I'ftUGUTEN TE K|u advertentiEn! LAIUDBOUW EN VEETEELT OPENBARE VERKOOPING. OPENBARE VERKOOPINGEN 0 PEN BA RE~VERKOOPIMGEN7 OPENBARE VERKOOPINGEN L OPENBARE VERKOOPING MAATSCHAPPIJ WELUEWASSEN H Op Donderdag den 13 Juli 1876, gemeente te Breskens de heer N. von Kohler, cau- didaat, en te Hoofdplaat de heer C. Reyers, pre- dikant te Ellewoutsdijk. Naar //de Zweep," een blad voor de Vlaam- sche belangen, mededeelt, houdt onze geeerbiedigde koningin zicli onledig met het schrijven van een boek over de schoonheden der Zuidelijke kusten van Frankrijk. Zooals het blad noch bericht, wordt het in de Nederlandsche taal geschreven. Ondertronwd H. N. TETTERODE, te Huizum, gemeente Leeuwarderadeel, EN J. J. CLAASSEN. Hulst, 5 Juli 1876. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Z o o uN. YISSERTholens. Neuzen, 4 Juli 1876. TOT BEVORDERING VAN IN ZEELAND. AFDEELING HULST. Van af heden tot en met Maandag 10 Juli a. 8. ligt het Contract voor de Vereeniging tot verbe- ring van het Paardenras, ter teekening door de deelhebbers, ten kantore van den Voorzitter A. HOMBACH. Wijders bestaat er uiterlijk tot 10 Juli a. s., bij den Secretaris der Afdeeling, gelegenheid om tot lid der Maatschappij tot bevordering van Land- bouw en Veeteelt in Zeeland, Afdeeling Hulst, te worden voorgedragen en tot rieelneiuing op 17 Juli a. S., aan het bezoek ter tentoonstelling en wedstrijd voor landbouw te Gent. De Voorzitter, A. HOMBACH. I It1 St'tTptoi'R! L. VAN WAESBERGHE—JANSSENS. De Notaris C. J. A. Fere ken, te \euzen, zal, met den heer II. J. M. Ollgh en a, Wethou- der, te Zuiddorpe, ten verzoeke van J. B. VAN IIAELST, landbouwer, te Koewacht, op Vrijdag, den 14 Juli 1876, des voormiddags ten 9 ure, in het openbaar verkoopen 2 hectaren WELGEWASSEN GEltST 2 ROGGE; en 1 TARWE; wassende op eene partij land, in den Nieuw Beoostenblij polder, gemeente Koewacht, in gebruik bij den verkooper. Te vergaderen bij E. de Vleeschouweh, op het Zand te Koewacht. VAN De Notarissen C. J. A. Fercken te Neuzen, en A. van de Wattijue, te Bassevelde, zullen ten verzoeke van den heer H. VAN DE WAT- TIJNE, wethouder, wonende te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen: Op Dinsdag, den 35 Juli 1876, des morgens ten 9 ure: hectaren TARWE, 12 dito HAVER en 7 dito BOONEN, alles wassende op landen, in de Melo- en van Alsteinpolders, gemeente Graauw. Te vergaderen op de hofstede, thans bewoond bij Pieter de Feijtfr Aarnoutszoon, in den Melo- polder, gemeente Graauw. 15 2 Op Donderdag den 37 Juli 1876, des morgens ten 9 ure: 10 hectaren TARWE, 3 dito HAVER en 2 dito ROGGE, alles op landen, in den Piers- senspolder, gemeente Neuzen. Te vergaderen aan de kavels, te beginnen om- trent de hofstede van Adriaan van den Bulck. 3 Ten zelfden dage, des namiddags ten 2 ure: 7 hectaren HAVER in den van Remoortere polder, gemeente Neuzen. Te vergaderen aan den zeedijk, recht over de kavel. A Op Vrijdag den 38 Juli 1876, des na- middags ten 2 ure: 5 hectaren BOONEN en 5 dito ERWTEN, wassende op landen, in den polder Willem III, gemeente Zaamslag. Te vergaderen aan de kavel, omtrent de hof stede van Petrus Dieleman Jz. door het ministerie van den Notaris C. J. A. Fercken, te Neuzeu. Op Maandag, den 17 Juli, 1876, des 1 namiddags ten 2 ureten verzoeke van LEVENUS KOSTER, landbouwer, wonende te St. Jansteen, van 2 hectaren WINTERGERST; 1| hectare TARWE; 2 hectaren BOONEN, 1 hectare HAVER en IE hectare ERWTENalles op landen bij hem in pacht, in den polder Beoostenbleij, gemeente Koewacht, aan de zoogenaamde z/Olmen dreef." Te vergaderen op St. Andries bij Frances Breijaert, in de gemeente Koewacht; en °P Donderdag, den 37 Juli, 1876, on- middelijk na afloop der verkooping van den heer H. van de Wattijne, geannonceerd ten 9 ure, ten verzoeke van JOZIAS DE FEIJTER Pz., dijkgraaf en landbouwer, te Neuzen, van: 5 hectaren welgewassen BOONEN, wassende op landen van den heer J. J. Fercken, in den Pierssenspolder, gemeente Neuzen. Te vergaderen aan de kavel, aan den dijk van den Koegorspolder. VAN li 2 Groeiende Jan Steen. 5 hectaren welgewassen GERST, ERWTEN, u u V E AS, ROGGE. in den polder Absdale, gemeente St. De Notaris Mr. J. P. H It O N K E It S, te IVeuzcn, zal ten verzoeke van zijne principalen, op Donderdag den 26 Juli 187 6, des voor middags om 10 ure, in het openbaar presenteeren te verkoopen Ongeveer 3£ hectaren GERST, 4i TARWE, en 8* PAARDEBOONEN, groeiende op de landen in gebruik bij J. B. Cortvriendt, landbouwer te Hoek, gelegen in den Pierssenspolder gemeenten Hoek en Neuzen. Te vergaderen aan den dijk nabij de hofstede van J. B. Cortvriendt voornoemd. De Notarissen Mr. J. ft. v a n Defuse en M. fteene te Hulst, zullen in het openbaar presenteeren te verkoopen: I Op Dlusdag den 11 Juli 1876, des namiddags om 2 uur, ten verzoeke van de erven C. L. VAN PUTTE, in leven landbouwer in den polder Absdale, gemeente St. Jan Steen: 11 hectaren welgewassen GERST, 4* ROGGE, 41 v ERWTEN. en eene partij GRAS. Groeiende in de polders Absdale, Riet- en Wulfs- dijk, gemeente St. Jan Steen, nabij de hofstede thans bewoond door Theophii.us van Putte, al- waar men zal vergaderen Op Donderdag den 13 Juli 1876, des namiddags om 2 uur, ten verzoeke van de Weduwe AMANDUS FERKET, landbouwster te St. Jan Steen: Te vergaderen ten huize en herberge van Edu- ard Boon, te St. Jan Steen. •1 Op Dinsdag den 18 Juli 1876, des voormiddags om 9 uur, ten verzoeke van de Weduwe AMANDLS FERKET. landbouwster te St. Jan Steen. 5 Paarden, 1 Veulen, 7 Koeien, 2 Ossen, 1 Kalfdragende Vaars, 4 Runders, 3 Kalvers, 4 Varkens en 40 Hoenders en Hanen. 3 Menwagens, 1 Kar, 1 Speelkar, 1 Waalsche Ploeg, 3 Ploegen, 2 ijzeren en 3 houten Eggen, 1 Peeenmolen, 1 Windmolen, 1 Geesselsteen, 1 Rolblok, 1 Zaadzeil, 2 Reepen, 2Ladders, Zakken, 1 Zeefd, 1 Kerfzaag, 1 Boog- zaag en eenige Paardennetten, mitsgaders eenig III 1SRAAD, bestaande in 5 Kassen, Stoelen, Tafels, 1 Kachel, 1 Balans, 1 eikeuhouten Zoldertrap, 1 Ovenkas met deksel, Glaswerk, geleierd- en ongeleierd Aardewerk en wat er verder zal worden aan- geboden. Alles zich bevindende ten woonhuize der ver- koopster in den Heikant, gemeente St. Jan Steen. Mr. J. ft. van Deinse, Ad- vocaat en Notaris te Hulstzal met tusschenkoinst van den heer C. van de Weijer Notaris te Gent, ten verzoeke van LEOPOLDUS BONTE, landbouwer te Wachtebeke, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Levinus Bonte, in leven landbouwer in den Ferdinandus polder, gemeente St. Jan Steen, op Vrijdag den 14 Juli 1876, des namiddags om 3 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen 7 hectaren welgewassen ROGGE 6 dito dito GERST 2 dito dito ERWTEN 2£ dito dito GRAS 2 dito dito VLAS 1 dito dito KLAVERS; 2e snede. Groeiende in den Ferdinandus polder, in de nabijheid der hofstede door wijlen Levinus Bonte bewoond geweest. Te vergaderen op de voormelde hofstede. De Notaris M. fteene te Hulst, zal met den heer H. Oughena te Zuiddorpe, in het openbaar presenteeren te verkoopen IOp Dinsdag den 11 Juli 187 6, des voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van en op de hofstede bewoond door FERDINAND VERCAUTEREN, landbouwer wonende in den Hulsternieuwland, gemeente Stoppeldijk 5 Werkpaarden, van 3 tot 12 jaren, 2 Jaarlingen en 1 Veulen, 7 baatgevende Koeien, 1 be- kalfde Vaars en 7 Hokkelingen, 30 Hoenders en 1 Haan en 1 Bandhond. 3 Menwagens met ijzeren assen, 3 ploegen, 3 Sleden, 3 ijzeren en 5 houten Eggen, 1 Beer- bak, 1 Rolblok, 1 nieuwe Kern met toebe- hooren en eene partij Schelfbalken. Eene partij gezaagd Hout, 2500 Wilgen en Elzen Takkebossen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Voorts 3 hectaren Klavers, 3 hectaren Vlas, 3 hectaren Gerst, 2£ hectaren Erwten en I hec tare Hooigras, staande te groeien in de polders Havik- en Hulsternieuwland, gemeente Stop peldijk. des voormiddags om 8 ure ten verzoeke van den heer DOMINICUS VAN PUTTE, land bouwer te Koewacht 9 hectaren Gerst, 2 hectaren Erwten, 6 hectaren Rogge en 9 hectaren Tarwe, staande te groeien zoo in de polders Oud- en Nieuw Beoostenblij, gemeente Koewacht, als in den Moerspuipolder, gemeente Zuiddorpe.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 2