Alo-emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. BINNEN LAND. No. 1173. 16e Jaargang. Zaterdag 19 Augustus 1876. Tableau der voetpaden Dit blad verschijnt Dins dag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhotstt te Neuzen. advertentien. BURGEME ESTER en WETHOU- w DEES van NEUZEN, maken bekend: dat, bij besluit van heeren gedeputeerde staten van Zeeland, dd. 4 Augustus 1876, no 7, is vast- gesteld het algemeen in bet voormalig 5e district, gemeente \EIZF,V liggende dat tableau, met de betrekkelijke kaart, op de gemeente-secretarie ter inzage van belang- hebbenden. Neuzen, den 18 Augustus 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. folitiek Overzicht. Prins Milan heeft reeds zijne populariteit ver- speeld bij zijne onderdanen, meldt men uit Pest. Bij zijne aankomst te Belgrado, werd bij aldaar met in het oog loopende koelheid bejegend. Geen begroeting van de zijde der bevolking bad plaats en evenmin lioorde men het bekende geroep van ,/Zivio"! Twee onaanzienlijke rijtuigen, in het eene waarvan vorst Milan met een adjudant, in het andere de minister ltistics gezeten was, brachten hem aan zijn paleis, waar bij binnendeurs door zijne gemalin werd ontvangen. Groot contrast. Toen hij zich naar zijn leger begaf, deed de bevolking hem juichend uitgeleide, en thans, zoo kort daarna, nu de fortuin den vorst ongunstig is, verdwijnt in eens alle enthusiame, om plaats te maken voor koelheid, misschien bin nen weinige dagen reeds voor verguizing. De indruk moet voor den vorst verpletterend zijn geweest. Over de voornemens van Servie worden de meest tegenstrijdige geruchten medegedeeld. Van de eene zijde wordt gemeld, dat vorst Milan, door patriottische gevoelens gedreven en na raadpleging met Serviscbe staatslieden besloten heeft, aan den oorlog. die geen hoop geeft op gnnstigen uitslag, een einde te maken. Dat bij zich daartoe reeds met de diplomatieke vertegenwoordigers in verbinding heeft gesteld, en, terwijl de openbare meening verlangt, slechts het behoudt der integriteit van het land onder de dvnastie Obrenovitsch, het begin der vredes-onderbandelingen spoedig verwaelit wordt. De Deutsche Zeitung wil zelfs reeds van goed ingelichte zijde uit Belgrado weten, dat Turkije de volgende vredes-voorwaarden aan Servie zou hebben gesteld: vervallen verklaring van de dynastie Obrenowitsch en het leggen van Turksclie bezetting in Belgrado. Daarentegen wordt van Maandag jl. uit Belgrado per telegraaf gemeld, dat in deli ministerraad de oorlogspartij de overhand behouden en tot voortzetting van den krijg besloten heeft. Prins Milan zelf wil evenmin den strijd opgeven, terwijl de bevolking zeer te vreden is. De staat des lcgers is zeer bevredigend. Wat hiervan waarheid is, zal de tijd leeren. Echter schijnt het zeker, dat de inwendige strijd der partijen, die de oorzaak der tegenstrijdige be- ricbten mag worden genoemd, ookhier medewerkt,om de kracht des lands te verbrokkelen. Hoewel geheel Servie met liaat tegen den trotscben Turk vervuld is, blijft de conservative partij zich tegen eendrachtige samenwerking verzetten, oin geen andere reden, dan omdat de liberale partij den strijd begon. Van het oorlogs-tooneel worden weinig berichten ontvangen. 't Schijnt, dat de operation tot stilstand zijn gekomen, doordiei de 'turken nog niet gereed zijn met hunne toebereidselen. of wel, dat zij niet weten, hoe het aan te leggen, zonder te plunderen en te branden, waardoor ze zich op nieuw de ongenade van Engeland op den lials halen. Over de wandaden der Turken wordt zeer ver- schillend geoordeeld. Er wordt beweerd, dat de voorboede van bet Turksche leger bestaat uit vrijwilligers, hoofdzakelijk de gevreesde Cherkessen, welke zich ten taak hebben gesteld, den weg door Servie letterlijk met lijken en asch aan te geven. Geen huis, geen erf, niets wordt verscboondalles, wat door menschenbanden is gewrocht, wordt totaal verwoest, en de inwoners zelven zonder pardon alien neergesabeld. De Neue Ireie Pr. daarentegen beweert, dat bet de Serviers zelven zijn, die, op hunnen terugtocbt alles verwoesten, om den vijand alle gemakken te benemen en den toeht te bemoeie- lijken, en tegelijk om het medelijden van Europa op te wekken voor Servie zelf en den afscbuw voor de tegen partij. De Turksche regeering heeft tot de vertegen woordigers in het buitenland de mededeeling gericht, dat het moedwillig aanrichten van verwoestingen door de Turksche troepen onwaarheid is, en, mogen al eenige Servische dorpen vuur hebben gevat, dat dit slechts geschied is in de hitte van den strijd of door toev alHH Deze verzekering van de porte vindt echter weinig geloof. Wanneer men, zegt de AgenceHavas, herleest, wat gebeurde gedurende den Griekschen bevrijdingsoorlog, dan schijnt de tegenwoordige oorlog slechts eene herhaling te wezen van de voorgaande. De opstand begon toen, even als thaus, in de Herzegowina en bij zijn verder verloop had men telkens voorvallen, als nu in Bulgarije en Servie. Overal waar de Turken de overhand liadden, kreeg men dezelfde moordtooneelen. Zoo te Konstanti- nopel, te Smyrna, op Cyprus. Te Rhode werden 3000 menschen vermoord en de barbaarsche slachting o]i Chios kan onmogelijk nog geheel vergeten zijn. Toen, even als nu, kon men van de Christenen zeggen, dat ze tallooze gebreken haddeu, maar toch ze waren vatbaar voor beschaving en vooruitgang. En even als toen, blijkt ook nu, dat de Turken van de westersche besciiaving slechts den schijn hebben aangenomen, maar dat zij in het wezen der zaak de oude barbaren zijn gebleven. De Parijsohe dagbladpers lioudt zich bezig met bescbouwingen over de politieke resultaten der af- geloopene kamerzittingen. De republikeinsche bladen, zelfs die van de uiterste linkerzijde, zijn over bet algemeen zeer tevreden. In het kamp der monar- chalen echter heersclit, groote misnoegdheid, vooral tengevolge van de verkiezing van Dufaure tot onafzet- baar Senaatslid. Uit Madrid wordt als gerucht gemeld, dat na een buitengewonen ministerraad, de ministers bun ontslag hebben ingediend. Neuzen, 18 Augustus. Ointrent de feesten der pacificatie van Gent meldt men ons: De dagbladen hebben gemeld, dat duizend a elf honderd personen in den historiscben stoet zullen optreden. Dit cijfer, dat overdreven mag scliijiien, blijft nogtans beneden de waarheid, daar hetjuiste getal 1127 is. Zelden zal men eenen zoo talrijken stoet hebben gezien. Aanstaanden Zondag zullen, in het magazijn van den heer Hubert Papillon (Veldstraat), verscheidene honderden costumen tentoongesteld worden. Het zullen degenen zijn, die door de jonge meisjes der stads-naaischool (Calliersschool) werden gemaakt, en iedereen zal zich kunnen overtuigen met welke zorg er in die naaischool gewerkt wordt. De comraissie van kunst en gescliiedenis heeft van het stadsbestuur van Mechelen een specimen van zetel, dat in de groote kavalkade verleden jaar gediend heeft, ontvangen om het te onderzoeken en de zetels voor de wagens van den Gentsch historiscben stoet min of meer naar dat model te laten maken. De schildering der wagens gaat goed vooruit. Hoofdplaat, 17 Augustus. De heerE. A. Pateer, kandidaat notaris te Hoofdplaat, heeft van Zijne Majesteit den Koning een zeer vereerend schrijven ontvangen wegens de samenstelling van een werk getiteld: ,/Handboek voor het Nederlandsche volk." In deze warme dagen zullen sommigen onzer lezers misschien met belangstelling kennis nemen van het onderstaand lijstje, waarvan de eerste kolom aanwijst de datums der maand Augustus, en de volgende kolommen de hoogste temperatuur op die dagen in de jaren boven iedere kolom aangegeven, volgens de schaal van Fahrenheit 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 11 Aug. 64.5 63.0 64.0 73.0 69.5 12 64.0 68.0 61.0 75.0 77.0 13 64.0 67.0 66.5 71.0 81.5 14 64.0 64.0 68.0 71.0 84.5 15 65.0 71.0 64.0 72.5 87.0 Te Heinkenszand is jl. Maandagmiddag een meisje in de bijzondere school zoo door de hitte bevangen, dat het geheel bewusteloos daaruit moest worden verwijderd. Het lokaal, van hout vervaar- digd en door niets beveiligd tegen de felle zonne- stralen, is dan ook in dezen ouderwetschen zomer buitengewoon warm. De minister van oorlog heeft op voorstel van den inspecteur van de geneeskundige dienst der landmacht de kommandanten der brigades, die aangewezen zijn eerstdaags veld manoeuvres te maken, gemachtigd bij buitengewoon felle hitte waardoor menschenlevens op het spel zouden knnnen staan, de ransels op wagens of karren te doen vervoeren. Den minister, alsmede den chef, die bet, voorstel deed, komt deswegens lof toe. Men leest in bet D. v. Z. H. ,/Met genoegen kunnen wij melden dat, het conflict tus-chen Nederland en Venezuela op het punt staat geheel uit den weg te worden geruimd. De uit- leverinff van de Midas, waarvan wij reeds vroeger gewag ┬░raaakten, heeft rechtstreeks aan Nederland IMISC COURANT. ABONNBMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zendeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag Liamiddag DUIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1