o\Koiiti\M< m v Openbare Verkoopingen. Te vergacleren ten huize en herberge van August Vermast, gareelmaker en herbergier in de gemeente Koewacht, en 3 Op Zateriliis ilen 15 Jiill 187 6, des namiddags om 3 ure, ten verzoeke van den heer C. L. Puijlaert, landbouwer te Zuiddorpe. 6 hectaren Gerst, 3 hectaren Rogge en 2 hec- taren Erwten, staande te groeien in den pol der Beoosten blij, gemeente Axel. Te vergaderen op de door den verkooper be- woond geweest zijnde hofstede, tlians bewoond door Jacobus Dieleman, landbouwer aldaar. De Notaris M. Geenc, te Ilulst, zal in het openbaar presenteeren te verkoopen: I Op Maandag (leu lO .lull 1876, des namiddags om 3 ure, ten verzoeke van de weduwe JUDOCUS DE KOCK, landbouwster wonende te Hulst;: 4 hectaren Hooigras, staande te groeien in den polder Absdale, gemeente Sint Jan Steen. Te vergaderen tcr plaatse, alwaar het Hooigras staat te groeien, en Op Uomlerdag den 13 Juli 187 6, des namiddags om 2 ure, ten verzoeke van THEOPHILUS SERAPH 1NUS VAN PUTTE, landbouwer, vroeger gewoond hebbende te Meer- donck, thans wonende in den polder Absdale, ge meente Sint Jan Steen 4 hectaren Gerst en 3 dito Erwten, staande te groeien in den polder Groot Kieldrecht, ge meente Clinge. Te vergaderen ten huize en herberge van de weduwe J. F. Strijdonck, in den polder Groot Kieldrecht, gemeente Clinge. De Notaris B, G e e H e te Ilulst, zal met den hetr II. Oiighena te Zuiddorpe. ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen mejuffrouw ISABELLA THERESIA SMET, in leven Grondeigenares ge woond hebbende en overleden in de gemeente Clinge, in het openbaar presenteeren te verkoopen, de volgende Eerste koop. 3 hectaren 74 aren 80 centiaren BOUWLAND en VISCHWATER, gelegen in den polder Abs dale, gemeente Sint Jan Steen, kadastraal bekend onder sectie B, nos. 434 en 607, palende aan de eigendommen van: noord den heer Egidius Desi- derius van Overloop en consortenoost de nieuwe Ellestraat, zuid de weduwe Cornelis de Block en west de erven van den heer Augustin Thomas Josephus Moretus, zonder geschrift ver- pacht aan Pieter van Gassen, landbouwer te Sint Jan Steen, voor 2 54,80 in het jaar, alle belastingen voor eigenaars rekening. Tweede koop. 65 aren 20 centiaren BOUWLAND, gelegen in den 19en gang van den polder de Clinge, gemeente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1261, palende aan de eigendommen vannoord J. F. Verberkmoes, echtgenoote van Augustinus Ver- meulen te Sint Gilles, oost de heeren WiLLEMen FRAN901S D'Hanens, zuid Petrus de Cauwer en west vrouwe Maria Helena Peeters echtgenoote van den heer de Clercq Wissocq, zonder geschrift verpacht aan Antoon de Blok, landman te Clinge, voor 18,80 in het jaar, alle belastingen voor eigenaars rekening. Dcrde koop. 51 aren 20 centiaren BOUWLAND, gelegen in den 16en gang van den polder de Clinge, gemeente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, no. 757, pa lende aan de eigendommen van noord de erven van den heer Mr. F. van Deinse, oost Eduardus Pauwels, zuid mevrouw Vogelvanger en west den heer de Clerq Wissocq voornoemd, mondeling verpacht aan Johannes Josephus Reijns, landman te Clinge, voor /14,10 in het jaar, alle belastin gen voor eigenaars rekening. Boomprijs f 29, Vierde Uoop. 1 hectare 46 aren BOUW- en A E1LAND, gelegen in den 19en gang van den polder de Clinge, gemeente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, nos. 1102 tot en met 1104,-palende aan de eigendommen van: noord Vitalus de Puijsse- leijre, oost de Opperslraat, zuid Augustinus Puijlaert en west den watergang, zonder geschrift in pacht gebruikt wordende bij de kinderen en erf genamen van de weduwe Ludovicus Smet te Clinge, voor _/49,35 in het jaar, alle belastingen voor eigenaars rekening. Boomprijs /172, Vijjfdc kowp. 87 aren 80 centiaren BOUWLAND, gelegen in den 16en gang van den polder de Clrnge, ge meente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, no. 553, palende aan de eigendommen van: noord mejuffrouw Catharina TJsebaert en de erven Johannes Sebilius de Cauwer, oost de's Graven- straat, zuid mejuffrouw Maria Judoca Smet en de gemeenteschool en west den zesden koop, in pacht tot 1 October 1876 bij Antoon de Blok, landman te Clinge. Boomprijs 210, Zesde koop. 2 hectaren 80 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, nos. 550 en 552, palende aan de eigendommen van: noord den heer de Schepper, te Sint Nicolaas en Emmanuel Ludovicus Want te Clinge, oost den vijfden koop, zuid mejuffrouw Maria Junoe Smet en west de erven weduwe Ludovicus Smet, zonder geschrift verpachtgedeeltelijk aan Antonius Janssen, werkinan Clinge, voor/'25,ge deeltelijk aan Gii.les de Bin, werkman aldaar, voor /'28,20 en gedeeltelijk aan Adriaan Frankaert, werkman aldaar, voor f 5,84 in het jaar. Zevendc koop 1 hectare 20 centiaren EIKENBOSCH, gelegen in den 20en gang van den polder de Clinge, g(- meente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1373, palende aan de eigendommen van noord de heeren Willem en Francois D'Hanens en Bruno Alouisius de Cauwer, oost de heeren D'Hanens voornoemd, zuid Petrus de Cauwer en west de Opperslraat. Boomprijs f 206, Aclitste koop. 99 aren 90 centiaren BOUWLAND, gelegen den 18en gang van den polder de Clinge, ge- onder sectie A, no. 471 en het westelijk deel ter grootte van 80 aren 33 centiaren van no. 472, palende aan de eigendommen van noord den heer Johannes Ferdinandus Pussemier, oost den negen- den koop, zuid vrouwe Hermine Josephine Ghis- laine de Jonghe en consorten en west den heer Verberckmoes te Sinaij. Verpacht tot den le October 1878 te samen met de perceelen omschreven onder den negenden koop aan Adolf de Smet, landbouwer te Clinge voor f 197,40 in het jaar, alle belastingen voor eigenaars rekening, zullende de koopen van dezen koop voor aandeel in de pacht genieten f 97,07. Elfdc koop. Een WOONHUIS met ERF en TUIN, staande en gelegen in de 's Gravenstraat, gemeente Clinge, plaatselljk gemerkt wijk B, no. 103 en kadastraal bekend onder sectie A, nos. 1309 en 1310, op eene grootte van 7 aren 50 centiaren mondeling verhuurd aan Francies Elizius van Houte, werk man te Clinge voor f 28,20 in het jaar. Boomprijs f 30, Twaalfde koop. Een WOONHUIS met ERF en TUIN, staande en gelegen als voren, plaatselijk gemerkt wijk B, no. 101 en kadastraal bekend onder sectie A, nos. 1313 en 1314, op eene grootte van 8 aren 30 centiaren, zonder geschrift, verhuurd aan de w d. Dominicus Facasijn, werkvrouw te f 22,56 in het jaar. Boomprijs f 32, n«'9'tU'9l(IC koop. 5 aren 73 centiaren GROND, gelegen ds voren, kadastraal bekend onder sectie A, nos. 1307 en 1308, in cijnspacht bezeten Wordende bij Constan- I tinus Josephus de VIoor, werkman te Clinge, voor f 4,24 in het jaar. Vrei'lirndr koop. 5 aren 70 centiaren G ItOND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, 110. 1753, in cijnspacht bezeten wordende bij Antonius de Moor, werkman te Clinge, voor f 4,28J in het jaar. Yijf'lieode koop. 2 aren 7 0 centiaren GROND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1652, in cijnspacht bezeten wordende bij Rumondus Wul- laert, werkman te Clinge, voor f 2,14 in het jaar. Zestiende koop. 2 aren 90 centiaren GROui I), gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1653, in bezeten wordende bij Petrus Francies werkman te Clinge, voor f 2,14 in Clinge voor tn meente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, nos. 87 en 1949, palende aan de eigendommen vannoord de weduwe Pieter Josephus Vertenten, oost den spoorweg MechelenTerneuzen, zuid vrouwe C. G. A. Woed, echtgenoote van den heer C. Pierssens, en west den steenweg zonder geschrift verpacht aan Petrus Bleijenberg land bouwer te Clinge voor f 36,in het jaar, alle belastingen voor eigenaars rekening. Negenden koop. 2 hectaren 96 aren 47 centiaren BOUWLAND, gelegen in den 16en gang van den polder de Clinge, gemeente Clinge, kadastraal bekend onder sectie A, nos. 473 tot en met 475 en het oostelijk deel ter grootte van 44 aren 47 centiaren van no. 472, palende aan de eigendommen van noord den heer Ferdinandus Johannes Pussemier, Carolina Louisa Verbist en de erfgenamen van den heer Mr. F. van Deinse, oost Adolf de Smet, zuid den heer D. F. P. Seidlitz en west den rijweg scheidende deze van den volgenden koop. Verpacht tot den le October 1878, te samen met de perceelen omschreven onder den tienden koop aan Adolf de Smet, landbouwer te Clinge voor f 197,40 in het jaar, alle belastingen voor eigenaars rekeningzullende de kooper van dezen koop voor aandeel in de pacht genieten /100,33. Boomprijs f 330, Tieude koop. 2 hectaren 48 aren 33 centiaren BOUWLAND en RIJWEG, gelegen als voren, kadastraal bekend cijnspacht Haulez, het jaar. Zeventiende koop. 3 aren 60 centiaren GROND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1617, in cijnspacht bezeten wordende bij Fidelia van Can, weduwe van Charles Louis de Smet, werkvrouw te Clinge, voor f 4,28£ in het jaar. Achttfende koop. 6 aren 80 centiaren GROND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1618, in cijnspacht bezeten wordende bij Eduard Reijns, werkman te Clinge voor f 4,37 in het jaar. Negeutleude koop. 5 aren 90 centiaren GROND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1619, in cijnspacht bezeten wordende bij Sixtus Yermeulen, werkman te Clinge, voor f 4,67 in het jaar. Tniiitisste koop. 5 aren 20 centiaren GROND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, no. 1620, in cijnspacht bezeten wordende bij Anselmus Smolle- naars, schaapherder te Clinge voor f 4,28^ in het jaar. Eeu en twiutigste koop. 12 aren 80 centiaren GROND, waarvan 10 aren 90 centiaren gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie A, 110. 1621 en 1 aren 90 centiaren gelegen in den Roodenmoerpolder gemeente Clinge, Waas (Belgie) kadastraal bekend eenige sectie no. 431 F, in cijnspacht bezeten wordende bij Gustaaf Callens, werkman te Clinge voor 5,78 in het jaar. Twee en twintigste koop. 1 are 40 centiaren GROND, gelegen in den

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 3