetijdingen. hanpelsberichten. Prijzen <ler Etlecten. Amsterdam, 18 December. Rotterdam, 18 December. Gent,, 15 December. Lonilen, 18 December. Bevalien van een meisje C. W. VAN DER WIELE—Saman. Spauje van 1 Januari 1876 tot en met 1 Januari 1877 worden van af heden gekocht door Cominissionnair in Etfecten Ter Aa, 15 December 1876. Bevallen van eep meisje J. M. BAL- KENSTElN geb. Scheerhout. Neuzen, 16 December 1876. Eenige kennisgeving. ijeden avond ten bait zeven ure overleed na een langdurig lijden, inijti hartelijk gelielde echtgenopt GERARD VAN DE V REDE, in leveu Aannemer van werken albier, in den ouderdom van juim 61 jaren. Neuzen, den 18 December 1876. Wed. G. VAN DE VREDE. Eenige en Algemeene kennisgeving. Heden overleed in den ouderdom van 76 jaien mijne geliefde echtgenoote SARA DEN EXTER, diep betreurd door mij, mijne kinderen en behuwdkinderen. T E HULS T. Ketiltild al andere Coupons volgens de Ainster- damsche notering zoiider kosten en gee ft groot voordeel op Beigisch Bankpapier en Specie. 1 December 1876. ViViriii Op eene jaarwedde van f 501*,— en jaarlijksche gratificatie van /50,— wordt, gevraagd een aan de Openbare Lagere School te St. Jan Steen (Zeeland), voor I Januari 1877, stukken aan den onddrgeteekende in te zenden. De Burgemeester, N. B. IJ S E B A E R T. LIKE URST OXER, \I ID DELB U Hi Noteert 1873 en 1874' COGNAC, merk tin Bois f 1,25 per flescb; MADERA/0,90 per liesch; div6rse WIJNEN, BISSCHOP en 1 ROE- BEL PUNCH tot uiterst biliijken prijs. T7~bekomen alle soorten van I circa r,4 7Q 41 250 78* 118 87 ISA n A 4J* P. STOPFELS. Neuzen, ,19 December 1876. Eere en dau)c wor.dt aan den lieer 15ATENB1 RG, hotelbou^.pr van het ^ederlandsch LogeiHent te Neuzen, en diens echtgenoote mej. BA'iENBL KG door den oudergeteekeude toegebracht voor Iiunne etflijke en ilinke housing en voor de vele be- moeungen, welke zij zich liebbeu gotroost tot bet terugvinden van bet verloren bankbijlet van 25 gulden, in hunne kofcekainer voor eenige weken vermist, en hetwel'k gevonden was door een be- gped landtouwer, die bet opium en m zijnepor- tefeuille stak, dock op aandrang van genoemde bewdners is moeten teruggegeven worden. lloek, i Dec. aan concurreerende prijzen, bij J. DE BRUIJNE op de markt te Neuzen. van Likeuren, Si gar en en een gedeeltelijken WINKELOPSTAND bij H. RIBBENS te Neuzen. werk begeerende vervoege zicli bij G. J. BAL KENSTEIN, Mr. Tirnmerman te Neuzen. Bij E. VAN BRA BAN D te Lamswaarde te bekomen Groote en kleine groene; groote eu.kleine witte, plak- en kantoor-almanakken; Vincentius-, Alle- mansgerief-, H. fauiilie-, de kluciitige Gentenaar-, Meester Uievens- en Snoeks-almanakkenNlieuw- iaars kransen voor sclioolkinderen, prijzen 5, 10 12, 15, 20, 25 en 30 cent; Lijsten ill soorten, als: vergulde, bruine met vergulde" ran- den; Venstergaas, blauw gescbilderde en eiten klettr in blauw en groeu. De ondergeteekende maakt aan alien ar- bekend dat liij voor geei|e scliul- den jiistaat, die door zijne vrouw zyn gemaakt. P. E. VAN HQOLEN. Neuzen, 19 December 1876. .De Nptai'is S. A. DJ'i SMIP,T te *\.xel, maakt bekend: dat bij zich belast met het aan- eu verkoopeu van Binnen- en Buitenlaudsclie Effecteu, iuwisseling van Cou pons euz. In lossing tot Vrijdag 22 Decem ber, puike grove RUHR-KAGHMj- KOLEN voor rekening van P. A. Adriaansens te Walsoorden. De vijt Coupons Buitenbiml Spauje, i'l December lk74 M eii'met 31 van Gebooxten. 13 Dec. Maarteu. z. v. Pieter van Strien en v»n Johanna van den Ouden. 14 Dec. Francois Guillanme, I V Adolf Louis Ocket en van Prudentia Melania Fratsaert. Cornelia Maria d. v. Cornelia Pikkaart en van Elisabeth van de Wege. 16 Dec. Maiia Anna, d. v. Gerardus Johannes Balkenstein en van Johanna Margaretha Scheerhout. 17 Dec. Cornelia Maria, d. v. Minikus Wisse en van Wilhelmma Maria van Maelsaeke. Prijzen van 100 en daarboven. 5de Klasse. Trekking van 15 December. 25000 no. 12872. 1000 7216 10402. 400 2740 3191 4388 6748 9137 15829. I 200 344 894 8065 16680 17642. 100 3460 6814 6835 8223 8270 11596 120o7 14297 15666. Van 8 tot en met 15 Dec. zijn in deze haven biuueuge komen bestemd voor Gent, de volgeude zeeschepen als: II Dec Eng. stoomb. Stantous. kup. Luinlb, van Londeu met stnkg. - Eng. stoomb. Colletis, kap. Dromy. van New- Castle met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap Ellwood. uaar Goole met stukg. Eng. sloep Liiy, kap. Hills, van Ipswich met stukg 12 Dec. Noordsche bark Ocean, kap. Christiaanse, van Riga met balken. 13 Dec. Nederl. kof Eurika, kap. B. de Groot, van Grimsby met koleu. 15 Dec. Kng stoomb. Rosa, kap Dumberly, van Goole met stukg. Eng stoomb. i'ichard Moxtou, kap. J. Ver van Goole met stukg. Van 8 Dec. tot en met 15 Dec. zijn uit deze haven vertrokken, komende van Gent de volgende zeeschepen als 10 Dec Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberly naar Goole met stuk-r Eng. stoomb. Killarn. y, kap. Rothbarth naar Goole met stukg. Beig stoomboot Flecha, kap. Seeuwen, naar Louden met stukg. 13 Dec. Eug. stoomb. bunions, kap. Luinl y, uaar Goole met stukg. Eng. stoomb. Colletis kap. Druny, naar Shields met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood naar Goole met stukg. - Fransche brik G. G. M„ kap. Maurm, naar With by met ballast. Fransche brik Rosa Joseph, kap. Lemaitre, naar Racasta met ballast. 14 Dec. N.-Diiitsche bnk Joseph, kap. H. Shultz, naar Cette met slippers. N.-Duitsche schooner Cornelia, kap Heeringwa, naar Afrika met ballast. 15 Dec. Deeusche schooner Johanna kap. Tonnesen uaar Spauje met ballast- In deze haven zijn binnengekomeii. bestemd orn aan den iizeren weg hier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als 8 Dec. Eng. stoomb. Kepier, kap. C. Mohrke, van Sunderland, met steenk. 9 Dec. Eug stooiub. Londos. kap. F. Spink, van Goole met stnkg. en steenk. 13 Dee. Nederl. Galjoot Eunka, kap. B. de Groot, van Grimsby met steenk. Eng. stoomb. Alice, kap Beerman, van Rotterdam ledig Uit deze haven zijn vertrokken, lia aan den ijzeren weg alhier te htbben gelost en getaden de volgende zeeschepen als 9 Dec. Eng. stoomb Kepier, kap. C. Mohrke, uaar Suuder- laud met ballast. 12 Dec Eng. stoomb. Londos, kap. 1Spink, naar Goole met stukg. NkukklaM). C'ertific Werkelijke schuld dito di'to dito' dito dito dfto Aandeel Handelmaatschappij. dito exploitatie Ned slaatsspoorw. jUtLoiK. Ccrtificateu bij Rotschild FEAMtRWK. jnschrijvingeu dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1^72 dito L. 100 1873 I.oten 1866. Oblig. Hope Co. Leeniog 1860 Certifie. dito Inscript. Stieglitz Co, $e a 4e L. Obligation 1867—1869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito 1 Aand. Baltisehe spoorweg dito spoorweg PotiTiflis jji*o dito Jelez Orel dito dito Charkow Azovv 1 Schatkist obligation Oblig. metall. in zilver Jan./Juli Amsterdam 16 December. Metall. 19,60 dito zilver f 23,20 Div. Eng. per 11,82*; Eng. Russen per 1L 82iEng. Portugal per 11,821 Frans. J 47,65. Belg 47 65 Pruis. 58,60 Hamb. Russen 30* Russer in Z R 28* Poblsche per 6 Poolsche per Z. RJ Spaansche piasters Spaausche binneulandsche Amerik. dollars f 2,46* papier J 2,26 Bij ruime aanvoer ging Tarwe 25 ct. lager Rogge iets lager; Gerst 10 ct. lager; overige grauen bijna als voren. Zeeuwsche eu Vlaamsche Tarwe 10,— a J 11 .30 Over- maassche 10,20 a 11,—. Nieuwe Tarwe 10.80 a 11,60. Rouge, Zeeuwsche en Vlaamscne J 8,10 a 8.70. Over- maassche 7,80 a 8,40. Nieuwe 7,50 8 Gerst Zeeuwsche winter 6,70 a 7,20, mindere /5.70 a/ 6,80 zomer dito f 6,10 a 6,50. mindere J 5,40 a 6,~. Haver, korte 4,80 a 5,80. lange 4.— a 5,—Pa^e°" boouen 8,— a 8,40. Duivenboonen 8 a 8,50 Bruiaeboonen f 14,a J 14,75 mindere J 10, ay Witteboouen, Walchersche 15,50 a 16.50 Zeeuwsehe f 11,- a 14,-. minder 7,- a 10,50 Erwten. Walchersche 11,25 a 11,75. Zeeuwsche 10.50 a 11,— Kbolzaad, 74* a 75* Lijnzaad 318 per 2040 kilo E.eren /-,— a fper 100 stuks. Aardappeleu /3,90a/4.50. Vlas. Ter markt werd ongeveer 44000 steen aangeboden die vrij wel opruimde tot vorige prijzen; mindere soorten worden lager verkocht. Meekrap. Stemming flauw handel beperkt. Roode en witte Tarwe, op staal fr. 30,—. Rogge op staal fr Gerst, fr. Haver, nieuwe fr 23,50 Boekweit. fr. 18,—. Paardeuboonen fr. 20—. Koolzaad fr. 46 Lijn- zaad fr. 35,—. Lijnkoeken fr. 28,50. Koolzaadkoeaen fr 21,50. Boter fr. 3,75 per kilogr. Eiereu fr. 2,25 per 26 stuks. Graueu vast maar stil. 21 pet. 62* - 74* 98* 102* 94 67} Ruslah d. Polen. OORTENRIJK. Hongakije. ItalIe. Spanje. PORTUGAL. Turkije. Eg'tpte. Ahe2ika. Beaziue. dito 'dito April Oct. dito in papier Mei/Ncv. dito dito Fpbr./Aug. Aaiid. Nption. bank Schntkistbilletteb CertVfic. Am terdam Obligatien Buitenl. dito Jliuuenlaudsehe Ubligatien luschriiviug Alg. schuld (iiifa ^86S' 7 dito dito dito (1904) dito dito dito (1885) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dilo Ceutral Pacific dito A Paul k Pac. Spw. lesec. dilo dito ditb 2e sec. Qblig. 1863, 3 4 5 2* 3 5 5 5 5 5 '5 5 4* 4 4 4 '6 5 4* 3 5 5 5 4 5 5 5 3 6 7 4* ,79* 88* 81* 80* 270 78 795 51* 51^r 46* 46 53* 100 63* 98 83* ii tan de onderstaande en verder bekende DepSthoa- V ders is vferzodfietf Mne hieuwe hezending van alle Prijxen vau Coupons. Ahstkkiiam 18 DecemheE MeUll. /'.re,55 dito zilver f 22,77*; Div. Eng. per 11,82*. Eng. F-.rtugal per £1 11,82* spaausche piasters/-,— Amerlkaausche (loliaih, ^(.e|ujjer ffflQ eu (Je Jrie COUpOUS BillUeUlailtl (iu goud) 2,46*. uit het Magaznn van «AN HOUWENINGE V13SBB, welke zich zoowel door gof.de KwaLirzir am lagbs prijs bijzon er lanbevelen. Afgewogen iu verzegelde pak/es van o - 1 ons, waarop het nummer en de prijsloopen Cents tot f 3 phr 3 "Is. ziJn vermeld. Bij hoeveelhbden v n minstens 15 Nsd. pond, worden dezelve desverkiezende in ine iood bekleede kistjes afgeleverd. Prijscourunlen zijn gratis te bekomen Neuzen, J. C. van SprangAxel Hontenisse C. Fazsaert; Sluis, J. C. J. Met, en P E. Me.t; Middelburg, A. Goethah - lis.ingeo, OA. S"'h'r,ajf Aershavcn J. W. van BrabandGoes, J. T- I Zierikzee, Jb. Ochtman J».

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 4