"binnenlaniT Algerneen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1189. 16° Jaargang. Zaterdag 14 October 1876. o Dit blad versehijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Wii vestigen de aandacht onzer zou Rusland alleen staau als de eenige rustver- ondeugden, waarvan vroeger blijken bij den mensch lezers op de verandering met 15 stoorder. zijn te bespeuren, op lateren leeftijd schroomelijke October a. s. der spoortreinen van Mechelen-Neuzen. De kwestie is dus de wapenstilstand alleen. In gevolgen kunnen doen ontstaan. militair opzicht is een wapenstilstand voor Turkije Tot hoofdonderwijzer aan de openbare school A nCri |l \Y |\r« ongunstig. Zoo de vrede niet wordt geteekend, zal Ee(]e is benoemd de heer Jacob Keyzer, geb. S3 11 r* i I IU *v li AJ. {]e invallende winter de liervatting der vijandelijk- 3 October 1848, sedert 1 Mei 1874 hoofdonder- RURG EM HESTER en WETHOUDERS van heden belemmeren. De operaties zullen tot de lente wijzer aan de toen geopende R. C. parochiale school NEUZEN maken bekenddat, ingevolge artikel raoeten worden uitgesteld en intusschen kan Servie Kwadendamme, gemeente Hoedekenskerke. Als 21 der verordening op de brandweer in deze ge- zich versterken, zullen de Panslayistische comite's kweekeling te Linimen, verkreeg hij bij het najaars- meente, van wege het bestuur over de brandweer, ln <Je Slavische en Grieksche provincien overal een examen 1867 in Noord-Holland de hulponderwijzers- eene brandschouwing aan de huizen der ingeze- opstand in 't leven trachten te roe pen, en de porte a(dej fjad 6 Januari 1868 als zoodanig in functie tenen in de kom der gemeente zal plaats hebben. zal minder geld hebben, meer vijanden en minder j-e Hoofdplaat en behaalde bij het voorjaars-examen in den loop der volgende week. kans van succes, dnn nu. Men weet dit te Kon- van 1373 in Zeeland de hoofdonderwijzers-acte. Neuzen, den 13 October 1876. stantinopel maar yermoedelijk zal het mibtaire be- is gemeld) dat baron van Doom van West- Bunremeester en Wethouders voornoemd, 'au£ aan het staatkunc lge won en opgeo en capelle van anti-revolutionaire zijde nu reeds voor Burgemeester VVetnoudersDoor Engelsche department is eene depeche (U/\wRede kamer w(;r(J aanbevol^ tegen 1877. van lord Derby aan sir lot open aar gemaa van jpoorn maakt thans bekend, dat hij betretfende de gruween m 11 garije. e ee vnor eene kandidatuur niet in aanmerking wenscht wezen wordt daarin geconstateerd, dat het otticieele )e komen rapport van den heer Burring bevestigt, dat die gru welen zijn gepleegd, zonder door eenige politieke I Uit Middelburg wordt gemeld, dat het droog- beweegreden te zijn gerechtvaardigd. Lord Derby dok in treurigen toestand yerkeert. Het is, in I-. 1 -weerwil van alle aangewende hulpmiddelen met gelukt de onderloopsheid der tusschenafsluiting te stoppen, zoodat slechts door veel kostbaarder werken daarin zal kunnen worden voorzien. Algemeen begint men in te zien, dat het plan van de inge A. VAN BOVEN. De Secretaris, J, D I EL EM AN. F»olitielx Overziclit. A1 of geen wapenstilstand. A1 of geen Euro- pesche oorlog tengevoige de Oostersche kwestie. A1 ol niet aanname door de strijdende partijen, van de door de mogendbeden gestelde vredes- voorwaarden. Deze vragen inzake de Oostersche beroeringen wachten nog steeds op eene voldoende beantwoording, en niettegenstaande alles, wat ge- schreven en gewreven is, wat door de mogend- verlangt, dat voortaan de Cliristelijke bevolking van de bedoelde gewesten naar zekere regelen worde beheerd, en dat eene soort van commissie van de zes mogendheden het toezicht houde, of die wel worden in acht genomen. heden gedaan en niet gedaan is, alle onrustbarende trouwen. A1 werden deze eischen aangenomen, en gerustellende geruchten omtrent de houding dan nog zouden de zaken tocli blijven, zooals zij van Rusland, alle manifestation in Engeland, is de om de eenvoudige reden, dat de porte zelfs zekere beantwoording nog niet verder gevorderd me| den besten wil bare ruwe onderdanen niet dan voor den aanvang der wapenschorsing van kan dwingen, een gesloten contract te eerbiedigen acht dagen, kenmerken zich de verschillende inede- en (Jaarbij een toegeven aan deze eischen deelingen nog altijd door dezelfde tegenstrijdigheid, zou de m0gendheden een belangrijk aandeel doen wordt, wat den eenen dag als stellig zeker is krijgen in de regeering des landsde eiscb bevat gemeld, den anderen dag 00k met evenveel zeker- heid weersproken. Een bezwaar tegen deze zaak bestaat daarin, nieurs is mislukt en de hoofdingenieur Dirks moet dat op de beloften van de porte niet valt te ver- dR dan 00k reeds hebben erkend. - Het is te hopen, dat op de eene of andere wijze de middelen zullen gevonden worden om het dok goed te krijgen. In den ochtend van 10 dezer is, uit zee komende, te midden van den Banjaard omlioog gezeild een barkschip, dat signaal deed geen loods aan boord te hebben. De reddingskotter van Zie- rikzee, aismede een sleepboot bevonden zich op De onderhandelingen tusscben de mogendheden en de porte loopen thans hoofdzakelijk over het sluiten van een wapenstilstand. Hetgeen hieromtrent wordt bericht, geeft wel eenigszins rertrouwen, dat de Porte niet langer bij haar verzet zal persisteeren. De Koln. Zeit. toch zegt, uit goede bron te weten, dat de onderhandelingen' een gunstigen gang nemen. Uit Belgrado, zoowel als uit Konstantinopel, wordt getelegrafeerd, dat eerstdaags eene wapenschorsing van vier weken, met bepaling van de demarcatie- lijn zal aanvangen. Uit Weenen wordt gemeld, dat men zich vleit met de hoop, dat, indien de porte het voorstel tot het sluiten van een wapen stilstand aanneemt, 00k Servie zal toetreden00k de verdere berichten hieromtrent komen vrij wel overeen en mag men dus eenigszins met vertrouwen verwacbten, dat dit punt van bet vredes-programma zal worden aangenomen. Van eene andere bepaling, n. m. het houden van eene conferentie der mogendheden, waartoe eigenlijk de wapenstilstand moet dienen, schrijft men, zal wel niets komen. Rusland heeft zich hiertegen verzet, omdat het veronderstelde, dat van dit con- het doen van afstand door Turkije van zijne sou- eenigen afstand, de gelegenheid afwachtende om vereiue rechten en 't is dus geen wonder, dat de hulp te verleenen. De Vlisingsche loodskotter porte niet zoo maar in eens genegen is, zich daar- aan te onderwerpin. Neuzen, 13 October. Woensdag, den 11 dezer, is te Oostburg in de kom der gemeente een wreede moord gepleegd, die elk met afgrijnzen vervult, en wel door zekeren Izaak Timmermans, oud 31 jaar, op zijne huisvrouw kon wegens diepgang niet bij het scliip komen, om bet van een loods te voorzien. De branding sloeg des middags om 2 uren reeds over het schip heen. Het gestrande scliip beet de Syrian Star, gezagv. Gaming, en is naar Rotterdam bestemd. Van de lading, uit petroleum bestaande, zijn 113 vaten te Brouwersbaven aangebrac'ht. Met kalm weder hoopte men bet scliip af te brengen. Naardien bij de arrondissements rechtbank te AdZ7enefhKi™ de echtelingen, j geprote.teerd i, tegen del, pablieken verkoop —i# -C »liSSebrait SjS van sterken drank door Timmermans, heeft de onverlaat in de echtelijke woning door middel van een mes den hals zijner vrouw afgesneden. Men zegt, dat eene buurvrouw onder dit ver- nu uitgesteld is, verneemt men, dat die hofstede, met eenige huizen in 1807 door Maatje Danielse de Jonge, wed. Jan Joorisse de Roo verinaakt werd i-i -i a^n de diaconie-armen der hervormde gemeente te schrikkelnk voorval hun eemg kind uit de woning s heeft gehaald. Onmiddelijk na bet gebeurde is Krabbendijke, onder beding, dat deze goederen de moordenaar door de marecbaussee gearresteerd met zouden mogen verkocht worden dan bij vol- bewaring gebranhthij te te een punt van kwestie gesteld. Volgens sommige Parijsscbe bladen zou bij het Ned. gezantschap te Parijs bericht ontvangen en in reeds volledig de misdaad hebben bekend. Na uit 's landsdienst te zijn ontslagen moet gres niets goeds kon worden verwacht. Dit rijk Timmermans bij herhaling gevangen hebben gezeten, zon dan met zijne tot dusver door Europa ver- en stond in bet algemeen als een zeer slecht en gevaar- worpene voorstellen te voorschijn moeten treden, lijk sujet bekendop den levenswandel der ver- welke wellicht nog verder dan de tegenwoordige I slagene moet ook nog al wat aantemerken zijn. zouden gaan, en wanneer deze, zooals te verwachten Hoe het zij, zoo kan als een staaltje van vroegere is, op een Europeesch congres verworpen werden, richting in gedrag en levenswandel dienen, dat Oranje ontmoeten. zijn, dat Z. M. de koning tegen 20 Oct. daar verwacht kon worden en er een achttal dagen zou vertoeven. Z. M. zou er Z. K. H. den prins van NEUZENSGHE C 011R A IN T. ABONNEMENT. Per drie maanden b'innen Neuzen f 1,Door het jjeheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 rebels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamiddag DRIE tire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1