Algemeen Nieuws- en Advertentiehlad voor Zeeuwsch-Y laanderen. BINNENLANI). No. U83. 16e Jaargang. Zaterdag 23 September 1876. Neuzen, 22 September. wssm COURASNT. Bit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. Per drie inaanden hitmen Neuzen f 1,—. Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Poatdirec- town en Brievenbushouders. advertentien. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsroirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendem uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. JJolitieli Overzicht. De Turkscbe en Servische troepen rusten nit van liunne verinoeiende taak. Wei is, naar het sellijnt, niet formeel een wapenstdstand gesloten, dock in werkelijklieid bestaat zij toch. Ue Porte moet alle militaire kommandanten ge- last hebben, eene stipt onzijdige houding in acht te nernen, en dit voorbeeld is door vorst Milan omniddelijk gevolgd. Zal het een eerste stap tot den vrede zijnp Het Journ. des Debats geeft weinig hoop, als het zegt, dat de wapenschorsing groote spanning onder de bevolking van Belgrado veroorzaakt en dat de meening onder de staatslieden aldaar de hervattiug der vijandelijkheden, dadelijk na afloop van den ge- stelden terinijn van tien dagen, boven twijfel ver- heven stelt. Daarentegen zegt een berieht van Heater's corres pondent te Belgrado, dat de wapenstilstandals de terinijn verstreken is, zal worden verlengd, tot vaststellmg der vredes-voorwaarden. Deze voorwaarden, zooals zij eerst door de Porte ziju gesteld, zouden thaus tot bet volgende beperkt zijnle oorlogschatting, verdseld over tien jaren; tipvpttincr dnnr de Tiirken van twee vestinsren tegen de gruwelen der Turken in Bulgarye en werd aangedrongen op stappen, welke hieraan een einde kunnen maken. Voorts werd de regeering in die resolution verzocht, het streven der Slavische provincien naar onafliank lijkheid te steunen. Er is een adres 111 dien zin aan de kouingin goedge- keurdEene deputatie zal de resolution aan graaf Beaconsfield (DisraOli) en lord Derby kenbaar maken. Ook te Napels en Turpi ltebben druk bezochte bijeenkomsten plaats gehad, waariu ten gunste der christelijke bevolkingen in Turkije het woord is gevoerd. '"J O O' 2e bezetting door de Turken van twee vestirigen tot de afbetaling van de oorlogschatting; 3e aan- neming van prins Milan als vorst van ServiO, zonder investituur te Konstantinopel en 4e wijziging van het Servische ministerie. Engeland daarentegen heeft, volgens Daily Tele graph, vredesvoorwaarden gesteld, welke op de volgende grondslagen rusten: Voor ServiO en Mon tenegro blijff het status quo ante bellum gehand- haafdServiO betaalt geen vergoeding voor oorlogs- kosten; in het lokale beheer van Herzegowina en Bulgarije worden hervormingen gebracht. Indien de Porte in deze voorwaarden wil treden, is zeer zeker bet einde van den strijd nabij. Handhaaft zij hare, overal ongunstig ontvangene eiscben, dan is een nieuw ontbranden van den strijd bijna onvermijdelijk en ook dan zal Rusland zonder twijfel gedwongen zijn, handelend tegen Turkije op te treden. Of Rusland dan alleen optreden zal P Volgens de Ind. Beige niet, daar dit blad verzekert, dat de toenadering tasschen Rusland en Engeland als vol- komen bereikt kan worden beschouwd. Eveneens zou, volgens dit blad, Duitschland de belofte ge- daan hebben, steeds met Rusland te zullen zijn, en dat indien Rusland een oorlog tegen de Turken mocht ondernemen, Duitschland aan Rusland dezelfde diensten zal bewijzen, als Rusland in 1866 en 1870 aan Duitschland bewezen heeft. Leest men nu integendeel de Duitsche bladen, dan schijnt, het weer, dat Duitschland meer Turksch gezmd wordt, naarmate de kansen grooter worden op eene tusschenkomst van Rusland. De gruwelen in Bulgarye worden genegeerd of de wreedheden overgebracht op de opstandelingen en de ServiOrs. De Turken zijn dan de mishandelden en de Engel- schen in hunne opvatting geheel inis. In Engeland duurt intusschen de anti-Turksche beweging voort. In de city van Louden is weer eene groote meeting gehouden onder voorzitterschap van den Lord-Mayor. Er werden met eenparige stemraen resolution aangenoraen, waarbij eenparig geprotesteerd werd Ter zitting van de arrondissements-rechtbank te Goes van Maandag 18 September zijn de navol- j gende vonnissen uitgesproken tegen lo. M. V., vrouw van C. Van F., 60 jaar te Zaamslag, schuldig verklaard aan laster en veroor- deeld tot 3 maanden cellulaire gevangenisstraf en f 25 boete, subsidiair 3 dagen cellulaire gevange- I nisstraf. 2«. a. E. J. P., 31 jaar, dienstknecht te Axel h. L. L., 32 jaar, arbeider te Westdorpe schuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld ieder tot 8 boete, subsidiair 3 dagen gevangenisstraf. I 3o. A. Van D. 46 jaar, werkman te Hoek, schuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld tot f 1 boete, subsidiair 1 dag gevangenisstraf. De veertiende algemeene vergadering van het aardrijkskundig genootschap zal op Zaturdag 30 September te Middelburg worden gehouden. De punten van beschrijving luiden: Mededeelingen van bet bestuur. Verkiezing van een lid in het bestuur voor den hesr Obreen. Rapport der gecoinmitteerden naar Nieuw-Guinea dd. 19 April 1876, door dr. C. M. Kan Mede- deeling van prof. P. J. Veth omtrent de oostkust van Atjeh Gelegenheid tot het doen van mede deelingen en behandeling van vraagpunten. Het wetsontwerp op het lager onderwijs is, naar bet Vaderland met zekerheid verneemt, Maan dag bij den raad van state ingekomen. Den 16 dezer had te Rotterdam cte eerste algemeene vergadering plaats van de vereeniging voor lijkverbranding, waarbij 8 afdeelingen waren opgekomen. Het getal voorstanders in Nederland is 1300. De voorzitter dr. De Vrij, klaagde in z'ijne openings- rede over het ontbreken hier te lande van de vrijbeid om tot lijkverbranding over te gaan. De 1 staten-generaal adressen aan den koning en de hebben nog geen gevolgen gehad. Voor het lijk- ovenfonds heeft zich nog geen enkel donateur aan- gemeld. Met wijziging van de voorstellen van bet hoofdbestuur, dat een prijsvraag wilde uitschrijven, is besloten, het hoofdbestuur uit te noodigen, de uitgave en verspreiding te bevorderen van eene wetenschappelijke in algemeen bevattelijken vorm geschreven verhandeling over lijkverbranding, en daarvoor f 200 als honorarium beschikbaar gesteld. De volgende algemeene vergadering zal te Am sterdam gehouden worden. De burgemeest.er van Amsterdam heeft bet verbod, waarbij aan de tapperijeti in den omtrek van het Koningsplein bevolen werd van des avonds 8 uur tot 's morgens 8 uur te sluiten, ingetrokken. Voor bet overige blijven de dezer dagen door den burgemeester uitgevaardigde proclamation tot nadere kennisgeving van kracht. De stad heeft liaar gewoon aanzien herkregen. Tijdens de laatste ongeregeldheden is tegen on- geveer 40 personen proces-verbaal opgemaakt wegens verzet. Geen hunner is in preveutieve gevangen- schap gebleven. Tegen drie opgeschoten knapen is proces-verbaal opgemaakt ter zake van het in- werpen van glasruiteneen hunner heeft bekend. Het aantal gekwetsten kan niet met juistheid worden opgegeven, omdat, onderscbeidene personen, die lichte verwondingen hebben bekoinen, daar van een geheim hebben geinaakt. Het aantal, dat be kend geworden is, bedraagt ongeveer 30, waarvan 14 in het gasthuis werden gebracht. Vijf verlieien bet gasthuis, onmiddellijk na verbonden te zijn, van de negen overigen is een overleden. De heer van Nierop zal B. en W. in de aan- staande zitting van den gemeenteraad van Amsterdam interpelleeren over de plaats gehad hebbende onge regeldheden en de daarbij voorgekomen klachten over misbruik van macht. 80 bewoners van de Kalver- straat betuigden bij adres bun dank voor het krachtig optreden .an bet gemeente-bestuui, maar klagen tevens over de wijze, waarop gegeven bevelen wer den uitgevoerd. Door den heer van Goor is 't volgend adres aan Z M. den koning en aan den minister van justitie gezonden Sire! Met verschuldigden eerbied wendt een als rustig bekend staand burger zich tot uwe majesteit met eerbiedig verzoek, dat de handelingen van zijn stadsbestuur, der militaire magt en der politie ernstig worden onderzocht. Den elfden September heeft er in Amsterdam een scbandelijke oploop plaats gehad van eenig schuim, dat een honderdtal glazen heeft verbrijzeld, welke wanordel'jkheden bet stadsbestuur, door on- verklaarbaren angst gedreven, als een /,oproer" heeft behandeld. Geen burger is tegen bet gezag gewapend geweest, geen mes is getrokken, geen straat opgebroken, geen militair gekwetst, er is niet gevocbten. Deze burgers, sire, zijn meest op genoegzaam ledige straten er. grachten, waar volstrekt geene oploopen waren en de circulate vrij was, op gru- welijke wijze neergesabeld, verwond en mishandeld zelfs is er over d,en ongeveer ledigen Heiligenweg met scberp gescboten, zoodat o. a. een kogel in bet woonvertrek van een buis in de Kalverstraat tusschen de huisgenooten aldaar te regt kwain. Als bewijs van echtheid van bovenstaande ver- klaring, dat er geen denkbeeld van „oproer" heeft bestaan diene, dat er Vrijdag, Zaterdag en Zondag 15, 16 en 17 September, de laatste en anders drukste dagen der zoogenaainde kerinisweek, toen de stad schijnbaar onbewaakt was, doordat er geen militair te zien was, de burgerij. ,/wier gedrag niet te hoog geprezen kan worden," geen de minste wanordelijkheid heeft bedreven. Ik verzoek U eerbiedig sire, als vorst die zijue onderdaneu liefheeft, door de justitie onderzoek te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1