Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ylaanderen. BEKENDMAKING. TABLEAU DER VOETPADEN. BINNEN LAND. No. 203. 16e Jaargang. Zaterdag 9 December 1876. Bit blad verschijnt Binsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Bhont te Neuzen. Be BURGEMEESTER en WETIIOU DERS van SLOPPELBIJK, Gezien eene missive van heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, begeleidende derzelver besluit van den 24 November 1876, no. 86, houdende definitive vaststelling van het algemeen tableau der voetpaden in deze gemeente, Brengen bij deze ter algemeene kennis dat te rekenen van den 10 December 1876, het reglement op het beheer en onderhoud en de politie der buurt- wegen en voetpaden in deze provincie, prov. blad no. 80 van 1838, op de onderwerpelijke voetpaden zal worden toegepast. Stoppeldijk, den 7 Becember 1876. J. VEREECKEN, Burgemeester. B. 1JSEBAERT, Secretaris. folitiek Ovei'ziclit. Na Alexander II, Gortschakoff, lord Beaconfield, Berby, Andrassy, lord Salisbury en anderen, heeft thans ook prins von Bismarck het woord gevoerd over de Oostersche kwestie. Geen wonder, dat met de grootst.e belangstelling de woorden van den grooten staatsman onzer eeuw werden verno- men en dat de gebeele Europeesche pers zich bezig boudt met het gesprokene op de politieke weegschaal te leggen, om daaruit zoo mogelijk op te maken, wat wij in den eersten tijd te hopen of te vreezen hebben. Aan het behoud des vredes moet nog niet ge- wanhoopt worden, zoo zeide hij. Mocht het echter tot een oorlog komen, zooals men, naar den pchijn te oordeelen, zou zeggen, dan zouden Rusland en Turkije dien na verloop van eenigen tijd moefle worden en dan heeft Buitschland meer kans dan nu op een goeden uitslag zijner bemiddeling. Thans is het oogenblik niet geschikt, om aan Rusland raad te geven. Be redenen waarom werden door hem uiteengezet en hij deed opmerken, dat het gevolg van zulk een raad zoude zijn, de Russische natie te ontsiemmen, hetgeen erger is, dan een voorbijgaand geschil met eene regeering. Wat Engeland betreft, hoopt von Bismarck, dat deze ;no- gendheid in geen geval een open oorlog met Rus land zal voeren, maar hoogstens een officieusen, zooals Rusland in Servie. Voor Oostenrijk legde de rijkskanselier veel ,sympathie aan den dag. Bij- aldien ook Oostenrijk in den ooriog gewikkeld mocht worden, bijaldien gevaar voor het bestaan dier inogendheid zich mocht voordoen, dan is het Buitschlanas roeping, voor de ongeschondenheid van het Oostenrijksche grondgebied en over het algemeen voor de handhaving van de landkaart, zoo als zij thans is, in te staan. Buitschland zal zijne volkomene belangeloosheid toonenOostenrijk, zeide von Bismarck, bezit overigens groote le- venskracht, veel grooter, dan sominigen vermoeden. Verschillend is natuurlijk de opvatting over het gesprokene. Be N. fr. Pesse verklaart er zich zeer mee ingenomen, omdat zij van den aanvang af in Bismarck vertrouwen gesteld heeft en hem niet met den maatstaf van een gewoon staatsman wil meten. Het Tagblatt daarcntegen verklaart zich onbevredigd en voegt er bij, dat de politiek van den Buitschen rijkskanselier er toe heeft bij- gedragen, om aan Oostenrijk de inwendige moeielijk- heden te bezorgen, waarin het thans verkeert en dat het beter ware, indien voor Oostenrijk de tegenwoordige troostrijke verzekeringen van minder gewicht waren, dan zij zijn. Be toestand blijft intusschen nog altijd even nevelig en men moet haast aan de mogelijkheid eener vredelievende oplossitig twijfelen, als men ver- neeint, dat men ook in Turkije, even als in Rusland, met den meesten ijver bezig is, zich te wapeneu. Be omvangrijkste maatregelen zijn genomen, om het geheele weerbare gedeelte der bevolking op de been te brengen. Met hernieuvvden ijver is men weer begonnen, balaljons vrijwilligers op te richten en van alle zijden stroomen, naar men verzekert, de vrijwilligers toe. Be troepenbewegin- gen in de geregelde armee duren voort. Be groote kazernen te Konstantinopel zijn voor de ontvangst van 60 bataljons in gereedheid gebracht, waarvan een deel uit Albaneezen samengesteld reeds bezig is op te rukken, terwijl de overige man- schappen binnen weinige dagen verwacht worden. Be N. freie Presse deelt bovendien mede, dat niet minder dan 34,000,000 piasters (ruim/3,000,000) aan vrijwillige inschrijvingen voor het leger te Kon stantinopel is verkregen; terwijl eene ongehoorde massa kleedingstukken uit alle deelen van het rijk ge- zonden wordt; er zijn reeds 17 magazijnen mede gevuld. Zwakken, zieken, grijsaards staan hun beddegoed af voor het leger, zegt het blad. Met het geweer bij den voet wacht men dus de conferentie af, waar zal worden besloten over het hoogstgewichtige vraagstukzal het vrede worden of op nieuw worden gemoord en gebrand? Moge de stem - der menschelijkheid daarbij liaren over- wegenden invloed dubbel doen gelden en zij alleen in de te behandelen aangelegenheden beslissen, I opdat Europa van een nieuw bloedblad verschoond worde. Onze plicht is eerst, den vrede te bewaren; in de tweede plaats, bij de mogeudheden alles in 't werk te stellen, om geschilpunten uit den weg te ruimen, en eindelijk als de oorlog onvermijdelijk is, dezen zoo veel mogelijk te localiseeren. Beze woorden sprak Bismarck bij eene latere gelegenheid. Zijn de afgevaardigden het met hem eens en ernstig voornemens, naar dat richtsnoer te handelen, dan is er van de a. s. conferentie alles goeds te verwachten. Neuzen, 8 December. Be scheepsklerk M. P. H. Kroldienende aan boord van Zr. Ms. stoomschip Leeuwarden, wordt met den 11 dezer overgeplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Ter zitting van de arrondissements-rechtbank te Goes van jl. maandag zijn o. m. de navolgende vonnissen uitgesproken tegen 1. L. I., 28 jaar, werkman te Boschkapelle, schuldig verklaard aan diefstal door een loonbe- diende, ten nadeele zijns meesters, en veroordeeld tot 3 maanden cellulaire gevangenisstraf c. e. 2. L. P., vrouw van L. de K., 45 jaar, werk- vrouw te Boel (Belgie), schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal en veroordeeld tot 3 maanden cellulaire gevangenisstraf c. e. 3. P. W., 31 jaar, leurder te Cauter (Clinge), schuldig verklaard aan hoon, tweemalen, en ver oordeeld tot 2 geldboeten, elk van f 25, subs. 7 dagen gevangenisstraf voor elke boete, c. e. 4. P. de G., vrouw van L. O., 45 jaar, ar- beidster te Axel, schuldig verklaard aan laster, en veroordeeld tot 15 dagen cell. gev. straf en /25 boete, subs. 3 dagen cell. gev. straf c. e. 5. M. H., 43 jaar, arbeidster te Axel, schul dig verklaard aau hoon, en veroordeeld tot f 8 boete, subs. 3 dagen gev. straf. c. e. 6. M S., vrouw van C. L. V. d. H., 23 jaar, wouende te Cauter (Clinge), schuldig ver klaard aau beleediging met woorden van een bedienend beanjbtq> in fpnctie, en veroordeeld tot f 8 boete, subs. 3 dagen gev. straf, c. e. Bij kon. besluit is een eereteeken ingesteld bestemd voor hen, die na afloop der 2e expeditie tegen Atchin in de jaren 1874, 1875 en 1876 aan de krijgsbedrijven aldaar hebben deelgenomen en niet in het bezit zijn van de gesp: Atjeh 18731874. Het nieuwe eereteeken zal bestaan uit een gesp met het opschriftAtjeh 18731876. - Weldra zullen bij de tweede kamer der staten-generaal wetsontwerpen tot afschaffing van de lijfstraffen bij de zee- en landmaeht ingediend worden. Aan het dep. van just.itie is een wetsontwerp op de bedelarii in bewerking. Be kamer van koophandel en fabrieken te Middelburg heeft besloten aan Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden een adres van dank en liulde aan te bieden voor de vorstelijke onder- steuning, door Z. K. H. verleend aan de maat- schappij ,/Zeeland." Men schrijft uit Hansweert. Maandag morgen omstreeks tien uren vertrokken hier uit de haven met bestemming naar Clinge (Holland) en geladen met koloniale waren, twee hoogaartsen, scbippers S. de Graaf en L. G. Loekefeer. Even buiten de ha veil zijnde, hebben beide schippers door een bevig opstekenden storm ge vaar geloopen het leven te verliezen. Schipper de Graaf is met behulp der sleepboot Oosterschelde, kapitein Klooster, hier binnen gesleept zonder merkbare averij aan scbeepje en lading te hebben bekoinen. Schipper Loekefeer zit met zijn scheepje dat voor eigen rekening is geladen, vol water aan het westerhoofd alhier. Scheepje en lading zal grootendeels verloren zijn. Niets is verzekerd. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren. Be koningin der Nederlanden heeft een be- zoek gebracht op het Elysee aan den president der republiek. Be koningin reist incognito onder den naam van gravin van Buren. Ijandbouwberichten. Betrekkelijk zeer weinig lieden verstaan de kunst om op doelmatige wijze een paard zijn dekkleed om te hangen Gewoonlijk wordt het over den rug van bet dier gelegd, zoodat het afhangt langs de ribben en soms over den staart, juist die lichaams- MZENSCHE COURANT. ABONNBMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Beleie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. A D V E R T E N T I E N. Van ltot4regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsrnirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamiddag DRIE lire. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1