Br^NENLAM>r Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuvvsch-Vlaanderen. Jaargang. o Zaterdag 5 Augustus 1876. OIVDEBWUS. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Op Dinsdag, den 1 dezer, hield de onderwijzers- vereeniging in het 6e schooldistrict van Zeeland j hare tiende algemeene vergadering te Kloosterzande. De HoogEd. geb. heer Collot d'Escury, school- opziener in genoemd district, opende als voorzitter de vergadering met een hartelijken welkomstgroet, bij de betuiging zijner ingenomenheid met de tal- rijke opkomst en van zijn wensch, dat deze verga dering aan haar doel zoude beantwoorden, n. i. de bevordering der belangen van het onderwijs en de onderwijzers. Toen na de behandeling van eenige huishoude- lijke aangelegenheden de algemeen geachte inspec- teur van het lager onderwijs in Zeeland door zijne overkomst een nieuw blijk van ZijnEd. hoog gewaar- deerde belangstelliug gaf, namen de eigenlijke werk- zaamheden eenen aanvang met eene redevoering van den heer C. van Dijk, hoofdonderwijzer te Neuzen; spreker schetste daarbij het uitnemende doel en het groote nut der onderwijzersvergaderingen; als strek- kende tot ontwikkeling op wetenscliappelijk gebied, tot bevordering van uiterlijke beschaviug en tot het aankweeken, behouden en uit breiden van ambtsbroe- derlijke kameraadschap; met belangstelliug werd deze redevoering aangehoord en de opvvekking tot eene getrouwe bijwomng der onderwijzersgezel- schappen bleek welwillend ontvangen te zijn en vruchten te beloven voor de toekomst. De heer van den ilurck, hoofdonderwijzer te Sas van Gent, wees in eene gepaste bijdrage op de verkeerde richting van onzen tijdwaardoor personen, meer gesehikt voor industrie, enz., zich bepalen tot posten en postjes, waarbij zij zich rnis- plaatet .zien en eene massa teleurstellingen moeten ondervinden. De heer Marlet besprak met de hem eigene welsprekendheid de natuurkeiuns, als leervak op de school en betoogde de verkeerde opvatting van velen, omtrent dit yak van onderwijs: hij toonde aan, dat de nafuurkunde voor de tegenwbordige leerlingen onzer Jagere scholen niet besfaat in atgetrokkene bespiegelingen maar in het waarnempn der ver- schijnselen in de natuijir, om eerst bij hoogeren trap van ontwikkeling, door proeven waarheden en wetten te leeren kennen en bewijzen. De w.edstrijd in het doen van een verhaal, of het geven van onderwijs aan eenige leerlingen kon, bij gebrek aan genoegzame deelneming, geen plaats hebben; intusschen zijn schikkingen getroffen, die op beteren uitslag uitzicht geven in eene volgende vergadering. Omtrent de vraag Is het wenschelijk het leervak vormleer door onderwijs in het teekenen te vervangen, ontstonden belangrijke discussien. Het gevoelen der vergadering daaromtrent was de vprmleer is in den regel opgevat, als eene voor- bereiding tot de meetkunde en als zoodanig totaal ongeschikt voor de lagere schoolverstaat men evenwel door vormleer, de leer der vormen door aanschouwing, dan zou men die niet gaarne uit de verplichte leervakken zien verdwijnenook om de schoone resultaten van het onderwijs in bet teekenen, te Kloosterzande gezien, wenschte de vergadering dit onder de verplichte leervakken op- genomen te zien. Omtrent de sewone avondschool waren de dis cussien nog al levendig; het besluit der vergadering wasde gewone avondschool werkt bet schoolver- zuim in de hand; is overtollig, ja, nadeelig voor leerlingen, die tweemaal daags de school kunnen bezoeken; is eene belemmering voor het klassikale onderwijs, kortom zij is veroordeeld, om de groote nadeelen en diende, hoe eer hoe beter, afgeschaft te worden. Enkel als herhalingsehool voor leerlingen, die de dagschool ontwassen zijn, heeft zij reden van bestaan niet alleen, maar is zij zeer wenschelijk, zelfs nood- zakelijk te achten. Wat het voorbereidende onderwijs, de zoogenaamde bewaarscholen, betreft, de vergadering verklaarde die als onmisbaar te beschouwen en daarbij vrouwe- lijk personeel, onder de leiding en het toezicht van den hoofdonderwijzer, verkieslijk te achten. Bij de inrichting van schoollokalen oordeelde men verkieslijk, het licht uit het noorden ter zijde van de leerlingeu aangebracht. Na deze werkzaamheden wachtte een wel toebe- rei'1 disch in het logement St. Hubert de leden der vergadering, waarbij een echt ambtsbroederlijke geest de spijzen kruidde; voor het dessert werd eene waudeling gedaan in den prachtigen tuin van den heer schoolopziener, die het gezelschap minzaam ontving en gul onthaalde. Aan het dessert werd door menige bijdrage het genoegen der aanwezigen verhoogd, terwijl de toasten elkander als verdrongen. Eerst laat in den avond riep men elkander tot weerziens toe en keerde men onder de aange- naamste indrukken huiswaarts. Neuzen, 4 Augustus. Op f dezer had de finale afsluiting plaats der killen in den in aanleg zijnden zeedijk tot het droogleggen van schorren in het Hellegat. De laagste gedeelten van de dijkskruin liggen thans reeds ongeveer een meter boven hoog water terwijl de werken goed vorderen. Weder wordt hier on geveer 175 hectaren in het Hellegat aan het water onttrokken, terwijl er eene kortere verbindingtusschen het noorden der kantons Axel en Hulst wordt tot stand gebracht. We hopen, dat met den zelfden voorspoed zal kunnen worden doorgewerkt als tot heden het geval was, daalr eene geringe verschuiving verleden week bet werk sleehts voor een paar dagen ver- traagde. Gisteren had alhier de aanbesteding plaats voor het vergrooten van de algemeene. begraafplaats alhier, benevens het maken van een gemetseld riool op Java in deze gemeente, waarvoor een biljet was ingeleverd door C. de Smidt Cz., timmerman alhier, voor de som van f 750. Gisteren avond heeft de vereeniging tot be vordering der belangen van Handel, Scheepvaart, Nijverheid en Landbouw in Zeeuwsch-Vlaanderen weder eene vergadering gehouden, toegankelijk voor alle belanghebbenden. Het doel van die vergadering was voornamelijk om eene ereeniging tot stand te brengen, die door wettelijke middelen datgene kon vei'krijgen, wat het zich ten doel stelt. Het voorloopig bestuur had de statuten ont- worpenwelke de goedkeuring der vergadering wegdroegen, tevens een ieder uitnoodigende, om door zijne handteekening onder die statuten, zich als lid te verbinden tegen eene jaarlijksche be- taling van /"2,50 van de ruim 30 tegeuwoordige personen werden 27 lid der vereeniging. Yolgens die statuten moest nu worden overge- gaan tot het benoemen van eenen president, se- cretaris, penningmeester en twee commissarissen, waartoe werden gekozen: de heeren H. C. E. van IJsselsteijn, president; J. J. Iteeder, secretaris; J. A. N. Schagen van Leeuwen, penningmeester; G. de Ceunynck en J. Lensen, commissarissen. De heer Schagen van Leeuwen bedankte echter voor de benoeming, waarom besloten werd, wegens het vergevorderde uur, de verdere stemming voor penningmeester tot eene volgende vergadering aan te houden. Ten slotte stelde dr. C. Steketee eene motie voor aan de vergadering, om het vorige be- stuur dank te betuigen voor den ijver, de zorg en de o pottering aan de vereeniging Setoond; met donderend applaudisseinent werd deze motie aan- genomen en hierna de vergadering door den pre sident gesloten. - De heer P. J. van de Sande, hulponderwijzer alhier, is als zoodanig benoemd te Utrecht. llontenisse, 3 Augustus. Eerlang zal hier door het korps kon. scherpschutters weder een schiet- wedstrijd plaats grijpende benoemde feestcommis- sie heeft reeds met de werkzaamheden een aanvang genomen. Stoppeldijk, 4 Augustus. In eene dezer dagen te Hulst gehoudene vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Stoppeldijk, is door het bestuur ter tafel gebracht en met bijna eenparige stemmen aangenomen, een ontwerp-adres aan Z. M. den koning in te dienen, inhoudende het verzoek dat bet Z. M. behage moge, zijne goedkeuring te onthou- den aan het onlangs door de provinciale staten dezer provincie bij amendement gewijzigde en daarop aan genomen ontwerp-regleraent, voor het waterschap Stoppeldijk c. a. Als men let op de in 1850, tusschen de betrokken polders aangegane onderlinge overeenkomst waarbij voor elken polder het hectarental werd vastgesteld, over welk jaarlijks zou worden omgeslagen, en daarbij in aanmerking neemt dat naar dezen maatstaf, gedurende een tijdvak van 26 jaren, de bijdrage in de aflossing van het in der tijd genegotieerde kapitaal en in het onderhoud der uitwatering geregeld heeft plaats gehad, dan voorzeker kan het niemand bevreemden, dat ingelanden van den polder //Stoppel dijk" van het bij de grondwet gewaarborgde recht van petitioneeren gebruik maken, ten einde van Z. M. te verkrijgen, dat deze zijne goedkeuring weigere aan een reglement, waarbij hunne verkregen rechten op onredelijke wijze worden verkort, en waardoor voortaan jaarlijks f 1064 meer van hen zal gevorderd worden, als bijdrage voor gemelde uitwatering. Uit goede bron verneeint het Yad., dat het ministerie thans het verzoek om collectief ontslag heeft herhaald, Men leest in het D. v. Z. H. Het sedert eenige dagen verspreid gerucht, dat Z. M. de koning ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f X,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van ltpt4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1