advertentiEn. De Grasettii vaj fa iijfc ies pollers, s 0PENBARE VERPACHTING. 1 I heid op. Het gemeentebestuur schreef eene ver- kiezing voor een lid van den gemeentenraad uit, maar vergat een stembureau te doen benoemen, zoodat de geheele verkiezing in het water gevallen is. Nabij Nijkerk zijn op het landgoed Salon- stein bij een jachtpartij 93 stuks wild geschoten, waaronder 33 fazanten. He klokkenist te Blok- zijl heeft de vorige week zijn 50jarige dienstver- vulling gevierd. In een halve eeuw verzuimde hij geen enkelen dag op zijn post te zijnook door ziekte werd hij nooit verhinderd zijn hooge roe- ping te vervullen. Dat glibberige straten, ten gevolge van de veemarkt, tot aardige scenes aan- leiding kunnen geven bleek den 3 dezer te Gorin- hem, toen een boer bij een oliekoekenkraam uitgleed, met zijn achterdeel in een pot met vuur, zijne eene hand in den pot deeg en de andere in de heete olie te recht kwam. Hat het bij het gejam- mer van den boer niet aan lachers ontbrak, be- hoeft geen verinelding. Te Parijs is in de Halle een oester geveild van 60 centimeters in doorsnee. Na lang en" hartstochtelijk bieden is het zeemonster door een haarkook gemijnd voor 7 frs. 7 5 centi mes. De typhus die in Egypte onder de paarden heeft geheerscht, heeft aan ongeveer 30,000 het leven gekost. Bijna al de paarden van den Khe dive zijn gestorven. Het eerste vonnis in zake spiritistische knoeierijen is in Eugeland geveld. Het medium Slade, die de lieden bedotte door in zijn mouw een stukje griffel te verbergen waar- mede hij een of anderen naain op een lei schreef, het voor 't wf rk van geesten verklarende is tot drie maanden tuchthuisstraf veroordeeld. Wie kent Putte niet, een dorpje half Hol- landsch en half Belgisch? Welnu, eenige dagen geleden was het er kermis en stond die plaats op- gepropt met vreemdelingenrijtuigenpaarden, kramen, teuten, mallemolens, vreemdsoortige spelen, orgeldraaiers, liedjeszangers, grappen- en kunsten- makers, waarzegsters, wafel- en mosselkramen, koord- dansers, landbouwgereedschappen, varkens, zaden, vruchten, enz. Ontelbaar zijn er de kroegen en herbergen, daar bijna ieder huis, gedurende de kermisdagen, in een dans- en bierhuis herschapen is. Sommigen hebben dit jaar de kermisgasten geschat op zoowat 40,000 personen. Overal, de geheele straat door, zag men dag en nacht dans- partijen en hoorde men blaas- en strijkmuziek Men kan zich niet verbeelden, hoe het er toegaat, als men die kermis zelve niet heeft bijgewoond. Het Leuvensch bier alleen, dat er dit jaar, op vier dagen tijds, is verzwolgen, wordt geraamd op plus minus duizend vaten! Wat dunkt u, lieve lezer, werkt zulke kermis de zedelijkheid in de hand? of is dezelve niet veeleer de pest voor de geheele streek aldaar. Met veel moeite en zeer groote kosten is de Joh. Kerkhoven polder aan de Dollaard, zooals dezer dagen gemeld werd, ingedijkt. Met leedwezen verneemt men thans, dat op 30 October de dijk op 4 plaatsen is weggeslagen en de reeds droog- gemaakte polder weder onder water staat. Ver- schillende personen verkeerden bij dit ongeval in levensgevaar. Bij het verbouwen van een oud huis te Groningen was men bezig een kelder daaronder te maken. Te dien einde ondergroef men ook den gevel. Plotseling stortte Vrijdag het grootste gedeelte van het huis in elkaar. De werklieden hadden, bij 't hooren van een dreigend gekraak, nog even den tijd het gevaar te ontvluchten. In den Chineeschen schouwburg te San Fran cisco heeft een vreeselijk ongelik plaats gehad. Ten gevolge van het valsche gerucht van brand, stroomden de toeschouwers naar de deuren, met zulk een geweld, dat een groot aantal onder den voet geraakte. Toen de schrik eenigermate bedaard was, bevond de politie, dat 20 menschen gedood en ongeveer 70 gewond waren. De Chinezen weigerden eenige hulp te verleenen en de acteurs gingen met spelen voort tot dat zij daarin door de politie werden verhinderd. De toevoer van geslacht vee uit Amerika naar Engeland neemt snel toe, en bedraagt thans reeds duizend beesten per week. Van een nieu- wen kant worden dus de Engelsche slachters bedreigd met eene concurrentie, die hen ten slotte nopen zal hunne buitensporige winsten te be- krimpen. Dat die winsten inderdaad buitensporig zijn, is genoegzaam aangetoond uit eene vergelijking tusschen de prijzen van 't vleesch bij de slagers te Londen en op de markt te Smithfield. Als middel om palen, van welken aard ook, tegen bederf te bewaren, geeft men aan hen te bestrijken met gekookte lijnolie, waarin men zoo- veel houtskoolpoeder gemengd heeft, tot dat ze de vastheid van gewone olieverf verkregen heeft. 't Is gebleken, dat aldus behandelde palen na zeven jaren in geheel gaven toestand uit den grond te voorschijn gebracht zijn. Zeetijclini>en. Rotterdam, 6 November. Gent, 3 November. Londen, 6 November. 1 Jnr<_tei-lijKe stand vnn TNeuzen van 30 Oct. 5 Nov. HANDELSBERIGHTEN. Prij/i'ii ili'f Klfecten Amsterdam, 6 November. 2i (ft 60jarige ECHTVEREENIGIN0 CORNELIS KEMPE DINA VAN DIXHOORN. Hoek, 6 November 1876. Hunne dankbare Kleinkinderen. D. v. d. BERGE Dz. en Vrouw betuigen huuueu dank aan alien, die blijken gaven van belangstelling bij hunne 50jarige Echtvereeniging op den 4 dezer. Neuzen, 7 November 1876. De Arrondissements-Betaalmeester te j ■„»- Sas van Gent maakt bekend, dat van 7 tot en met 30 November, zijne functien zullen worden waargenomen door den beer W. AMMON. Sas van Gent, 6 November 1876. Jhr. G. BOWIER, Betaalmeester. De Notaris C. J. A. Fercken, te Aeuzen, zal, ten verzoeke van het Bestuur van het water- schap AAN- en GERDER DUKE, op Zaterdag, den 11 November, 1876, des namiddags ten 3 ure, bij J. de Visser, te Zaamslag, in het openbaar verpachten gelegen aan het Zaamslagsche Veer, gemeen te Zaamslag. Van 27 Oct. tot en met 3 Nov. zijn in deze haven binnenge- komen bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als: 27 Oct. Eng. schooner William Marny, kap. Goodijzer, van Engeland met tarwe. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumbery, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Weandale kap. Curry, van Sunderland met steenk. Eng. stoomb. Colletis, kap, Druny, van New-Castle met steenk. Eng. s'.,00111Contest, kap. Watson, van Londen met stukg. 28 Oct. png stoomb. Blauche, kap. Bastea, van Londen met zaad. 29 Oct. Ned. galjoot Friso, kap. Barend, van Londen met tarwe. 30 Oct. Ned. schooner Arendina, kap. Boerhaven van Riga met lijnzaad. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Killarney, kap Rothbarth, van Goole met stukg. Belg. stoomb. Flecha, kap H. Seeuwen, van Londen met stukg. Eng. slocp Jessie, kap. Stephey, van Bristol met hariug. 1 Nov. Frausche schooner Sans-Soucie, kap. Quintin, van Nantes met tarwe. 2 Nov. Eng. stoomb. Rosa, kap. i 'umberyvan Goole mot stukg. 3 Nov. Eng. stoomb Slantons, kap. Lnraley, van Goole met Van 27 Oct. tot en met 3 Nov. zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent de volgende zeeschepen als 27 Oct. Eng. stoomb Jessie en Emely, kap. Higgens, naar Douver in ballast. 28 Oct. Eng. stoomb. Stantons, kap. Lum- ley, naar Goole met stukg. 30 Oct. Eng. stoomb. Contest, kap. Watson, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Colletis, kap. Druny, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Killarney, kap. Rothbarth, naar Goole met stukg. 2 Nov. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, naar Goole met stukg. Russische schooner Die geschwister, kap. Henschouw, naar Shields in ballast. Noordsche schooner Clemence, kap. Olsen, naar Noorwegen in ballast, Noordsche bark Charles-Dickens, kap. Tekelseu, naar Noorwegen in ballast. Noordsche bark Zorida, kap. Larsen, naar Rangoon in ballast. In deze haven zijn binnengekomen, bestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als: 27 Oct. Eng. stoomb. Weandale, kap. R. Curry, van Sunder land met steenk. Eng. stoomb. Londos, kap. F. Spink, van Goole met stukg. en steenk. 29 Oct. Eng. stoomb. Sherburn, kap. R. Benson, van Sunderland met steenk. 30 Oct. Fmg. stoomb. Jutland, kap. J. Webb, van Londen met stukg. 31 Oct. Noordsche bark Cito, kap. A. Olsen, van Riga methout. Uit deze haven zijn vertrokken, na aan den ijzeren weg alhier te hebben gelost en geladeu de volgende zeeschepen als 27 Oct. Eng. stoomb Carlotta, kap. Robinson, naar Bilbao in ballast. 28 Oct. Eng. stoomb. Londos, kap. F. Spink, naar Goole met stukg. 30 Oct. Eng. Weandale, kap. R. Curry, naar Sunderland in ballast 1 Nov. Eng. stoomb. Sherburn, kap. R. Benson, naar Sunderland in ballast. 2 Nov. Eng. stoomb. Jutland kap. J. Webb, naar Londen met stukg. dito in papier Mei/Nov. 5 K 51* dito dito Febr./Aug. 5 n 50* Aand. Nation, bank 3 it 822 Hongarije. Schatkistbilletten 6 n Itai.ie. Certific. Am terdam 5 H Spanje. Obligation Buitenl. 3 12* dito Binnenlandsche 3 n Portugal. Obligation 3 u 52* Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 H 10* Egypte. dito 1868 7 n 44* Amerika. dito dito dito (1904) 5 103* dito dito dito (1885) 6 u 99* dito Illinois Amsterdam H 75* dito dito Redemption 6 96 dito Central Pacific 6 n 99 dito St. Paul Pac. Spw. ie sec. 4 H dito dito dito 2e sec. 7 II -r. Brazilie. Oblig. 1863 4* a dito 1865 5 93* Prijzen van Coupons. Amsterdam 6 November. Metall. f 20,23 dito zilver 21,35 j Div. Eng. per f 11 82*. Eng. Portugal per 11,82* j Spaansche piasters f -,Amerikaansche dollars (in goud) f 2,46. Amsterdam 4 November. Metall. f 20,25dito zilver f 2130; Div. Eng. per f 11,82*; Eng. Russen per f 11.82*; Eng. Portugal per 11,82*; Frans. f 47,65. Belg. f 47,65 Pruis. f 58,60 Harnb. Russen f 30*; Russen iu Z R. f 29* Poolsehe per H Poolsche per Z. R.f Spaansche piasters f -,Spaansche binnenlandsche f -, Amerik. dollars f 2,46 papier f 2,20. De aanvoer van Tarwe was beperkt en ruimde tegen 25 ct. lager langzamn op Gersi 20 ct. hooger andere granen als voren. Zeouwsche en Vlaamsche Tarwe f 10,30 a J' 11,60. Over- maassche f 10,a 11,20. Nieuwe Tarwe f 11,40 a f 12, Rogge, Zeeuwsche en Vlaamscne f 8,a f 8,60. Over- maassche f 7,80 a f 8,30. Nieuwe f 7,50 a f 8,Gerst, Zeeuwsche winter f 7,a f 7,50, mindere f 5,80 a f 6,90 zomer dito f 6,60 a f 7,mindere f 5,40 a f 6,50. Haver, korte f 4,20 a f 5,80. lange f 3,50 a f 5,20. Paarden- boouen f 8 50 a 8,90. Duivenboonen J 9,25 a f 9,75 Bruineboonen f 14,a f 14,75 mindere f 10,a f 11,50 Witteboonen, Walchersche f 13,50 a f 14,Zeeuwsche f 11,50 a f 13,minder f 9,a f 11,Erwten. Wa'chersche f 12,a f 12,25. Zeeuwsche f 11.50 a f 11.75 Koolzand, 72 a 73* Lijnzaad f 330 per 2040 kilo Eieren f 5 60 a f 5 70 per 100 stuks. Aardappelen f 3,80 a f 4, Vlas. Gemeen 40 tot 44; middelsoort 46 tot 50; goed 52 tot 56 en fijn 60 stuivers. Meekrap. Handel onbeduidend; prijzen hooger. Roode en witte Tarwe, op staal 28,50. Rogge op staal fr. 16,Gerst, fr. Haver, nieuwe fr. 24,Boekweit. fr. 19,50. Paardeuboonen fr. 20 Koolzaad fr. 45,Lijn zaad fr. 35,Lijnkoeken fr. 28,50. Koolzaadkoeken fr 21,50. Boter fr. 2,75 per kilogr. Eieren fr. 3,per 26 stuks. Tarwe 1 sch. en Haver 6 d. lager. Huwelijks-Aangiften. 31 Oct., Cornelis de Smidt, oud 42 j., wedn. en Suzanna Neeltje Geensen, oud 42 j., jd. 4 Nov. Levinus Riemens, oud 89 j., jm. en Neeltje van Merris, oud 32 j., wed. Geboorten. 30 Oct. Marinus, z v: Adriaan Scheele en van Adrians van de Ree. 31 Oct. Christiana, d. v. Jannis de Keuning en van Cornelia Bakker. 3 Nov. Jacobus Bernardus en Johannes Pieter, zoons v. Jacobus Bernardus Hulstaart en van Maria Wingender. Overlijden, 2 Nov. Joost de Smit, oud 3 m. z. v. Pieter en van Janna Koole. Suzanna Jacomina van Alten, oud 6 m., d. v. Jacobus en van Wilhelmina Ponse. Nederland. Beloie. Frankrijk. Rusland. PoLEN. Oostenrijk Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatschappij. dito exploitatie Ned. staatsspoorw. Ccrtifieaten bij Rotschild Inschrijvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e serie dito f 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866. Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligatien 18671869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito Aand. Baltische spoorweg dito spoorweg PotiTiflis dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow Schatkist obligation Oblig. metall. in zilver Jan. Juli dito dito April Oct. 2* pet. 3 4 5 62* 75^ 99A 101i 95 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 6 5 4i 3 5 5 5 4 5 5 97i 84| 94| 86i 85 J 283 83* 71* 74* 262* 84* 123 928 92 85* 76 54^ 54* EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 3