16e Jaargang. Alsremeen Nieuws- en Advertentieblad voop Zeeuwsch-Vlaanderen BINNEN LANIh Woensdag 8 November 1876. Neuzen, 7 November. COUUAINT. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen 1,—Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie J 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara PostJirec- teuren en Brievenbushouderz. Wij neinen den tweemaandelijkschen wapenstil-1 stand aandus luidt het antwoord, door den Turkschen ministerraad gegeven, op het ultimatum van Rusland. Komt de vrede niet tot stand binnen dat tijdperk, dan zal tweemaal om de zes weken eene verlenging plaats hebben, onder waarborg der mogendheden. Aan de benden der opstandelingen wordt eene week tijds gegund, om het land te ont- ruimen anders zullen zij door de troepen vervolgd worden. Het resultaat op het ultimatum is dus over- eenkomstig de algemeen gevoede verwaehtingen. Zonder veel beweging werd de krasse eisch van Rusland vernomen; maar ook evenmin gevoelt de politieke atraospheer zich erg aangedaan over net besluit van de porte. Zelfs de gevoelige beuis, die anders bij het mmste gerucht in beweging komt, gaf ditmaal weinig onrust te kennen. Thans komt het onderhandelen over de vredes- voorwaarden aan de beurt, en de beschouwingen daarover in de verschillende bladen toonen, dat men met den thans gesloten wapenstilstand nog geenszins het gevaar voor oorlog geweken beschouwt. De Koln. Zeit. acht den politieken horizon nog volstrekt niet opgeklaard. Rusland zal, meent het blad, nu Turkije eenmaal aan den drang van het ultimatum heeft toegegeven, weer met andere eischen voor den dag komen, welke Lurkije ten laatste onmogelijk zal kunnen inwilligen. W ant dit staat vast zegt het blad Rusland wil den oorlog. Tegen den zin en ondanks het tegen- streven van keizer Alexander heeft de regeering te Petersburg daartoe het besluit genomen en het zal weten door te drijven. Europa wil den vrede, maar Rusland wil den krijg Ook de Berlijnsche berichtgever van genoemd blad ziet de zaken donker in. De wil van keizer Alexander zegt hij is ditmaal nog machtig genoeg geweest, om den m- vloed en drang van allerlei zijden weerstand te bieden. Zal hij over eenige maanden evenzeer daariii slagen? Daaraan twijfelt iedereen uit de omgeving des keizers, misschien ook hij zelt. Uit vertrouwde kringen in Livadia komt meerdan eene toespeling, op een abdicatie van den Gzaar waarop de staatkundige wereld zich wel zou kunnen voorbereiden. In Russische milita.re kringen be schouwt men het als eene uitgemaakte zaak, dat de legers van den Czaar in het voorjaar tegen de Muzelmannen zullen oprukken; even uitgemaakt, als dtf Duitschland de westehjke grenzen van Rusland zal dekken. De Moniteur daarentegen handhaaft zijne steeds volgehoudene meening, dat het conflict zonder oorlog zal worden opgelost. Er zijn, in zake de Oostersche kwestie, reeds zoo- veel voorspellingen gedaan, die door de feiten wer- den gelogenstraftmen heeft in de Oostersche zaken reeds zooveel geheel onverwachte dingen zien gebeuren, dat men zeker best doet, alle dergelijke voorspellingen onder het strengste voorbehoud te aanvaarden en af te wachten, wat de tijd ons zal lccrcn In Belgrado is het sluiten van den wapenstil stand met blijdschap ontvangen en geen wonder, want op het tooneel des oorlogs ziet het er voor Servie treurig uit. De Serviers toch, of liever de Russen, die in Servie streden, zijn verpletterd ge- worden. Alexinatz is dooi de'lurken bemachtigd, Diunis hebben zij veroverd en de hoogten, die deze vesting bestrijken, zijn genomen; Kruschevatz is door den vijand verbrand, en het legerkorps van Hervatovitsch tot voorbij die plaats terug gedreven. Deligrad is eveneens na zegevierende gevechten door de Turken genomen en in brand gestoken de weg naar Belgrado staat voor den vijand open en daarmede is het geheele vorstendom voor Turkije beschikbaar. En tengevolge van al deze rampen heerscht in het Servische leger de grootste oneemgheid, zoo zelfs dat het weinig van een vormelijken op- stand verschilt. Het geheele leger, zelfs de artil- lerie is volkomen gedemoraliseerd en ten eenemale buiten staat, om den strijd te hervatten. In de afdeelingen der tweede kamer over de be- grooting van finantien is, onder meer, gezegd „Schaf de leges af, want het is niets anders dan eene fooien-helflng. „Voor elke gunstige, ook voor elke ongunstige beschikking, worden leges geheven. „Een adjunct-ijker, die bijv. 7 dagen verlol vraagt en verkrijgt, betaalt f 2,79. „Een veldwachter, aan wien eervol ontslag wordt gegeven, betaalt leges. „Schaf de tollen af op de rijkswegen. Zij belem- meren het verkeer en eischen groote heffingskosten bij verminderende opbrengst. v Bezoldig de brievenbestellers en bnevengaarders beter en vooral de hulpkantoorhouders en post- boden ten plattenlande." Dat zijn nuttige wenken, maar hoe komt bet, dat er zooveel gevraagd wordt, waarvan wij m de openbare zitting niets vernemen! Het gemeentebestuur van St Kruis vraagt aan de prov. staten een renteloos voorschot ter bestrating van den weg van die gemeente naar Aardenburg Met het oog op het besluit van 8 November 1874, no. 12 waarbii is bepaald dat vooreerst geen golden be schikbaar meer zouden worden gesteld tot het verleenen van rentelooze voorschotten voor de verbetermg van wegen, vinden ged. staten geen vrijheid om het ver- zoek te ondersteunen. Bij de raadsvergadering over de begrootmg van enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en ui - o-aven voor 1877 werd namens ged. staten te kennen gegeven, dat zij zouden overwegen in hoever het wensche- liik is verandering te brengen in de stoombootdienst op de Boven-Schelde. Een lid der staten gaf in over- wegina daarbij te letten op het eventueel subsidieren van wagendiensten in correspondentie met de stoom bootdienst. Naar aanleiding hiervan onderwerpen gedep staten het volgende aan de overweging der prov staten Het verkeer tusschen Hoedekenskerke, Hansweert en Walsoorden is, gelijk blijken kan uit de opgaven voor- komende op bladz. B en volgende van Hoofdstuk XVI van het provinciaal verslag over 1875, genng noe men, en de vraag doet zich daarom van zelf op, ot de uitgaven voor het verkeer tusschen die plaatsen wel gerechtvaardigd worden door het nut dier commum- catie. Zij is intusschen zeer moeielijk te beantwoorden, iomdat het ondoenlijk is met genoegzame juistheid te berekenen, van welken invloed de opheffing der vaart advertentien. Van ltot 4regel«/0,40. Voor elke regel meer 0.10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelievt men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. op de zoogenaamde Boven-Schelde op onze dienst zou zijn. In die onzekerheid is het ons bedenkelijk voorge- komen een voorstel tot zoodanige opheffing te doen, vooral nu er tusschen Walsoorden en Hansweert geen veer meer aanwezig is. Wij meenen, dat het wenschelijk is ten deze bij wijze van proef een middenweg in te slaan en de be- doelde dienst van 1 December tot 1 April eerstkomend# te beperken tot een dag in de week. Wij wenschen dan daarvoor in verband met de zittingen der recht- bank te Goes den Maandag te bestemmen. Deze proef zou het mogelijk maken, eensdeels te berekenen welke fmantiele uitkomsten de opheffing der dienst op de Boven-Schelde zal opleveren en ander- deels te beoordeelen, of in elk geval voor de eischen van het verkeer het varen op een dag per week met voldoende kan worden geacht. Wij stellen Uwer vergadering derhalve voor goed te keureu, dat de dienst op de Boven-Schelde van 1 December tot 1 April aanstaande tot den Maandag van elke week worde beperkt. Wat verder het subsidieren van wagendiensten in verband met de stoombootdienst aangaat, zijn wij van oordeel, dat daarvoor zoowel in het belang dier dienst als meer algemeen tot bevordering van het tot stand komen eener zaak, waaraan sedert lang behoefte werd gevoeld, termen kunnen zijn, doch alleen onder deze voorwaarde dat de noodige zekerheid besta omtrent de goede inrichting van dergelijke diensten. Deze zeker heid is te verkrijgen, wanneer men slechts die diensten •ubsidieert, welke met het brievenvervoer belast zijn. Het rijk vergunt toch alleen dan het brievenvervoer door middel van rijtuigen, tevens bestemd tot vervoer van personen, wanneer die voertuigen aan zekere ver- eischten voldoen. Wij stellen Uwer vergadering derhalve voor ons te machtigen om aan ondernemers van het brievenvervoer, ter tegemoetkoming in de kosten van wagendiensten die in verbinding staan met de stoombootdienst op de Wester-Schelde, ten laste van de exploitatie dier dienst uit de provinciale fondsen een subsidie te ver leenen, indien het blijkt, dat er voor de bestaanbaar- heid der dienst aan zulk een subsidie behoefte bestaat_ Ter terechtzitting der arrondissements-recht- bank te Goes van gisteren zijn o. m. de navolgende vonnissen uitgesproken tegen 1G. E., 49 jaar, arbeider te Hulst, vrijgesproken van mishandeling, de kosten te dragen door den std>8>t i j. 2. L. P., dijkwerker te Westdorpe, schuldig verklaard aan opzettelijke verbreking van afsluiting, en veroordeeld tot 15 dagen cell, gevangemsstraf en 25 gulden boete, subs. 3 dagen cell, gevange msstraf c. e. tt j 3. G. R., buisvrouw van F. v. H., wonende te Neuzen, defaillante, schuldig verklaard aan verboden in- en doorvoer van vleescb en veroordeeld tot 15 dagen cell. gev. straf en 25 gulden boete, subs. 3 dagen cell. gev. straf c. e. 4. B. v. d. H., particulier, wonende te Neuzen, schuldig verklaard aan verboden in- en doorvoer van vleesch en veroordeeld tot 50 cents boete, subs. 1 dag gev. straf c. e. 5. R. A., vrouw van J. v. I., 47 jaar, zonder beroep, wonende te Groenendijk, (Hontenisse), schul- drn verklaard aan verboden in- en doorvoer van vleesch en veroordeeld tot 50 cent boete, subs. 1 dag gev. straf c. e. Het Engelsche stoomschip Ambots, van Ant- werpen naar Louden bestemd, kwam Zaterdagmorgen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1