Alo-emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeejiwsch-Vlaanderen. BIN EEN LAND. No. 1208. 16e Jaargang. Woensdag 20 December 1876. BER1CHT. abonnement. advertentien. Zij, die zich 1 Januari a. s. op dit blad wenschen te abonneeren, ontvangen de nog voor dien tijd verschijnende nummers gratis. Neuzen, 19 December. \mnsi:Hi; COIIRANT. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Ber drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie/ 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 toi 4 regels /0,40. Voor elke re gel meer 0,10 Grootere letters wordeu naar plaatsruirute berekend. Advertentien ire,lit vi- men aau dell liitgerer in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag 11 middag DRIE ure. JPolitiek: Overzicht. De verschillende berichten uit Konstantinopel aangaande de eerste bijeenkomst van de zoogenaamde voorconferentie luiden zeer gunstig, en inag men er eenig vertrouwen in stellen, dan staan de kansen voor een gunstig resultaat der conferentie, dus voor het behoud des vredes, zeer goed. Ook de correspondenten van de Times te Pera en te Weenen constateeren, dat de vooruitzichten beter zijn, dan voor korten tijd nog verwacht werd maar tocli laat de correspondent van de Temps zijne waarschuwende stem hooren tegen de sensatie- tijdingen, die aan den Bosphorus worden uifgevonden. Zonder kwaad te willen spreken, zegt hij van zijne talrijke collega's-correspondenten, die te Kon stantinopel aankomen, zij het voldoende te zeggen, dat deze, volgens hunne verzekering, een sebitterenden veldtocht denkeu te doen. Met andere woorden er begint een wedstrijd tussclien de heeren, die alien de merkwaardigste berichten willen. Dat is een gevaarlijk plan, omdat de waarheid er schade bij lijden kan. Nu reeds heeft de Europeesche pers melding gemaakt van een aantal gesprekkdn, welke verschillende verslaggevers met de diplornaten z hebben gdvoejrft. \)ife verli'alen klihtlen nie voorwaardelijk worden aangenotnen weinig diplo ten Gt' Turksche ministers ztillen gCnetgd zijri, i zortrien niet 011- ploma- om Stof te levbren aan eenbn reporter, die verlvgeii is om kopie. Ik sta in betrekking met eeii aantal Turksche staatsmannen, maar ik ken er geen, die zijne gedachten aan eenen interviewer zou willen toevertrouwen. Zij bezitten boVendien hit talent, om ill Zeer vele woorden niets te Zeggen. Het is noodzakelijk, h'ierop te wijzen bij de opening van eene tont'erentife, van het hoOgste belang vodr bet Ottomaliiscbe rijk'dn voor Europa. En aan hetgeen deze cdtrespondent Zegt, niag nagenoftg eeft volkoruen vert rotr wen Worden geschon- kenHij onthoudt iich gehbel van de mededeelitig van veronderstellingen dn losse gCrufchteri en bericht sleclits, wat hij nagenoeg zeker weet, of wftt met de grootste waarscliijiilijkheid kan worden afgeleid uit lietgeen hij vernam. Het gevolg is natuurlijk, dat hij niet zoo di'uk schrijft als andertefi, maar voor de juiste beodrdeeling van den toestand hebben Zijfte berichten te liodgei waarde. Wat hij ook in zijn schrijven laat uitkomen is, dat, al staan de vooruitzichten op eCli gerneen- schappelijk optrederi van Rusland en Eiigeland niet dhgunstig, al 'ruirfldn deze mogendlieden vele moeielijkheden uit den weg dooir de hatiden op alle punten ineen te slaan, nog gbeiiszinS alle ge- Vaar geweken is, maar nog lnet ecit hoofdbezwaar te kampen zal vallen, n.m. met de toegevendheid van Turkije zelf. Zal dit rijk het hoold in den schoot leggen Zal het de bezetting van Bulgarije tbestaan, zelfs door eene onzijdige mogendheid? llij geloolt, dat het dit nooit zal toestaan en de Turk- sche regeering toont zich overigens ook volstrekt niet geneigd, zich onvoorwaardelijk aau de besluiten der conferentie te onderwerpen. En al beloofde de porte na te komen, wat door Europa van haar wordt verlangd, en waardoor zij eene constitutioneele regeering zou moeten invoe- ren, het zou haar onmogelijk zijn, die belofte te volbrengenwant eeu sultan, als constitutioneel vorst, is, volgens het begrip van elken oprechten Turk, eene even groote ongenjmlheid, als een vier- kante cirkel. Eene constitutie in een Mahoine- daansch rijk is eene onmogelijkheid. De sultan moet volgens den koran zijn een absoluut vorst, een vorst met onbeperkte heerschappij, zoowel in werelijlijke, als in geesteiijke zakeu. olgens op den koran gegronpe tradieu van het turksche rijk mogen daarbij geen ongeloovigen met gcloovigen, geen heidetien, joden en christemen met de raoslim op eene lijn gesteld worden. Al werd een con stitutioneele regeeringsvorin in het Turksche rijk ingevoerd, dan zouden alleen de muzelmannen, niet de ongeloovigen, in de daarbij verleende recliten en vrijheden kuhnen deelen. Het lot der cnristenen zou dus niet verbeterd wordeu. En dit laatste is toch het hoofddoel van Europa, is het uitgangspunt, dat Engelaud en Rusland thans tot elkander voerde. Daarom is het de conferentie te doendit is het doel, dat bereikt moet worden. Men ziet, dat de toestand noch volstrekt niet zonder gevaar is, want bijna zeker is het, dat de porte eene schikking zal weigereu. De uiinisterieele crisis in Frankrijk is geeindigd. Het ontslag van Dut'aure 'en Macere is aangbndmen eii Jules Simon met de portefeuille van binnen- landsdie zaken aaii het hoofd vitn het kabinet geplaatst, terwijl de beer Mattel minister van justitie wordt. Deze wijzigiug is door de republikeiiische liifkerzijde en het linkerCentrum zeer gunstig opge- opperlast op bevond, oinver geslagen en in het kanaal voor de ladingsplaats in dien toestand ge- zonken. De zich alleen aan boord bevindende schipper had nauwelijks den tijd door zwemmen zich het leven te redden, terwijl alles, wat zich aan boord bevond met het schip ten gronde ging. Ilontcilisse, 17 December. Heden werd alhier, onder gepaste toespraak, door den beer burgemeester aan J. Ebert van Walsoorden de Atchin-medaille 18731874 uitgereikt. Voor de bewoners van het dorp Kloosterzande is in eene reeds lang bestaande behoefte voorzien door het plaatsen van eene postbus aan het raad- huis. Wenschelijk komt het ons nu nog voor, in de nabijheid een straatlantaarn te plaatsen, om de bus te verlichten, daar het liier bij donkere maau, even als oyeral elders, in onze gemeente des avonds zeer donker is. In plaats van den heer J. Kroon, die deze geineente met der woon heeft verlaten, is tot lid der plaatselijke schoolcommissie benoemd de heer A. E. Marlet. nomen en ook de radicalen geven toe. Eene zeer belaugrijkt; doorbraak van den zeedijk van den Nieuwe Neuzen polder heeft in den laten avond van jl. Vrijdag plaats gehad. Zoo wij vernemen bklraagt de afstand tusschen het begin en het einde'455 M. terwijl daarvan eene lengte van 305 M. totaal weg is; de meeste breed te bedraiigt 110 M. de meeste diepte 16 M. Daar echjer achter het. doorgebroken gedeejte zeedijk eene inlaagkade en verder een inlaagd.ijk gelegen is, bestond geen ^lac\elijk gevaar voor over- s'trothing van den polder. ,De bewoners van een hgisje dat gebouwd is tusschen het doorgebroken gedeelte zeedijk en de bedoelde inlaagkade' hebben "het'moeten verlaten. Met kracht wordt gewerkt, aan l^et verhoogen en verzvthlefi vrfri'Tle inlaagkade; ruiih 160 wfetk- lieden wafen heden daarattn bezig. Zoo wij nader vernemen lieeft nog niramer aan een polder in Zeeland zulk een aanzienlijke door braak plaats gehad. Een zoogenaamde waal of lichterschip, het- welk aau de ladingsplaats van hetspoofvvegstation alhier kolen had iiigoiiouien met bfesteminihg naar Gent, is in den liaeht van Vrijdag op Zaterdag jl. lek geworden en, daar er zich een vrij hooge Ter zitting van de arrondissements-rechtbank te Goes van gisteren zijn o. m. de navolgende vonnissen uitgesproken tegen: a. J. G., 37 jaar, visscher te Zaamslagh. J. G., 23 jaar, werkmanc J. G. 22 jaar werkman; d P. H., 46 jaar arbeider, de drie laatsten wonende te Neuzen, alien vrijgesproken van mishandeling de kosten te dragen door den staat. Men schrijft uit BiervlietDe uitgaven voor 't onderwijs aal de gemeente in het volgende jaar weer 400 gulden meer kosten. Nadat de gemeenteraad den hoofdonderwijzer 200 gulden verhooging had aangebodfen, zoo hij wilde bedanken voor eene benoeming elders, welk aanbod werd aangenomen, kwam ook de hoofd onderwijzer Verhage van de buurtschool met ver- zoek tot den raad zijne jaarwedde met f 100 te verhoogen De gemeenteraad beschikte hierop afwijzend, natuurlijk niet tot genoegen van den vrager. Hij besloot alle pogingen aan te wenden om te vertrekken en werd dan ook te Bruinisse :ds hulponderwijzer benoemd. Voor hij ecbter wist dat hij benoemd werd, staken ettelijke ouders van kinderen die zijne school bezochten. het lioofd bijeen, en kwamen op het denkbeeld een request bij de ouders van kin deren, zijne school bezoekende, te laten circuleren met verzoek daarop te te.ekenen, en het ruim van liandteekeiiingen vOorziene request werd den raad aaugeboden' met vdrzoek op hun vroeger besluit terug'te komen en den hoofdonderwijzer der buurt- sclHiol de indertijd gevraagde f 100 toe te staan. Dat request bad geholpen, want ziet hijkreegze, maar onder voorwaarde gedureiule de wintermaanden avondschool te liouden. Nu kwam ook de hulponderwijzer den raad ver- zoeken zijne wedde, f '500 groot, met f 100 te verhoogen. Er werd besloten hem f 50 toe te staan en zijne wedde op f 550 te brengen. Hiermee was de vrager geenszins te vreden. Er werd we- derom eeii request in de watideling gebracht en na voorzien te zijn van vele handteekeningen, den raad toegezonden. De raad gaf toe en met 4 tegen 3 stem men kreeg ook de hulponderwijzer zijne gevraagde verhooging. Op beide deze gevallen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1