Al<remeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1159. 16e Jaargang. Zaterdag 1 Juli 1876. BIN NEN LAND. Dit blad verschijnt Dinslag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JPolitieli Overzicht. De toestand in Servie is van zorgwekkenden aard, in dien zin, dat er groote militaire toebe- reidselen worden gemaakt. Militie en reserve, alles wordt onder de wapenen geroepen, alsof men den veldtocht zoo maar dadelijk zou beginnen. En toch gelooft men niet, dat het tot een oorlog komt. Men hecht volstrekt geen gewicht aan al dat militair vertoon en gelooft, dat het slechts moet dienen, om den nieuwen sultan wat schrik op het lijf te jagen, ten einde hem wat meer genegen te maken, met Servie in onderhandeling te treden. Zelfs lord Derby verklaart, niet te weten, of Servie al dan niet voornemens is, oorlog te voeren en zegt, over de militaire voorbereidselen geen andere m- lichtingen te hebben or^vangen, dan die tot rechtvaar- diging moeten strekken, dat de verwarring en span ning in Turkije, deze maatregelen ter verdediging nooddzakelijk maken. En toch meldt men weer van andere zijde, dat prins Milan zelf verklaard heeft, genoodzaakt te zijn, Turkije den oorlog te verklaren, of zijn eigen land aan regeeringloosheid over te geven. Een Turksch blad, den toestand van Europa besprekende, zegt daarvan o. a. het volgende Al zou men in Europa c]en oorlogsfakkel willen ont- steken, men zou niet kunnen, want Europa heeft geen geld en geen crediet. Zonder Duitschland uit te zonderen, zijn al de mogendheden van het oude vaste land in de noodzakelijkheid, den vrede te bewaren. De tijden zijn voorbij, toen twee of driehonderd millioen voldoende waren, om een oorlog te bekostigenthans worden inilliarden vereischt, en, ofschoon het volstrekt niet aan mogelijkheden van een conflict ontbreekt, moet men wel in aan- raerking nemen, dat Italie door zware belastingen gedrukt is en Prankrijk en Rusland slechts van leeningen leven daarin zien wij ernstige beletselen tegen een oorlog, die algemeen zou kunnen worden. Prins Bismarck bevindt zich nog altijd te Kissingen tot herstel zijner kwanl, volgens de laatste berichten bestaande in eene chronische ontstekin^ van een grooten ader der beide beehbn. Deze ontsteking moet hem reeds langert tijd gekweld hebben. De Bonapartistische leden van den Franschen senaat en kamer van afgevaardigden hebben eene conferentie gehouden, tot het constitueeren van eene zoogenaamde //behoudende Unie." Er werd beraadslaagd over de gemeentewet en besloten er op aan te dringen, dat de benoeming der burge- meesters door de kiezers der gemeenten zalgeschieden. Dit voorstel zal echter weinig kans hebben, door den Senaat te worden aangenomen, daar het enkel zou strekken, om allerlei conflicten te doen ontstaan tusschen den gemeenteraad en den burgemeester. Eenige Buonapartistische bladen verschijnen niet meer, omdat de subsidie uit Chislehurst niet meer wordt verstrekt. Neuzen, 30 Juni. Van uit 's Hertogenbosch is, met betrekking tot het door 80 rijks-ambtenaren te Amsterdam ingezonden adres tot verhooging der jaarwedden en vervorming van het burgerlijk pensioenfonds een adres van adhaesie ingezonden aan de eerste en tweede kamer der staten-generaalvan den na- volgenden inhoud: De ondergeteekenden, rijks-ambtenaren te 's Her togenbosch dat zij kennis hebben genomen van het ver- zoek, hetwelk in April dezes jaars door 80 rijks- ambtenaren te Amsterdam aan Z. M. den koning, en ook aan Uwe vergadering werd gericht, om eene billijke verhooging der jaarwedden, van som- mige beambten en bovenal om het vervormen van het pensioenfonds voor burgerlijke amotenaren, tot een pensioen-en weduwen-pensioenfonds te bewerken; dat zij met die adressen geheel instemmeu; weshalve zij, evenals de ambtenaren te Amster dam, zich veroorlooven, uwe vergadering met ge- paste vrijmoedigheid, en den meest mogelijken aan- drang te verzoeken vDe tractements-vehooging, voor zooverre die nog niet reeds is geschied, en de uitbreiding van voorzegd pensioenfonds tot de weduwen en weezen van rijks-ambtenaren" weldra tot een voorwerp Uwer overwegingen en van Uwe hooggewaardeerde en veel- vermogende zorg te maken. In het belaug dezer voor vele duizenden ambte naren en hunne gezinnen zoo hoogst gewichtige aangelegenheid, is het wenschelijk dat overal elders, en dus ook hier, dat voorbeeld worde gevolgd. Wij ontvingen een proefnommer van ,/De Vlissinger," nieuws- en advertentieblad, dat een nieuwsblad zal trachten te zijn vooral voor Vlis- singen en Zeeland. Den 15 Juli zullen de miliciens van de lichting van 1875, die bij het bataljon mineurs en sappeurs in dienst stonden, met onbepaald verlof huiswaarts keeren. H. M. de koningin heeft voor een belang- rijke som deelgenomen in de inschrijving voor de oprichting van een stand beeld voor Spinoza. Uit den Haag wordt gemeld, dat eerstdaags telegramzegels ingevoerd zullen worden. Men meldt dat door den commandant van de Prins Hendrik onlangs naar Indie vertrokken; in de Roode Zee eene godsdienstoefening is be- volen op het dek van dat ramtorenschipdoor de hitte hebben 9 personen een zonnesteek gekregen, zoodat 6 er van denzelfden dag stierven terwijl 3 in Aden moesten achtergelaten worden. Bij de aankomst 11. Maandag te Dordrecht, van den trein uit Duitschland ontdekte men, dat een der wagons, in plaats van met onschadelijke goederen, geladen was met 120 kisten patronen. Vermoedelijk is die wagon bij vergissing medegekomen, daar hij voor Griekenland bestemd was. Zoodra men tot de ontdekking van het geval kwam, is de wagon als niet voorzien van het geleide en de merkbare teekenen bij de wet voorgeschreven, onmiddelijk afgehaakt en onder bewaking van de politie en eene wacht van pontonniers gesteld, in afwachting eener beschikking van den commissaris des konings, hoe met dien wagon te handelen. Op de wandelplaatsen te Leiden heeft men, ten gerieve van 't publiek, de boomen van bordjes voorzien, waarop de naam van den boom, zoowel zijn wetenschappelijke als zijn volksnaam, is ge- schilderd, alsmede de plaats van herkomst. Deze maatregel wordt door de wandelaars zeer op priis gesteld. Voor eenige dagen is tengevolge van een uit Zwitserland ontvangen telegram, door den kan- tonrechter van Voorburg te Rijswijk aangehouden een Zwitsersch bankier, die zich aan frauduleus bankroet moet hebben schuldig gemaakt. Zijne uitlevering zal door het Zwitsersch gouvernement worden aangevraagd. L/andbouw-b«richten. WEERKENNIS enz. Tusschen 10 en 15 Mei heeft men dikwerf strenge koude, welke bij ons bekend is onder den naam van //haagdoornkoude," omdat zulks gewoonlijk plaats heeft tijdens de haag- of meidoorn bloeit. St. Mamertus (11 Mei), St. Pancratius (12 Mei) en St. Servatius (13 Mei) worden dan ook wel de z/drie gestrenge heeren," of de //ijsheiligen" ge- heeten, en hoveniers wachten voor het uitbrengen van teedere gewassen liefst den 15 Mei af. Eene gelijksoortige spreuk geldt ook in Duitschland: z/voor Servatius geen zomer, en na Servatius geen vorst." In Italie heet men dien zoogenoemden nawinter in Mei, ,/de winter der heeren," of //de zijdewormen-winter." Warmte in Augustus is voor de rijping der boomvruchten van het meeste belang. Van daar de, uit het Duitsch overgenomen, spreuk vwat Augustus niet kookt, laat September ongebra- den." //Voor St. Jan (24 Juni) moet men om regen bidden; na St. Jan komt hij van zelf. //Voor den langsten dag zal de regen weinig kwaad doen; maar na St. Jan is het dikwijls vochtig en doen stort- regens schade. Hoezeer men wel geen onbepaald geloof mag hechten aan de legende van St. Mar- griet, nl. dat, als het op 20 Juli regent, het dan zes weken lang regenen zal, zoo is het echter waar, dat, als het in de tweede helft van Juli regenachtig is, deze weersgesteldheid alsdan vrij lang kan duren; hetwelk bij de inoogsting der granen dan ook meermaal veel last geeft en schade berokkent. Uit Kampen wordt aangaande de droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee gemeld, dat de monsters grond der boringen aan een schei- kundig onderzoek zijn onderworpen, waardoor de waarde voor den landbouw moest worden bepaald. Evenzoo is aan eene commissie opgedragen te on- derzoeken of het droogmaken van een gedeelte der Zuiderzee ook van nadeeligen invloed zoude wezen op den gezondheidstoestand der aangrenzende pro- vincien. Beide onderzoekingen hebben tot gunstige resultaten geleid, en het is juist op grond van het veelvuldig onderzoek, dat met ijver gewerkt wordt aan de noodige bescheiden, die eene derge- lijke kolossale onderneming noodwendig moeten voorafgaan Uit het verslag omtrent de gemeente Zutphen blijkt o. a. dat de koopwaarde van kleigrond in die gemeente /"3000 tot /"4000 en die van zand- grond f 2000 tot f 3000 per hectare bedraagt. Voor huurwaarde werd gerekend voor 1 hectare klei-bouwland ^200 tot /350, voorzandbouwland 100 tot f 150, voor weiland 80 tot f 120, voor hooiland f 100 tot f 180. COIRANT. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbushouders. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1