1 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ylaanderen. BINNEN LAND. No. 1160. 16e Jaargang. Woensdag 5 Juli 1876. Dit blad verschijnt Dins:lag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. I^olitiels; Overzicht. De toestand in Servie is een raadsel. Men weet niet, wat er van te moeten denken, want terwijl het eene bericht zegt, dat de oorlog verklaard en zelf reeds slag is geleverd, zegt weer een ander, dat Servie aan de Porte een ultimatum keeft ge- richt, waarbij beloofd wordt, dat Servie zich zal ontwapenen, indien Turkije zijn leger van de grens terug roept. Dat het werkelijk tot een oorlog zal komen, begint men meer en meer te gelooven; maar dat er reeds vijandelijkheden zouden zijn gepleegd, is, volgens eene verklaring van de Engelsche ministers aan het parlement, nog niet bewaarheid. Ontwijfel- baar zeker, dat het tot een oorlog komt, zeggen zij, is het nog wel niet, maar dat de oorlog zal worden vermeden daarop bestaat weinig hoop. Wie is van dezen toestand de schuld? Het Fremdenbl. en de Tagespr. beantwoorden deze vraag door de schuld te geven aan Engeland. Engeland, zeggen zij, heeft door zijne houding en door zijnen eisch van non-interventie de drie keizerlijke kabi- netten bunnen aandrang bij Servie en Montenegro, tot behoud van den vrede, doen staken. Van de belemmering vrij, gaat het lang weerhouden rad thans aan het draaien. De Neue Freie Presse daarentegen steekt den draak met het vredeverboiid der Euro- pesche diplomaten en weet niet, of het ten aanzien der drie keizerlijke regeeringen, wier bond zoo almachtig werd geacht, vleiender is, te gelooven, dat met of tegen haren wil Servie den kamp be gint. In elk geval is dat nu de vrucht van de vertoogen en de houding der mogendheden tegenover Turkije. Het was de taak der diploinatie, den vrede te bewaren en zij heeft niets anders gedaan, dan Turkije zoo te bejegenen, dat de wilde fantaisie der Servische demagugen aan het werk is gegaan en de pan-slavisti¬ęche onruststokers schoon spel hebben. Wat zal voor Servie het resultaat zijn, indien het werkelijk den oorlog aanvaard en hoe zal dan de houding der mogendleden zijn? Zullen deze rustig toezien en misschien jnoeten aanzien, dat Turkije wordt verbrokkeld? De laatsto vraag is moeielijk te beantwoorden; de eerste verklaart men in ongunstigen zin, althans als Servie geen hulp krijgt. Maar toch ook voor Turkije zou het uit- breken van den oorlog onder gunstige omstandig- heden geschieden. Er heerscht in plaats van eendracht algemeen een geest van wantrouwen te Konstanti- nopel, en deze zal onder die omstandigheden zeker zeer ongunstig werken. Daarbij, zijn de legers van Servie met op den gunstigsten voet, zij staan toch aan de grenzen, en Turkije, dat in den laatsten tjjd op zoovele plaatsen soldaten noodig had, zal eerst eenigen tijd behoeven, eer de grenzen ook door haar voldoende kunnen zijn bezet. Bovendien vreest men, dat Servie niet alleen zal staan tegen over Turkije, maar dat Montenegro, Bulgarije en de bij uitnemendheid knjgshaftige stammen der 4-lbanjers zich, als het tot een oorlog komt, bij Servie zullen aansluiten. En dan welke staatkunde volgt Rusland De Russische bewegingspartij heeft nog niet kunnen verkroppen, dat het Russisch gezinde kabiuet in Turkije de voet werd gelicht door de medewerking van Engeland. De begeerte, om die nederlaag te wreken, geeft gereedelijk aanleiding tot de onderstelling, dat de houding van Servie niet geheel vreemd is aan de Russische invloeden. Intusschen is het wenschelijk, dat de verzekering van den Temps, dat alle mogendheden eenparig van gevoelen zijn, zich niet met de Oostersche verwikkelingen in te laten en dat zij aan Servie te kennen hebben gegeven, dat alles wat het onder- neemt, voor zijne eigene verantwoordelijkheid en risico blijft, bewaarheid moge worden. De parlementaire berichten uit Frankrijk behelzen weinig nieuws. De wet op de academische graden en het ontwerp-gemeentewet blijven nog onafgedaan, doordat de senaat eerst de gemeentewet en de de kainer eerst de gradenwet. behandfeld wil hebben. Eenerzijds berekent men de offers, welke men zou moeten brengen; van den arideren kant de voor- deelen, welke men zou behalen, bijaldien de regeering of in den persoon van den minister van onderwijs, of in dien van zijn collega van binnenlandsche zaken eene nederlaag mocht lijden. Van den president der republiek is een besluit openbaar gemaakt, waarbij gratie of vermindering van straf verleend wordt aan 87 personen, ver- oordeeld wegens deelneming in den coinmune-opstand .in 1871. Tevens heeft Mac-Mahon aan den minister van oorlog een brief geschreven, waarin wordt medegedeeld, dat de vervolging met betrekking tot dien opstand als geeindigd kan worden aangemerkt, behondens hetgeen de wet voorschrijft ten opzichte van bij verstek veroordeeldenDe maarschalk- president is van meening, dat aan de vervolging een einde kan komen, behalve in buitengewone gevallen, zoo als aanslagen tegen het leven of den eigendom van personenook de hoofden of leiders van het oproer zijn van de gratie uitgesloten. Mitsdien zal niet meer een bevel tot onderzoek gegevqn kunnen worden, zond er vooraf den maarschalk- president er over te hebben gehoord de excepitionele gevallen zullen door den ministerraad behandeld worden. Aan het slot van den brief geeft de maarschf|)k de hoop te kennen, dat op deze wijze de ongeriiistheid moge bedaren, nu hij de vergevens- gezindheid zoo ver inogelijk uitstrekt, zonder daarom inbreuk op de beginselen te maken. Wilhelm, Duitschlands keizer, bevindt zich nog te Eros en zal 6 .Tuli a. s. var. daar vertrekken. Eerst begeeft .hij zich naar Coblenz, om zijne eclit- genoote te ontmoeten en vervolgens naar Hamburg. Vandaar vertrekt hij over Karlsruhe naar het eiland Mninau, alwaar hij eene badkuur zal ondergaan. De zitting van den Pruisischen Landdag wordt heden gesloten. Neuzen, 4 Juli. llulst, 3 Juli. De heden gehouden vergadering van de afdeeling Hulst der maatschappij tot bevor- dering van landbouy en veeteelt in deze provincie, werd buitengewoon druk bezocht. Uit het kanton Axel waren vele leden tegeuwoordig. De voorzitter opende de vergadenng met een hartelijk woord van dank en opwekking tot de leden wegens hunne trouwe opkoinst. Na lezing en goedkeuring der notulen van het verhandelde in de vorige bijeenkomst, wordt lecture gegeven eener missive vap den minister van bin nenlandsche zaken, houdende benoeming van den voorzitter tot gedelegeerde voor Holland, bij het eerlang te houden landhuishoudkundig congres te Gent, welke mededeeling, door een daverend applau- j dissement wordt begroet. Geschiedt mededeeling dat tot de vereeniging ter verbetering van het landbouwpaard 48 leden zijn toegetreden. Daarop worden bij acclimatie 15 candidaten tot leden der afdeeling aangenomen. De voorzitter stelt aan de orde, om het bestuur met twee leden te vermeerderen, en het alzoo van 3 op 5 leden te brengen, met aanbeveling om bij de benoeming in aanmerkingen te nemen, dat tot heden in dat bestuur het kanton Axel door geen enkel lid vertegenwoordigd werd. Tot de stemming overgaande, worden tot nieuwe bestuurs- leden benoemd, de heeren H. Wolfert Dz., te Neuzen (Sluiskil), en P. Moos, te Neuzen, die de benoeming bereidvvillig aannamen. De verkooping van kruislijnen had een goed ver- loop, daar de aanwezige voorraad gretig koopers vond, tegen p. m. f 3 het stel. Ten slotte werd de gelegenheid opengesteld tot aangifte van deelneming aan de reis naar Gent, op Maandag 17 dezer, bij gelegenheid van de al- daar te houden landbouwtentoonstelling en land huishoudkundig congres, en waarvoor zich een groot aantal leden lieten inschrijven; en geen won der, daar de kosten voor de geheele reis (heen en weer), met inbegrip van een diner, geraamd op 3 per lid, niemand weerhoudt daaraan deel te nemenvooral niet wanneer men in aanmerking neemt dat behalve de tentoonstelling ook de zoolo- gisehe en andere prachtige particuliere tuinen zullen worden bezocht. Men kan dus algemeene deelne ming verwachten. llulst, 4 Juli. Klokkenspel, trommelslag en vreugdeschoten kondigden heden morgen ten 8 ure aandat het gouden jubelfeest van het handboog- schuttersgilde St. Sebastiaan was aangebroken. Als openlijk huldeblijk wapperde allerwege de nationale driekleur. Aan het gildehuis, tevens de woniug van den mcdestichter en jubilaris, de heer P. A. Brand, heerschte eene ongewone drukte en opgewektheid. Aan den gevel van hetzelve zijn versieringen aan- gebracht en voor den ingang eene eerepoort tusschen groen en lover, omstrengeld door vlag en wimpel, opgericht, terwijl eene aangebrachte allee tot ingang van het gildehuis verstrekt. Te oordeelen naar de aangebrachte preperatieven belooft de illuminatie heden avond schitterend te zullen zijnkortom alles tuicht van een waren feestdag. Ter civiele zitting der eerste kamer van het gerechtshof te 's Gravenhage werd Donderdag jl. uitspraak gedaan in de zaak tusschen het bureel van weldadigheid en het bestuur der godshuizen te St. Nicolaas in Belgie, appellanten tegen I. Verdurmen, landbouwer te Ossenisse, geintimeerde. Het hof heeft daarbij de vordering der appelanten toegewezen, met vernietiging van het door de arron- dissements-rechtbank te Goes gewezen vonnis en met veroordeeling van den geintimeerde in al de kosten zoo in den eersten aanleg als in hooger beroep gevallen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- ^euren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. i Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 j Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. j Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE lire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1