Alficemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-\ laanderen. 16e Jaargang. Woensdag 30 Augustus 1876. BINNEN LAND. T)it blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. n J^olitieli Overzicht. I)e berichten van het oorlogs-tooneel blijven bijna zonder uitzondering ten nadeele van Turkije luiden. .Het middelpur.t van den strijd is nog altijd Alexinatz en blijkbaar hebben de Turken daar den vijand te gering geschat, daar zij thans al hunne krachten hebben verzameld, om een aanval te doen op de sterkten, die den doortocht dekken in de Morava valei, den weg, die eeuwen her voor de Turken het aangewezene pad was, wanneer hunne legers uittogen, om oproerige onderdanen te straffen. Woensdag jl. was de vijfden dag, dat de wor- steling aldaar werd voorgezet. Eene reeks van aan- vallen werd door de Serviers afgeslagen en hunne met de grootste dapperheid vechtende artillerie bracht door haar vuur den Turken verbazende ver- liezen toe. Ponderdag morgen werd het gevecht door de Serviers heropend en ook dien dag werden de Turken genoopt terug te trekken. Sedert zijn de vijandelijkheden gestaakt. Pe vraag, al of niet voortzetting van den oorlog, wacht nog steeds op beslissing. Generaal Tchernaeff blijft in zijne depeches zich tegen het denkbeeld, verzetten om vrede te sluiten, en deed de toezegging, dat de Servische wapenen voorspoediger zullen zijn. Pe gunstige berichten der laatste dagen zouden dan ook stellig de oorlogspartij de overhand doen be- houden, maar de volgens de laatste ber chten door vorst Milan gedane officieele kennisgeving aan de leden van het consulaire korps, op het Conah ontboden, waarbij hij den wensch uit, om een wapen- stilstand of vrede te sluiten, doen eene vredelievende beslechting als op handen beschouwen, Ook aaji deze verklaring wordt de staking der vijandelijkheden toegeschreven Ook in Konstantinopel doet zich de wensch naar vrede meer en meer gevoelen en daar is men dan ook volkomen overtuigd, dat, hoe langer de strijd duurt, het voor Turkije des te moeielijker zal worden, dien tot een goed einde brengen en, over- eenkomstig den wensch van Engeland, alles bij het oude te doen blijven. Eene moeielijkheid te meer heeft zich voor Turkije opgedaan, daar het in conflict zal komen met Oosten- rijk, door schending van de Oostenrijksche grenzen. Een bericht dienaangaande uit Zara zegt: //den 24 dezer hebben de Turksche troepen de Oostenrijksche grenzen bij Ossoinik geschonden; zij roofden 80 stuks klein vee, 5 ossen en 5 muildieren en schoten op de boeren. Een dezer is gewond en een ander werd het hoofd afgeslagen. Ook op de Oosten rijksche gendarmerie zijn verscheidene schoten gelost. Twee compagnien jagers zijn op de plaatsaangekomen. Pe Turksche troepen, het geroofde vee voor zich uitdrijvende, trokken zich op hun gebied terug." Pe inmenging, die hierdoor voor Oostenrijk bijna onvermijdelijk is geworden, kan misschien tengevolge hebben, dat thans ook de overige mogendheden de handen ineen slaan, om, in vereeniging met den door vorst Milan uitgesproken wensch, een einde te maken aan een oorlog, waarvan de gepleegde barbaarschheden eene schande onzer eeuw mogen worden genoemd. Te Rome wordt thans eene bijeenkomst van kardinalen gehouden, om uit te maken, in hoever het mogelijk zou zijn, in voorkomende gevallen, eenige wijzigingen te brengen in het bestaande stelsel van de verkiezing eens pausen. Het doel is, te vermijden, dat in het conclave ter be- noeming van een nieuwen paus onverwachte hinder- palen zich voordoen, en te zorgen, dat de kiezers voile vrijheid hebben in het vestigen hunnerkeuze. Neuzen, 29 Augustus. Pe heer A. Brink, sedert 1867 predikant bij de christelijk gereformeerde gemeente alhier, heeft het beroep naar Steenwijk aangenomen. Omtrent de inrichting van den historischen stoet, die op Zondag den 3 September ter viering van de herinnering der pacificatie van Gent zijnen eersten uitgang zal houden, verneemt men nog het volgende Pat de Koninklijke koormaatschappij van Gent het besluit heeft genomen derzelver groep van bosch- en watergeuzen te doen voorafgaan door eenige rijkgekleede ruiters. Hare leden, die als geuzen zullen zijn gecostu- meerd en te voet zich zullen vertoonen, zijn druk bezig met het aanleeren van liederen uit de zes- tiende eeuw, die op de gebeurtenissen van dien tijd betrekking hebben, en die zij in den stoet zullen zingen. Ook verneemt men, dat een lid der commissie met den heer Rudolf de Kerchove, zoon van graaf de Kerchove, burgemeester van Gent, naar Zeeuwsch- Vlaanderen is geweest, teneinde er eenen polder- wagen uit te kiezen, en waarop de afgevaardigden van Zeeland zullen plaats nemen. Pe heer Hendrik Wolfert Pz., landbouwer te Sluiskil, heeft ten dien einde eenen zijner flinkste wagens aan de commissie welwillend afgestaan en zal ook de paarden met hunne eigenaardige garee- len en eenen geleider in Zeeuwsch costuum, tot verhooging van meerderen luister, leveren. Bij koninklijk besluit van 24 Augustus 1876, no. 17, is aan L. Adriaansen, te Sas van Gent, als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van eeu drenkeling aldaar op 4 Augustus 11., toegekend de bronzen medaille, inge- steld bij besluit van 22 September 1855, no. 64, alsmede een loffelijk getuigschrift. Z. M. heeft benoemd tot bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Roermond den heer A. Bevers, thans hoofdingenieur- verificateur bij het departement van financientot ontvanger der registratie en domeinen te Gouda den heer mr. W. Hemsing, thans te Sluis. Pe heer P. K. Pommisse Cz., sedert 31 Juli 1870 predikant bij de hervormde gemeente te Oost- burg, heeft het beroep naar Biezelinge aangenomen. Nadat van staatswege den 15 Juni 1801 eene eerste algemeene school wet voor ons vaderland in werking was gesteld, waarop de benoeming van schoolopzieners voor elk departement aldra volgde, hielden deze departementale schoolbesturen den 16 September 1801, en dus eerstdaags 75 jaar geleden, hunne eerste vergadering. Hit Middelburg wordt aan het U. P. gemeld, dat het droge dok aldaar andermaal met een afsluitingsdam voorzien is, en weldra weder door een centrifugaalpomp zal worden leeggepompt, teneinde daarna te kunnen nagaan, welke gebreken het heeft en wat tot het geheel herstel zal moeten worden gedaan. Men heeft wel beweerd, dat door de beheiing van het gedeelte weggezonken kade zoowel op het land als te water de calamiteit geheel was hersteld en het leggen van den dam misschien geheel onnoodig zou wezen, doch dit is al te naief. Een dergelijk werk onderneemt men niet, dergelijke kosten maakt men niet, zonder overtuigd te wezen van de dringende noodzakelijkheid. Wil men zich echter niet storen aan hetgeen de belanghebbenden zeggen, dan kan men er zeker van zijn eigenlijk niets te weten. Zoo vertelde een hunner ruim 14 dagen geleden, dat dit karreweitje wel met een dag of 8 zou zijn afgeloopen en de exploitatie van het dok er niet onder zou lijdenhet leggen van den dam alleen heeft ongeveer 14 dagen geeischt voor het behoorlijk opruimen zijn er zeker ook 8 jioodig, en dan is er nog niets anders gedaan. Yoor ieder, die uit eigen oogen wil zien, is het duidelijk, dat van verdere exploitatie in de eerste weken, misschien maanden niets kan komen. In de Maandag 21 dezer gehouden vergadering der kamer van koophandel te Ylissingen is, naar j aanleiding eener ontvangen missive van den minister van financien, eene uitnoodiging bevattende om mede te weaken tot wering der Belgische centen, besloten hieraan vooreerst niets te doen 1° oindat voortdurend gebrek aan Nederlandsche pasmunt en het weren der Belgische centen bij volslagen gemis van Nederlandsche centen een groot ongerief zou veroorzaken2o omdat de dagelijksche relatien met Antwerpen dit daar moeielijker maken dan elders. Men wenschte daarom af te wachten, of er voldoende Nederlandsche pasmunt verkrijgbaar gesteld zal worden en daarna te zien, wat er met vrucht tegen de circulatie van vreemde koperen munt gedaan kan worden. Sommige leden meenden, dat het rloel genoegzaam bereikt zou kunnen worden, indien de ingezetenen besloten geen grootere hoe- veelheid centen in betaling aan te nemen dan men wettiglijk verplicht is, waardoor de invoer van groote hoeveelheden Belgische koperen munt van zelf zou moeten ophouden. Pe lading van het Yrijdag morgen te Vlissingen in brand geraakte Belgische stoomschip C. W. Erunch, waarvan, zooals te denken valt, weinig goeds meer is overgeschoten, bestond uit het volgende: 250 kistjes reuzel, 30 vaten tabak, 6 kisten sigaren, 19 balen drooge huiden, 8 kisten castoren hoeden, 1 kist koopmansgoederen, 7 kisten met bladen tabak, 1 kist olie, 1912 balen graan, 2630 vaten reuzel, 285 balen tabak, 250 zakken cacao, 40 kisten vleesch, 160 pakken tabak, 1 kist stalen veren, 8 vaten koopmansgoederen en 75 zakken koflie. Pe equipage van genoemd stoomschip is Zaturdag namiddag per sleepboot naar Antwerpen vervoerd. Pe formatie van het korps opzichters der fortificatien zal zijnacht hoofdopzichters, wier trak- tement f 1500 zal zijn, 10 opzichters le kl., f 1300, 12 opzichters 2e kl., f 1200 15 opz. 3e kl. f 1000. Met 1 Jan. 1877 zullen telegramzegels worden ingevoerd, ter vooruitbetaling van de kosten van I (M IS T. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamiddag DliJLjei ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1