TABLEAU VAN VOETPADEN Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. BINNENLAND. No. 1201. 16e Jaargang. Zaterdag 25 November 1876. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neiizen. advertbntien. Bij deze eoursuit behoort een bljvoeswl. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN brengen ter kennis der belanghebbenden, dat zijn uitgeloot van degeldleeiiingdier gemeente, groot/13000, aangegaan in 1869, de aandeelen nos. 37, 69, 79, 98 en 130, ieder groot 100,— van die, groot f 10000,aangegaan in 1872, het aandeel no. 30, groot 500, en van die, groot /7500,aangegaan in 1875, het aandeel no. 13, groot f 350,— dat de uitgelote aandeelen der leeningen van 1869 en 1875 aflosbaar zijn in de laatste week dezes jaars, en dat der leening van 1872 in de tweede week der maand Eebruari 1877; en, dat de houders worden uitgenoodigd die aandeelen op de aangegeven tijdstippen ten kantore van den geineente-ontvanger aan te bieden, zullende in geen geval, na de vervaldagen, meer renten daarvan worden te goed gedaan. Neuzen, den 24 November 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Be Secretaris, J. DIELEMAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vatt NEUZEN maken bekend, dat voor eene vereischte controlering der bevolking-registers, in de eerstvol- gende dagen aan de huizen der ingezetenen van bestuurswege inlichtingen zullen worden ingewon- nen omtrent de zamenstelling der gezinnen; wordende de ingezetenen bij deze uitgenoodigd die inbchtingen naauwkeurig te verstrekkeri. Neuzen, den 24 November 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris. J. DIELEMAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente BOSCHKAPELUE maken bekend; dat door Heeren Gedeputeerde Staten deZer provincie biji bun besluit van den 3 November 1876 no. 90 voorloopig is vastgesteld bet algemeen tableau van de voetpaden in deze gemeente en, dat ge- meld tableau met de daartoe betrekkelijke kaart gedurende twintig dagen, te rekenen van lieden tot den 8 December daaraanvolgertde, op de ge- meente-secretarie ter inzage van belanghebbenden is nedergelegd, kuftftende gednreffdeT vrforschreven tijd bezwaren schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingebracht. Boschkapelle, den 18 November 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. VEREECKEN. De Secretaris, A. C. van den EECKHOUT. JPolitieLt Overzicht. Wat zal het verloop zijn der Oostersche kwestie? Zal het der diplomatic gelukken, langs vredelievenden weg bet vraagstuk op te lossen, of zal op nieuw de strijd ontbranden, om het verrotte gebouw der Turksche lieerschappij ineen te doen storten? Deze vragen maken het onderwerp uit van de geheele dagbladpers, en, niettegenstaande bet tijds- verloop, blijft de beantwoording nog altijd even onzeker, is het nog even onbepaald, wat tooneel ons het a. s. voorjaar zal aanbieden. Rusland, meeut men, zal hooge eiscben stellen op de a. s. conferentie. De stroomen bloeds, welke te Alexinatz vergoten zijn, ontnemen der Russische regeering in zekere mate hare vrijheid van handelen, verklaarde generaal Ignatief. Wij Russen berinneren ons nog zoo levendig mogelijk den inval der Tartaren. Het volk beeft zijne traditie lief, en deze leert het, welke dwinglandij en wreedheid de Tartaarsche overheerscbers vroeger pleegden, gelijk ze nog doen. Turkije is Ruslands erfvijand, verklaart Ignatief zonder omwegen, en men stelt zicb algemeen voor, dat Rusland den erfvijand zware voorwaarden zal stellen. Om de ontwapening der Mohainmedaansche dwingelanden in de christelijke gewesten te ver- krijgen, zal Rusland, gelooit men, de militaire be- zetting der gewesten eischen. De Turken zullen deze zeker weigeren, in welk geval de oorlog onvermijdelijk is. Alleen volkomene overeenstemming tusschen Duitscbland, Oostenrijk en Engeland zou in staat zijn, den vrede te handhaven. Tegenover deze benchten staan de mededee- lingen der Engelsche dagbladen, die den stand van zakeu van minder ernstigen aard achten en de hoop uitdrukken, dat de conferentie zal leiden tot verzekering van den vrede. Geen overeen- kotnst tussclien Duitschland, Engeland en Oosten rijk, maar een gezamenlijk optreden van Engeland en Rusland, zegt de Times, is in het belang van ai de partijen. Niet door bestrijding met wapenen, maar door diplomatieke samenwerking van deze beide rijken, is de oplossing te verkrijgen. De door Rusland gestelde eiscben, zegt Ae Engelsche pers, zijn voor overweging vatbaar. Zij strekken tot ontwapening van Turken en Christenen in Bosnie, Herzegowina en Bulgarije benoeming van alle ambtenaren door en uit de bevolking; samenstelling van eene burgerwacht en eene politie uit Christenen en Mahomedanenconcentratie der Turksche troepen in zekere bepaalde stedeiiont- binding der ongeregelde troepen en verwijdering der Tscherkessen naar de zuiver-Mahomedaansche provincien; algeheele verandering van het belasting- stelselinvoering der landstaal bij de rechtbanken instelling eener vergadering van notabelen, die tot taak zal j'lffbbeb, admririfetratreYe; herVortaingen in te voeren aanstelling van Chnsten-landvoogden bestraffing van de bedrijvers der gruwelen met schadeloostelling der slachtoffers en instelling eener consulaire commissie van toezicht. De czaar zal, naar men ten stelligste verzekert, tusschen 1 en 10 December aan de grenzeu het zuidelijke leger de revue laten passeeren. Evenzoo heerscht in Engeland onder de mili- tairen allerwege eene oorlogzuchtige stemming. Indien ons land geroepen wordt, zegt de Army and Navy Gazette, in de Turksche kwestie mede te spreken (en het is noodig, dat bet dit doet,) lioe spoediger het dit dan zal doen, hoe beter. Het zou zeker eene zeer lafbartige en verachtelijke taktiek zijn, het Turksche leger eerst te laten vernietigen bij gebrek aan geldelijke bulpmiddelen en daarop Konstantinopel en de Dardanellen te bezetten. Eenige finantiele bulp daarentegen, bij tijds gegeven, zou niet alleen alle krachten van den sultan ter onzer beschikking stellen, maar ook de ontelbare massa's Mohammedanen van Indie. Het is niettemin geheel onzeker, of Engeland tusschenbeide zal komen. De troepen, de batterijen en de ruiterij, die in geval van nood naar het Oosten zouden raoeten vertrekken, zijn reeds aan- gewezen. Ingenieurs van het Engelsche leger zijn te Konstantinopel. Indie zal zijn contingent leveren, om de gemeenschap met het moederland vrij te houden en het is niet onwaarsehijnlijk, dat, reeds voor dat de Russische troepen over de Pruth trekken, een ander garnizoen dan Turksche troepen Stamboel zal bezetten. Bovendien meldt de Ind. Beigedat van Marseille groote hoeveelheden wapenen en amunitie worden uitgevoerd naar het Oosten eft vooral naar Athene. Alles wapent zich dus, Engeland, Rusland, Turkije, Griekenland, en toch hoort men van den ijzeren man onzer eeuw, prins von Bismark, tot heden niets. Hij bewaart nog steeds een diep stilzwijgen, als of hem de gehesle zaak onverschillig was. Een bericht uit Londen deelt echter nu mede, dat lord Salisbury door Bismarck is uitgenoodigd, Ber- lijn te bezoeken, om een onderhoud met hem te hebbeft. Dit bericht zegt de Times, is van hoogst gewichtigen aardwant heeft dit onderhoud plaats, dan zal Bismarck waarschijnlijk, met zijne gewone rondborstigheid, Duitsehlands meening en Ruslands bedoelingerl openbaren. Neuzen, 24 November. Aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg is heden o. a. aanbesteed: I. Het leveren en storten van steen tot her- stel van storm- en winterschade ontstaan aan den wes- telijken havendam te Neuzen, waarvan de minste inschrijver was J. Eilis te Vlissingen, voor ^7244, II. Het onderhouden van het N ederlandsch ge- deelte van het kanaal van Neuzen, het zijkanaal naar de Axelsche sassing enz., gedurende de jaren 1877, 1878 en 1879, waarvan de minste inschrij ver tvas D. Tbolens alhier, voor/31930,per jaar. Axel* 24 November. De heer A. E. C. van Dishoeck, gemeente-ontvanger alhier, herdenkt heden als zoodanig zijne vijf-en-twintigjarige benoeming. Sint Kruis. De heer Samuel de Ridder, hoofd- onderwijzer alhier, behoort, met het oog op zijne reeds vervulde dienstjaren, aan het hoofd der Zeeuwsche onderwijzers gesteld te worden. Gebo- ren te Retranchement den 10 December 1800, werd hem, op bijna 16jarigen leeltijd, den 18 November 1816, reeds de waarneming van de toen alhier vaceerende school opgedragen. Den 16 Juli 1819, na examen in Zeeland, van den 4n tot den 3n onderwijzersrang bevorderd, werd hij vervolgens op wetti^e wijze tot hoofdonder- wijzer alhier benoemd, en trad nu als zoodanig deD 28 April 1820 in functie. Sinds die reeks NEinCHE ABONNEMENT. Per drie maanden binuen Neiizen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsfuimte befekend Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zendeti uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1