Handel, Scheepvaart, Nperheid en Landbouw AANIiblS TEDING. H7KUNSTENAAR, den heer Kappeyne van de Coppello zou hebben geraadpleegd over de oplossing van de ministerieele crisis, wordt ons van gewoonlijk goed onderrichte zijde bevestigd." //Men voegt er bij dat de heer Kappeyne omtrent de mogelijkbeid om een kabinet uit de radicale- richting samen te stellen, in ontkennenden zin moet hebben geadviseerd en dat dientengevolge de handhaving of rekonstruetie van het tegenwoordig ministerie als de meest waarschijnlijke oplossing van de crisis kan worden beschouwd." In de Dinsdag gehoudene zitting van den gemeenteraad te Middelburg deelde de voorzitter mede, dat volgens kennisgeving van den min. van binnen. zaken te Middelburg eene der nieuwe rijks- kweekscholen zal worden opgericht. Uit Middelburg wordt het volgende geschre- ven. 't Is kermis en op kermis gebeuren er altijd dingen die anders niet gebeuren. De menschen zijn dan niet normaal. Wat ik u echter wilde mededeelen is volstrekt geen kermisgrap, maar inte- gendeel een zeer serieus feit, nl. dat onze stadge- noote mejulfrouw Eliza Baart geengageerd is met den u wel bekenden leeraar aan de militaire academie te Breda, den heer B. P. Korteweg. Gisteren morgen ten 10 ure is een binnen- scheepje (hoogaarts) geladen met zand, tengevolge van het onstuimige weder, op het oostelijk haven- hoofd te Vlissingen gestooten' en onmiddelijk ge- zonken. Alhoewel dadelijk een paar sleepstoombooten en roeibooten, en een paar sluisknechts met red- dingsboeien ter hulp kwamen, heeft men niets meer van het vaartuig bespeurd. De beide opvarenden, zijnde schipper de Neijts van Vlissingen en zijn knecht, zijn bij dit ongeval omgekomen. Op verschillende postkantoren zijn een menigte visitekaartjes in de bussen gevonden, die niet van de vereischte grootte waren om als gewoon druk- werk te kunnen worden beschouwd, en dientenge volge met tien cent port bezwaard werden, wat zeker niet in de bedoeling der afzenders zal hebben gelegen. Visitekaartjes, moeten, om te vallen onder de vrij- gevige bepaling van de gewijzigde postwet, minstens een lengte hebben van 9 centimeter, bij eene breedte van 6 centimeter. Het Vad. meldt, dat thans ook Z. K. H. prins Herdrik eene niet onbelangrijke som voor het Spinoza-standbeeld heeft beschikbaar gesteld voor het geval dat de zaak tot stand komt. Jl. Woensdag morgen te ongeveer half 7 uur, toen er nog slechts weinig liefhebbers in zee waren, verkeerden bij de badinrichting voor mannen te Scheveningen twee jonge heeren, die zich te ver in zee gewaagd hadden, in levensgevaar. De heer V. Eranck, een ingezetene van den Haag, stelde, alle gevaar voor eigen leven trotseerende, alle pogingen in het werk om de jongelingen te redden. Hij moest zijne menschlievende pogingen met den dood bekoopen, De heer F. verdween in de diepte en Donderdag was zijn lijk nog niet op het strand aan- gespoeld. De beide jongelieden werden door het personeel van de badinrichting gered, een hunner was geheel buiten kennis en meer dood dan levend. In het lokaal der binnenbaden gebracht werd door den baddokter Mess alles aangewend om de levens- geesten bij den drenkeling op te wekken, hetgeen na herhaalde onvermoeide pogingen mocht gelukken. De vader der twee jongelieden heeft aan de bad inrichting f 50 geschonken. Bij het dep. van kolonien zijn de navolgeude berichten uit Atchin ontvangen Den 7 Juli zijn twee kolonnes onder leiding van den geueraal-majoor Wiggers van Kerchem uitge- rukt om het gebergte in de IV en VI Moekim van vijanden te zuiveren en de plaatsen te verwoesten, waar z;j zich schuil hielden of hun voorraad borgen. Dit doel was den 20 Juli geheel bereikt. Alleen zocht men nog in het gebergte van Atchin-hoofd naar de schuilplaats van Hadji Aboe, wiens kam- pong Lambaroe was verbrand. Op den linkeroever der Koerong Raba wordt een post opgericht. Bij het bouwen van eene brug over dien riviermond werden twee man gekwetst. Eene patrouille uit Beloel-zuid heeft bij nacht eene vijandelijke kampong overrompeld, wapens en ainmu- nitie buit gemaakt en zestig huizen verbrand. De vijand liet 7 dooden achter. Aan onze zijde werd slechts 1 man licht gewond. Het weder was droog en zeer warm, en de ge- zondheidstoestand behoudens enkele cholerage- vallen niet ongunstig. Landbouwberieliten. In geen jaren zijn de aardappelen zoo gezond geweest als dit jaar, daar nagenoeg geene sporen ontdekt worden van de bekende ziekte; men schrijft dit vooral toe aan den weinigen regen, die gevallen is, waardoor de vrucht echter klein van stuk zal blijven. De verbouwers maken, in weerwil daarvan, door de zeer hooge prijzen goede zaken. In den Schengepolder, gemeente 's Heer- Arendskerke en M olfaartsdijk, heeft nu gedurende een drietal weken eene verbazeude drukte geheerscht. Eerst met het snijden van het rijke koolzaadge- was, en daarna inzonderheid met het dorschen. Wel werden hiertoe dorsch-machines gebezigd, maar daarenboven zag men verscheidene honderden van menschen ook op de gewone wijze daarmede op de zaadzeilen bezig. Het drooge weer werkte gunstig mede, om de eerste vrucht van dezen polder on- gestoord te kunnen inzamelen, welke, zoowel in qualiteit als in quantiteit, hoogst bevredigend mag heeten. Dat hierbij een massa drank verbruikt is, laat zich gemakkelijk begrijpen, maar toch ging alles Drdelijk toe, en voor velen viel hier, in me- nigerlei opzicht, ruimschoots wat te verdienen. Als een bijzonderheid wordt gemeld, dat op eene hofstede onder Oud-Beierland een boom z6o volgeladen was met krieken, dat een man zeven dagen lang werk had om ze te plukken. De boom braeht elken dag 60 kilo van deze vrucht op. In de afgeloopen week zijn door de Duitsche handelaren ruim 2 millioen stuks bloemkool naar Duitschland verzonden, grootendeels van Amsterdam en omstreken; dagelijks duurt de afzending nog voort. GEMENGDE BERICHTEN. In de volgende maand zullen van 's rijks magazijnen niet minder dan 263 vuurmonden en 5000 getrokken geweren, die opgeborgen waren, verkocht worden. In de vorige week werd door den apotheker L. C. Grijseels te 's Hage, op geneeskundig voor- schrift, aan een jonge dame uit Leipzig het door hem bereid middel tot afdrijving van lintwormen toegediend, met het zeldzaain resultant, dat aan de patiente tien lintwormen werden ontnomen. Te Wijk is waarschijnlijk door het broeien van hooi, ds schuur van J. de Haan verbrand. Ook het huis door dezen bewoond en toebehoorende aan de kerk der herv. gemeente, werd een prooi der vlammen. Met veel moeite werden andere gebouwen behouden. De stad Parijs heeft een medaille laten slaan ter herinnering aan de diensten, door luchtschippers tijdens het beleg van 1870/71 bewezen. Door de politie te Gladbach zijn bij de bakkers aldaar proeven van meel genomen, om deze aan een scheikundig or.derzoek te onderwerpen. Bij deze gelegenheid is geconstateerd, dat een partij meel, afkomstig uit een molen te Venlo, een bijmenging van 10 pCt. gips bevatte. Echt Amerikaansch. Te New-York is een aquarium, waarin walvischen zijn te zien. Twee van deze dieren, die trachten te ontsnappen, zijn bij die pogingen om 't leven gekomen. Te Rathenow heeft onder treurige omstan- digheden een zelfmoord plaats gegrepen. Een oppassend militair werd door zijn superieur beleedigd en toen hij zich daarover bij zijn kameraden be- klaagde, zei een van hen gekscherend ik schoot mij liever dood dan dat ik zoo iets verdroeg. Soppa zoo was den naam van den soldaat ging daarop de kamer uit en kwam een oogenblik later met een revolver terug. Onder het gelach der aanwezigen zette hij den mond van het wapen onder de kin, het schot ging af en Soppa was een lijk. HANDELSBERICHTEN. Dordrecht, 3 Aug. Lokeren, 26 Juli. 2 Aug. Heden overleed in den ouderdom van 29 jaar en 10 maanden, na een langdurig lijden, in zijn Heiland en Heer, mijn geliefde Echtgenoot J. LUTEIJN, in leven Hoofdonderwijzer aan de Chr. School. Axel, 2 Augustus 1876. Wed. J. LUTEIJN. Eenige kennisgeving. Heden overleedna een kortstondig doch smartelijk lijden, mijn geliefde echtgenoot A. WESTERBEKE, in den ouderdom van 7 0 jaren en 1 maand, diep betreurd door mij en mijne kinderen. Hoek, 3 Augustus 1876. A. DE BRUIJNE, Wed. A. Westerbeke. De zaak zal op denzelfden voet door haren Zoon worden voortgezet in de hoop dezelfde gunst, die 40 jaren van landbouwstand en dorpsgenooten is verleend, voortdurend te inogen genieten. VEREENIGING TOT BEVORDERING VERGADERING voor HH. Leden op llaamlag 7 Augustus des avonds te 8 ure, in het boven- lokaal van het //Hotel Rotterdam" aan de West- sluis. Ook bestaat er nog gelegenheid voor hen, die nog niet als leden der vereeniging zijn toegetreden, dit Haandag avonil te doenmits zij voor het be gin der vergadering, daartoe hun verlangen te kennen hebben gegeven. Het Bestuur, H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN .Voorzitter. J. J. REEDER, Secretaris. Lange Noordstraat te Neuzen. Beveelt zich miiizaam aan in een ieders gunst tot het inkoopen van gedragen Ileereu en Dames kleederen enz. Bij bovengenoemde istekoop: een tiju geboend ledikant ii ressort. Het Dijksbestuur van den polder DE KLEINE STELLE, zal op Dinsdag den 8 Augustus 1876, des namiddags ten 3 ure, ter herberg ,/de gouden Leeuw," bewoond door J. B. de Eoeljaeger, te Philippine, trachten aan te besteden Het gewone onderhoud der Aarde-, Kram- en Rijswer- ken i;11i voornoemden pol der, idles met den onderhoud tot en met 31 December 1876. Het bestek is verkrijgbaar gesteld op franco aan- vraag en tegen dadelijke betaling van 50 cents bij den Dijksopzicbter C. van Asperen te Philippine. De aanbesteding zal geschieden bij enkele in- schrijving, volgens 434 der A. V. Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan- dag den 7 Augustus 1876, des voormiddags van 10 tot li ure, door den dijksopzichter C. van Asperen, bij wien alle inlichtingen te bekomen zijn, alsmede bij het bestuur des polders. Philippine, den 29 Juli 1876. Het Bestuur voornoemd, A. TAELMAN, De aanvoer was gering en de prijzen bijna als voren. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe 10,20 a 10,70, Mindere 9,60 a 10,10. Nieuwe 9 60 a 10,10. Rogge. Zeeuwsche en Vlaamsche f 7,70 a 8,Overmaassche f 7,70 a 7,80. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 5,a 5,90 Overmaassche f 5 a 5,50. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 5,60 a 6,00. Overmaassche f 5,20 a 5,70. Haver, dunne 8 80 a 4 40. Dikke f 4,90 a 5,50. Paardenboonen f 8,20 a 8,70. Duivenboonen f 9,50 a 10Witteboonen f 11, a 12,BruinebooDen f 9,a 12,50. Erwten f 10,80 a 11,50. Koolzaad f 13.a 13.40 Lijnzaad a st. Tarwe. p. 106 1., fr. 22,75 a 24,25 I 24 40 a 22,75 K°Kge, 14 50 15,75 I 14 50 15,25 Gerst, 13 25 14,25 13 50 15,25 Haver, p. zak J 17,50 17,50 17, DER BELANGEN VAN IN ZEEITWSCH-VLAANDEKE\.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 2