Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 164. 16e Jaargang. Woensdag 19 Juli 1876. BINNEN LAND. Neuzen, 18 Juli. NEUZENSCHE COliRANT. Dit blad verscbijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naniiddag DRIE ure. 1 *olitieli Overzicht. Geheel Europa gaat met oplettendheid den stand der zaken in het Oosten na, en geheel Europa tast in het duister rond. Wat heden waarheid is, wordt morgen tegengesproken en zelfs de zooge- naamde officieele berichten kenmerken zich door eene totale onbetrouwbaarheid. Men moet er zich inderdaad vrolijk over maken, als de telegraaf daar ineldt, dat een leger van 2000 Serviers van eene Turksche afdeeling, sterk 5000 man, omstreeks 8000 gedood heeft, terwijl de overgeblevene Turken, woedend over de grove beleediging, hunnen wapenbroeders aangedaan, van gezegde 2000 Serviers ruim 3200 gevangen nemen, waarop de anderen vluchten, behalve de 1600 gesneuvelden. Men had hierbij ook nog maar moeten melden, dat de 1600 gesneuvelden eveneens op de vlucht waren geslagen, maar het schijnt, dat dit al te kras was. Het is de taktiek der Carlisten, die in hunne depeches vierinaal meer Spanjaarden lieten sneuvelen, dan er menschen in Spanje zijn. Serviers, den eenen dag doodgeschoten, doet men den anderen dag herleven. I)it is beursspeculatie, Huistert men. De doode Serviers moeten dienen, om de beurs te doen rijzen en hunne opstanding brengt weer eene daling teweeg. Hoe het zij, de beurs begroet de overwinningen der Turken met voor- uitgang en toch is er in Turkije niets te halen. Het is trouwens licht te begrijpeu, dat Turkije tegen woordig geen geld kan missen. De regeering deed dan ook de interessante mededeeling, van niet aan hare finantieele verplichtingen te kunnen vol- doen en dat de vervulling der dienaangaande met de bank overeengekomene maatregelen moet worden uitgesteld. Tot wanneer De saltan deed een beroep op de ingezetenen om bijdragen tot dekking der oorlogskosten. Zelf gaf hij met zijne moeder 20,000 Turksche ponden. OorLgvoeren kost geld en van buiten is niet veel hulp te verwachten. Ook Servie heeft finantien noodig. Tot verkrijging van dit weelde artikel gebruikt men het algemeen radicaal geachte middel, dat gewoonlijk bekend is onder de benaming van nationale schuld. Servie hoopt dus ook, weldra onder de troetelkinderen der beursmannen te worden geteld en te behooren tot de geciviliseerde Europesche staten. Het kan nog al wat leenen, eer dezelfde kolossale schuld zal zijn bereikt, waarin Turkije en Spanje zich mogen verheugen. Uit Belgrado wordt van het oorlogstooneel gemeld, dat de toestand in een militair opzicht veranderd is. Beide partijen handhaven zich in hunne positien en slechts kleine onbelangrijke ontmoetingen hebben plaats. De opgestane Turksche dorpen bij Widdin worden door de Turksche schepen gebombardeerd. Het innemen van Saitchar door de Tursche troepen is een verzinsel. Een bericht uit Konstantinopel zegt, dat bij Konara-Damnan, in Servie, een gevecht is geleverd, waarbij de Serviers uiteen zijn gejaagd en de stad in asch is gelegd. De Serviers leden aanzienlijke verliezen. Ook meldt men berichten uit 1 "onstantinopel over gevechten tusschen Turken en Mi. ntenegrijnen, maar deze berichten worden uit Parij> weer tegen gesproken. Wei gaan echter de Montenegrijnen thaus offensief te werk en is een gevecht geleverd in de pasengte van Zallan, waarbij de Turken zich de overwinning toeschrijven. In een bericht uit Bucharest, de hoofdstad van Wallachye, wordt een donker tafereel opgehangen van Servie's toestand. De troepen zijn gedemorali- seerd tengevolge der ontzachelijke verliezen in de tiendaagsche worsteling geleden. Men klaagt over tweedracht en werkeloosheid der aanvoerders, terwijl de aanvoerders op hunne beurt de leger-intendanten beschuldigen, wijl deze de troepen aan alles gebrek laten lijden. Men geloofde dan ook, dat vorst Milan een wapenstilstand izou vragen en den vrede voorstellen op den grondsl^g, zooa's de zaken voor de oorlogsverklaring stondeh. De vrees werd echter geuit, dat Turkije eene geduchte schadeloosstelling zou eischen en aan zou dringen op het voortdurend bezetten van het versterkte Servische kamp te Deligrad. Particuliere berichten zeggen bovendien, dat de conservatieve partij samenspant, om het tegeuwoor- dige ministerie omver te werpen, met het doel, om prins Milan over te halen, de eerste.de beste gele- genheid aan te grijpen tot het voorstellen van een wapenstilstand. Wat van al deze en nog veel nicer in omloop zijnde berichten waarheid is, is niet te beslissen en daarom hechte men aan geen van alien te veel waarde, of liever, men hechte er in het geheel geen geloof aan. Men schorst zijn oordeel op, tot overtuigende berichten zullen zijn ontvangen over het voortdringen van eene der beide partijen, en die partij zal men misschien als de overwinnende kunnen beschouwen. Het Spaansche congres heeft het wetsontwerp op de publieke schuld in zijn geheel aangenomen. Volgens de Imperial zijn de Spaansche fondsen- houders thans voornemens, eene petitie aan den Senaat te zenden, waarbij wordt aangedrongen op verwerping van het bedoelde wetsontwerp. In de bus van het postkantoor te Neuzen is een dagblad gevonden, geadresseerd aan den beer H. Schewijck a Bornhem (Puers). Wegens onvoldoende frankeering wordt het niet verzonden, doch blijft ter beschikking van den afzetider liggen. Het gebeurt ook dikwijls dat /n'jtnenlandsche brief- kaarten voor bxitenlandsch verkeer worden gebruikt; ook deze worden niet verzonden, wanneer ze on- toereikend gefrankeerd zijn. Heden morgen, omstreeks half negen ure, is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een huisje, bewoond door Jan Snap, te Reuzenhoek, gemeente Zaamslag; Een der naaststaande huisjes is mede met hetzelve door den brand vernield. Door spoedig aangebachte hulp was men den brand verder dadelijk meester. list, 18 Juli. In de vacature van diaconie- ontvanger bij de hervormde gemeente alhier, ont staan door het overlijden van den heer C. G. Eijlders, is door den kerkeraad voorzien door benoeming als zoodanig van den heer K. de Lozanne, directeur van het post- en telegraafkantoor, die bij zijne sol- licitatie had aangeboden om de aan die betrekking verbondene belooning, tot een menschlievend doel uit te keeren. De te Zuidzande gevestigde fanfaren-inaat- schappij heeft besloten den 8 September e. k. een festival te houden. In overleg met het gemeente- bestuur is men reeds begonnen met de voorberei- dende maatregelen. In de gemeente IJzendijke heeft zich een geval van pokken met doodelijken afloop voorgedaan. Uit Middelburg wordt het volgende geschreven De zomerzitting der Staten van Zeeland was in menig opzicht belangrijk. Niet om de bijzonder ge- wichtige werkzaamheden, maar meer door een samen- loop van versckillende zeldzaam gelijktijdig voorkomende omstandighedende optreding van een nieuwen com- missaris, de benoeming van een lid van gedeputeerde staten en van een nieuwen griffier; en juist deze samenloop moet, dunkt me, bijzonder hebben gestrekt om den nieuwen commissaris op de hoogte te stellen van den geest, die de staten van Zeeland bezielt. Warme liefde voor en gehechtheid aan de provincie, wier zilten bodem met zooveel moed door de vaderen aan de wateren is ontwoekerd, gepaard met een hoog gevoel van eigenwaarde, spraken in de eerste plaats uit de woorden waarmede mr. B. C. Cau den nieuwen commissaris vvelkom heette. Graaf van Lijnden zeide hij was een Zeeuw met de Zeeuwen gewor- den. „Maar zoo ging hij verder voort ik schroom dan ook niet u de verzekering te geven, dat, zoodra het den Zeeuwen zal blijken, dat, zooals wij met groud van u mogen verwachten, het uw lust en uw streven zal zijn, Zeeland's belangen te bevorderen, aan u diezelfde achtingdiezelfde liefde, diezelfde waardeering niet zullen ontgaan." Is dat geen here taal? wij zullen u achtingliefde en waardeering schen- ken, als gij eerst toont Zeeland's belangen te bevorderen. En ar.dermaal bleek de Zeeuwsche tierheid, toen bij de behandeling der begrooting namens gedeputeerde staten werd voorgesteld daarop een post van f 800 uit te trekken, als abonnement in de reis-, verblijf- en bureaukosteu van den rijks-ir.genieur van den water- staat, naar aanleiding van een koninklijk besluit van 27 Mei jl. „Ik erken zeide mr. G. A. Pokker, zelf lid van gedeputeerde staten dat wat namens gedeputeerde staten wordt voorgesteld volkomen juist is, maar ik verzoek, dat deze post in stemming worde gebracht, opdat ik in de gelegenheid zal zijn tegen te stemmen, bij wijze van protest tegen de onheusche wijze, waarop deze last door de regeering op de pro vincie wordt gelegd." Uitvoerig zette hij dit uiteen en de commissaris des konings trok wel partij voor de regeering, doch bij de stemming verklaarden zich toch nog 17 leden tegen en 24 voor, zoodat het pro test van den heer Fokker veler bijval bleek te hebben verworven. Er is reeds beweerd, dat de nieuwe commissaris des konings geen voorstander is van de openbare ueutrale staatsschool. Wat hiervan zij, zal de tijd moeten leeren, maar zeker is, dat hij reeds zal hebben ingezien, dat bij de staten van Zeeland niet alleen niets tegen die school te ondernemen is, maar zelfs, dat zij haar werk met hand en tand willen beschermen. Op de begroo ting komt nl. sedert eenige jaren een post voor van f 2000 als ^provinciate toelage ter bevordering van het schoolgaan en meer getrouw schuolbezoek op de openb. en bijz. lagere scholen." Een van de grootste tegenstanders van dien post, jhr. J. L. de Jonge, be- streed haar ook thans weder, en ziet, thans vond hij bijval onder zijn liberale collega's. omdat zij niet vol- doende van het nut der aldus bestede gelden over- tuigd waren. De post werd echter aangenomen met 32 tegen 9 stemmen en onder die 9 waren nog 3 van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1