1 Alo-emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1168. 16e Jaargang. n Woensdag 2 Augustus 1876. BINNEN LAND. ABONNEMBNT. Neuzen, 1 Augustus. COUR ANT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheelc Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ADVERTENT1EN. Van 1 tot 4regels/0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uannddag UAtliii ure. F»olitiek Overzicht. 't Begint zicb meer en meer te bevestigen dat de oorlogskans voor Servie ongunstig is. De houding beraadslagingen over de Oostersclie quaestie worden geopend met de volgende motie, welke door Bruce, oud-minister van binnenlandsche zaken, zal worden der Serviers is reeds in zooverre gewijzigd, dat zij hun offensief veldtochtsplan opgevende, zich beginnen te bepalen tot verdediging van eigen land. Groote moedeloosbeid moet er in de Servische gelederen heerschen en zelf loopt in Belgrado het gerucht, dat vorst Milan voornemens zou zijn naar de residentie terug te keeren om vredes-onderlian- dehngen aan te knoopen en, in het geval een ca tastrophe te ontgaan, door over de Sarwe te wijken. De Turken zijn, volgens de Presse, over den Timok en de Morawa Servie binnengetrokken. Echter wordt dit weer uit Belgrado tegengespro- ken. Wei trachtte het Turksche leger den Timok over te trekken, maar het gelukte de Servische infanterie den vijand te veihinderen de rivier te naderen. Onbeduidend zouden daarbij geweest zijn de verliezen der Serviers en dat der Turken aan- zienlijk. Over den lang verwachten slag aan de oevers van den Timok, wordt nog niets naders vermeld. Echter wordt thans officieel uit Konstantinopel bericht, dat bij Nisch een groote slag op handen is. Van eene and ere zijde van het oorlogstooneel wordt uit Ragusa gemeld, dat ook voor de Monte- negrijnen de oorlogskans is gewijzigd. Na nog steeds de overwinnende partij te zijn geweest, zijn zij bij een gevecht bij Nevesinje volkomen gesla- gen. Bij den aanvang van liet gevecht hadden de Montenegrijnen het voordeel der overmacht, maar later keerde de kans. De houding der Russische regeering in zake de Oostersche kwestie, wekt in Oostenrijk meer en meer ongerustheid. 'tis volgens het Neue W iener Tageblatt niet alleen de strijd op Turksch gebied, die doet vreezen, maar eene andere zorg begint de gemoederen in beweging te brengen. Aan den oever van de Newa worden dingen voorhereid, welke al te zeer aan de vredelievendheid van vorst Gort- schakoff doen twijfelen. Aan de spits der oorlogs- partij staat de grootvorst-troonopvolger en eene clasule, door Gortschakoff aan zijne vredelievende betuigingen toegevoegdkan iederen afval van vredes-politiek doen verschoonen. Hij zeide voor den vrede te zijn, maar rekening te moeten houden met de machtige factoren, die het rijk in andere richting willen bewegen, terwijl geen vorst onver- schillig kan zijn voor de wenschen en denkbeelden van zijn volk. Geen wonder, dat deze taal wantrouwen verwekt en algemeen blijft te Weenen daarop de aandacht gevestigd. Thans wordt o. a. beweerd, dat in den Kaucham Turksche agenten zijn ontdekt, die het volk tot opstand aanzetten en dat Turksche roover- benden zich in de Russische grensdistricten beginnen te vertoonen. De bladen houden zich intusschen in hoofdzaak bezig om eene bemiddeling van de mogendheden. Tot dusver echter schijnt de diplomatic zich nog niet te haasten met tusschenbeide te treden. Men verwacht algemeen, dat zij wacht op meer heslissende gebeurtenissen of op een meer volledige overeen- stemming tusschen de mogendheden ten aanzien der te verkrijgen resultaten. Maandag zulleii in het Eugelsche lagerhuis de voorgesteld//Het huis liecht over t algemeen zijne goedkeuring aan de regeerings-politiek in zake Turkije. Het vertrouwt, dat de ministers aan de koningin den raad zullen geven om, onder hand- having van den eerbied voor de bestaande tractaten, al haren invloed aan te wenden tot verzekering van het welzijn der bevolkingen in die streken en tot een gelijkmatige behandeling van al de onderdanen der Porte, zonder onderscheid van ras of gods- dienstige overtuiging." Op eene vraag,of de tijd reeds gekomen was aan de mogendheden voor te stellen als bemiddelaars op te treden, antwoordde Disraeli het beter te achten boven bedoelde beraadslagingen af te wachten voor daarop definitief te antwoorden. De toestand van den Sultan wordt, volgens de jongste berichten, steeds ongunstiger. De V eue freie Presse meldt met zekerheid dat hij ernstig ziek is, zoodat men voor zijn leven vreest en de Turksche regeering reeds acht begint te slaan op eene mogelijke troonsverwisseling. Bij beschikking van den minister van binn. zaken zijn met ingang van 1 Aug. o. a. bevorderd Tot opzichter van den waterstaat le klasse de opz. 2e klasse A. Eagelen tot opzichters van den waterstaat 2e klasse de opzichters der 3e klasse Th. Heijblom, E. Raadman en M. E. Klaassen. De gemeenteraad van Sas van Gent heeft, naar bij Provinciaal blad, no. 74, bekend gemaakt wordt, bepaald dat de kermis aldaar voortaan zal aanvangen op Zaterdag voorafgaande den 2en Maan dag van September en eindigen den Sen Maandag dier maand. Deze kermis wordt hierdoor eene week later gesteld dan tot dusverre bet geval was. Z. K. H. prins Ilendrik wordt morgen 2 Aug. per spoortrein van 2,7 u. te Middelburg ver wacht en zal ten buize van den commissaris des konings zijn intrek nemen en zicb omstreeks half vier per rijtuig naar Vlissingen begeven, alwaar hem na de plechtigheid der kiellegging van bet eerste stoomschip der kon. maatsch. //de Schelde," een diner zal worden aangeboden. Men meldt uit Nisse Woensdagavond werd hier een kind van 6 jaren vermist, dat den geheelen liacht door vele dorpelingen te vergeefs overal is gezocbt. Donderdagmorgen is bet uit den parochieput levenloos opgehaald en bij de diepbedroefde ouders tehuis gebracht. Den 27 Juli vierde de grootmeester-nationaal, zijn 60jarig jubileum als zoodanig, De kroonprins van Duitscbland, deputaties uit loges, zoowel inlaiidsch als vreemd, woonden de inerkwaardige plechtigheid bij. De vrijmetselaars boden hun geacht lioofd een gouden moker met brillanten mnzet aan. Jl. Donderdag is de memorie van beantwoor- ding van den beer Moens verschenen op het ver- slag der tweede kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op bet lager onderwijs. Om in de onzekerbeid van de kosten, aan de uilvoering van zijn voorstel verbonden, geen on- overkomelijk bezwaar te laten overblijven, heeft de heer Moens nader voorgesteld de helft van de mi nima der jaarwedden van de onderwijzers door 's rijks kas to doen dragen. Yerder stelt de beer Moens voor thans voor de onderwijzers trakt in en ten drieerlei minimum in de wet op te nemen, met dien verstande, dat, op advies van gedeputeerde state.n, bij kon. besluit zal worden bepaald, weik minimum voor elke geineente gelden zal. De classiticatie zal om de vijf jaren worden her- zien, onder beding, dat alleen bij vacature een lager minimum dan het eerst bepaalde mag worden toe- gepast. Dezelfde regeling wordt nu ook toegepast op de betrekking van die lmlponderwijzers met hoofd- onderwijzers-acte, die naar de voorschriften der wet in elke school worden aangesteld. De minima zouden bedragen hoofdonderwijzers /"800,/1000, /1200; hulponderwijzers met hoofd- onderwijzers-acte f 700, f 800, f 900; andere hulponderwijzers f 500. Nog eenige andere wijzigingen van meer onder- geschikt belang zijn in het wetsvoorstel gebracht. In zijne zitting van Woensdag 11. heeft de gemeenteraad van Gent het voorloopig programma van de feesten der pacificatie van Gent aangenomen. Op Zondag 3 September wordt het gedenkteeken ter herinnering aan den driehonderdsten verjaardag der pacificatie in de gothische benedenzaal van bet raadhuis plechtig onthuld. Dien zelfden dag is het de eerste uitgang van den historisehen stoet en de eerste vertooning (galavertooning) van het historisch drama der heeren Em. van Goetbem en Pieter Benoit in den stads grooten schouwburg. 's Maandags houdt het Willems-fonds in de arsenaalzaal van het stadhuis eene plecbtige mor- genzitting om zijnen vijf en twintigsten verjaardag te vieren; volksfeesten zullen in de bijzonderste wijken der stad plaats hebben; de „Melomanen" ge'ven hun groot concert, waarop de historische ouverture van den heer Jan van den Eeden en de cantate der heeren Em. Hiel en Waelput zullen uitgevoerd worden; en 's avonds groot volksbal op den Kouter. Dinsdags en Zondags daarna (10 September) gaat op nieuw de historische stoet uit en wordt het drama der pacificatie vertoond. Omtrent de Maatschappij van Laniontginning te Apeldoorn, schrijft de Nederl. FinancierWe hebben dezer dagen uit de Arnbemsche Ct. over- genomeu bet bericht dat, te Deventer, voor een aanzienlijk bedrag aan wissels, op deze maatschappij getrokken, is geprotesteerd. Men meldt ons nu uit Apeldoorn, dat de ten laste der maatsch. wegens nonbetaling, geprotesteerde wissels uit Oostenrijk, een bedrag van f 12.900 beloopen. De bedoelde vennootschap verklaart in een, heden, van haar bij ons ontvangen missive, hiervan niets scbuldig te zijn, Zij acht zicb in niet een opziclit tot de betaling der wissels verplicbt. Een inteiTessant pro- ces kan over deze zaak verwacht worden. Bij de Donderdag te Haarlem gehouden ver- loting van paarden enz., zijn de 1.8 boogste pnjzen gevallen op de navolgende nos. op no. 29 75 een

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1