GEMENGDE BERICHTEN. Out! en Henw. del vinden zal ora met den toestand van liet oogen- blik zijn voordeel te doen. De vrienden van nezen beweren, dat hij slechts het werktiiig van Emeri- qne en van de Vin geweest is. Yoor het oogen- blik is de gansche omvaug der ramp en hare ge- volgen nog niet te schatten. Nu reeds vermoedt men een te kort van 4 millioen francs. Het aan- tal geheel of gedeeltelijk geruitieerden door de speculaties van den directeur acht men vrij groot, dewijl de inrichting het meest onbepaalde vertrou- wen van iedereen bezat. Zoo gaan soms de nuttigste instellingen te niet door de schuld van een of van enkelen, die mis- bruik maken van het in hun gestelde vertrouwen. Bmdrique schijnt arm in Belgie gekomen eu amb- tenaar bij de finna van Gent en Loos geweest te zijn op een inkomen van nog geen f 300's jaars. De groote benedenzaal van hetGentsche stadhuis is stellig eene der schoonste gothische zalen van Belgie. Zooals men weet is zij sedert eenige jaren zorgvuldig hersteld en van onder de dikke laag pleister, waarmede zij in het begin dezer eeuw onkennelijk geinaakt was, als verrezen. De houten zoldering met hare groote gebeeldhouwde balken, de sierlijke vensters met hunne geschilderde ruitjes, waarop de wapens der Gentsche neringen en gilden in allerlei kleuren staan te prijker., de groote stevige eikenhouten deuren met hun prachtig ijzeren slot- werk, de sierlijke gothische ornamenten rond de deuren en langs de wanden, het wit en grauw plaveisel, waarvan de teekening een reusachtig en ingewikkeld labyrint verbeeld, dit alles geeft aan die groote benedenzaal een gansch eigenaardig en indrukwekkend karakter. Doch zelden leverde die zaal een zoo schilderachtig schouwspel op als nu, dat men er de costumes en de wapens die in den historischen stoet van den driehonderdsten verjaardag der pacificatie van Gent gediend hebben langs de wanden en op de lange tafels met veel goeden sraaak geschikt heeft. In den achtergrond en rondom de zaal ziet men de vaandels en vlaggen met de wapens: de hooge lansen der lansknechten, de sierlijke helle- baarden en schietbussen; de kruithorens, de prachtige degens, de blinkende helmen en harnassen en vooral de ftjnbewerkte schilden. In 't midden der zaal liggen meer dan duizend volledige costumes op de tafels uitgespreid, van de schoone uitgesnedene veelkleurige schoenen tot den eigenaardigen XVI eeuwschen hoed toe. Hier licht een edelman in 't satijn en in't fluweel, daar een Spaansche soldenier met rood en geel wambuis, of een inquisiteur, of een bloedroode beul, of een rederijker, of een Gentsche schepene, of een prachtige bazuinblazer of een rijkgekleede schilddrager. Al de costumes, wier bonte kleuren nog buitengewoon frisch zijn, schijnen als het ware tot de wereld der levenden te behooren. Men zou zich bijna in eene plaats denken, waar honderden personen der XVI eeuw uitgestrekt te slapen liggen; en in die groote indrukwekkende gothische zaal zou het bijna natuurlijk schijnen, indien alien op een teeken recht stonden en in bonte menigte dooreen begonnen te wemelen. Binnen weinige dagen zal die prachtige en gansch eenige tentoonstelling voor het publiek opengesteld worden; want zooals men weet, zullen al die wapens en costumes verkocht worden. Verledene week stond eene nieuwsgierige volksmenige voor de deur van een slachterswinkel te Antwerpen, daar men zeide dat de slachter be- trapt was op het oogenblik dat hij zich bereidde een kind, dat hij verwurgd had, in worstevleesch te hakken. Dit gezegde had bij sommige klanten geloof gevonden, te meer daar men een politie- agent het huis had zien binnengaan. Weldra zag men den agent van politie buiten- komen, gevolgd door eene vrouw, die een vierjarig knaapje bij de hand hield. Ziehier wat aanleiding tot het gerucht had gegeven: Brechet, varkenslachter, oefent zijn bedrijf uit op eene met glas overdekte achterplaats. Op het oogenblik dat hij een ketel vol varkensbloed van het vuur had genomen, werden de ruiten boven zijn hoofd verbrijzeld, en een kleine knaap kwam midden in het rookend bloed te recht. De slachter greep spoedig het kind en hield het druipend van het bloed, boven de ketel, toen zijn leerjongen te huis kwam en hem met den grootsten schrik in die houdiug vond. De jongen, die van de slimste niet is, geloofde dat zijn meester voornemens was het knaapje in het bloed te koken. Hij verweet hem dit met de grootste verontwaar- diging en liep toen zoo hard hij kon, de politie verwittigen. Onderweg verhaalde hij het geval aan eenige voorbijgangers, waardoor de samenscholing ontstond. Salorao's rechtspraak tusschen de ware en de valsche moeder wordt terecht door de geheele wereld bewonderd, In Let Fransche plaatsje Bazas had voor eenigen tijd een dergelijk rechtsgeding plaats. De reenter was echfer geen groot koning of maarschalk-president, maar een eenvoudig brigadier der marechausse. Op zekeren dag werd hij namelijk door een boerin aangesproken, die zich beklaagde, dat hare buurvrouw haar een half dozijn jonge eenden had ontstolen. De buurvrouw hield daaren- tegen stokstijf staande, dat alle eenden, die op haar erf liepen, haar eigendom waren. De brigadier gelastte cerstond beiden vrouwen, alle eenden in haar voorschoot te doen en hem oogenblikkelijk te volgen. Na ongeveer een iniji te hebben geloopen, commandeerde de brigadier; Halt! Laat loopen de eenden Terstond begaven zich de dieren regelrecht' naar het erf, waar zij het eerste levenslicht aanschouwden. Geen enkel harer vergiste zich in den weg. De diefegge stond verbluftde eenden waren hare beschuldigsters geweest. Te Sluis loopt een gerucht, dat eene poging om eene dilligence, rijdende tusschen IJzendijke en Ecloo, in de buurt van Watervliet, aan te randen, door de kloeke houding van een passagier moet mislukt zijn. Te Amsterdam is een //kruijer" gearresteerd, beschuldigd van oneerlijkheid. Dit moet een ongekend feit zijn. In de kerk der Israe- litische gemeente te Woerden is ingebroken; er zijn eenige zilveren voorwerpen ontvreemd. Men schrijft uit Maastricht dat het aantal kloosters in Limburg, ten vorigen jare 46 bedragende, thans tot 56 gestegen is, verspreid over 37 plaatsen. lemand, die voor zijn genoegen een dag in Amster dam had doorgebracht, is, toen hij in zijne woning te 's Graveland werd gebracht, aan de gevolgen van het overraatig gebruik van jenever bezweken. De gemeenteraad van Amsterdam heeft voor de internationale tuinbouwtentoonstelling, in het volgend jaar aldaar te houden, eene subsidie toegestaan van /3U00. Een boerenbehuizing c. a. te Finster- woid die volgens aankomsttitel anno 1766 was aangekocht voor de som van /175 en 2 lagen turf en vervolgens in 1842 was aangekocht voor /2075, bracht voor eenige dagen in publieke veiling 12,600 op. 't Land is groot 7,23,70 centiaren. - De gelukkigste gemeente in ons land is wel Hieslum (Wonseradeel), waar de raad den armvoogd, wiens collega was overleden en die dus alleen de armverzorging tot taak had, op rerzoek heeft ontslager., uit overwegingdat er geen armen zijn! Bij Bergum is deze week op een avoud een koopman, die te Veenwouden met den laatsten trein uit Groningen was gekomen en verder te voet huiswaarts keerde, in de nabijheid van zijn woning aangerand, op den grond geworpen en van een belangrijke geldsom, men zegt f 4000, beroofd. Te Antwerpen staat een Nederlandsche loods terecht, die eene som van 150 heeft ont vreemd aan boord van een schip, dat hij van Vlissingen naar Antwerpen moest loodsen. Te New-York doet zich de winter zeer streng gevoe- len. Het laatste gedeelte van den onderaardschen spoorweg te Londen is thans voltooid, en voortaan zullen tusschen 5£ uur 's morgens en 11,50 uur 's nachts niet minder dan 800 treinen de reis heen en terug maken. De groote lijkoven te Washing ton, door dr. Limoyne opgericht, is den 6 December voor het eerst gebruikt t.er verbranding van het stoffelijk overschot van den Maltheser ridder, baron Joseph Charles de Palm, die zulks in zijn testament had verzocht. De Independance Beige meldt dat in de Vereenigde Staten voortaan zilveren dollars zullen geslagen worden van 412| grammen, dat is nagenoeg een halven kilo. DeheerRenz, die oniangs met zijn paardenspel te Keulen eenige voorstellingen gaf, maakte daar eene zuivere winst van 240,000 mark [f 144,000). En dan klaagt iedereen nog over den vslechfeu tijd!" Sir Rowland Hill, aan wien Engeland de invoering der postzegels en van het penny-port te danken heeft, vierde den 3 dezer zijn 81e verjaardag. In zijn geboorteplaats Kidderminster is dezer dagen in eene meeting de oprichting van een standbeeld ter zijner eere besproken. Het denkbeeld werd geopperd, het daartoe benoodigde geld uit bijdrage van 1 penny bijeen te zamelen. Bij eene voorstelling in het circus-Salomonsky te Berlijn, heeft de groote krokodil in het aquarium van inr. Iwone een der grootste slangen den kop afgebeten. De krokodil schijnt zich daannee echter de maag bedorve i te hebben, want zij stierf daags daarna. De slang had eene waarde van 360 mark. De krokodil was kort geleden voor 1800 mark aangekocht. Somber, melancholisch suist de kille adem des zuiden- winds door de naakte takken der bootnen. Eene drukkendebenauwende zwaarmoedigheid schijnt der natuur hare grootsche werking te doen vergeten. Geen enkele vogel laat zijne liederen hooren; w >est eu ledig zijn de nog oniangs met weelderig graan bedekte akkers. Slechts nu eu dan hoort men daar- over het schot van den eenen of anderen jiger knallen, die, misschien onder den indruk der alom heerschende levensloosheid, zijnen natuurgenoten, met donkeren wrevel in het hart, het zoete leven betwist. Het jaar spoedt ten einde Als in diep nadenken verzonken, gait de eene d ig na den anderen in afmattende eentoonigheid voorbij; alleen verbroken door een enkelen schooneren, die als een glimlach om den mond van een stervende, slechts de zekerheid van het nadereud einde bevestigt. Grootsch en verheven is de indruk, dien de mensch van een teneide spiedend jaar ontvaugt; de taal der vergankelijkheid is voor alien verstaanbaar. Zij grijpt aan en stemt tot nadenken. De laatste herfstdagen ivijzen met onmiskenbare zekerheid op de naderende ontbinding van wat lente en zomer vermochten te scheppen. Dan ruischt er, voor wie een inwendig oor bezitten, door de ontbladerde boomen eene geestenstem, die de waarlieid verkondigt, dal alle levensvormen, noodwendig een einde moeten nemendat zelfs de mensch daarvan niet wordt verschoond. Die waarheid is een vloek voor den dwize; voor den wijze is zij, als alle wa irheden, een troost Waarbij zal ik een teneinde spoedend jaar vergelijken? Is het eene treurende weduwedie met een onbe- vredisjd harte terug ziet op haar ledig verleden; die met smachtend, ja onvoegzaam verlmgen uitziet naar een tweede huwelijk, om haren tweeden echtgenoot te geven, wat ze voor haren eerste niet gevoelde (liefde) die door haar tweede huwelijk de nooit meer te herstel- len misdaad zal trachten te vergoeden, die zij door haar eerste begingP Neen! liever vergelijk ik het met den waardigen grijsaarddie in het bewustzijn van welgedaan te hebben in kalme ruste en met verhevene onderwer- ping aan de noodzakelijkheid het hoofd r.eer vleit ten eeuwigen slaap; die de om zijn verscheiden treurende meuschheid bemoedigend heen wijst naar den aan- snellenden knaap, die het door hem gestaakte slreven naar „het betere" zal voortzetten met jeugdige kracht Zoo opgevat is het najaar geen hopeloos treurende meer, maar wordt het voor den mensch de zichtbare overgang van het oude tot het nieuwe, van het uit- geputte tot het verjongde leven, van het donker tot het licht O, luistertgij alien, wien het najaar tot sombere mijmering stemde; luistert naar de fluisterenie stem, die u toeruischt uit de sluimerende natuur! De on- feilbare is niet doodzij sluimert slechts, krachten verzamelende tot nieuwen stijd, tot verjongd en ver- nieuwd leven! Liet het voorbijgesnelde jaar een ledig achter in uw hart het komende zal dat wellicht aanvullenleven is strijden en tekortkoming spoort tot volharding aan. Schoon en grootsch, verheven en verheffend is de gedachte, dat het schoone en goede nooit vergaat! Bemoedigend en bezielend met jeugdige kracht is de gedachte aan de eindelijke zegenpraal van het rijk des lichts Zwarte winterwolken dooven de sterren niet uit de onwetendheid vernietigt de waarheid niet. De slaap der natuur heft hare krachten niet op. Daarom het oog afgewend van het verledene Telken dag eene schrede nadert het nieuwe jaar, dat u zal oproepen tot vernieuwd strevenDaarheen den blik Leven is strijden en strijden is streven; eu streven naar „het betere" schenkt zielevrede. December 1876.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 3