BUITENLAND. is de spreuk onzer voorvaderen van toepassing: #Eendracht maakt macht." Men schrijft uit Middelburg: „Vertrokken van Middelburg naar Vlissingen het driemasterschip Philips van Marnix om te dokken." Deze treurige tijding gaf ons de zeker- heid dat het droogdok te Middelburg, ook nadat het gelukt was de tusschenwaterkeering dicht te krijgen, nog met kon worden gebruikt oin te dokken, waarop benevens het bovengenoetnde schip ook nog de Erasmus wachtte. Een nieuwe ramp schijnt oorzaak te wezen dat alweder aan de hoop op een spoedige exploitatie den bodem is inge- slagen, zoodat het misschien wel lente zal worden eer weder een schip kan worden gedokt. Naar men althans verneemt is er eene verzakking ont- staan in het metselwerk van de sluis, tengevolge waarvan de bateau - port e niet sluit en water door- laat. Om hierin te voorzien, zal een gedeelte van het metselwerk moeten worden opgebroken en op nieuw onderheid. Zoo blijft men aan den gang en krijgt het werk iets van een lappen deken. Intusschen is het m. i. verkeerd te twijfelen aan het tot stand komen van het werk; ten koste van geld en tijd zal men ongetwijfeld een bruik- baar en dan misschien nog goedkoop dok ver- krijgen; maar het is dwaasheid telkens te wihen beweren, dat „het niets is' als het later moet blijken wel degelijk wat te zijn, en medelijdend de schouders op te halen jegens ieder die meent, dat het toch niet zoo heel gunstig met, het dok gaat,. Het publiek heeft belang, feitelijk belang bij de zsakdaarom slaat het hare ontwikkeling nauwkeurig gade en zou misschien minder ongun- De vindingrijke en bekwame mechanicus der sterrenkundige wetenschap voldoende aan de Olland te Utrecht heeft een werktuig gereed, dat kaak gesteld, om ook andere voorbarige en onbe- voegde beoordeelaars der ondoorgrondelijk wijze op den Domtoren aldaar geplaatst zal worden en de aanwijzingen van barometerhoogte en windsnel- heid in het locaal van het Meteorologisch Insti- tuut elk kwartier opschrijven zal. Gezegd werktuig overtreft nog verre het te Philadelphia bekroonde, dat ook door Olland geleverd is. Dezer dagen had in den Bazar te Oudenbosch eene gratis prijsverloting plaats bij gelegenheid van St. Nicolaas. De eerste pnjs bestond uit een Singer's trapnaaimachine ter waarde van/89. On- noodig te zeggen dat de trekking door de vele belanghebbende aanwezigen met gespannen aandacht gevolgd werd. Nadat reeds eenige gelukkige nom- mers getrokken waren, viel eindelijk op no. 324, de eerste prijs. De bezitter van dit nominer, een zekere L., arbeider te Rucphen, was niet aanwezig. ledereen verhengde zich en men spiegelde zich reeds de blijdschap van den man voor, die door dit gelukkige lot een onbezorgden winter te gemoet ging. Jammer echter had L. twee dagen vdor de ver- loting zijn lot overgedaan vooreen borrel Dat slokje kostte dus 89 gulden! Met genoegen verneraen wij echter dat de edel- moedige kooper van het lot, zijnde de landbouwer bij wien L. in dienst is, de machine heeft terug- gegeven, 11a hem twee dagen het dwaze zijner handelwijze te liebben voorgehouden en dat men de loten welke men voor niet krijgt en waarmede een dusdanige prijs kan worden gewonnen, niet zoo licht van de hand moet doen. stig gestemd zijn, als men er royaal voor uit kwam hoe de stand van zaken is en wat men kan hopen of vreezen. het voormalii Lamlbouwberichten. Het hoofdbestuur der intemationale Tuinbouw- tentoonstelling, in 1877 te Amsterdam te houden, i heeft besloten dat de expositie van tuinbouw-voort- Het beroep in cassatie tegen een arrest van dgn 1;J A ?eopend en den 3 Mel ormalig Prov. hof van Zeuland, waarbij beet-1 loten worden. De gelijktiji wortelen tiendplichtig zijn ver aan is 1 oor 1 tentoonstelling van plantaardige voortbrengselen zal hoogen raad verworpen. De tiendplichtig van beet-1 wotelen is hierraede uitgemaakt. ongeveer 2 maanden duren. 1 o Het Sle landhuishoudk. congres zal te Assen Dat Belgie de gevolgen ondervind van het „ejlouden worde„ vall Maandag tot Vrijdag, 2529 verdrijven der 2 centime-stukken uit de Neder-i TT 0 laudsche geld circulatie, bleek uit de discussie dezer dagen in de Belgische kamer van volksvertegen- woordigers. Op de begrooting der ontvangsten kwam voor een post groot 300,000 fr., als winst op het aanmunten van kopergeld. Daar Belgie echter meer dan overvloedig gezegend is met kopergeld, zoo zelfs dat de kleinhandel in Ant- werpen onder de massa 2 centime-stukken lijdt, is op voorstel van de heer Jacobs de post van 300,000 fr. geschrapt, zoodat kopergeld niet verder zal worden aangemunt. Men behoeft niet te vragen ten koste van welk land de Belgische staat, die 300,000 fr. zou hebben geoogst, indien in Nederland de zoogenaamde Brabantsche centen hun geusurpeerd burgerrecht hadden behouden. Den 14 dezer zijn door de rechtbank te Groningen tot geldboeten van f 25 en minder of Juni 1877. Het bestuur wenscht voor de samen- stelling van een belangrijk en doelmatig programma voor 1 Februari te ontvangen voorstellen en vraag- punten, waarvan de behandeling op het congres of in de afdeelingen wenschelijk raocht voorkomen, aan het adres van den secretaris, den heer H. v. Hall te Paterswolde. Een landbouwer gelooft het middel tegen de aardappelziekte te hebben hebben gevonden; het bestaat eenvoudig daariu, dat men den knol den 1 Juni plant in plaats van in April; dan toch ontgaat de aardappel de verschillende invloeden, die de ziekte veroorzaken: nachtvorsten in April, rijp in Mei, verschroeiing van den stengel in Juli. Vele jaren achtereen heeft de bedoelde landbouwer deze methode toegepast en uitstekende, zeer gezonde aardappelen verkregen. natuurwetten in toom te houden, en geen man van eenigen naam op het gebied der wetenschap heeft zich sedert in zijne oordeelvellingen op zoodanige wijze aan de misdaad van gekwetste majesteit der Goddelijke Voorzienigheid schuldig gemaakt. Toch worden er velen gevonden, die onbewust en niet door waanwijsheid, maar door onverstand misleid, zich aan de natuur bezondigen, daadwer- kelijk hare wetten verkrachten en tot hun nadeel de noodzakelijke orde, die hare huishouding regelt, verstoren. Ten bewijze behoeven wij slechts te herinneren aan de hardnekkige en stelselmatige verdelging van zoovele dieren, die, door de onkunde als schadelijk veroordeeld, eene noodzakelijke en waardige plaats onder het geschapene vervullen. Sedert eeuwen werden de trouwste en nuttigste beschermers van landbouw en boschteelt vervolgd en hun gelijke misdaden ten laste gelegd, als waar- aan vele schadelijke dieren zich schuldig maakten, wier natuurlijke bestrijders zij waren. En de noodzakelijke gevolgen hebben zich allerwege doen gevoelenherhaaldelijk werden de akkers door ontelbare scharen van veldinuizen kaalgevreten geheele bosschen door gevaarlijke insecten vernield, en vruchteloos zagen landman en grondeigenaar naar hulpuiiddelen uit tegen een kwaad, dat zij zelven of het voorgeslacht lichtzinnig hadden te voorschijn geroepen. Maar neen vruchteloos zochten zij gelukkig niet naar hulpuiiddelen om het te voorkomen; al dwaalde men geruimen tijd in hunne keuze, eindelijk zijn toch de oogen voor het eene noodige en nuttige geopeud en is men tot de over- tuiging gekomen, dat het kwaad alleen met goed gevolg kan bestreden worden, wanneer men de natuur in hare rechten herstelt en de nuttige dieren, die zij den mensch tot bondgenooten gaf, onge- stoord vijlaat het schadelijk ongedierte te vervolgen. Voor de zoo ondankbaar miskende tuinmollen zijn reeds meermalen begaafde pleitredenaars opgetreden maar duizenden, aan een even onrechtvaardigen haat blootgestelde zoogdieren, vogels amphibien, en in secten, wachten nog op de handhaving van die rechten, waarop zij als nuttige burgers der natuur lijke maatschappij aanspraak maken, en zoowel in hun belang, als in dat hunner door zoo schadelijke vooroordeelen misleide vijanden, achten wij het niet overbodig om van tijd tot tijd de lezers dezer courant opinerkzaam te maken op het hooge nut van vele dieren, wier waarde men vroeger niet besefte of die door een blind vooroordeel werden geweerd. De Union du Credit (credietvereeniging) te Brussel dagteekent van 1848 en werd gesticht met 't doel om aan den handel, de nijverheid, den landbouw, aan personen uit alle klassen het noodige geld te verschaffen, steeds rekening houdende met de stoffelijke en zedelijke soliditeit harer leden. r>~ De s- De y,ol&nA° "Parking °,mtrfntvde be",n oorspronkelijke statuten dezer allezins nuttige in- gevangenisstraf veroordeeld een aantal personen, j rmg van de aardappelen voor de keuken wordt ,a70 -r, wegeiis het aanleggen en continueeren van 2 bij gedaan: Men late doodeenvoudig de knollen 5 a b minuten lang in een bakkersoven, dadelijk nadat het brood is uitgenomen, droogen en dan in een vorstvrijen, droogen kelder brengen. Door deze behandeling wordt een deel van de groote hoe- veelheid water (circa 75"/«) verwijderd, wat men aan de rimpeligheid der knollen kan bespeuren. Dit schaadt niets, vooreerst verdwijnt de rimpeligheid na eenige dagen weder, doch gceft het groote voordeel, dat het kiemvermogen bijna is vernietigd, zoodat de aardappels tot laat in het voorjaar niet uitloopen. Voor poters zijn ze dus ongeschikt, maar voor keukengebruik des te beter. de wet niet toegelaten particuliere loterijen van roerende goederen, en wegens het als agent werk- zaam te zijn ten behoeve van zulke loterijen. De in beslag genoinen goederen en gelden zijn wijders verbeurd verklaard en de rechtbank heeft last gegeven tot aanplakking van dit vonnis te Gro ningen, ten koste van beklaagden. In de voormalige schilderijenzaal van het paleis voor volksvlijt te Amsterdam is een rol- schaatsbaan (Skating-Rink) aange'.egd, welke door de directie en een aantal genoodigden is geopend. Onder hen bevonden zich de leden van een Rot- terdainsche rol-schaatsklub, die in een wit met groen afgezet kostuum, eene aangename vertooning maakten op hunne bewielde voeten, en zwierig over de baan heenzweefden. Ten gerieve van de dames, die in de rink op den gladden asphaltvloer willen rijden, is een dame aanwezig, die les geeft in de kunst. Voor de heeren is een onderwijzer bij de hand; voor schaatsen is gezorgd. Kijkers hebben goede plaatsen om de rijderessen en rijders in hunne bewegingen gade te slaan; de geheele inrichting is netjes en lofwaardig, en volgens het Ilet nut (ler zoogenaiunde schadelijke dieren. Bekend is de anecdote aangaande Alphonsus X van Leon en Castilie, die zich, voor zijn tijd eene in 1872 in dier voege gewijzigd, dat de gelden behalve in staatsfondsen ook in alle andere fondsen mogten belegd worden. Deze wijziging schijnt een voorname oorzaak te zijn van de treurige finantieele ramp, waardoor Brus sel niet alleen, maar geheel Belgie getroffen wordt. Het vertrouwen ontvangt natuurlijk een hevigen schok en zal niet zoo spoedig terugkeeren. Erne- rique, directeur der instelling heeft zich naar Parijs begeven en is daar reeds gearresteerd. Aan zijn plan om zich van het leven te berooven heeft hij geen gevolg gegeven, omdat hij aan de vereeni- ging de noodige inlichtingen over den tegenwoor- digen toestand meent verschuldigd te zijn. De heerschende verslagenheid is groot. Scharen van belanghebbenden en van nieuwsgierigen verdrin- gen zich rond het gebouw der bank, terwijl zak- kenrollers van het gedrang gebruik maakten om zaken te doen. Van de Vin, een der adininistrateurs der Bel- uitgebreide kennis der sterrenkunde verworven heb- bende, het samenstel des heelals afkeurde en zeide j gische bank en tevens van de credietvereeniging dat hij, ware hij bij de wereldschepping geraadpleegd heeft zich van het leven beroofd. Emerique was geworden, aan den Schepper eenige behartigens- J ook een der commissarissen van de Belgische waardige wenken zou gegeven hebben. De bespot- bank. Enkele booze tongen beweren reeds, dat al telijke verwaandheid, die in dit woord van den de schuld op den doode zal geworpen worden en oordeel van deskundigen is de baan uitstekend. halfgeleerden vorst doorstraalt, is na de ontwikkeling dat 't Kint van Roodenbeke op zijn beurt het mid- 1 j j 1 1 iicsiui/cn iii*i wuiucii. l/c gcinivLijLiig t6 openen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 2