Alsreineen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-\ laanderen. No. 1184. 16e Jaargang. Woensdag 27 September 1876. j BINNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. 1 *<>Iit ieli Overzicht. Vrede of hervatting van den strijd is de groote vraag, die in deze dagen, van hoewel niet officieele tocli feitelijke wapenschorsing, de Oostersche kwestie beheerscht. Een stellig antwoord op deze vraag te geven, is wel niet mogelijk; maar toch kan men uit de een- stemmigheid der berichten met eenige zekerheid opmaken, dat eene verlenging van de wapenschor sing zeer zeker voor den 25n, wauneer de tegen- woordige termijn zal verstreken zijn, kan worden tegemoet gezien. De opvatting van de vredes-voorwaarden der Porte aan de verschillende hoven moet zoo gelijkvormig zijn, dat het oogenblik eener volkomene overeen- stemming zeer scbijnt genaderd te zijn. Reeds nu weet men, dat te Rome, te Parijs en zelfs te Londen de Turksche voorwaarden als onaanneme- lijk worden beschouwd. Van de drie keizerlijke mogendheden spreekt dit van zelf, als men let op de te Reichstad aangenomene beginselen. lntusschen gaf de Porte een groot bewijs van inzicht en ge- matigdheid door het besluit, om voor den drang der mogendheden te wijken en den legerbevelhebbers te gelasten, zich strikt tot het defensieve te be- palen. Van den anderen kant heeft ook Servie aan den drang der diplomatic toegegeven en den bevelhebbers gelast, niet aanvallenderwijze te werk te gaan. Men gelooft dan ook, dat de porte, als al de Europeesche mogendheden eenparig op een wapenstilstand aandringen, de door baar geopperde bez waren zal ter zijde stellen en in dien eisch toestemmen. f Komt de wapenstilstand tot stand, dan komt het onderhandelen over den vrede aan de beurt. Ook daarbij zullen vele moeielijkheden uit den weg zijn te ruimen en de oplossing der vraag, opwelkewijze weder de betrekkingen geregeld zullen worden tusschen Servie, Montenegro en Turkije en hoe aan de Christenen in geheel Turkije eene vreedzame toe- komst zal worden verzekerd, kan nog tot vele botsingen tusschen de verschillende meeningen aanleiding geven. Tusschen de beide legers heerscht eene gespan- nen rust. Tchernajeff heeft aan zijne onderbevel- hebbers gelast, bij de minste of geringste vijande- lijkheid der Turken, hen onmiddelijk aan te fasten, omdat geen formeele wapenstilstand bestaat. Generaal Tchernajeff, die geenzins twijfelt, of het einde van den strijd zal Servie den palm der overwinning brengen, is in zijn ijver reeds zoo- ver gegaan, dat hij eene proclamatie heeft uitge- vaardigd, waarbij Servie tot een koningrijk wordt gemaakt, terwijl prins Milan als koning van Servie is uitgeroepen. Het antwoord van prins Milan, toen hem de tijding gewerd, was echter eene weigering, om de kroon aan te nemen. Hij kon het hem toegedachte eer- bewijs niet aanvaarden, omdat volgens de Servische staatsregeling en gewoonten, het leger zulke ver- anderingen niet maken kan. Hij beschouwde het gebeurde als een bewijs van trouw en hoopte, dat de zaak daarmee een einde zou nemen. Het Tag- blatt wil echter weten, dat prins Milan, door de Servische overheden uitgenoodigd, om zich te voe- gen naar den wensch van het leger, de benoeming heeft aangenomen. Hetzelfde blad zegt, dat het militaire pronunciamiento in het geheim was goed- gekeurd door Ristics en het Russische hof, waar de oorlogspartij de boventoon heeft. De anti-Turksche manifestatie in Engeland krijgt meer en meer kracht. Alles wat gaandeweg om- trent Turkije's handelwijze in Bulgarije en Bosnie aan het licht komt, verschat't aan Gladstone en de zijnen nieuwe en scherpe wapenen. Het open- baar gemaakte rapport van den heer Baving, is zelfs in de Engelsche Staats-courant opgenomen en verschillende bladen wijden daaraan artikelen. Minstens twintig jaren, zegt de Times, zullen er noodig zijn onder een krachtig en rechtvaardig bewind, eer de sporen van ellende, welke de jongste gebeurtenissen in de Turksche provincien hebben achter gelaten, geheel zullen zijn uitgewischt. De Standard houdt zijne beweering vol, dat het niet bewezen is, dat het Turksche bewind kennis droeg van de gepleegde gruwelen, toen het de officieren beloond heeft, die later als de hoofdschuldigen door Europa zijn gebrandmerkt, en dat het bijge- volg onjuist is, de regeering der porte als mede- plichtig aan die onmenschelijkheden te beschou- wen. Het blad wijst verder op den toestand van losbandigheid en opgewondenheid, waarin de Turk sche troepen tijdens het plegen dier wanbedrijven verkeerden, en besluit dan aldus: //Ten overvloede stellen die handelingen zelve de dwaasheden in 't licht van hen, die nog grooter wreedheden zouden willen uitlokken door een volk tot wanhoop te drijven, dat genoegzaam getoond heeft, dat, zoo het moet ten onder gaan, het zulks niet alleen wil doen." Daily News bescliouwt het rapport van den heer Baving, als de vreesselijkste acte van beschuldiging, welke ooit eene regeering een bevriend bewind naar het hoofd heeft geslingerd. Neuzen, 26 September. Zondag den 24 dezer des avonds omstreeks 7 ure nam men alhier een zeer prachtig natuurver- schijnsel waar. Het bestond in de gedaaute van eenen vurigen bol, die zich in de richting van het noordwesten naar het zuidoosten door de lucht bewegende, en eene van vuur schitterende streep te zien gevende, bij het nederdalen in een aantal vonken uiteenspatte. Of, zooals bij dergelijk natuurverscliijnsel veelal het geval is, later zal ontdekt worden, dat elders een Meteoorsteen is gevallen, hieromtrent geven wij later bericht. Naar men verneemt, zal eene groote verandering in de standplaatsen van het korps fortificatie- opzichters in den loop van de volgende maand plaats hebben. Bij Prov. blad no. 95, een circulaire inlioudende van den commissaris des konings aan burgemeester en wethouders, is, zoo noodig, aanbevolen om op de gemeente-begraafplaatsen bij elk graf een nommer- paal te doen plaatser. en een met die nommers overeenstemmend register aan te leggen waarin de namen van hen worden vermeld die in elk graf ziin begraven, en te bevorderen dat, waar ze zijn, gelijke maatregelen worde toegepast. op de bijzondere begraafplaatsen. Dit tot richtige uitvoering der wet van 10 April 1869, als om andere redenen. De heer Bernardus Franciscus Remery, die den 1 October 1851 zijne onderwijzersbetrekking te Westdorpe aanvaardde, zal daarin alzoo eerst- daags gedurende een vierde-eeuw werkzaam geweest zijn. Hij volgde toen zijnen waardigen vader, Pieter Remery, op, die, in Mei van dat jaar over- leden zijnde, na bevorens eenige jaren te Bouehaute in O.-Vlaanderen als onderwijzer gefungeerd te hebben, ten jare 1825 te Westdorpe in functie trad, ter vervanging van Francois Samijn, in Maart 1824 overleden. Ter vervulling van de onderwijzers-betrek- king te Eede, opengevallen door het eervol ontslag met pensioen van den heer Hermanns Nunnink, die, van Langeloo c. a. herwaarts verplaatst, den 2 Mei 1836 in functie trad, zal den 28 dezer vergelijkend examen gehouden worden. Zijne voor- gangers te Eede warenServaas Tak, die, geboren te Hoeven in N.-Brabant, in 1798 van zijiie be- trekking afstand deed om zijne levensdagen in Middelburg te eindigen. Gebruik makende van de vrijheid in den Franschen tijd, vestigden zich toen te Eede twee onderwijzers uit Vlaanderen, ill. Pieter Johannes van Yooren, die den 3 April 1825 overleed en J. F. de Backere, die in De cember 1835 gepensioneerd werd, welke in hunne eigene localen school hielden, vdor dat van wege de gemeente in 1824 besloten werd tot het stichten van een schoolgebouw, hetwelk, den 2 November van dat jaar ingewijd, toen weldra bij den laatst- genoemde in gebruik kwam. Van wijlen den heer schoolopziener Callenfels bestaat nog de volgende curieuse aanteekening//Bij mijn eerste bezoek in den winter van 1819 waren te Eede omtrent 100 kinders bij van Vooren school; zij zaten op bauken opeen gepakt, en tafels waren er nietde schrijvers deden dit op hunne schoolborden, welke zij op dc knieen hielden. Om mij toegang tot den onder wijzer te geven, moesten eenige kinderen zich buiten het locaal begeven. Bij de Backere was het niet beter, maar die had toen minder leer- lingen. In den zomer liield deze soms voor de weinige, die opkwamen, school in zijnen moeshof, terwijl hij kool plantte." Te Ylissingen is men thans met duikers bezig de nog overgebleven lading te lossen van het ver- brande stoomschip Funch. Een groot aantal vaten reuzel en kalk, op die wijze opgehaald, is te Vlissingen aangebracht. Bij kon. besluit is de 2e luit. J. C. Bal, van het 3e reg. inf., in rang en ancienneteit overge- plaatst bij het wapen der inf. van het leger in Ned.-Indie. De burgemeester van Zierikzee Jhr. W. van Citters heeft, naar men meldt, eervol ontslag gevraagd, met het voornemen zich met zijn gezin in het zuiden van Frankrijk te vestigen. De opmerking is gemaakt, dat de droog- making der Zuiderzee in de troonrede niet is ge- noemd. Toch zijn, volgens de Haagsche kroniek der Gron. Ct., de eerste stappen gedaan en nog altijd houdt de heer Heemskerk de Mozesstaf over de Zuiderzee; maar thans verbergt hij dien; de 12® provincie staat niet op het lijstje der be- loften, maar in 't hart en hoofd van den minister. Ik durf u gerust stellen, zegt de schr.wij krijgen \ii msi lit; COURANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. A D V E R T N T I E N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIRl ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1