Algremeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. HEKENDMAK1NG. BINNENLAND. No. 1187. 16e Jaargang. n Zaterdag 7 October 1876. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vriidagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. TABLEAU DER VOETPADEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STUPPELDIJK, provincie Zeeland, Ontvangen hebbende eene missive van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, ten geleide van een uittreksel, voor zooveel deze gemeente betreft, uit het door hen opgemaakt en voorloopig vastgesteld algemeen tableau der ten algemeenen gebruike bestaande voetpaden in het voormalig 5e district, benevens de daarbij behoorende kaart. Brengeil bij deze ter algemeeue kennis, dat voor- meld tableau en kaart, ter inzage van belang- hebbendcn zal worden nedergelegd, ter Secretarie der gemeente, gedurende twin tig dag en van af Uanmlng den 9 October 1876, en dat zij gedu rende die twintigdagen bunne bezvaren daaromtrent bij Burgeraeester en Wethouders schriftelijk kunnen inleveren. Gedaan te Stoppeldijk, den 28 September 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. VEREEGKEN, Burgemeester. D. IJSEBAERT, Secretaris. JPolitielx Overziclit. De strijd tusschen de Serviscbe en Tnrksche legers is op nieuw ontbrand. De berichten over hetgeen is voorgevallen, zijn echter even tegen- strijdig, als voor de wapenschorsing en ze kunnen dus slechts met de meeste omzichtigheid worden opgevat. Zaterdag, zoo luidt een bericht uit Belgrado, hebben de Turken met 20,000 man en 40 stuk- ken geschut, het Servische leger, bij Greditin, aangetast, docb zijn na een gevecht. van 12 uren teruggeslagen. De Serviers behielden hunne stel- lingen op de hoogten. Te Petersburg ontvangen berichten uit Semlin echter verzekeren, dat de Serviers Zaterdag, tenge- volge van versterkingen, welke de Turksche troe- pen ontvingen, genoodzaakt zijn geworden, de door Horvatovitsch veroverde stellingen weer prijs te geven. In de Vrijdag plaats gehad hebbende gevechten hebben de Serviers, volgens Tnrksche berichten, gevoelige verliezen geleden en zijn zij op de ge heele linie der Morava met groot verlies terugge slagen. Met dit bericht komen de mededeelingen der Engelsche correspondenten, zoowel bij het Servische als bij het Turksche leger, overeen. In den stand der vredes-onderhandelingen is nog volstrekt geen verandering gekoinen. De mogend- heden beijveren zich met alle kracht, om tot eene oplossing te komen, zoo zegt men, en intusschen blijkt maar al te duidelijk, dat het vasthouden aan eigen inzichten en belangen, eene volkomene over- eenstemming tusschen de mogendheden tot dusver verhinderden, wederzijdsck wantrouwen een eenparig krachtig optreden onmogelijk maakte. Rusland is het, dat den twist gaande houdt. Rusland, zegt men, ondersteunt Servie, moedigt het aan in zijn verzet, verschaft wel eens recht- streeks geld, officieren en soldaten aan vorst Milan en gaat niet t.egen de bemoeiingen van Russische on- derdanen met dit doel. De Times beschuldigt open- lijk Rusland, dat deze mogendheid tot den oorlog drijft, en zegt, dat, nu de stand van zaken m het Oosten gevaarlijk vvordt, aan dit drijven een einde moet komen, daar anders alle pogingen der diplo matic schipbreuk zullen lijden. De Russische regee- ring moet aan hare officieren en soldaten verbieden, in Servie te vechten. Derft het Servische leger vreemde hulp, dan zal het dadelijk de wapenen nederleggen en niets zal dan de uitvoering van het programma der mogendheden in den weg staan. Dan zouden de mogendheden ei voor kunnen instaan, dat Servie zonder aarzeling en Lcgenspraak de te stellen voorwaarden zal aannenien, welke waarborg zij en zelf prins Milan niet kunnen geven, zoolang generaal Tschernajelf feitelijk dictator van Servie is. Rusland heeft tlians aan Oostenrijk en de overige mogendheden een voorstel gedaan, in hoofdzaak hierop neerkomende, dat, voor alles, Bulgarije door Rusland, Heizegowina en Bosnie door Oostenrijk zullen worden bezet wanneer op deze w'jze aan het bloedvergieten een einde zal zijn gemaakt, zouden met de porte onderliandelingen over den vrede kunnen worden gevoerd. Het voorstel is eerst, met een wantrouwend oog ontvangen. Men hechtte er eene ernstige beteekenis aan, doch thans schijnt men het veel kalmer te beoordeelen en te beschouwen als eene pogiug van Rusland, om op de mogendheden een zedelijken dwang te oefenen. Het bewustzijn, dat er iets gedaan moet worden, om het ergste te voorkomen, schijnt ook Oostenrijk een gunstig oor aan dit voorstel te doen leenen en men gelooft dat, niet- tegenstaande de bedenkingen van Andrassy, wanneer, het bij de overige mogendheden gunstig wordt ontvangen, door Oostenrijk zal worden toegestemd. Graaf Andrassy evenwel doet'alle mogelijke moeite, om zulks te voorkomen. Dailij News bevat een telegram, houdende bericht, dat de Russische soldaten, die verlof hndden, gewaarschuwd zijn, om bij de eerste oproeping ge- reed te zijn, zicli naar bun regiment te Segeven. De opwinding tegeii het Turksche volk is zeer vergroot door het openbaar maken van een, officieel rapport over de Bulgaarsche gruwelen. In de kleinste dorpen zelfs wordt het verslag voorgelezen en het geheele Russische volk roept om wraak. Is keizer Alexander werkelijk voor den vrede, dan dient spoedig te worden gehandeld. Danger uitstel zal eindelijk het weerhouden der publieke opinie onmogelijk maken en de regeering tot handelen worden gedwongen. Onder den indruk der gebeurtenissen in het Oosten, begint men thans ook in Griekenland het hoofd op te steken. In eene te Athene gehoudene groote vergadering werd den onhoudbaren toestand aan- getoond in de Grieksche provincien van Turkye. Er werd aangedrongen, zich op alle mogelijke gebeur tenissen voor te bereiden en besloten bij eventueele verdeeling van Turkije ook een deel van den buit te vragen. Epirus, Thessalie en Macedonie, voor eene halve eeuw aan het oude moederland door de porte ontroofd, wenschen zij terug. Wat de Bulgaren te duchten hebben, is eveneens het lot der ingezetenen van deze provincien. Neuzen, 6 October. Gedurende het 3e kwartaal van dit jaar zijn de navolgende uneven verzonden, welke door onbe- kendheid der geadresseerden niet zijn besteld kun nen worden, als M. Jausen, Muskegon, Noord-Amerika; J. Bobbe, Londen. Van het hulpkantoor te Axel: P. Wieland, Grand Rapids, Noord-Amerika; Jeanne Marie Kayser Tievet, Belgie. De stood begint te naderen waarop de heer Samuel de Ridder, die den 10 December des vorigen jaars zijn 76ste levensjaar mocht intreden, zijn 60jarigen dienst als hoofdonderwijzer aan de open- bare school te St. Kruis hoopt te vieren. Nog geen j 6 jaar oud werd hem toch op den 18 November 1816 de waarneming van deze toen vaceerende school opgedragen, bij welke hij in 1820 definitief in functie trad, na den 16 Juli 1819 den derden onderwijzersrang behaald te heb ben. Werd den 18 November 1866 op eene voor hem eervolle wijze gedacht aan het getrouw waar- nemen zijner betrekking gedurende eene halve eeuw, nu hij eerlang het hoogst zeldzame voorrecht zal mogen sinaken van op een 60jarige werkzaamlieid terug te zien, rnoge wel geen enkele zijner ambt- genooten in Zeeland achterlijk blijven in het doen blijken zijner belangsteliende deelneming in zooda- nig een jubelfeest, het.welk nog te opmerkelijker is, naardien de krachtige grijsaard, die om zijn fraai schrift algemeen beroemd is, zijne veelvuldige schriftelijke werkzaamheden nog kan verrichten zonder zich van een bril te bedienen. Als een bewijs voor de waak- en werkzaam- heid der anti-revolutionaire partij verdient vermel- ding, dat reeds thans, volgens een mededeeling in het //Weekbl. voor Zeeuwsch-Vlaanderens Weste- lijk deel", in die streek ijverig gewerkt wordt om bij de verkiezing in het volgende jaar de kiezers aan den heer van Eck ontrouw te doen worden. De candidaat, die bun ter vervanging wordt ge- noemd is jhr. van Dourn van Westcapelle, als ijverig voorganger op zendingsfeesten en godsdieustige bijeenkomsten algemeen bekend. De zorg voor de voorloopige aanbcvcling van dien beer schijnt opge dragen te zijn aan handelsreizigers, die tegelijk met hun wiukelwaren den anti-revolutionairen can didaat aanprijzen. Althans de berichtgever in ge- noemd Weekbl. dankt.e zijn inlichting aan zulk een colporteur, die reeds sedert geruimen tijd in het district aan 't werven was en, niet wetende wien hij roor zich had, spoedig tot het opvijzelen van den anti-revolutionairen adspirant-volksvertegen- woordiger werd uitgelokt. Naar wij vernemen is de heer Mollerup, ge- zagvoerder van de Phoenix, in hooger beroep ge- komen van het vonnis der arrondissements-rechtbank te Middelburg van den 21 Juni jl., waarbij hij veroordeeld is tot vergoeding van kosten, schade en intresten, wegens de aanvaring van het tjalkschip ,/drie Gebroeders" schipper M. de Bruijn, in Maart 1875, zoodat de Phoenix-kwestie nog niet ten einde schijnt te zijn. Bij ministerieele beschikking van 29 Sept. mi y.!\siHF C 011R A IN T. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie maauden biunen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van ltot4regels f 0.40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. -1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1