Akemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. No. i 101. 16e Jaargang. Zaterdag 8 Juli 1876. IILN NEN LAND. W m Neuzen, 7 Juli. msche COIIRANT. Bit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. Per drie raaanden binnen Neuzen f 1,—. DoBr het eebeele Rijk 1,10. Door geheel Belgiis/ 1,40 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en -Brievcnbusboudera ADVERT ENTIEN Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uaLD.iad.ag DJ&iE ure. Bij deze conr;u»« bchoorl ecu bijvoegsel F*olitielc Overziclit. Van woorden is men thans tot daden gekomen. Servie en Montenegro hebben Turkije den oorlog verklaard, de vijandelijkheden hebben een aanvang genomen en het eerste oorlogs-bulletin is reeds verschenen. f De belangrijkste vraag is zeker tnans, we I ke houding de mogendheden nu zullen aannemen. Tot dusver^houden zij zich nog neutraal, maar zal Engeland, dat tot nogtoe feitelijk partij trok voor Turkije, zijne houding ten opzichte van dat rijk wijzigen In het lagerhuis werd reeds aangedrongen dat de regeering aangaande de door haar te volgen politiek inlichtingen zou verschaffen, maar Disraeli verzocht nog te waciten, totdat hij mededeeling zal kunnen doen van de thans afgebroken correspondence tusschen de Porte en de opstandelingen. De liberate partij trekt openlijk partij voor de opstandelingen. Zij ineent dat Engeland, komt het tusschen beiden, voor do opstandelingen partij moet trekkenzij zou het schandeliik achten van eene mogendheid als Engeland, welke in het redelijk recht der rnenschheid gelooi't om eerlijk geregeerd te worden, om de tvrannie te ondersteuneu, welke dweepzieke Mohammed men over weerstrevende christelijke onderdanen uitoefenen. De Russische bevolking trekt algemeen partij voor de Serviers en men bweert zelts dat Russische officieren bij de Servers in dienst zijn getreden. De vijandelijkheden zijn op de Zuidoostelijke grenzen aangevangen. Versclieidene ontmoetingen zijn, altijd volgens een bericht uit Belgrado, voor de Serviers gunstig geweest. Na een geveclit van drie uren hebben zij het legerkamp van Rabina stormenderhand ingenomen, terwijl de vluchtende Turken wapenen en bagage inoesten achterlaten. Een ander bericht uit Widdin zegt, dat de Serviers bij de scbans van Zaicar met een verlies van 2U0U man op de vlncht, zijn geslagen. Omtrent de krijgstoerustingen van de beide legers wordt gemeld, dat aan de oostelijke grens van Servie langs de rivier de Timok schansen worden opge- worpen tot verdediging van de gewichtigste over- gangspunten. Het leger van Deligrad is over eene uitgestrektheid van 6£ kilometer verschanst en de versterkingen zijn met 88 kanonnen van getrokken staal en zwaar kaliber voorzien. Aan het bovenge- deelte van de Morawa worden bruggen over de rivier geslagen, om het voortrukken of den even- tueelen terugtocht der Servische armee gemakke- iijker e tnaken. Aan de grenzen worden voorts 12 hospi'alen opgericht. De wederzijdsche voorposten staa i op een schot afstands van elkander. De beide hocfdkwartieren zijn vier mijlen van elkander ver- wijdc rd. Deze oorlog is te gelijkertijd een rassenoorlog. Ieder, die de Servische taal spreekt, heeft de her- innering bewaard van den slag van Kassovo, die den 13 Juni 1489 het slavische rijk vernietigde, dat in de veertiende eeuw onder de regeering van Etienne Douchan zoo sterk was. Door deze neder- laag de onderdanen geworden van den onmiddelijken opvolger van Mahomed II, de veroveraar van Kon- stantinopel, is hij de Serviers de hoop op nieuw verlevendigd, het rijk van Douchan te herste'len. De groote Servische partij wil al deTnrksche en Oostenrijk-Hongaarsche Serviers tot een onafhanke- lijke natie vereenigen. Voegen wij, zoo besluit het blad, hier nog bij, dat Servie voor het welslagen van zijne tegenwoordige onderneming er behoefte aan heeft, om de geheele christelijke bevolking van Turkije, van welk ras of secte o ik, tot opstand aan te drijven. Uit het Noorden van Spanje komen verontrus- tende tijdingen. Niettegenstaande de Baskiscke fueros niet met uiterste gestrengheid te Madrid behandeld zijn geworden, is de verbittering groot. Naar men verneemt hebben zich in de vallei van Baztan onderscheidene benden gevormd, en zou een van deze een aanval op gendarmen gedaan en twee hunner gedood hebben. Echter melden weer andere berichten dat bovenstaande geruchteu van alien grond ontbloot zijn. Officieele depeclies bevostigen de veiv.ekering dat don Carlos zicb tbans in Mexico bevindt. Zijue aanwezigheid aldaar wekt groote bevreemding. Men verwacht dat de Mexicaansche regeeriug hem ver- zoeken zal bun grondgebiel te verlaten, uit vrees voor verwikkelingen. Gedurende het 2e kwartaal 1876 zijn door het postkantoor alhier de navolgende brieveu verzonden, die wegens onbekendheid der geadresseerden met zijn bezorgd kunnen worden, te weten L. Greig le Louden en Wannbonn te Parijs. Zaamslag, 5 Juli. Gisteren werd alhier dege- wone jaarlijksche paarden- en veemarkt gehouden, waarop waren aangebracht: 27 paarden, 47 runde- ren en 6 varkens. Paarden en rundvee van uit- nemende hoedanigheid. Alleen in het laatste had eenigen handel tot Imogen prijzen van 200 a, f 340 plaats. Premien werdeu uitgereikt: voor het grootste getal paarden, het grootste getal hoorn- vee en de vetste stier, aan A. E. de Moor, voor het schoonste ruin- of merrie werkpaard, van 4—7 jaar oud, aan D. E. Wolfert, voor het schoonste paard, van 3 ol 4 jaar oud, aan C. de Bruijne, voor het schoonste paard, van 1 oi 2 jaar oud, aan W. Geelhoedt en voor de schoonste baatge- vende of kalfdrageude koe, aan A. Cornelissen, alle landbouwers woneude alhier. Aan het U. D. wordt uit Middelburg het volgende geschreven Tijdens de schitterende academiefeesten wilde ik u niet lastig vallen met eene beschrijving van het alhier gevierde fees^ bij gelegenheid der opening van het droogdok. Het is, begunstigd door traai weder, uitstekend geslaagd. De opening van het dok echter gelukte niet volkomen, want het schip werd niet op het bepaalde oogenblik in het achter- dok gebrachtdat gelukte eerst des avonds te 8 uren, en toen slaagde men er nog met in het water zoover uit te poinpen, dat het schip op de blokken ruste. Zaterdag was dit wel het geval en gisteren namiddag was het achterdok geheel droog. Een en ander was voor sommigeu een bron tot allerlei venijnige opmerkingen en beschouwingen en stil genoegen. De firma van Zeijlen A Decker, de ondernemers van het dok enz. hebben hier hardnekkige tegenstanders, die begrijpen, dat het met hun rijk gedaan is, indien dergelijke huizen hier het overwicht krijgen en zoodanige onder- nemingen bloeien. De geringe tegenspoed als men het nog zoo noemen mag met de opening beteekent feitelijk niets. Wat toch is het geval P De feestviering was nu eenmanl op 30 Juni bepaald, omdat men in die maand wilde openen met over- haasting werd alles gereed gemaaktdag en nacht werd er gewerkt en geheel Middelburg was ver- baasd over zooveel krachtsinspanning, zooveel energie en beleid zoowel van patroons als werklieden. Van het krieken van den dageraad tot laat in den avond zag men den heer de Decker zelven, de aannemer Jansen, en de opzichters onvermoeid op het werk, nu onder aan het water, dan aan boord van een driemastschip, waarmede de pal en uit de noorddam werden getrokken die den toegang van het dok afsloot. Verscheidene autoriteiten volgden met ge- spannen aandacht den loop van het werk om te bereken, of men gereed zou komen. Toen de burgerij Vrijdag morgen de hoofden buiten de deur stak, zag zij hoog boven de huizen de masten van een zeekasteel het schip lag in het achterdok, oniniddelijk was de bateau porte er in gebracht en begon de stooiriraachine te werken om het water uit te pompen. Maar die bateau porte was nog niet gepast, de machine ter nauwer- nood good beproefd alles moest nu maar in eens sluiten en goed werken iets wat van werken met zoo groote afmetingen toch waarlijk niet te wachten is. Het bleek, dat de bateau porte water door liet, terwijl de machine nu en dan haperde. I)e ver- standigen zeiden //och dat is niet, zoo iets moet toch ook eerst eens gepast en beproefd worden, dat is een kwestie van een dag of wat". De onte- vredenen, de vitters en nijdigen roepen ,/zie je wel, T is een knoeiboelze hebben onze stad be- dorven," en het volk met zijn natuurlijk gevoel van vertronwen in wie dat verdienen, begreep, dat inannen die in zoo korten tijd zulke zaken hadden tot stand gebracht voor deze kleinigheid niet zouden stilstaan Zij zullen het wel klaren" was de al- gemeenc overtniging. Zoo is het dan ook. Het is droog; het schip kan worden gerepareerd; Mid delburg heeft een van de schoonste inrichtingen van het land, en de firma van Zeijlen Decker heeft het vertrouwen der ingezetenen verworven. Zij gevoelt zich zoo vereerd door het plaats gehad hebbende feest, dat zij het voornemen heeft te kenuen gegeven om binnen drie weken een contra- feest aan de burgerij aan te bieden, dat met span ning wordt te gemoet gezien, daar men zich niet wemig heeft verbaasd over een zoo royaal aanbod. Als een staaltje van vlugheid verdient het vol gende vermelding. Den 10 Juni vertrok het bark- schip Riga uit Riga met voile lading naar Mid delburg en eergisteren morgen ging het weder van hier, na te hebben gelost, naar Riga. Het clip- perfregatschip Suzanna Johanna kwam den 12 Juni met voile lading uit Indie hier aan, zwaaide in het kanaal, lostte en vertrok Zondag ji. weder naar Indie. Honderden zagen het schip vertrek- ken; de matrozen zwaaiden met de hoeden; drie- malen werd met de vlag gesalueerd, maar de Mid- delburgers gaapten en bleven st.om! Beroepen tot predikant bij de Nederd. iierv.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1