Alo-emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-A laanderen. BINNEN LAND. No. 1207. 16" Jaargansi. Zaterdag 16 December 1876 Zij, die zich 1 Januari a. s. op dit blad wenschen te abonneeren, ontvangen de nog voor dien tijd verschijnende nummers gratis. Neuzen, 15 December. C OUR ANT. tt i i~:: T IT CI TYirrvwr fp TSTpnwfn. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ADVBRTENTIEN. J^olitieU Overzieht. om dat te voorkomen werden reeds pogingen aan- gewend den sultan weer plaats te doen rnaken voor zijn voorganger den krankzinnig verklaarden ex-sultan Murad. He politie echter ontdekte de samenzwering en nam de aanleggers in hechtems. Het is evenvel een meuw bewijs van den rot- tenden toestand van het rijk der kaliten, dat, op zijn hellend vlak van tweedracht en schulden, on- verinijdelijk den afgrond tegemoet rolt. Binnen weinige dagen, zegt men, zal dan einde- lijk de lang verwachte conferentie te Konstantinopel bijeenkomen, zal worden beslist welke eischen den sultan zullen worden gesteld. Ma? men alles gelooven, wat er gemeld wordt, dan ziet het er thans werkelijk rooskleung uit 111 de diplomatieke wereld, zijn de heeren te Konstan tinopel het over de te stellen eischen eens en begint ook de groote heer te gevoelen, dat hij, in zijn eigen belang, aan de Europeesche inter- ventie gehoor moet geven. Voor zeven jaren gaf een van 'lurkije s bekwaamste staatslieden, Euad Pacha, weinige weken voor zijn dood een staatkundig testament, waann hij bewezen heeft een blik in de toekomst te hebben gestagen Op grond van fijne en juiste opmerkingen, ver- zekerde hij toen dat het rijk van den Islam in groot gevaar verkeerde. Om eene schnkkelijke ge- beurtenis te voorkomen, moet uwe majes'eit met het verleden breken en uwe volkeren eene meuwe toekomst tegemoet voeren. Turkije moet een moderne staat worden wij inoeten al onze mricti- tingen veranderen Christenen en Muzelmannen tot een volk versmelten de gelijkheid van alien voor de wet invoerenvoor elken Europeeschen vooruitgang onze deuren openen algemeene school- plicht invoerenhet absolutisme afschaffen. Deze raad schonk hij Abdul-Azis; daarnaar was geheel zijn parlementaire loopbaan en streven ge- riclit, waarvoor slechts ongenade zijn loon was. Abdul-Azis ging op den ouden voet voort en viel als slachtoffer van zijn eigen wanbestuur. Deze les schijnt zijn opvolger ter harte te nemen; hij schijnt in te zien dat alleen langs dien weg zijn rijk van den afgrond, zijne djnastie van een geliik lot kan worden gered. 3 Sedert die zeven jaren echter heeft Turkije reus- aehtige vorderingen gemaakt op den weg tot zijn verderf. De vriendschap van Engeland is sedert verbeurd; zij is veranderd in koele onverschilligheid. Oostenrijks staatkunde veranderde in een tegen- overgestelden ongunstigen zin; Rusland veroverde in korten tijd groote provincien in centraal Azie en versterkte zijn invloed in Teheran. lurkije heeft door eigene schuld geen enkelen vriend meer. Zoodanig staat thans de sultan tegenover een onwillig volk; een volk dat nog altijd ongenegen is aan de eischen der beschaving toe te geven en nog even als voor zeven jaren het recht der christenen niet wil erkennen. Met liet voorbeeld van Adul-Azis voor zich, is het geen wonder dat hij een meer gunstig oor leent aan de eischen van billijkheid en rechtdat hij eindigen zal toe te geven aan alles, wat de inogendheden zullen vorderen. Dit schijnt ook de oppositie-partij, die nog altijd getrouw is aan de traditie, te vreezen en Axel, 13 December. Bij de op gisteren alhier plaats gehad hebbende herkiezing voor een lid van den geineenteraad zijn ingeleverd 154 stembneijes, waarvan drie oningevuld; de heer Lambert us Lor- nelis van Vessevn bekwam 81 en de heer L. de Feijter Jz. 70 stemmen, zoodat eerstgenoemde tot lid van den raad is verkozen. Overslag, 12 December. In de naburige ge- meente Wachtcbeke heeft eenige dagen geleden zekare E., kleermaker van beroep, zijnen dood vooruit bekend gemaakt. Naar 'ewoonte te veel aan Bachus geotterd heb bende, kwam hem in de gedachte drie bneven te schrijven, van welke twee aan zijne j'a'nihe en een aan den pastoor, waarbij twee vijfirankstukken war en gevoegd, met verzoek daarvoor twee ziel mis- sen voor hem te doen, daar hij door middel van verdrinking dien avond zich van het leven wilde berooven. Ongehuwd zijnde en alzoo alleen wonende, kwam des avonds de burgemeester aan zijne woning, ten einde de zaak te onderzoeken. Intusschen had de ridder van de naald zich in eene sloot te water begeven en hierdoor ontnuchterd zijnde, bekroop hem op nieuw de lust een glaasje te gebruiken, doch geene centen hebbende en zich de vijfirank stukken herinnerende, begaf hij zich naar de woning van den pastoor, belde aan en voegde den heer pastoor toe: „gij behoeft de missen met voor mij te doer., want ik leef nog," waarop deze al lachende hem ziju geld terug gaf. Benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Sluis, de heer C. A. Rovers, thans te Grave. Ter zitting van de arrondissements-recht- bank te Goes van jl. Maandag zijn o. m. de na- vol^ende vonnissen uitgesproken tegen: 1 F. 0., 23 jaar, werkman te llontemsse, vrijgesproken van bedelarij. De kosten te dragen door den staat. 2 P. v. A., 59 jaar, arbeider ie oas van Lrent, vrijgesproken van mishandeling, de kosten te dra gen door den staat. 3 M de V., huisvrouw van J. M., 44 jaar, zonder beroep te Hulstschuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld tot f 0,50 boete, subs. 1 dag gevangenisstraf c.e. Dezelfde rechtbank heeft drie maanden celstrat en eene boete van 8 opgelegd aan een slacher te Wissekerke, die, bij een landbouwer m den stal geroepen om een kalf te slachten, heimehjk een ander kalf een doodelijke verwonding in den on- Vau 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke repel meer 0,Iff Grootere letters worden naar pkatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgeyer in te zende* uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n bmiddag JDlililj lire. derbuik toebracht, waarna hij het dier voor een geringen prijs kon koopen. De commissaris des konings in Zeeland maakt bekend, dat de sluiting der jacht op klein wild, ook met scbietgeweer, met uitzondering van die op houtsnippen, in deze provincie is bepaald op Zaterdag 30 December 1876, met zonsondergang, en dat het tijdstip van de sluiting der jacbt op houtsnippen en waterwild nader zal worden vast- gesteld. De le luitenant T. G. Colthoff, van het 3e regement infanterie te Vlissingen, is op zijn verzoek voor een jaar, zonder bezwaar der scliat- kist, op non-activiteit gesteld. In doorgaans goed ingelichte kringen wordt verzekerd, dat Z. K? H. de prins van Oranje tegen Januari hier te lande teruggekeerd zal zijn. In strijd met de conclusie van bet openb. min. bij den lioogen raad, heeft dat eollegie, uit- spraak doende in "het cassatieberoep van W. S. de Best, directeur van de vereeniging „Eennracht geeft voordeel" te Rotterdam, verworpen diens voorziening, ingesteld tegen bet arrest van bet gerechtsliof te 's Gravenhage, waarbij hij wegens het zonder vergunning aanleggen en bouden eener loterij van voorwerpeu boven f 100 tot geldboete is veroordeeld. Bij de politie en brandweer te Amsterdam is dezerdagen een maatregel ingevoerd, die zeker door alien wordt toegejuicht. Alle inspecteurs en agenten, die de ronde doen, en ook de mannen der brandweer, zijn thans voorzien van een Kips- cartouche, een klein kartonnen doosje in den vorm van dat der oude model patronen Daarin bevindt zich alles wat noodig is, om de eerste hulp te verleenen bij het leggen van een verband, als: een fleschje met ammoniak, bloedstillende watten, brandpleisters, enz. De commissie, die zich in het afgeloopen jaar te 's Bosch vormde met het. doel eene verloting te houden ten voordeele van den paus, heeft liaar werk volbracht. Ongeveer 50,000 loten a 50 cent werden geplaatst, en de voorwerpen voor de verloting werden om niet bijeen gebracht, Na aftrek der onvermijdelijke kosten is jl. Zaterdag aan den nuntius Mgr. Cabriete te 's Gravenhage een bedrag van 38,000 fr. voor den paus ter hand gesteld. Landbouwberichten. Nadat er op de hofsiede bij den landbouwer C Heiboer, onder 's Heer Arendskerke achtereen- volcens bij verschillende stuks rundvee, ziekte- verschijnselen van bedenkelijken aard waren voorge- komen, is door den provincialen veearts van Middei- bur", na onderzoek, bevonden, dat er in dezen aan^kwaadaardige longziekte moet worden gedacht. Dientengevolge is, naar men verneemt, dan ook thans de districts-veearts van Barendrecht ontboden. I„ Je laatste 14 dagen zijn ruim een millioen witte koolen voor het groot.ste deel afkomstig van Rijzenburg, langs Utrecht naar Duitschland verzonden. Te Hoorn zijn sedert half Augustus nit den omtrek ter markt aangevoerd, verkocht en verscheept nagenoeg 40,000 manden appelen, en ruim 48,000

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1