Algremeen Nieuws- en Ad vertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. No. 1198. 16e Jaargang. Woensdag 15 November 1876. BLNNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen JPolitiek: Overzicht. Lord Beaconsfield (Disraeli) heeft zich, op een feestmaal bij den lord-mayor, weer eens doen liooren over de houding der Engelsche regeering bij de Oostersche kwestie. Het doel der regeering, betoogde hij, was de handhaving van den Europeeschen vrede, met vast- houding aan de verdragen, welke de onafhankelijk- heid en onschendbaarheid van Turkije verzekeren, en voorts de verbetering van het lot der Christenen in Turkije. Engeland nam daarom, toen het voor- stel van een wapenstilstand voor vijf maanden was verworpen, het initiatief tot eene conferentie, en eilangde daarop den bijstand van alle groote mo- gendheden. Hij drukte de hoop uit, dat de vrede gehandhaafd zou worden, met behoud van de tegen- woordige verdragen en verklaarde, dat Engeland, hoewel beter dan andere landen tot den oorlog voor- bereid, den vrede begeerde. Alleen zou het den oorlog voeren voor eene rechtvaardige zaak, zijne vrijheid en de onschendbaarheid van het rijk rakende, maar eenmaal den oorlog begonnen hebbende, zou het dien voortzetten, tot dat recht zal verkregen zijn. Dit is vredelievende taal, gekruid met dreige- menten en het is zeker, dat zoodanige bewoordingen geenszins bevorderlijk zullen zijn tot een onderling eendrachtig handelen en tot herstel van den vrede, maar dat daardoor slechts met te meer argwaan ieders houding op de a. s. conferentie zal worden in het oog gehouden. Waar die conferentie zal worden gehouden, is nog niet uitgemaakt. De Koln. Zt. beweert, dat Konstantinopel is aangewezen; doch andere bladen meenen te weten, dat eene ouzijdige plaats, en wel Venetie, zal worden gekozen. Tot grondslag voor de conferentie, waarop alle mogendheden, met inoegrip van Turkije, ieder door twee gevolinachtigden zullen vertegenwoor- digd zijn, zullen volgens de Koln. Zt. drie punten worden vastgesteld; n. m. de onafhankelijkheid en onschendbaarheid van Turkije; de verklaring van alle mogendheden, dat zij geen vergrooting van grondgebied beoogen, noch eenigen uitsluitenden invloed zullen aanwenden tot het verkrijgeu van handelsroordeelen in Turkije, en eindelijk dat aan de pogingen tot herstel des vredes de Engelsche, door sir" H. G. Elliott overhandigde voorstellen ten grondslag zullen worden gelegd. Of het doel, beoogd met de conferentie, zal worden bereikt, is eene vraag, die slechts zeer twijfelachtig kan worden beantwoord. Het zou dwaas zijn, te meenen, dat reeds alle gevaar is geweken, dat reeds het laatste bedrijf van het drama wordt afgespeeld. Integendeel, niemand kan nog zeggen, of het met als een treurspel zal eiudigen. Naar de Pester Lloijd verneemt, zal de demarcatie- lijn worden getrokken als volgt: 1. in Noord- Albanie aan de Montenegrijnsche grens, langs Medum en Podgoritza; 2. in het Czernagorzische district van Grahowo; 8. in de Drina-vallei orn Zwornik en Loschnitza, aan de Bosnisch-Servische grenzen; 4. in het gebied der Morawa-vallei van Krusjewatsch over Djunis tot aan Deligrad; 5. aan de oud-Servische grenzen tussc'nen Nowawarosch en het tolhuis bij de Johannesrotz, in het Jastrebaz- gebergte (Jaukowa-Klissur)6. aan den Timok tusschen Zaitschar en de pasengte van Wratnize. j geulepolder; tot den verkoop van een gedeelte Duitschland moet geweigerd hebben, deel teisloot van den weg van llulst naar Walsoorden nemen aan het vaststellen van de demarcatie-lijn enomtrent het in goeden staat brengen van den weg zal derhalve ook geen officieren derwaarts afvaardigen. van den Nieuwlandschen molen naar den Hoofd- plaatpolder voor rekening van den nalatigen onder- houdplichtige en omtrent de terugvordering der daarvoor te maken kosten; omtrent het adres van het gemeentebestuur van Sint Kruis om een renteloos voorschot ter bestrating van den weg van die gemeente naar Aardenburg; de heer Ham- Neuzen, 14 November. In de tweede helft der maand October 11. is aan het postkantoor alhier, een brief bezorgd aan maclier stelde als ameudement voor, om aan St. het adres van J. Aal te Middelburg, welke met j Rrujs een renteloos voorschot te verleenen van besteld is kunnen worden. Z. M. heeft aan Mr. W. Hemsing, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als plaatsvkanton- rechter te Sluis. Z. M. heeft tot burgemeester der gemeente Zierikzee benoemd mr. J. Mauritsz Ganderheijden, oud-president van den raad van justitie en van de koloniale staten van Suriname. Kruis een renteloos voorschot te verleenen van f 25,000 tot f 30,000, naar gelang gedepu- teerde staten dit noodig zullen bevindendit amendement werd verworpen met 27 stemmen tegen 11. De najaarsvergadering werd daarop gesloten. Ter zitting van de arrondissements-rechtbank te Goes van gisteren zijn o. m. de navolgende lomaie siaien van ourmauic. i J u vonmssen uitgesproken tegen: In de jl. A rijdag gehoudene zittmg der j *p_ q_, 30 j kleermaker te Hulst, gede- orinciale staten van Zeeland zijn o. a. nog tjneercj jn het huis van arrest te Goes, scliuldig behandeld: verklaard aan moedwillige verwonding en veroor- a. de mededeeling van ged. staten van den 0eej(| ^33 0agen cel\. gevangenisstraf en f 8 uitslag van een verzoelj aan de regeering tot boete, subsid. 1 dag cell, gevangenisstraf c. e. verhooging der rijks-subsidie voor de kosten der vrouw van A. K., 47 j., werkvrouw verpleging van arme krankzinnigen en het voorstel Hulst, schuldig verklaard aan eenvoudigen dief- van ged. staten om in de bestaande regeling geen en veroor(jeeld tot 1 maand cell, gevangenis- verandering te brengen. De heer de Smidt had c een amendement voorgesteld, strekkende om de g 22 j., arbeider te Heikant (St. Jan bijdrage van /40 voor iederen behoeftigen krank- gjeen scbuldig verklaard aan moedwillige mishan- zinnige in de gestichten te verhoogen tot 60, 0ejjucr en verwonding en veroordeeld tot f 25 welk amendement werd aangenomen met 20 tegen boete, subs. 7 dagen gevangenisstraf c. e. 19 stemmen; b. het voorstel van ged. staten omtrent j p. QZj 12 j., wonende te Zaamslag, den stoombootdienst op de ester-Schelde en vr;jgeSproken varl eenvoudigen diefstal, als gehan- omtrent het verleenen van subsidien voor wage 11- hebbende zonder oordeel des onderscheids, diensten. Ged. staten hebben zich, naar aanleiding 0e rechtbank gelastte, dat hij zal worden van het algemeen verslag der afdeelingen, berenl Qygj.gg0j.acht in een verbeterhuis, teneinde aldaar verklaard de gebreken van het brievenvervoer te (|p vo]h0men bereiking van zijn 18e jaar te onderzoeken en voorts machtiging gevraagd om, wor[jen opgevoed en in hechtenis gehouden. indicn het bliikt dat gebreken bestaan, zich namens de staten tot den min. van financien te wenden^dorp, gemeente-veldwachter en onbe- overigens is hun voorstel onveranderd gebleven. J ^ldigd njks-veldwachter te Oostburg, heeft van Een amendement van den heer Hombach, om te den burgemeester dier gemeente een fraai revolver- bepalen dat, in plaats van eenmaal 's weeks van pistool ten geschenke gekregen, ter beloomng van Walsoorden naar Hansweert te varen, mmstens z,p kloekmoedig en beleidvol gedrag by de aan- driemaal 's weeks zal gevaren worden, werd met houding en gevangenzetting op den 1 October jl UI, 8 van rlpn mnnrdenaar Izaak Timmermans. 23 tegen 17 st. aangenomen. De door ged. staten gevraagde machtiging tot subsidien van wagendiensten werd met 27 tegen 13 stemmen verleend. Vervolgens werden nog aangenomen de volgende voorstellen van ged. statentot het verleenen van subsidie in de kosten van het lager onderwijs te Koe- wacht; de heer Dierick stelde bij amendement voor, om de gevraagde voile som van 1500 aan de gemeente Koewacht te verleenen, het welk echter met 21 tegen 19 stemmen verworpen werd; van den moordenaar Izaak Timmermans. Te Middelburg is jl. Vrijdag aanbesteed het bouwen van havenmeesters- en sluisknechtswoningen te Neuzen en Sas- van Gent, in drie perceelen. Minste inschrijvers: voor het le perceel, de heer B. den Exter van den Brink te Krabbendijke, voor f 8360; voor het 2e perceel, de heer J. Berton te Biervliet, voor f 5896, en voor het 3e perceel, de heer J. Scheele Dz. te Neuzen, voor /1240. Te Goes had den 8 November de zevende samenkomst plaats van het Zeeuwsch Jongelings- voorstel tot aanstelling van een adjunct-arcliivans verh01Kh De bond werd door vaststelling van een der provincietot den verkoop van meubelen, n|euw reglement en de benoeming van een centraal aanwezig in het gebouw van het voormalig pro-1 bestuur nader bevestigd. De volgende vergadering vinciaal gerechtshof in Zeelandtot verkoop 1 zal hemelvaartsdag te Neuzen plaats hebben. van boomen op den provincialen weg van Oost- Te >s Haa(. zijn jl. Zaterdag als kandidaat- burg naar Zuidzande; - omtrent het adres van q tos° elaten, de heeren: M. Noordijk, P. Wondergem, provincial opzichter der wegen, (-,oes. w gmaltj te Rotterdam en L. Stevens, om verhooging van jaarweddetot opdracht van Le](]e' boren te Sas van Gent, den onderhoudsplicht van de sluizen der watering van den kapitalen dam aan den Nieuwen Passa- - Ter vervulling van de hoofdonderwijzers-be- MZIMCHE COURANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1, -Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van ltot4regel8 f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE UX6. In de jl. Vrijdag gehouucuc anuug um j prorinciale staten van Zeeland zijn o. a. nog tineerd in het huis van arrest te Goes, scliuldig L/\U I 1 1 met icgcn JLU sicmiuwi v,*samenKOlUSl piaais vail net ZJ WW

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1