B IJ V O B G S E L Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterdag 8 Juli 1876, Nw 1161. HANDELSBER1CHTEN. e VAN DE neuzeNsche courant, Jl. Dinstlay avond is do zomervergadering der Provinoiale Staten, namens dcu Koning, geopend door den nieuw benoeraden Commissaris des Komngs. De geloofsbrieveu van het nieuw benoemde lid uit Hulst, den heer van Waesberghe-Janssens, onderzocht en in'orde bevonden zijnde, werd genoemde heer toe- gelaten en nam zitting. Na vooi'leziug van het koninklijk beshnt tot benoe- ming van den heer jhr W. Six tot Commissaris des Konings in Zeeland, richtte ZExc tot de vergadering he i. woord en beg in het allereerst in heriuncnng te brengen, dat, hij niet zonder schroom de plants innam van zijn talentvollen voorganger, dien alien noode heb- ben zien heengaan. Door Konings vertrouwen g. - roopen tot ziju vertegenweordiger in dit schoon en belangrijk gewest, nam hij eveneens niet zonder schroom voor de eerste maal in deze vergadering het woord Hij begon met het eerst, te spreken over het -terven van mr. R. W. graaf van Lijnden; dat hij zich bewust was dat het veel zeggen wilde de plaats te vervullen van hem, wiens heengaan zoo rechtmatige droetheid heeft verwekt. Zestien jaren had hij geleefd voor Zee- land en zijne belangen. Hij was een trouw diennar des Konimgs, een voorbeeldig echtgenoot envader; in den waren zin des woords een edel man; minzaam jegens alien, voor ieder toegankelijk Betreurd door zijne familieden Koning, het land en niet het mmst door de Zeeuwen. Wij eerbiedigen Hem, die, hem tot zich nam. Rij een bevolking, die hern hoogschatte en eerde en ten zeerste betreurt. was het zijn taak hem op te volgen Hij verlaat zich op die Hoogere hulp, die hem steeds in staat, stelde tot hiertoe verschillende betrekkingen te vervulleu. Hij rekent op de leden der Staten en op Gedeputeerde Staten, die hem hunne hulp hebben toegezegd, en die hij reeds mocht onder- vinden. Het zal zijn pogen zijn uaar zijne beste krachten het voetspoor van zijn onvergetelijken voorganger te volgen. Hij zal zich bewegen tusschen een ordelijk en trouw volk, dat zijn duur gekochten grond_ het heeft en innig gehecht is aan ons geliefd Onmjehuis; hij verzekerde dat hij zooveel in hem is de belangen van Zeeland zal trachten te bevorderen en om zich met de Zeeuwen en derzelver belangen te vereenzelvigen. ij kweet zich t,evens van een bijzonderen en aangenamen last des Koning, van de verzekering te geven van Z. M bijzondere genegenheid voor deze provincie. Gewichtige beraadslagiugen wachten de leden en hij Deinse, procureur en plaatsvervangend regter, en mr. E, Fokker, advocaat en secretaris der kamer van koop- handel alhier, reeds a. s. Vrijdag eene benoeming te doeu, evenals eene keuze te doeu voor lid van ged. staten, in plaats van den heer H. J. van Deinse, die als zoodanig zijn ontslag had geuouien, Tusschen de heeren Arnizenius en mr. van Deinse heeft het lot beslist wie als eerste candidaat op de voordracht zou worden geplaatst. Na het trekken der afdeelingen begaven de leden zich daarheen en werd besloten aanstaande Vrijdag des morgens ten 10 ure te vergaderen. lien bij het departeineut, van Kolonien ont- vangen telegram van den gouverneur-generaal van Nederlapdsch Indie dd. 25 Juni jl., bevat het treurig bericht (reeds kortelijk geineld) dat bet stooinschip luitenant-generaal Kroesen, van de N.I. stoomvaartmaatschappij, op reis van AtchinviaPadang naar Batavia, bij Boeloe Lagoendi in straat Sunda is vergaan, en dat van de 300 opvarenden nog geen 70 zijn gered. Van de bij deze ramp omge- komenen worden genoemd: de majoor Boom, de kapiteins Thieme, Welters, Lublink Weddink en Rozenraad, de hoofdingenieur Pet, de vroegere chef van het hydrographisch bureau Edeling, de luitenant der mariniers Ahn, de agent der .Javasche Bank Nagtglas Versteeg, de weduwe Boschineester W eg- hake en mejulfrouw Leicester. Liaiitibouw-berichten. Uit Wageningen schrijft, men Tot nogtoe heeft men weinig reden van tevre- denheid over den aardappelenoogstDe langdurige droogte en scherpe wind lieelt den groei der plant tegengehouden, zoodat de vrucht zich niet in grootte heeft kunnen ontwidkelen. Vele landbouwers hebben dan ook besloten vooralsnog een veertien dagen met het rooien te wachten, daar het gunstige weder der laatste dagen zeker van grooten invloed op het beschot zal zijn. Op de in de vorige week, bij gelegenheid van het 30ste landliuishoudkundig congres, te ,pf1pn e„ nil Amsterdam gehouden tentoonstelling van hulp- Gewichtige strekke in het belang en iniddelen voor landbouwkundig onderzoek verdiende hoop te dat zij alien mochten nnmerkin£r. ze£rt een bezoeker, de inzendmg voordeel dezer provmcie De heer mr. Cau sprak namens de vergadering een woord van dankbetuiging tot ZExc. voor de welwillende en hartelijke woorden, Hij twijfelde er met aan of ook ZExc. zou, even als zijn onvergetelijke voorganger, die leefde met de Zeeuwen en als 'X ware zelf Zeeuw gewor- den was en immer met al zijn kracht gearbeid had aan het beiang dezer provincie. kunnen rekenen op de i 1!U„,.rll,Ai/I iron P.V.fi VftlWl- vooral opmerking, zegt een bezoeker, de inzending van dr. J. W. Gunning, hoogleeraar aan het athenaeum Ulustre, te Amsterdam. Het waren eenige planten. rogge, mais, erwten, boekweit, gekweekt in water, met minerale voedingstoffen bedeeld. Dit is de watercultuur, waarbij de wortels zich, V rpirenen on tie i plaats van in den vasten grand, in water ont- n het beiang dezer provmciekui. i P wikkelen Het doe) dezer methode is vooral om verknoohthei i. liefde en welwi r- de levensverrichtingen der wortels nauwkeunger te '^ErVbesloten den ontvangen brief van het overlijden kunnen gadeslaan, wat in den grand bijna onmogelijk mr R VV Graaf van Lijnden met een brief van rouw- js. De zaden zijn in een doorsclnjnende flesch ter beklau- te boantwoorden. ontkieining gelegd boven water met gipsoplossing, Voorts werd mededoeliiig gedaan van mgekomen 0fgcdoo„ het koude voorjaar de onlwikkehng kouinklijke besluiten, Hie alien voor kennisgeviug wer- |eeft beleimnerd, heeft de erwt reeds vrucht den <ianffeiioni6ii. cjezct. Het verslag van den toestand der provmcie were r- ^chiet uit het water op, wordt door overgelegd en medegtedeep J stekjes in de stop der flesch in kurk geplaatst in Wef Td stat™ wamf eleneens verschillende mede- welker midden eene voldoende ruimte is, waardoor 1 Wen imm'komen. die alien voor kennisgeving wer- de stengel zich, in evenwicht gehouden, omhoog den mmvenomen. Bij die over het verleenen van kall yerheffen, en geheel dezelfde is, als de stengel 2000 voor getrouw schoolbezoek, werd door den lieer van den grond. Tii.L Vmlrlp e-ebracht aan ffed. staten voor de zorgj 1 In"uitgebrei<Uieid aan het rapport daaromtrent gewijd. QEMENGDU BERICHTEN. On vnorstel van den voorzitter is bij acclamatie aan T i 1 i eer j p I Buteux, op verzoek, op de meest XJit Zwolle schnjtt men dd., I lull, eervolle wiize ontslag verleend als griffier der staten, Qnze stad is letterlijk overstroomd met parasols, teeeu 7 Juli onder dankbetuiging voor de vele en ge- mar(|inseS; entoutcas ot zooals men die dingen wichtige diensten aan de provincie bewezen. bel,ett te noeinen. De parapluie-koopman d. u. Wordt besloten uit het aangeboden dnetal bestaam e ,uiming vall eenige lionderden zonneschermen t van JU Aw - - die Zondag en gister tot elken prijs te verkoopen. Voor enkele centen was men klaar. Als men nu door de straten loopt, ziet men meest alle meisjes van den minderen stand, zelfs jongens zich oefenen, om met zekere deftigheid te wandelen: zon of geen zon, regen of wind, t is hetzelfdemen oefent zich met de veelverwige schema in de hoogte. De aniino der kitideren om zoo'n ding te hebben, was zoo groot, dat eene arme vrouw, die tien cent bezat, een fraai exemplaar wilde koopen voor een vijfje (25 cent.) onder conditiecontant 10 cent, 10 cent over eene maand en de rest nog eene maand later. De koopman vond beter, om de zonnescherm maar voor de eerste storting te geven om geen derangement in zijn boekhouding te be- zorgen. Zoo iets gebeurt wel meer Te Leiden doet men de Belgische centen den oorlog aan; de meeste kantoren en winkels weigeren die munt in betaling aan te nemen. Tegsn de ruiten van een winkelhuis ziet men aan- geplakt,/Hier worden Brabantsche centen in be taling aangenomen." Een ander winkelier neemt elf Belgische centen voor iets dat tien centen kost. In den nacht van Zaterdag op Zondag is in een der gebouwen van het genootschap Natura Arris Magistra, te Amsterdam, poging tot inbraak I gepleegd door een vijftigjarig persoon, een Noord- Brabander, die zich in de tninen had laten op- sluiten. Hij heeft getracht, zich door het breken van een glasruit toegang te verschaffen tot het Japansch museum, waar zoovele kostbaarheden zijn uitgestald. Hij had echter niet gerekeud op den waker, die in dat gebouw verblijf houdt, en werd onmiddelijk door dezen bij de kraag gepakt enjaan de politie overgeleverd. Bij Samos hebben zeeroovers een schip over- rompeld en den kapitein en de bemanmng ver- moord. Een uur later verscheen een Turksch schip, dat door een scheepsjongen, de eenige, die aan de slachting was ontkomen, van het gebeurde verwit- tigd werd. Het zette onmiddelijk den roover na, heroverde het schip en bracht de zeeschuimers ge- vangen terug. i rjzcii iltii- iLUtiOten. Amsterdam, 6 Juli. :V KDKKl-AN D. Belqie. Frankrijk. Riisi.and. POIEN. OOSTENRIJK Honoarije. Italie. Certific. Werkelijke schnld dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatschappij. dito exploitatie Ned. staatsapo-irn. Certificaten bij Rotschild Inschrijvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e aerie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866 Ob ig Hope Co. Leeuing 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certificaten. Aandeel apoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito Aand. Baltiaehe apoorweg dito apoorweg PotiTiflia Schatkiat obligation Oblig. metall. in zilver Jan./July, dito dito April Oct. dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr./Aug. Aand. Nation, bank Schatkiatbilletten Certific. Ainaterdam H pet. 62-rtr 3 74| 97 S 1021 87* 591 6-H 4 5 2* 3 5 5 5 5 5 5 5 4* 4 4 4 6 5 44 3 5 4 5 5 6 5 S 5 984 854 95 884 884 813 86 7*4 75 265 82 130 94 76 524 51f *9* 8004

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 5