1 BUITENLAND. a c ter hoogte van Borsselen, toen een man der equipage over boord viel. Daar aile sloepen voor de zeereis reeds waren vastgesjord, was het niet mogelijk de in de davids hangende sloep spoedig genoeg neer te vieren om hulp te bieden, zoodat de onge- lukkige in de diepte wegzonk. De heer C. W. Smit, hoofdonderwijzer aan de bijzondere school te 's Gravenpolder, is bij vonnis van het kantongerecht te Heinkenszand, dd. 2 November 1876, voor de tweede maal sedert de inwerkingtreding der wet van 1872 veroordeeld, thans tot een dag gevangenisstraf en eene geldboete van /10.subsidiair een dag gevangenisstraf, benevens in de kosten, wegens het toelaten en onderwijzen in zijn school van een aantal leerlingen, die nimmer gevaccineerd zijn, noch de kinderziekte gehad hebben. Op 1 November had de plechtige opening van het noordzee-kanaal plaats. Z. M. de koning, des voormiddags van het Loo te Amsterdam aange- komen, vertrok onmiddellijk van daar per extra trein naar Velsen. Tegen elf uur ongeveer waren de genoodigden op het feestterrein aangekomen. Toen te ongeveer 12 uren de boot de „Stad Breda" in de sluizen was gearriveerd, liet zich de inuziek hooren; onder de daverende toejuiching der talrijke menigte, en onder het gebulder van de salutschoten kwam Z. M. de koning, vergezeld van den commis- saris des konings in Noord-Holland, den burge- meester van Amsterdam en de directie der kanaal- maatschappij, in de tribune, en werd aldaar door de ministers, onderscheidene gezanten en de directie der kanaalmaatschappij ontvangen. De liedertafel 0 Amstels-Mannenkoor" hief hierop een feestlied aan, waarna de heer S. W. Josephus Jitta, president der kanaalmaatschappij, eene rede uitsprak. De reis naar zee werd toen met de ,/Stad Breda," die ook een muziekkorps aan boord had, aanvaard. Aan boord spak de heer Jitta den koning toe en verzocht hij den vorst de oorkonde te willen teekenen, waarin de opening van de haven van IJmuiden wordt geboekstaafdZ. M. voldeed daaraan. Ook de ministers, de burgemeester van Amsterdam en directeuren der kanaalmaatschaDpij teekenden het sfuk. Het luidt als volgt: z/Op heden den 1 November van den jare 1876 is door zijne majesteit Willein III, koning der Nederlanden, groothertog ran Luxemburg, enz. enz., de haven van IJmuiden opengesteld en daar- door de gedachte verwezenlijkt in 1816 uitgesproken door zijn doorluchtigen voorzaat koning Willem I, die Amsterdamsch handel en scheepvaart den kortsten weg naar zee wees door Holland op zijn smalst." Yervolgens werd de reis naar de stad aanvaard. Omstreeks half vijf kwam Z. M. aan den ooster- doksdijk, van waar hij de reis naar het Loo aanain. Geheei Amsterdam was in feestdos gehuldvan zeer vele woningen wapperde de vlag en op vele plaatsen werden illuminatien ontstoken. Aan den feestdisch in het paleis voor volksvlijt namen drie- honderd gasten deel, onder welke bijna alle ministers. Reeds zijn eenige schepen door het nieuwe kanaal binnengekomen. Dr. S. bespreekt in de Huisvrouw de vraag z/Hoe moeten wij wonen?" en zegt o. a. Hoe dichter opeengehoopt een bevolking woont, des te rijker oogst vindt de dood. Het uitbreken eener epidemie op een of ander punt der stad, wordt, omdat er tusschen de verschillende deelen eener bevolking zoo talrijke punten van aanraking zijn, spoedig een algemeen gevaar en steeds makeu de epidemien hare talrijkste slachtoffers in de groote steden. In de donkere, vochtige, overbevolkte, onfnssche en onzindelijke woningen der behoeftigen ontwikkelt zich gewoonlijk de kiem der besmette- lijke ziekte, doch spoedig grijpt deze verder om zich heen op uitgestrekter gebied, en eischt zoo- wel in het vriendelijk woonhuis van een burger, als in het paleis van den rijke zijn offers. Hoe grooter de armoede en de overbevolking in zekere gedeelten der stad, des te hooger stijgt het gevaar voor de omgeving en deze omstandigheid moet bij de keuze eener woning voor alle andere omstandig- heden in aanmerking genomen worden. Wei moet de armoede ook door een reeks van andere oorzaken tallooze offers inboetensle'hte roeding, overspaumng van lichamelijke krachten, het dikwijls overmatig gebruik van sterken drank, dragen voor een goed deel bij tot de grootere sterfte onder de behoeftige klasse; doch al deze oorzaken te zamen voeren een vroegeren dood niet meer offers in de arinen, dan de ellendige woningen, waarin een groote, opeengehoopte be volking vaak haar dagelijksch verblijf en haar nachtehjk onderkomen vindt. Men heeft uit zorg- vuldige statistieke gegevens bevonden, dat de ge- middelde levensduur bij de welgestelde klassen 14, bij den middelstand 25 en bij de arbeidersbevolking slechts 22 jaar bedraagt, en dat weder van de kinderen in de welgestelde klassen 1 onder 4.5, in den middelstand 1 onder 2.5, in de lagere klassen 1 onder 2 geborenen den dood ten prooi komt. Deze cijfers spreken met een verschrikkelijke duidelijkheid. Landbouwberichten. Gisteren had te Heinkenszand de vergadering van de afdeeling der Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland plaats. 0. m. maakte de vergadering bij meerderheid van stemmen uit, dat slechts een leeraar met het houden der lezingen zal worden belast, en wees daartoe, bij gesloten briefjes, met groote meerder heid aan den heer A. F. Marlet van Hontenisse, aan het bestuur overlatende, om, mocht die heer verhinderd zijn die opdracht te aanvaarden, andere stappen te doen. Ook besloot men, ten einde meerdere belangstel- ling in de afdeelingsvergaderingen op te wekken. met 1877 als proef telkens f 10,beschikbaar te stellen, om daarvoor eenige gereedschappen te koopen, die op de bewuste vergaderingen zullen worden verloot. Uit Zwolle schrijft men. Sedert eenige dagen is de vraag naar geperst hooi voor het buitenland zoodanig toegenomen, dat door de hooihandelaars dezer streek al wat maar eenigzins bruikbaar en te koop is, opgezueht wordt. De persen werken druk en alleen gebrek aan scheepsruimte is oorzaak, dat aan alle cominissien niet met meer spoed gevolg kan worden geven. Voor le soort hooi wordt f 24 a 28 de 1000kilo besteed en voor 5e soort /12 a 18. Met het verzerden van geperst stroo naar Engeland, Frankrijk, Amerika zelfs wordt, uit het Noorden met ongekende kracht voortgegaan. Behalve geheele treinen soms iederen dag, worden via HarlingenHull enorine massa's geexpedieerd. De strooprijzen loopen van f 15 tot 18 de 1000/* kilo. Van de kleistreken in Friesland meldt men het volgende: De bouwboer treft het dit jaar bij- zonder goed met de werkzaamheden, die nog voor den winter op den akker verricht moeten worden. De droge weersgesteldheid begunstigt het ombreken der akkers, zoodat er wel niet vele stukken on- geploegd zullen blijven liggen. De wiutervruchten, vooral weit en koolzaad, zijn flink in 't gewas ge- was gekomen en sieren de akkers reeds met welig groen. Mocht het koude najaarsweder niet spoedig invallen, dan zou men waarschijnlijk eens het ongewone schouwspel kunnen zien, dat enkele voorlijke stukken koolzaad in bloei kwamen te staan. Boterbloemen en witteklaverbloemen, anders een zeldzaamheid om dezen tijds van't jaarr vindt men thans in overvloed in de weiden. Uit Zwolle wordt geschreven De belang- rijke werkzaamheden der bedijking van den polder Dronthen, ten zuiden van Kampen, spoeden ten einde. Men denkt binnen twee a drie weken met het geheele werk gereed te zijn. Met het egaliseeren der taluds en het leggen van graszoden is men druk bezig. Het geheei levert een trotsch gezicht. P. m. 6000 bunders puiken kleigrond zijn, naar men meent, voor goed gevrijwaard tegen over- stroomingen uit zee. Bijna nergens vindt men zulk een polder van puike kleigrond, omgeven van een buitengewoon zwaren zeedijk, waartoe enkel klei gebruikt is. Alle lof komt toe aan ontwerper en uitvoerder. Dit werk heeft ruim /250,000 gekost. Naar aanleiding van den goeden uitslag van dit werk wordt er door de stad Kampen ernstig over gedacht, om ook het Kampereiland op gelijke wijze te bedijken. Blijkens de jongste bij de regeering ontvan gen officieele opgaven omtrent den stand der vee- ziekten in Zwitserland, loopende tot 19 Oct., was het mond- en klauwzeer gedurende de eerste helft van October aanmerkelijk toegenomen. Het aantal daardoor besmette stallen, hetwelk op den 1 37 bedroeg, was den 16 tot 89 geklommen. In de kantons Luzern en Schwyz waren twee nieuwe gevallen van besmettelijk longziekte voor- gekomen, ten gevolge waarvan onverwijld de gewone strenge maatregelen genomen waren. In de andere gemeenten, waar die ziekte zich laatstelijk ver- toond had, was thans al het verdachte vee afge- maakt. Wie herinnert zich niet Kullmann, die een aan- slag op het leven van Bismarck waagde? Deze nu, in de gevangenis te Biyreuth opgesloten, stond dezer dagen op nieuw voor de rechtbank, als be- schuldigd van verwonding en oproer tegen den macht van den staat. Toen hij den 29 Juni door den opzichter Johan Gareis uit zijn eel werd ge- haald om een wandeling te maken, greep hij, zonder dat hem iets in den weg was gelegd, zijn houten waterkan en gaf er den opzichter een slag mede op het hoofd, zoodat deze ter aarde stortteoogen- blikkelijk wierp hij zich op hem om hem te worgen. Twee andere gevangenen, die zich eveneens mochten verfrisschen, kwamen den oppasser te hulp en be- vrijden hem uit de handen van Kullmann. Ten gevolge van deze aanrandiug is Gareis 26 dagen en later nog 14 dagen ziek geweest en heeft hij steeds noch hoofdpijn. Kullmann gaf als aanleiding tot deze daad aan, dat de opziener hem menig- maal ruw toegesproken had en hem had uitge- scholden voor ,/Ochsenkonig." Over de beide anderen gevangenen die den oppasser bevrijden liet hij zich uit „zij waren op hem gevallen als het boerenvolk te Kissingen." Eindelijk hield hij eene verdedigingsrede, waarin hij zich tegen de tucht- huisstraf kantte en verklaarde dat deze niemand verbetert. Kullmann werd tot twee jaren gevan genisstraf veroordeeld. Men heeft te Gallows Hill, nabij Washington, een oven voor de verbranding van lijken gevestigd. Het is de eerste die in de Vereenigde Staten op- gericht wordt. Hij is van steen, met een ijzeren dak, er zijn drie schouwen en twee kamers; in de ontvangstzaal bevinden zich een haar en eenige stoelen voor de familie en vrienden van den over- ledenehet fornuis is 8 voet lang. Men zal den oven met kokes stoken. De asch zal worden be- waard in kleine bussen, die op rekken zullen worden geplaatst, achter een raam in de ontvangstzaal. Ieder bus zal een etiquet dragen, alsinede een photo- graphisch afbeeldsel en alle aanduidingen of op- schriften die men zal wenschen er op te zien staan. De lijkverbranding zal te Gallows Hill kosteloos geschieden. De ellende, die door den oorlog ontstaan is, gaat alle beschr-'jving te boven. Tusschen Paratsjin en Deligrad en in het gebergte tusschen eerstge- noemde plaats en Zaitschar zijn 11,000 mannen, vrouwen en kinderen, die bijna geen kleederen hebben en letterlijk verhongeren. Dr. Ziemann, de agent der Manchester vereeniging, vond de arme vluchtelingen bij verschrikkelijk weder onder den blooten hemel. Doode en stervende kinderen lagen over den grond verstrooid. Aan 10,000 kon hij eenige kleeding bezorgen en bij Paratsjin en in de bergen liet hij barakken slaan, waar 4261 onder dak gebracht werden. Dr. Ziemann vond meer dan 100 verlaten kinderen. GEMENGDE BERICHTEN. Thans blijkt de beker, waarvan in de laatste dagen zooveel is gesproken, niet aan Tromp, maar aan Cornelis de Witt te hebben toebehoord. De jeugdige honingsnoeper, van wien wij eenigen tijd geleden gewag maakten, is tot drie maanden cellulaire gevangenisstraf veroordeeld. Te Vrees- wijk hebben de barbiers strike gemaakt en gewei- gerd langer voor 3 cent te scherenzij eischten 5, maar men is voor 4 cent tot een overeenkomst geraakt. Te Meersen is brand uitgebarsten in een jeneverkelder van den heer Aubel, waardoor in weinig tijds 22,000 liters jenever verteerd werden. In zake de verkiezingen, levert de gemeente Nieuwer-Amstel weder een inerkwaardig- ge 4 G <3 heid kiezi maar zoodf is. - stein waar zijl vulli geen ziekt ping gevo leidi hem met eene heet mer hoei een Na doo mes hee: leve dive spir Het zijn mer het drie lan gel geI kra org ma •- dai vru her ker is. ges gel 1 par Mr als He vie pli lez ha f •- Jo da ve Of crp o*- SC le te 4 d( h n c T s 4 z b g c

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 2