Algemeen Nieuws- en Ad vertentieklad voor Zeeuwsch-VIaanderen. No. 1166. J 16u Jaargang. Woensdag 26 Juli 1876. BINNEN LAN I). Dit blacl verschijnt Dinslag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JPolitiel£ Overziclit. Van bet oorlogstooneel is weinig nieuws en zijn nog in het geheel geen vertrouwbare berichten te vennelden. Leest- men de verschillende mede- deelingen, dan zijn het hier de Turken en daar de Serviers, die voorwaarts dringen bij dezelfde ont- moetingen, al naar dat ze van Turksche of Servische zijde komen, en het eenige, wat men met zekerheid daaruit kail opmakeu, is, dat geen van beide partijen op veel vorderingen mag bogen, maar ieder zijne stellingen blijft liandhaven. De jongste Turksche berichten melden, dat 500 man Turken Servie zouden zijn binnengekomen, den 18 dezer 18 bataiijons Serviers tegen de Turksche linien optrokken en ip vplkomene wanorde op de vlucht zijngejaagd; terwijl eene groote hoe- veelheid wapenen en ainunitie is veroverd en jl. Zondag, na een gevecht van 5 uren, .3000 Serviers zijn verslagen, waarbij 300 sneuvelden. Uit Servische bron lnidt het, dat de Turksche linkervleugel onder Osman-pacha door hen uit drie verschansingen is verdreven. De Turken ontvingen daarop versterkingen en de Serviers moesten het veroverde terrein weer prijs geve'n. Den 12 Juli daarop verdreven zij de Turksche troepen uit al hunne verschansingen en de nacht maakte eerst een einde aan de vervolgingen. Ossen, paarden, geweeren enz. alles werd in ruime mate buit gemaakt. De tegenspraak is iinmer al te groot, om aan eene enkele dezer tijdingen eenig geloof te hechten. De Turken hebben het dan ook zoover in het liegen gebracht, dat hunne eigene landgenooten er den 4raak mee beginnen te steken. Volgens de Turksche berekening van winst en verlies zijn van de Serviers 5940 man gesneuveld. Op een gesneuvelde 5 ge- ontvangsten in liaar geheel goedgekeurd, terwijl de veertien eerste artikelen van het wetson twerp tot regeling der openbare schuld zijn aangenomen. De ex-konigin Isabella heeft, als er geen ver- andering in het besluit is gekomenZondag Parijs verlaten en zich naar St. Jean-de-Luz be- geven, vanwaar zij zicli zal inschepen naar Santander. Het prachtige paleis Alcazar is door den koning De op haar verlangen dat paleis hebben wacht wordende gezelschappen en bezoekers waardig te ontvangen, en het mag met lof vermeld worden, dat de geestdnft bij Hulstersch ingezetenen al- tot hare ontvangst ingericht. uitgevoerde herstellingen niet minder dan een millioen gulden gekost. kwetsten gerekend, zouden er 29,700 gewonden zijn en alzoo in het geheel 35,610 Serviers buiten gevecht zijn gesteld. De Turken daarentegen liadden sjechts vier-en-negentig dooden. Moeteq zelfs de geloovigste Muzelmannen, bij het lezen dezer cijfers, niet ongeloovig het lioofd schudden, als zij daarbij zien, dat het Turksche leger nog slechts zoo weinig vorderingen rnaakt? De Sultan zelf moet in een minder gunstigen toestand verkeeren. Ilij moet ernstig ongesteld zijn en men vreest, dat hij krankzinnig zal worden. Geen der buitenlandsche gezanten heeft nog zijne geloofsbrieven overhandigd. Tusschen Turkije en Rumenie wordt eene minne- lijke sehikking zeker geacht. Prins von Bismarck zou aan Rumenie geraden hebben, maatregelen te nemen tot handhaving der vrede. Keizer Wilhelm heeft jl. Donderdag te Salzburg een bezoek gebracht aan keizer Frans Jozef. De ontmoeting was, als gewoonlijk tusschen gekroonde hoofden, recht hartelijk en ging vergezeld van omarmingen en kussen. Zij hebben eerst een on- derhoud gehad, toen een gemeenschappelijk dinpr gebruikt en daarna een uitstapje naar Heilbrunn gemaakt, Bij het gala-diner zat keizer Wilhelm aan de rechterhand van Frans Jozef. Er werd, hoe vreemd geen enkele toast gedronken. Vrijdag heeft keizer \Y ilhelm zich naar Gastein besreven, nadat de heeren elkaar nog eens tlink driemalen, juist geteld, gekust en daarna de hand hadden geschud. De Spaanscjie senaat heeft de begrooting der Neuzen, 25 Juli. Met ingang van den 1 Augustus e. k. koinen bij de administrate der posterijen eenige nieuwe be- palingen voor het binnenlands verkeer in werking, welke onze lezers zeker met belangstelling zullen vernemen. Zij koinen hierop neder: 1De gedrukte naam- of zoogenaamde visitekaartjes worden weer even als vroe'ger tegen 1 cent port y.cr.zonden, daajtoe mogen eyeij.vvfjl gety; opm brief- onlslagen worden gebezigdde afmeting mag niet minder dan 9 bij 6 centimeter zijn op de achterzijde kan het adres worden geschreven het papier mag van niet minder stevigheid zijn dan dat der brief- kaarten. 2. Het verhoogde port wegens de ongefrankeerde brieven, zal niet meer worden toegepast op de aan port onderworpen dienstbrieven, van departementen en coUegien van openbaar bestuur en openbare autoriteiten afkomstig. 3. Het port der monsters bedraagt voortaan 2| cent per 75 grammen, ze mogen niet meer dan 30,0 grammen wegen. 4. Alle door iniddel van boek-, steen- of plaat- druk of photografisch vermenigvuldigde stukken, ingeuaaide of ingebonden boeken (dag- en week- bladen zijn hieronder niet te begrijpen) worden tot een gewicht van 400 grammen belast met een port van 1 cent per 25 grammen; boven de 400 gram- men wordt 2 cent voor clke 100 grammen geheven. De collecte ten behoeve van het fonds ter aan- moediging en ondersteuuing van de gewapende diensten in de Nederlanden, heeft dit jaar in de onderstaande gemeenten van dit district opgebracht. Axel 26,10, Boschkapelle /"2,11, Clinge f 1,24, Graauw f 3,06, Hengstdijk f 1,Hoek f 9,25, Hontenisse /3,26, Hulst/"9,98$, Koewacbt /'3,15, Neuzen /726,60, Ossenisse /2,51, Overslag/1,11, Philippine f 2,35, Sas van Gent f 5,25, Stop- peldijk f 1,40, St. Jan Steen f 2,45, Westdorpe f 6,45-j, Zaainslag f 10,15f, Zuiddorpe /10,20. Samen f 127,63f. - Gedurende de 2e he(ft der maand Junij jl. is door bet hulpkantoor der posterijen (e Axel een brief verzonden gea^resseerd aan: ,/van der Rein te 's Grayenh^ge,welke wegens onbekendheid van den geadresseerde niet besteld kan worden. II ill St. 24 Juli. Op de laatste dagen der vorige week werd bier eene ongewone bedrijvigheid waar- genomen. Overal drukte en beweging met de voor- bereidende werkzaamheden van bet op handen zijnde festival ter viering van bet diamanten jubelfeest van bet muziekgezelscbap Harmonie. Als een man beijverde men zich om de ver- Zoo naderde de Zaterdagavond, waarop bet feest zou geopend worden. le 1\ ure bevond zicli onze Harmonie op het perron van het spoorweg-station, om bet mnziek- gezelschap „Ons Genoegen" van Vlissingen op te wacbten, dat bij bet naderen van den trein eene muzikale welkomstgroet werd toegezonden. Nadat het aangekomene gezelscbap door den be- trokken eommissaris was ontvangen, werd eene wan- deling gebouden door onze straten, die bereids met de nationale driekleur waren getooid, onder bet beurtelings uitvoeren van eenige pas-redouble's. Nu reeds was er veel volk op de been; overal belangstellende toeschouwers, en hiermede was bet feest van den volgenden dag onder de gewone ken- teekenen geopend. 'tis Zondag 23 Juli. Na afloop der kerkelijke diensten, volop in de feestvreugde. Allerwege waait de nationale vlag en hier en daar waaicn de Belgiscbe kleuren. Reeds komen eenige gezelschap pen, leestgenooten en bezoekers van buiten aan. De muzikale toonen klinken door het lucht-ruim. Baasrode brengt op warirdige wijze de eerste bulde aan orizen geacnten burgervader, dat in den loop van den dag door de meeste gezelschappen gevolgd wordt. De reeds aanwezige muziek- en zanggezelschap- pen begeven zicli ten half twaalf ure naar de groote markt en plaatsen zich in volgorde, teneinde den stoet te vormen, aan het hoofd waarvan het jubilerende gezelschap, voorafgegaan door het be stuur en de commissarissen van orde met hunne schildknaapjes, zich bevindt. Nadat bet gezel schap zich om zijne prachtige banier heeft gescbaard, voorafgegaan door een schildknaap, die den last van 38 stuks herinnerings-medailles torscht, stelt de stoet zich ten 12 ure in beweging, om zich van de markt naar het spoorweg-station te bege ven, teneinde de Zuid-Nederlandscbs kunstbroeders af te halen. Niet alleen twee voile spoortreinen, docli ook gewone wagens, omnibussen en andere voertuigen brengen omstreeks half 1 ure niet minder dan 25 deelnemende gezelschappen aan; de Harmonie" verwelkomt door bet uitvoeren van de gemengde Nederlandsche en Belgiscbe volksliederen bare zuster-vereenigingen uit bet zuidenin den omtrek van bet station lieerscbt eene ongekende drukte en bewegingde aangekomene gezelschappen zoeken hunne commissarissende commissarissen bet voor hen bestemde gezelschap; het bestuur der harmonie en de heeren ceremoniemeesters hebben handen vol werk, doch geen nood, men kan zien, dat dit alles aan goede handen is toevertrouwd, en te 1 ure precies is de stoet in orde; het geschut geeft het sein tot den aftocht en de 10 minuten lange trein, bestaande uit 32 muziek- en zang- gezelschappen, doet zijne intrede in de stad en beweegt zich statig en plechtig door de straten. Aan ieders oog vertoont zich alsnu een grootsch en verheven schouwspel, dat Hulst nooit te voreti heeft mogen aanscbouwengrootsch door deszelfs getal, verheven door zijne pracht. Allerwege klinken de heerlijke toonen der muziek; - A B 0 N N E M E N T. Per ilrie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. A D V E R T E N T I E N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. D O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1