AEeineen Nieuws- en Advertenlieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BEKENDMAKING. No. 1181 16e Jaargang. o Zaterdag 16 September 1876. BINNENLAND. Bit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. advertentien. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekend: dat, tijdens de aanstaande kermis aldaar, kan worden afgeweken van de artikelen 2 en 3 der verordening op de tapperijen in die geineente van den 15 Maart 1869, onder voorwaarde evenwel, dat op den laatsten kermisdag, des Zaturdags, de tapperijen uiterlijk des nachts ten 12 ure moeten worden gesloten, en dat voorts ten alien tijde de bevelen van liet hoofd der politie moeten worden nageleefd. Neuzen, den 14 September 1876.. Burgemeester en Wethouders voornd, J. A. VAN BOVEN. I)e Secretaris, J. DIELEMAN. Ook mag geen melk worden verkocht, waarvan het watergebalte dat van normale koemelk te boven gaat. Art. 2. Overtreding dezer verordening wordt gestraft met eene boete van 5of gevangenis van een dag. Aldus vastgesteld door den Gemeenteraad van Neuzen, den 21 Augustus 1876. J. A. van BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. Afgekondigd den 13 September 1876. VERORDENING op de Hon- den in de gemeente Neuzen. Artikel. 1. Hondenwaarover klagten wegens aanschieten of bijten worden gedaan, moeten door de eigenaars, houders of hoederszoodra hen daartoe door Burge- gemeester en Wethouders schriftelijk aanzegging wordt gedaan, verwijderd worden gehouden van de publieke wegen en andere plaatsen tot gemeene dienst van alien bestemd en buiten de mogelijkheid ge- steld, om personen, zicb aanmeldende aau de huizen waarin de honden zijn, te genaken. Art. 2. Honden, als trekdier gebruikt wordende, mogen, ook wanneer zij niet voor een voertuig zijn ge- spannen, door de eigenaars, houders of hoeders, op de publieke wegen en andere plaatsen tot gemeene dienst van alien bestemd, nooit anders worden gelaten, dan door een persoon vastgehouden en voorzien van den muilkorf, bedoeld in artikel 3 der wet van 5 Junij 1875 (Staatsblad van dat jaar No. 110). De voerlieden moeten Ki het ontmoeten op die wegen en plaatsen van voertuigen, door paarden getrokken, daarvoor reeds op eenen afstand van minstens 25 meters uithalen, de honden doen stilstaan en zicb voor dezelven plaatsen, tot het voertuig is voorbij gereden. Art. 3. Iedere overtreding dezer verordening wordt ge straft met eene boete van 25, of gevangenis van 3 dagen. Art. 4. Deze verordening doet vervallen alle vroegere ver- ordeningen nopens hetzelfde onderwerp. Aldus vastgesteld door den Gemeenteraad van Neuzen, den 21 Augustus 1876. J. A. van BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. Afgekondigd den 13 September 1876. VERORDENING op bet"ter- k o o p e n van Melk in de gemeente Neuzen. Artikel 1. Melkverkoopers mogen de melk niet anders hebben dan in behoorlijk overdekte voorwerpen. JJolitieli Overzicht. De onderhandelingen over den wapenstilstand hebben een aanvang genomen. De Porte weigert hardnekkig, hare toestemming tot een wapenstilstand te geven, voor en aleer zij zelve de vredesvoorwaarden zal hebben vastgesteld en geteekend. De Porte heeft nog geen antwoord gegeven op den eersten bemiddelenden stap der diplomatie. Ziedaar een drietal berichten, waaruit men den tegenwoordigen stand moet opmaken van de diplo- matieke onderhandelingen, welke namens de groote mogendheden over een wapenstilstand en over den vrede zijn geopend. In zulk een chaos van tegen- strijdigheden zal het verkrijger. van een juist begnp van den stand der zaken wel tot de onmogelijkheden blijven behooren. 't Eenige, wat men uit de ver- schillende berichten met eenige zekerheid kan op maken, is, dat eigenlijk op nog geen enkel officieel resultaat van de bemiddeling der Europesche mogend heden gewezen kan worden, en zoolang de ver- schillende kabinetten het niet met elkander eens zijn, kunnen van hunne pogingen, tot herstelling der eensgezindheid onder de strijdende partijen, ook niet veel resultaten worden verwacbt. Een te Konstantinopel verschijnend blad, de Istikbal (de toekomst), bespreekt de kansen op vrede en de interventie der mogendheden ten gunste van Servie en meent, dat Servie beter zou doen, met zicb recbtstreeks tot de porte te wenden, wijl het zoodoende waar- schijnlijk gunstiger voorwaarden zou kunnen be- dingen. Indien Europa zegt het blad ons nadeelige voorwaarden zou willen opdringen, kan geen enkele wet of verbintenis ons noodzaken, die aan te nemen. Integendeel zullen wij in dit geval al onze kracbten inspannen, om onze rechten te handhaven. Het is waar, dat bet voortzetten van den oorlog voor ons nadeelig is, maar aan den anderen kant mogen wij niet uit het oog verliezen, dat Servie reeds jaren lang onrust stookte en de handelingen der porte in alle quaesties trachtte te bemoeielijken. De vestingen, waarvan Servie een slecbt gebrnik maakte, kunnen niet langer in zijne handen. blijven, maar moeten bezet worden door de keizerlijke troepen. Anders zou het vorst mdom zonder twijfel over eenige jaren den opstand her- nieuwen. Het is de plicbt der Turksche regeenng, zich krachtige waarborgen voor de toekomst te verschatfen en Servie niet met verschooning te behandelen, te meer daar genoemd rijk ons den oorlog heeft verklaard. De porte ziet zich dus bare gedragslijn door de publieke opinie zelve voorgeschreven. Men spreke tot ons niet van //vrede. zoo besluit het blad. Dit woord moel vervangen worden door vergiffenis." Een onderdaan kan nooit vrede sluiten met zijn souverein. Hij vraagt om genade Van het oorlogstooneel komt het bericbt, dat de Serviers en Turken tusschen Deligrad en Alexinatz den strijd hernieuwd hebben. Generaal Tschernajeff scbetst zijne positie als gunstig en ver- klaart, aanvallenderwijze te werk te zullen gaan, zoodra hij versterkingen bekomen heeft, altbans, zoo schrijft de correspondent van de Daily News, j De Times-berichten komen in geenen deele daar- mee overeen. Een bericht uit Belgrado zegt verder, dat Horwatowitscb zich met 25,000 Serviers op Turksch grondgebied bevindt, en eene voor de Tur ken zeer gevaarlijke stelling op hunne gemeen- schapslijn heeft ingenomen. Indien Horwatowitsch niet kan verdreven worden, zullen de Turken hunne pogingen op de lijn van Alexinatz moeten opgeven daar de Serviers voor hun oprukken alle levens- middelen meenemen. Alle toevoer van proviand moet dan uit Niscb komen en Horwatowitsch zal deze lijn afsnijden, tenzij hij verdreven worde. Het Turksche hoofdkwartier bevindt zich bij Srezowatz, eene halve mijl zuidwaarts van de naar Deligrad voerende brug. Te Alexinatz staan nog 10 Servische bataljons. De kreten van verontwaardiging, door de Engel- sche natie aangeheven, over de lichtzinnige en kort- zichtige staatkunde barer regeering tegenover Tur- kije, beginnen zich in stede van tot bedaring te komen, meer en meer te verheffen. Het fiere Albion gevoelt de pijnlijke waarheid in de fantasie van Ruslands grootsten dichter, waar deze het kleed van Engelands koningin bespat ziet met het bloed van weerlooze vrouwen en kinderen. Met weerzin herinnert men zich de stoicijnsche ongevoeligheid en bet ijskoude cynisme, door Disraeli aan den dag gelegd. Eendrachtig schaart zich het Engelsche volk aan de zijde van lord Gladstone en dwingt het bewind, de traditioneele politiek te verlaten en eene andere staatkunde te volgen. Neuzen, 15 September. Wij vestigen de aandacht. van belanghebbenden bijzonder op de in het hoofd dezer voorkomende verordeningen op de honden en het verkoopen van melk, daar, naar wij vernemen, het in de bedoe- ling ligt, de daarin voorkomende bepalingen streng toe te passen. De vereenigitig tot werkverschaffing aaij Zeeuw- sche blinden, gevestigd te Middelburg, zal, even als in vorige jaren, in de maand October, met goedkeuring van Z. M. den koning, eene verloting houden van voorwerpen door blinden vervaardigd; 6000 loten zal men trachten te plaatsen tegen 25 cents het lot; worden deze loten geplaatst, dan zullen de prijzen ongeveer bestaan in 700 kokosmatten, 300 breiwerken en 450 mandewerken tot eene gezamen- lijke waarde van /.1407,50. Het doel der verloting is dan ook alleen de niet verkocbte voorwerpen op te ruimen, omdat er steeds meer voorwerpen worden vervaardigd dan zelfs bij 'truimste debiet worden verkocht. De prijzen zijn, zonder uitzondering, zeer bruikbaar. Na de trekking worden de prijzen, buiten Middel burg gevallen, ten spoedigste franco verzonden. wmm C 0IJ R A l\ T. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars Postdirec— teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1