)1 OPENBARE VERKOOPIHIG BOBRBSU-ragPAIff, Peestialei, Mloor- ei Mpreetolapp, HneDlelei be Eiisraai, VRUCHTEN TE VELDE, V E D iTt I E N CEVRAAGD T E KOOP: Eenig Depot RIERBOTTELAR IJ, een Hulponderwijzer, De grootste keus des lands j\7umn l/ia t)\j n LLUuui ALLES GEWAARBORGD. A. RE llltUIJCKEIt, HE ESC H HE I IJ EN VE it SLUM ENG. Engelsch Tandp oede r. In elegante doozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cent Ten, worden door de eigenares mejuffrouw F. Patter, te Westdorpe bij te treffen overeen- komst met den kooper, daarbij in paclit gelaten. Verdere inliclitingen te bekomen ten kantore van den beer Executeur voornoemd. WESTDORPE. De Notaris S. t. <1 e 8 m i d t te Axel, zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot van Peene te Assenede, ten verzoeke van den heer J. P. KIEBOOM, secretaris te Westdorpe, als Executeur ten sterfhuize van wijlen de wed. J. IJSEBAERT aldaar, in het openbaar te koop veilen IOp Donderdag den 10 Augustus 1876, des voormiddags negen ure, op de hofstede door gemelde weduwe bewoond geweest: EENE VOLLEDIGE alles breeder omschreven in vroeger geplaatste ad- vertentien en plakbrieven. Op .flaandag den 7 Augustus 1876, des namiddags twee uren (in plaats vanVrijdag den 11 Augustus zooals vroeger was geannonceerd) op de landen, bij voornoemde weduwe in gebruik geweest, gelegen ir. Austrice en Papeschorre polders, gemeente Westdorpe hectare TAR WE; en 3 Op Vrijdag den 11 Augustus 1876, des namiddags twee ure, ter plaatse als boven- gemeld 4£ hectare HAVER2J dito BOOK EN 2| dito AARDAPPELS; 2^ dito KLAVERS; benevens al de GRASKANTEN. Te vergaderen ter hofstede door gemelde weduwe bewoond geweest. De koopers zullen des gevorderd solvabele bor- gen (Nederlanders) moeten stellen. De Notaris van d e W a 11 y n ete Basse- veld e, zal door bevoegd ambt, in het openbaar verkoopen 1 flaandag 7 Augustus 1876, om 4 ure, namiddag: 3 hectaren scjioone HAVER, en 13 hectaren zware BOONEN. Wassende in den Kruispolder, Eiland, bij Ste- Marguerite, op de landen van den heer doctor de Hoon te Bassevelde, in halfbauning, bij den heer Felix de Smet te Sint Kruis. Yergadering op den zeedijk van den Kruispolder, rechtover de te koopen vruchten. •A Dinsdag 8 Augustus 1876, om 2 ure namiddag 12 hectaren zuivere TARWE, 12 hectaren zware HAVER, en 6 hectaren schoone KLA VljJR. Wassende in de Laureijne- en Qarapolders, op de landen gebruikt bij den heer Bruno Buijsse. Vergadering op de Bouchautsche Haven. Elk voorzie zich van medekoopers- Yrijen in- en uitvoer. in alle plaatsen soliede personen om werkzaam te zijn als BODE of AGENT voor een nuttige jn- richting, tegen billijke conditien. Reflecte^rende met franco brieve n onder letter Y—Z, bij M. RISCHEN, Kerkstraat bij de Spiegelstraat, No. 157, Amsterdam. Een J A C H T II 0 IV D bruin van n n haar' bl'^ p" V0SSAERT aan dft R-c- 1R— Kerk te Neuzen. Neuzen en omstreken. NOORDBRABANTSCH, Wit en Bruin. MA ASTRICHTSCH DUBBEL PRINCESSE. PORT, ALE en FARO. BEIJERSCH. Neuzen. c. I)IIEGflANS. Bij den Burgemeester van IJZEN- DUKE is in bewaring gesteld de som van 226 francs, den 16 Mei laatstleden op den openbaren weg gevonden. De rechthebbende kan zich bij genoemden bur gemeester aanmelden. Wordt gevraagd voor de openbare school van lager en meer uitgebreid onderwijs te HULST (Zeeland) met acte als zoodanig, op eene jaarwedde van t BOO, Toezending van stukken voor 15 September 1876 franco aan den Burgemeester. Lees en Oordeel zelf. Door alle tijden heen heeft men de ervaring kunnen opdoen, dat de middelen tot het doel ge- leiden. Noch de mensch, noch het Opperwezen werkt zonder middelen. Wij presentanten der 19e eeuw gelooven niet meer aan wonderen, maar hebben de overtuiging dat alles middelerwijze ge- schiedt, geen doctor maakt u gezond door zijne tegenwoordigheid, maar wel door zijne middelen, en zelfs zouden betrekkelijk zeer weinigen ziek zijn, indien de middelen om gezond te blijven werden in acbt genomen, en zeer weinigen zouden gebrek hebben, indien het niet verzuim of onacbtzaamheid ware. Is dat in velen het geval, bijzonder toch met het hoofdhaar; wil men daarinede lang en sierlijk prijken, men voede en onderhoude het, even als elk ander voorwerp zijn ouderhoud behoeft. Niets evenaart tot hiertoe in gebruik de Oud-Car- thagena's Bergplanten-Olie. Die zijn haren lief heeft, en slechts alleen van ouderdom met grijs- heid wil prijken, gebruike genoemde Olie, welke a 60 cents per fleschje verkrijgbaar is aan het Hoofd- Depot bij A. BREETVELT Az., te Delft, en verder bij In de Ldnnen- en IZeil- iiWr doekweverij te il ulst, onder directie van R. Platteeuw, vervaardigt men LINNEN en ZEILDOEK in verschillende kwali- teiten, tot de breed te van 175 centimetersalsook SLANGEN voor Brandspuiten. Voorhanden LINNEN en LINNEN GRAAN- ZAKKEN in soort, tot zeer lage prijzen. Bestellingen worden aangeuomen en met de meeste nauwkeurigheid en spoed uitgevoerd door den Directeur, die zich daartoe beleefd aanbeveelt. BIJ Gebreveteerd Horlogemaker. Veldstraat N 89, te GENT. HE I G E I] Vj <VO \J II II Cj I It Pi V Vj il Li 1,1 J1 I k} TE BESTAANDR IN ALSMEDE VAN EN VOOR G. IF. HoutzaqzrNeuzen; Th AnmertHulst; D. ftiemens, Zaamslag Fs J M. Benin. IJendijke M. P. van DalenTholen, J jd.Gotdhals. Mid del burg; D. Hil. dernisseGoes; J. SmitsZierikzee; J. IF. van Bra- bandBrouwershaven; en meer bekende Depots. VAN Mijue vrouw leed gedurende geruimen tijd aan erge heeschheid en verslijrning. Door het gebruik van slechts een flesch rijnl. Druiven-Borsthoning uit het depot der heeren Schlichtinger te Rosenheim, zijn genoemde kwalen suel geweken wat hiermede gaarne verklaart. SEBASTIAAN TRAMER, [Neuhauser] Oeconoom. Breitenau, bij Kieferfelden [Opper-Beieren]18 April 1874. De onovertreflelijkheid van den Druiven-Borsthoning bij alle ziekten dr ademhalingswerktuigen is door meer dan 4000 at te 8 ten van personen uit alle staudeu en uit alle landen bewezen. Ook in goeden smaak komt geen ander midde) hem riabij. Bij een langdurig gebruik van dezen heerlijken drank heft hij alle zwakte op, zelfs bij oudere meuschen. Voor de laatsten is de Druiven-Jborstnomng een onschatbaar middel om de krachten te bewaren. Verkrijgbaar a f 1.de flesch te Neuzen, bij J. Donze Az.Axel, J. Wieland Aardenburg, J W. v. d. Plassche de Munk, Breskens, W. WemelsfelderBiervljet, L. de Smet, Groede, J. Serle Hollestelle, Houte- nisse, C. Fassaert, Hulst, J. BorghstijnOostburg, B. de Die, Philippine, J. B. lVHooge, Schooudijke, J. Schijve Sas van Gent, wed P. J. PauwelsSluis, J. P. Leijssenaar Noest, IJzendijke, D. J. Hollestelle, Zaamslag, wed. A. van Fraeijenhove. is het eenvoiidigste en goedkoopste hnismiddel tegen maagpijm maagkramp, slechte spijsvertenng, znur, hoo'dpijn, duizeligheid' hartkloppingen enz en inoest, daar het ook bij hei inmaken van zure vruchten, het weekkokec van groenten, vooral peulvruch- ten, als: erwtei, boonen, linzen enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes v :i* en ft" cent. Hipphnl«prn nf Fail nllilm'mne l)eze bal8em is eene 8pir'Us oPlo.»iug van een zew fijn vet iJcldl UdloL 11! HI Uidil |illlIULUIllL raet toevoeging van Peru»-balsem extract van kina en wel- riekende olieen. Hij reinigt de huid van het hucfi, en kan bet beste middel genoemd worden, jm de groei van het haar te Annthprin-monrlwitPP Met eene b«eveelheid water g«mengd, is het de aangenaamste moud- nilclllJd 111 ltlUill.1 tt d td Spoeli ng. Het neemt elken slech'en smaak weg, re nigt de tand,en, versterkt zwak tandvleesch en verhiodert ae vorming van kalk op de tanden,daar het slijm en overblijfsefen der Hpijzen oplost De flacon ko^t 75 cent. I rl 1Q f nr\ I ^PAitnnlL: Zonder schadelijke bestanddeeleu, bevrijden oogeublikkelijk van de hevigste Kiespijn. He lUldiUll-UI flegphje kQ8t ^nt Kij iefler artikel is eene uitvoerige gr 11 iliKiiauifijziiig* Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots vooruamenlijk; Te Neuzen: G. W. HOU'fZAGBR, Apoth. Aardeuburg: J A. W den Decker; Axel: Wed .1. Veenhuizen Biervliet i>'F. LuteijnHulst: J BorghsleijnMiddelburg: F. B. den boerhork markt eu bij ,11. J Martiju, korte Noordstr. Oostburg: A. J. BJristfijkSas vail Gent; G H StnbbeSluis: A. Abrahams; Vlissiiigen: En in de andere plaatsen in de bekende depots. EMM ERIK. Vlissiiigen: Gez. Schiffer lJz ndijke: L. J. Bevin. H. VON GIMBORN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 4