HOKLOGIEN ES JDWEELEN. Roinaiitische Werken van Mr. J. van Lennep BHreJ URBANUS-PILLEN, Let Wei! m. vt.iii6ii. i). a. hi it: hi:, a. w. si.it iinn. ROM FLEET IN 13 DEELTJES. Ilet zekerste en aangenaamsie middci tegen iioesl en borstkwalen op elken leeflijd. :*mv7 UOGENWATIR. De grootste keus des lands A. DE DltdlJCKEIt, Waarschuwing. MET FENKELHONING. Zuiverste medicinale Levertraan In alio liookwinkels is voorhanden het Lerste Dee I (Dt PLLtGZOON) eener nieuwe Volksuitgave, in post-octavo formaatder 5 Juli. NTIEIN. A LLES GEWA ARBORGD. BIJ uebrtiveteerd Horlogeruaker, Veldstraat N 89, te GENT I t I Spanjk. Obligation Buitenl. dito Binnenlandsche Portugal. Obligation Turkije. Inschrijving Alg. schuld Rqypte. dito 1868 Amf.rika. dito dito dito (1904) dito dito dito (1885) dito Illinois Am^erdam dito dito Redemption ditp Central Pacific dito St. Paul'& Pac. Spw. dito dito dito 2e sec Braziue. Oblig. 1863 dito 1865 Prljjzen van Coupons. Amsterdam 6 Juli. Metall. 19,25dito zilver 19,60Div. Eng. per J 11,90. Eng. Portugal per 12,Spaansche piasters f -,Amerikaansche dollars (in goud) f 2,441. Amsterdam 5 19 90 Div. Eng. II HQ; Eng._Portugal 8 n 1S| 3 n 13-iV 3 H 51A 5 M 7 5 fl 37 6 It n 101 ft 85i 6 fi 90f 6 u 93J 4 it 7 n 30| 4i n 5 li 90i Juli. Metall. f 19,35dito zilver per f 11,90; Eng. Russen per Frans. f 47,60, per 12,— Belg. 47,6U Rruis. J 58,YU hamb. Russen /SO; Russen in Z R. 30| Poolsche per fl Poolsche per Z. R./ Spaansche piasters -,Spaansche binnenlandsche f -, Amerik. dollars 2,441; papier 2,15. Dordrecht, 29 Juni. Voor Tarwe, die weinig aangevoerd was, bestaat wei.iig vraag en rgimde langzaam tot vorige prijzen op, Duijrenlmonen 20 ct. hooger, Witte- en Bruinebooneu 50 et. Erwten Sdct. lager. Pnike Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe 10,30 a 10 80, Mindere 9,70 a 10,20. Niepvte 9.60 a 10,10. Rogge, Zeeuwsqhe en Vlaamsche 7,70 a 8,Overmaassche 7,70 a 7,80. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 5,20 a 6,10 Overmaassche 5,20 a 5,70. Zeenwsche en Vlaamsche zomer J 5,60 a 6,00. Overmaassche 5,20 a 5,70. Haver, dunne 3 80 a 4.40. Dikke J 4.20 a 5,50. Paardenbooneu 8,20 a 8,70. Duivenboonen f 9,50 a 10, Witteboonen 11, a 12,Brnineboonen /9,a 11,50. Erwten J 10,80 a 11,20. Koolzaad Lokeren, Ti(nye, p. 106 I., Rogge, Gerst, Haver, p. zak 1 Lijnzaad 90 a 100 st. fr. 28 Juni. ?2,75 a 24,— 16 50 15,50 15,25 16,25 16,75 24 16,25 16,— 16,75 - a 22,75 15,25 16,25 17,— Akkrnm [Friesland], 6 April 1875. Mijnheerl Gelieye mij wedcr te zenden flesschen Druiven-Borat- Honing gan onderscheiden, die er gebrnik van maken, heb ik gunstige herichten ontvangen. Zoo kwam heden een landbonwer bij mijdie voor acht dagen ook een flesebje bij mij haalde, welke 's nachts niet konde slapen, daar de hoest hem zoo knelde, en bij een flesebje de hoest vrij verminderd was, zoo dat hij uu 'suachts vrij goed konde slapen enz. UEd. Dw. Dienaar, S. VISSER. De onovertrefbaarheid van den Druiven- Borst-Honing bij alle ziekten der ademhalings- werktuigen is door meer dan lOQOO attesten van personen van alle standeu en uit alle lan- r den bewezen. Ook komt geen anaer middel hem in goeden smaak nabij. Bij langdurig februik van dit heerlijke sap doet zij alle ude menschen vcrdwijneu. Voor de laatsten is de Druiven-Borst-Honiug een versterkingsmiddel, dat door gequ ander kan worden vervangen. Om zich voor namaaksels van bedriegers te vrijwareu, lette men op de geautoriseerde depots, die alleen den echten Druivec-Borst^Honing verkoopen. Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar neven- ■taand fabriekstempel moet zijn ingedrukt. Verkrijgbaar a 1,de flesch te Neuzen bij J. Donze Az., Axel J. Wielatjd, Aaydenbnrg J. W. v. d. Plassche de Munck, Breskens W. Wemelsfelder, Biervliet 1. de' Sme't, Groede J. Eerie Hollestelle, Hontenisse C. Fassaert, Hulst J. Borghstein, Oostburg B. de Die. Philippine J. B. D'Hooge, Schooudijke J. Schijve, Sas van Gep^tWed. P. J, Pauw^ls, Sluis J. p. Leijs- senaar \oe«t, IJzeildijte D. J. Hollestelle, Zaamslag Wed A. vjtu Fraijenhove. BKRKID VOLQEN8 HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT WAAROP MEN IN HET BIJZQNpER ATTENT MAAKT, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der Maagen werken heilzaara op de spijsvertering zij zijn uitrauntend tegen de galsckerpte in het Bloed en uitslag der Huid zij zijn zacht laxerend en slijma/drij- vend. Verzegelde doosjes van 37 ,/3 C. en grootere zijn verkryg- baar bij de Heeren Bergen op Zoom, J. P. Verlinden 's Heereuhoek J. Smolders. HontenisseC. Fassaert. Hulst, J. Borgsteijn. Kruiningen, C. de Munck. Mid del burg F. J. Stades. NouzenG. W. Houtzager. Ostende, F. Kockenpoo. Osseoisse, P d'Herf. vesande, fP. Witkam. Sluis J. C. Kiem. Tholen, C. J. de Bres Vlissingen, Johan Ceulen. Zierikzee, J. M. Gazille. Westkapelle, L. den Hollander. Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoe ken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden huri aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Plilen haalt. Alleen die Doosjes, waarin een billet met onze Hand- teekening is, zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels Dr„. CH^'OMELA NUS "Hit onwaanTcerbaar OOGEN WATER is pen van tie gelukkigste uitvindingen rler wereld; iiet- zelve bey,it de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren, welke door den tijd (oudevdom) of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwak- king, afmatting, prikkeling, hitzigheid, bloedroode en drnipende oogen, welke's nachts toekleven, zware, jeukende, drukkende en stekende oogen, door lang inspannen zien of lezen, verstopping in de oog- spieren of aderen, ook oogen die dikwijls tranen, voora! bij kond weer en die welke bij eene sterke lucht of bij sehe.l liclit niet goed kunnen zien, alle deze en meer andere. ooggebreken worden door dit OOGEN WATER herHeld, en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en hond ze in stand, zoodat men tot in hoogen ouderdotn geen bril zal be- hoeven. Hetzelve is in onderstaande Depots verkrijgbaar gesteld a 60 cents per flacon (Y. MUmtUMt/er te Lbeuien J. A Soelhalt te Vliil lcllnirc li. Hildernisse te Goes; IV. A. Noesl te Sluis; J. IV. van Braband te Brouwershaven; en meer bekomle depflts in afjdcri- provincien. VAN De iLiiiBAilillS-PIIjlASiili, bereid volgens hetaloude en echte recept, sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te NEUZEN uneeu en uatwiiii- teiHi verkrijgbaar gesteld bij den beer U. IB W 2.. T 'A A. G E K. Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons, bij niemand anders de UKB ANUS PILL EN, bereid volgens het oude en echte Recept, in Depot zijn ver krijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaat- sen dan bij de hierboven genoemde Dtpdthouders. In elk doosje is een billetvoorzien met de eigenhandige aaamtee- keq^ng van de VervaardigersWed. KUENEN en ZO(»N, Apottyekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Dit is geen zoogenaamd geheimmidde!het bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen honing met een aftreksel van mou aronge-bloesem en fenkel. Het vverkt spoediger en is aangenamer in het gebrnik dan de andeie middelen, die tegen hirsln aandoeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, bnrst-lonbons, em I) ze boislsiroop wcrkl genezenil el verzachiend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijii in de borst, kramphoest en kuchhoestf De flesc- met gebruiksaanwijzing o cents en 1, Hel is overbodig nog meer te zeggen ovi r de alge- meene aanwending van levertinan bij horstkwalen kiiergezwellen, bleekzncht enz. Met is alleen de onanngsname. smank van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen afbruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijust levertraan iu deu hnndel te'irengen. die een goeden gemaak he<ft, daar ik de versche traan aanRtonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiton In "elk magazijn, sells in de beste apoth. keD, moet dc levertraan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden iaag, van een vat gestapt wordt. lu flesschen van 3'1 en cents. I 17Pf*— I O VO Pt F'rlri fl '9 Van "Igemeene bekenclheid, dat ijzer een onmisbaar bestau ideel van ons bloed 'is. Waar bet in te gerjnge hoeveelhcid voorhanden is, zijn kwaadsappigheiil lil-ekzneht en klierzieklen de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaam le ijzei praeparateo is daze opl .sstng van ijzer in level traan de geschikste. Een eetlepel bevat (1,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm lie flaeun kost .ill cents. Hij iptifi- arlibi'l i«* ec»f uitvourige wt jy.iny. Bovenstaande srtikelen zijn te bekomen in de beken !c <!ep6ls vonrnarnenliik Te Nruzen G HOUTZAGER Apoth.,- Aardenbnrg: j. A. W den liecker; Axel: Wed Veenhnizen Biervliet t LuteljnHulst: ,1. Borghsteijo Middelhnrg: F. B. den boer hoek markt en bij II. J. Martijn korte Noord'atr. Oostburg A. J. Brnoswijk 8as van Gent: G H btubbeSluis: A. Abrahams; Vlissingen Gez. Schiffcr IJz n.lijke: L J Bevin. tin in de andere plant en in de bekende depots. EMM ERIK H. VON GIMBORN Deze Volksuitgave der Itoin.m Lifedio v van Mr. J. "V AN I.ENNEP verschijnt in post 8vo formaat, keurig gedrukt op flink papier. Zij zal bevalten deu geheelen inhoud der in de bekende blauwe bandjes verschenen 23 deelen en wel D e P le e g z o o n Ferdinand H u y-c kDe Roos van Dekama, Elisabeth Muscb, Onze Voorouders, Vier verspreide Verhal'en, Klaasie Z e venster, Vert ellin gen en Tafereelen, Verspreide Opstellen, De Vrouw van Waardenburg samen onsevtier 325 vellen druks of 5360 pagina's. Zij zal 1-3 deeltjes vormenelk van 25 a 30 vel druks van 16 pagina's. Om de twee maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgave in ongeveer twee jaar kompleet zal zijn. De prijs bij inteekening is slechts /1,25 per deel of /16,25; buiten inteekening /'1,60 per deel of /20,80. De inteekening geldt voor het geheele Werk. DE UITGEVERS Fan de editie in 23 deeltjes, in blauwe bandjes, met vignetlen op staal, zijn nog enkele stellen verkrijgbaar a f

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 6