TREKKIN GEN OPENBARE VERK00PING DEPOT ZELDZ A A M. DRBABOS-PILLEN, OPENBARE YERKOOPINGEN ZAAK IN MANUFACTURED Let Well om nil gemeenscliap te geraken. TE BEKOMEN patent Portlandcement, BOMME en VERDOOREN, Waarschuwing. \U<I HMOII1VO Aanzienlijk Kapitaal Met prijzen van f 25,000 tot f 230,000. door het ministerie van den Notaris J. A. Fercken, te Neuzen. 4 Op Dinsdag;, den 14 November, 1876, des vooriniddags ten 10 ure, ten verzoeke ran den heer HONOR! ONGHENA, te Zuid dorpe, in voordeel van Mevrouw de weduwe A. J. Onghena, te Zuiddorpe, van 150 buitengewoon zware KANADA BOOM EN, waaronder van 2 3 meter in de koord en een partij achtjarig EIKEN HAKHOUT, alles staande op hare liofstede, bewoond bij de weduwe Wlijtack, te Zuiddorpe. Te vergaderen bij Aug. Vermast op „het Zand," gemeente Koewacbt. De Boo men zullen ten 10 ure en het Hakhout ten 1 ure worden geveild. 2 Op Woensdag, den 15 November, 1876, des namiddags ten 1 ure, precies, ten ver zoeke van CORNELLS BRUGGEMAN, herbergier en tiinmerman, te Neuzen, van: Eene groote partij OLMEN en KANADASCHE GEZAAGDE PLANKEN van allerlei lengte, breedte en zwaarte; nieuw HAVERSTROO; een PRTESCHE KLOKHER BE RGTAEELS, KRAANZAGENeenige VA RK ENS (loopers) en al hetgeen men zal worden aangeboden. Te vergaderen aan het woonhuis van den ver- kooper, te Neuzen. 3 Op lliusdag, den 31 November, 1876, des vooriniddags ten 10 ure, ten verzoeke van den heer L. DE KESEL, grondeigenaar te Stekene van Ongeveer 430 stuks KANADA BOOMEN, staande op den dijk tusschen de Zaamslag- en Catha- rinapolders, gemeente Zaamslag; alwaar men zal vergaderen; en 4 Op llonderdag, den 33 November 1876, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den heer A. A. VAN HAELST, Burgemeester en Grondeigenaar te Zuiddorpe, van: Ongeveer 150 stuks OLMEN BOOMEN, van allerlei zwaarte, staande op den dijk tusschen I den Oud- en Nieuw Westenrijkpolder, ge meente Hoek; alwaar men zal vergaderen. De Notarissen Kakebeeke en van den B n S S c h e, standplaats hebbende te Goes, zullen op Woensdag den 39 November 1876, des voor middags te 11 uren, in het /Hotel Zoutkeet" aldaar, ten verzoeke van de Heeren F. CROKAERT en E. M. VAN DER MEERSCHEN en Mevrouw de Med. VAN DER MEERSCHEN—De Lunden te Brussel, in het openbaar trachten te verkoopen: ZES KAVELS van den ten jare 1874 nieuw bedijkten Schengepolder, zijnde de kavels no. 15, 16, 17, 18, 41 en 42, uitmakende de kadastrale perceelen sectie I, no. 223, 226, 227 en 230 der gemeente Wolfaartsdijk en sectie E, no. 425 en 429 der gemeente Js Heer Arendskerke, ter gezamenlijke grootte van 51 hectaren, 79 aren, 60 centiaren In uit te zetten biljetten nader te omschrijven. Inlichtingen te bekomen bij genoemde Notarissen. bij A. D. VAN A E R D Ete Neuzen puike Schotsche, New-Castle en Ruhr-Kolen aan zeer civiele prijzenalsinede een nieuwe TILBURY. van Eerste Kwaliteit ROBINS tegen concureerende prijzen, bij de heeren J. DAVID, KERNKAMP LUMSDEN te Terneuzen, Generale Agenten voor Zeeland. van Wissels, het inwisselen van vreemde muntspe- cien en bankpapier enz. In een der voornaainste dorpen in Zeeland wordt ter overmuue aangeboden eene sinds jaren bestaande Adres onder letter M, bij de boekhandelaars VAN BENTHEM JUTTING te Middelburg. Men is genegen voor de kennis van 't vak den kooper alle inlichtingen te verschaffen. Kiissiers te AARDENBURG, berichten, dat te SAS VAN GENT is opgericht een bijkantoor, onder bestuur van hunnen Finnant, den heer D. W. CONINCK WESTENBERG, Notaris aldaar ten doel hebbende het koopen en verkoopen van Effect en, het ont- vangen en uitbetalen van renten op het Grootboek het inwisselen van Coupons, het nemen van gelden a deposito, het uitzetten van gelden, het disconteren De UKB.HHJS.PIMAKIW. bereid volgens het aloude en echtk recept, sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te NEUZEN alleen er uitslui- tend verkrijgbaar gesteld bij den heer G. \V. IIO UTK.4GER, ■uupuozos U991J [TU3AO §UII -pisaq do uapjoAi ua 'sao«) a* AVIKM HO J T Ciq jaqiiLnqoojp uap u; uamoqaq a?) ufiz 'azfmsaau -agjnn^Bjij 'SflRIV 'JG UBA uaufiaipatn ap [y op Hypotheek en op onderhandsche Schqld bekenienis verkrijgbaar gesteld bij den Notaris CONINCK WESTENBERG te Sas van Gent, tegen zeer billijke voorwaarden. het voort. van IS JN o v e in tier tot 15 Ueoe 1x11» e r 187 0. Hongaarsche Loten f 100 An. 1870. 3 )/0 Brusselsche Loten fr 100 An. 1867. Anbachter Loten An. 1856. 3 °/o Luiksche Loten fr. 100 An. 1874. Freiburger Loten An. 1861. 3 o/0 Antwerpsche Loten fr. 100 An. 1874. Barletta Loten fr. 100 An. 1874. Badensche Loten 11. 35 An. 1854. Weener Loten 11. 100 An. 1864. 31/2 °/o Keulen Mindensche Loten An. 1870. Saxen Meiminger Loten An. 1870. 3 °/o Amsterdamsche Loten f 100 An 1874. Milaan Loten Ir. 10 An. 1866. Alle deze Premieloten, welke in het ongunstigste geval met de nominale waarde moeten uit- komen, zijn bij onderstaande firma h contant tegen de Beurzenkoers, en tegen een matige provisie te verkrijgen. Ook verkoopen wij alle bovenvernielde Loten op maandclijkschc erui Ijn be ta I ingen van 1*5 tot flO, en ontvangt de kooper bij voldocning van de twee of drle eerste termijnen een Bewijs van Landedbevatteude opgave der ScrJen en Nonimers der van ons gekocbte Lotenen van dlcn datum af geniet de bonder reeds het recht op alle prijzen en renten, welke op zijn Lot mochten vallen. Nog maken wij het geeerde publiek opmerkzaam op de door ons uitgestelde Combination van 501 tot 530 waar wij voor rekening van twintig of meerdere personen, een aantal van twintlg tot konderd vijftig Premieloten liebben aangekocht en welke in maandelijksche afbetalingen van f 10 tot f 35, uitgekeerd worden. Alle prijzenwelke op zulk eene Combinatie gedurende de tennijnbetalingen moeten vallen, worden gelijkmatig onder de deelnemers verdeeld, en ontvangt buitendien voor de gestorte gelden rentevergoeding. Alle van oils gekoclite effecten op termijnbetalingen worden t»ij een hier ter stede tjfevesti}*d Bankiershuin gedeponeerd, waardoor ieder Deel- nemer de meest mogelijke waarborgeu, betreffende de zekerbeid vau zijn kapitaal en de uitbetaling der prijzen, ontvangt. Plan en Grondslagen onzer onderneming worden gratis verzonden. DE HOLLANDSCHE PREMIE- EN RENTE-BANK, CARL BRUCK Co. Kantoor: GEBOUW NEDERLAND, Warmoesstraat 7678 Amsterdam. Iiiliclitingen te verkrijgen bij onzeii IIoofd-Agent voor Zeeland A. BOMIIOFF, Terneuzen, UKUKID VOLGKNS HET ALOUDE EN ECHTE ttECEPT WAABOP MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAKT /ijn zeer nuttig in ongesteldheden der Maagen werken heilzaara op de spijsvertering zij zijn uitmuntend tegen de galscherpte in het Bloed en uitslag der Huid\ zij zijn zacht laxerend en slijmafdrij- vend. Verzegelde doosjes van 37*C. en grootere zijn verkrijg baar bij de Heeren Bergen op Zoom, J. P. Vertinden s Heereuhoek J. Smolders. Hontenisse C. Fassaert. Hulst, J. Borgsteijn. Kruiningeti, C. de Munck. Middelburg F. J. Stades. NeuzenG. W. Houtzager. O Men dr. T- Kockenpno. Ossenisse, P. (FHert. Ovesande, W. Witkam. Sluis J. C. Kiem. Tholen, C. J. de Bres. VlisBiugen Johan Ceulen. Zierikzee, J. M. Gazille. Westkapelle, L. den Hollander. Men wordt iustautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de URBA NUS PILLEN, bereid volgens het oude en echte Recept, in Depot zijn ver krijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaat- sen dan bij de hierboven genoemde DepSlhouders. In elk doosje is een billet, voorzien met de eigenhandige naamtee- keniug van de Vervaardigers Wed. KUENEN en ZOON Apothekerswelke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoe ken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Plilen haalt. Alleen die Doosjes, waarin een billet met onze Hand teekening is, zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik vau de vele namaaksels

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 4