CHUMIIOUm. \kemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. No. 1179. 16e Jaargang. O Bit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. abonnement. Zaterdag 9 September 1876. advertentien. De BURGEMEESTER van NEUZEN i_. brengt ter algemeene kennis, dat op de Secretarie dier gemeente ter inzage ligt eene beselirijving met teekening van den Neuzen, den 8 September 1876. Be Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOYEN. BURGEMEESTER en WETHOU- jBERS van NEUZEN maken bekend, dat de KERMIS aldaar dit jaar, op de gewone wijze, zal plaats hebben van af Matilldag, den 18entot en met Zaturdagden 23 Septem ber a. s. Neuzen, den 31 Augustus 1876. Burgemeester en Wethouders voornd, J. A. VAN BOYEN. Be Secretaris J. BIELEMAN. Be toestand op het oorlogsveld is weder een nieuw tijdperk ingetreden, van overwinnaars zijn de Serviers overwonnenen geworden. Be eenstem- migheid der verschillende berichten, welke in geen opzicht uit Belgrado worden tegengesproken, be- wijzen overtuigend, dat het door de Turken behaalde succes zeer belangrijk is geweest. 1 September, zegt de Times, zal gedenkwaardig blijven in de jaarboekeu, zoowel van Turkije als van Servie, want dien dag behaalde het eerstge- noemde rijk eene groote overwinning, terwijl het andere eene ernstige nederlaag leed. Be veldslag van 1 September is eigenlijk de veldslag van dezen oorlog geweest. Rijna 12 uren lieeft de slrijd on- afgebroken voortgeduurd op een terrein, dat door de Serviers met de meeste zorg versterkt was. Het was de beslissende slag, waarvan reeds zoo laug sprake is geweest. Be weg naar Belgrado ligt thans voor de Turken open. 't Valt intusschen moeielijk, te gelooven, dat met eenige overdrevenheid in deze overwinnings-berichten zou zijn opgesloten. Be Turksche troepen opereexen wel veel beter, dan men verwachte, maar ook Tschernajeff heeft tot nu toe getoond, een bekwaam bevelhebber te zijn en 't is daarom ondenkbaar, dat bij zich thans zoo zou hebben laten verrassen. Be Times is van oordeel, dat het thans de plicht is der diplomatic, aan den overmoed van den over- winnaar paal en perk te stellen. Be Porte moet niet te veel gaan begeeren, anders zou ze een leger in 't veld roepen, dat onder de eerste van Europa beboort en dat bezield is met de krachtig- ste gevoelen van nationale sympathie. Zoo de Porte goeden raad verwerpt en er op gezet is, Alexamtz te bezetten en naar Belgrado op te trekken, dan inogen de gevolgen van dit gevaarlijke besluit op Turkije's hoofd nederkomen. Vfior Belgrado be- reikt ware, zouden de Serviers versterkt worden door een zeer inachtigen bondgenoot (Rusland)Be oorlog zou dan eene geheel andere uitbreiding ver- krijgen en een Europesche oorlog worden. Geheel Europa ziet dan ook met eene zekere spanning tegemoet, welken invloed Abdul-Hamid s troonsbeklimming zal hebben, vooreerst op de kwestie van vrede en ten tweede op die der her- vormingen. Be koran bepaalt, dat alleen de sultan vrede kan sluiten. Murad schijnt dit niet te hebben willen doeu, en daarom werd het bericht zijner vervallenverklaring bier dadelijk opgevat, als een bewijs van vredeficvende gezindheid der ministers. Vooralsnog valt daaromtrent evenwel nog niets te zeggen. En wat de hervormingen betreft, Abdul- Hamid heeft daaromtrent in geen enkel opzicht zijn woord gegeven. Hij heeft geen firman ten gunste der christenen uitgevaardigd; hij heeft zich tot niets verbondeu en dus aan Europa alle kans outnomen, om hem bij zijn woord te houden. Boch natuurlijk zal hij het niet aan beloften laten ont- breken. Yolgens prof. Leidesdorff is hij wel een alles behalve welwillend man, maar hij zal wel begrijpen, en zoo niet, dan zullen zijne raads- lieden het hem wel aan 't verstaud weteri te brengen, dat het in zijn belang is, ten spoedigste aan Europa toezeggingen te doen. Het ligt toch eemnaal in de tactiek van het Turksche gouvernement, de handelingen der mogendlieden door beloften te voorkomen. Be afgezette sultan Murad leeft nog. Volgens een bericht uchter heeft bij reeds getracht zicli te vergiftigen; volgens het andere had hij, in eene vlaag van krankzinnigheid, zich de hersens tegen den wand van zijn slaapvertrek willen verpletteren. Zoo worden we dus voorbereid op een dergelijk bericht, als dat van den 4 Juni, vijf dagenna zijne troonsbeklimming, bet bericht, dat zijn voor- ganger Abdul-Aziz, dien men ook al krankzinnig had verklaard, overleden was. [k geloot niet, dat er ooit een onttroonde sultan zijn natuurlijken dood is gestorven. Wanneer de groote heer eenmaal zijn troon voor een ander heeft moeten inruimen, schijnt er voor hem geen andere plaats meer te zijn dan het paradijs Be gisting in de Baskische provincien, ontstaan tengevolge de opheffing van de fuero s, blijft nog steeds voortduren. Kraclitige maatregelen moeten dikwijls door de regeering worden genomeu, om ernstige ongeregeldheden te voorkomen. Bon Carlos bevindt zich met V alesco en drie andere heeren te Yersailles. Hij heeft daar een landgoed gehuurd. Be amnestie-kwestie in Erankrijk is door twee van kolonien, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hen aan den koning en aan den lande bewezen; 3. aan den minister van marine, W. E. van Erp Taalman Kip, tijdelijk de functien van minis ter van oorlog op te dragen tot den 30 Sept. e. k.; en 4. tot minister van kolonien te benoemen mr. E. Alting Mees, laatstelijk president van het hooge gerechtshof in Ned.-Indie. generate raden behandeld. Te Lyon is zij naar eene commissie verzonden, te Montpellier heeft men besloten, geen wensch te uiten, omdat daar de generale raden zich niet met de staatkunde mogen bemoeien. Neuzen. 8 September. Bij besluit van 5 September heeft Z. M. goed- gevonden 1. niet te verleenen fiet ontslag, gevraagd door de ministers van buitenl. zaken, van justitie, van binnenl. zaken, van marine en van finantien; en, met ingang van den 11 Sept. e. k.: 2. op bun verzoek eervol ontslag te verleenen aan jhr. G. J. G. Klerck als minister van oorlog en aan mr. W. baron van Goltstein als minister Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan W. C. Krol als telegrafist 3e kl. Be minister van binnenlandsche zaken heeft bij de gedeputeerde staten der verschillende pro vincien inlichtingen ingewonnen betrekking heb- bende op een plan tot wijziging der kieswet. Te Vlissingen had Maandag een schiet- wedstrijd plaats van de dd. schutterijen van Middel- burg, Vlissingen en Zierikzee. Twee officieren van de schutterij uit Goes namen er ook deel aan. Op het terrein maakte het gezelschap //Ons Genoegen" uit Vlissingen muziek. De korpsprijs werd behaald door de Middelburgsche schutterij. Na terugkeer te Middelburg trok men met muziek der schutterij aldaar die stad door en had in //de Edele Hmidboog" een maaltijd en een genoegelijk samenzijn plaats. Dezer tlagen heeft te Vlissingen een bejaard Engelsch heer mr. Daniel Thijssen, nasporingen getiaan naar zijne voorouders, die in de groote kerk begraven liggen. Hoewel uit de boeken bleek, dat zekere Gilles Thijssen en meer anderen van dien naam in de kerk begraven lagen, was het niet zoo heel makkelijk de bewijzen te vinden. Baar onze Engelschman het maar niet opgaf, heeft de koster der" kerk de stoelen weggeruimd en de steenen met opschrift gevonden. Uit de verschillende opschriften blijkt, dat die familie ruim twee eeuwen geleden tot de regeering der stad behoorde en een vau hen zelfs burgemeester is geweest. Be oude heer lieeft de opschriften van alle zerken, met dien naam aan- geduid, op papier overgetrokken en was in zijn schik dat hij zoo gelukkig geslaagd was. Over ongeveer drie weken zal het slaan van koperen pasinunt aan de munt te Utreeht gestaakt wordenalsdan zal met het vervaardigen van 10 en 5 centstukken een aanvang gemaakt worden. Het Journal des Debats meldt, dat de com- missarissen van Engeland, Frankrijk, Belgie en Nederland, onder voorzitterschap van den Franschen minister van landbouw en koophandel, bijeen zullen komen, om de grondslagen voor een nieuwe suiker- conventie vast te stellen. Na 14 October 1876 mag men, overeenkomstig de bepalingen der wet op den kinderarbeid, geen kinderen beneden 12 jaar in dienst hebben. Het in overweging geweest zijnde plan om de werving van vreemdelingen voor Indie te staken is niet tot uitvoering gekomen. Toch worden er weinig manschappen aangeworven. Volgens de Arnh. Ct. bleven bij het vertrek van het laatste transport slechts 19 man over en zijn er nu 130 man met 136 kroegen. Bij de trekking der Tielsche landbouwloterij, zijn de 13 voornaamste prijzen gevallen op de COLBANT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie/ 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec— teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4regels/0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nAmiddag DB.IE ur©. JPolitielc Overzielu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1