Alffemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-\ laanderen. No. 11S7. N 16s Jaargang. Zaterdag 24 Juni 1876. BINNENLANIX o Neuzen, 23 Juni. 101 RANT. Dit blad verschijnt Dins lag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont ABONNEMENT. Per drie maanden biniien Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie/- 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. te Neuzen. ADVERTE.VTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsrnirate berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddas DRIE ure. JRolitieli Ovorziiclit. //Ik hoop, dat thans een tijdvak van eendracht voor geheel Europa in aantocht is en dat volraaakt vredelievende gevoelens zullen bovendrijven. Wat uiij betreft, zal ik daartoe zooveel mogelijk msde- werken." Op deze wijze liet de keizer van Rusland zich uit tot zijn ambtgenoot keizer Wilhehn, in een gesprek voor zijn vertrek uit Ems. Wij wenschen het met hem. Zeker is het geen onbereikbaar ideaal, indien slechts de beheerschers van Europa de handen ineen slaan, alien tot bereikiug van dat doel hunne beste pogingen aanwenden en met voorbijzien van persoonlijke kwestien, slechts de belangen van hnnne onderdanen op den voorgrond stellen. Moge de toekomst leeren, dat het sarcasme, waarmee dergelijke uitingen van gekroonde hoofden 1 gewoonlijk worden ontvangen en dat door de geschiedenis allezins gewettigd is, thans geheel misplaatst is. De vraag, wie de aanstoker van den jongsten ministermoord te Konstantinopel is geweest, blijft nog steeds onbeantwoord. De een beweert, dat Moerad niet geheel onbekend is geweest met de zaak. Anderen weer zien in den moordenaar het werktuig van de sultane Yalide, en weer anderen, dat de moordenaar van Hussein Avni-Pacha heeft gehandeld op aandringen van Midhat-Pacha. Ver- schillende omstandigheden bevestigen echter de overtuiging, datinderdaad aan eene bijzondere wraak- oefening moet worden gedacht. De nieuwe regeering is door alle mogendheden erkend geworden. De drie keizerrijken waren de eersten en werden door Engeland, Frankrijk en Italie gevolgd. Tusschen de Porte en Servie ademt de correspondentie een meer verzoenenden geest, maar de Servische bevolking en de Oinlandina zijn nog even opgewonden als vroeger, en steeds bestaat de vrees, dat aan vorst Milan door zijn onderdanen geen andere keuze zal worden gelaten, dan oorlog voeren tegen de Porte of de kroon nederleggen. Algemeen hecht men in de diplomatieke kringen noch weinig geloof aan eene ernstige verbetering van den staat van zaken in Turkijemaar t.och schijnt de toestand minder gespannen en wordt ook van de geruchten omtrent nieuwe beroeringen te Kon stantinopel weinig notitie genomen. De nieuwe sultan heeft zich nog niet op het Serail geinserreerd. Men houdt zich ijverig bezig met het vervormen van het zilverwerk van Abdoel- Azis in geinunt geld, om te worden uitgestrooid onder de inenigte, op den dag der kroning van Moerad. De hoofden der partij van het jonge Turkije, die onder de regeering van Abdoel-Azis oj) het eiland Cyprus waren gei'nterneerd, zijn te Konstantinopel teruggekomen. De wonden, door den moordenaar Hassau toe- gebracht aan den minister van marine, worden niet als gevaarlijk beschouwd. De Spaansche senaat heeft het ontwerp der nieuwe constitute thans in zijn geheel aangenoinen, met uitzondering van hoofdstuk III, hetwelk over de verkiezing der senatoren handelt. Het veel be- sprokene art. 11, betretfende de godsdienst-ver- draagzaainheid, erlangde eene meerderheid van 70 stem men. Een geiucht, als zou er eene Carlistische samen- spanning aan de grenzen bestaan, wordt thans tegengesproken. De bevolking van Navarre houdt zich zeer rustig; in de mijnen van Somorostro en Geldamen is de arbeid hervat en in Biskaye zijn eveneens talrijke handen aan het werk. De beweging in Belgie is bedaard. In plaats van vechtende, gaat men thans met woord en ge- schrift zijne grieven bepleiten, welke door de jongste verkiezingen zijn opgewekt. Door de vereenigde Antwerpsche liberalen is reeds een manifest uitge- vaardigd, waarin de gebreken van het kiesstelsel worden uiteen gezet. Te Brussel had eene bespre- king plaats tusschen personen uit alle oorden des lands, waarbij besloten werd, uit alle oorden petities aan den koning te beteekenen, waarin eene buiten- gewonc zitting der kamers wordt gevraagd tot onderzoek der geloofsbrieven van de verkozenen en herziening van de kieswet. Hoewel nog niet ten einde, is de beweging dan nu toch op den goelen weg teruggebrticht. Tot ontvanger-griffier van den Nieuw Westen- rijkpolder, gelegen in de gemeente Hoek, is be- noemd de heer P. Dregmans te Neuzen. In de aanstaande zomervergadering der pro- vinciale staten van Zeeland, die 4 Juli a. s. ge- opend wordt, zullen o. a. worden behandeld: Mededeeling van den uitslag van een ingesteld onderzoek naar den toestand van eenige kunstwegen in de voormalige 4e en 5e districten van Zeeland. Idem omtrent het adres van J. de Feijter c. s., te Hoek, ter zake der instelling van een afzonder- lijk bestuur voor den Willemskerke-polder. Voorstel van gedeputeerde staten, over het voor- stel mr. Vis, tot beschikbaar stellen eener som uit de provinciale fondsen, voor onderwijs in de hulp- wetenschappen van den landbouw, te geven aan onderwijzers in de lagere scholen en voor het be- kostigen der voordrachten van wandelleeraars. Idem omtrent het verzoek van het gemeentebe- stuur van Koewacht, tot toepassing van art. 36, wet op 't lager onderwijs, ter gemoetkomijig in de gewone kosten van dat onderwijs. Idem op het verzoek van J. B. Temmerman c. s., van Hoofdplaat, om opname dier gemeente onder de aanlegplaatsen van de stoombootdienst op de Wester-Schelde. Idem omtrent een tot, de staten gericht adres van I. Wondergem, provinciaal opzichter der wegen, tot verhooging zijner jaarwedde. Het voorstel om aan den heer J. P.I. Buteux, volgens zijn verzoek, een eervol ontslag te verlee- nen als griffier der staten en, bij aanneming, be- noeming van zijn opvolger. Omtrent het adres van het gemeentebestnur van Koewacht, adviseren gedeputeerde staten dat er vol- doende redenen bestaan om te verklaren dat de ge meente Koewacht door de kosten van liaar lager onderwijs slechts met een bedrag van f 800 te zwaar wordt gedrukt en om aan haar ook over '76 een daarmede 'gelijkstaand subsidie van wege de provincie en rijk, elk voor de helft, toe te kennen. Op het verzoek van J. B. Temmerman c. s., van Hoofdplaat, om opname onder de aanlegplaatsen der stoombootdienst Wester-Schelde, adviseren gedepu teerde staten het verzoek at' 1e wijzen. Op dat van I. Wondergem, om verhooging van jaarweddeom het, met het oog op de voorgeno- men wijziging van het koninklijk besluit van 17 December 1819 en de dnaruit vermoedelijk voort- vloeiende wijziging van het koninklijk besluit van 8 Februari 1849, aan te houden. Het vierde zuider-zendingsfeest heeft Woensdag onder de gunstigste omstandigheden op Dijkwel nabij Biezelinge plaats gehad. Het weder was prachtig, terwijl men op het schaduwrijke terrein, dat voor de samenkomst was aangewezen, vrijwel beschut was tegen de hevige warmte. Den ganschen dag heerschte onder de zes a zeven duizend personen, die aan het feest deelna- men, eene blijmoedige stemming, zoodat ook dit zendingsfeest in alle opzichten volkomen geslaagd mag heeten. De openingsrede werd door den heer N. H. de Graaf, predikant te Amsterdam, gehouden, die velen heeft geboeid, vooral door de geestige wijze, waarop de spreker de door hem verkondigde waar- heden verduidelijkte; de hoofdstrekking zijner rede was, om het verkeerde te doen uitkomen van de zucht, die bij zoovelen aanwezig is, om den last, die men zelf dragen moet, op de schouders van anderen te leggen. De heer jhr. J. L. de Jonge, lid der tweede kamer voor het kiesdistrict Middelburg, sprak over de christelijke zondagscholen, hare oorsprong, uit- breiding, grondslag, doel, werkzaamheid, vrucht en toekomst. Hulst, '23 Juni. Naar men van bevoegde zijde verneemt, vindt het ophanden zijnde diamanten- jubelfeest van het muziekgezelschap „Harmonie" alhier, allerwege deelneming. Tot bijwoning van hetzelve hebben zich 34 ge- zelschappen aangemeld, waarvan 18 voor de muziek en 16 voor den zang. Het muziek- en zangfeest van 23 Juli a. s., zal dus ongetwijfeld zeer druk bezocht worden. Tot gedelegeerden van Nederland bij het te Gent te houden landhuishoudkundig congres zijn benoeind A. G. Y. Hombach te Hulst en J. Otto Risseeuw, beide leden der provinciale staten van Zeeland. De beroepen predikant van Axel, ds. D. H. I Teljer, zal den 25 dezer te Nieuwe Tonge afscheid prediken, zoodat de vacature in den ring van Axel eerstdaags vervuld zal zijn. In den Sluisschen ring duurt de vacature te St. Kruis nog voort, terwijl in dien van IJzendijke, van de 8 gemeenten thans 3 herderloos zijn, nl. 'Breskens, Hoofdplaat en Biervliet. Ds. J. J. Six Dijkstra, predikant te Kad- zand, heeft voor het beroep naar Breskens bedankt. Men meldt ons uit Biervliet, dd. 18 Juni: In de raadsvergadering van gisteren werd de jaar wedde van den hoofdonderwijzer, dhr. A. den Bouw- meester, van /"900 op/ll 00 gebracht, opdat hij zijne benoeming aan de gesubsidieerde school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Bellingwolde (Groningen) niet zou aannemen. Wei een bewijs, dat men dien heer liier op prijs stelt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1