Algeineen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Y laanderen. BTNNENLAND. No. 1154. 16e Jaargang. Woensdag 14 Juni 1876 Neuzen, 13 Juni. uras« i in nor. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ncuzen f 1, geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie/ 1, Door het j p1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. advertentien. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,20 Gnotere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te aenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamidctag Diiiili are. F*olitiek Overzicht. Zal de Oostersche kwestie eene vredelievende oplossing vinden, of is de vrees gegrond, dat eerst- daags ernstige politieke verwikkelingen moeten wor den verwacht P Met deze vraag houden bijna alle dagbladen zicli bezig en terwijl de een beweert, dat er alle grond bestaat, om met vertrouwen te verwacbten, dat bet gemeenscbappelijke oogmerk der mogend heden, de bandhaving van den vrede van Euro pa, zal worden bereikt, ziet de ander in de verschil- lende in omloop gebrachte berichten zwarte stippen aan den politieken hemel. De twijfelaars worden in hun vermoeden ver- sterkt door den soberpen toon, dien de Engelscbe bladen aanslaan over Rusland. Waarom, vragen zij, maakt Engeland zoo groot vertoon, als bet gelooft, dat de drie keizers den vrede willen ge- handhaafd zien Spreekt uit die macbtsontwikkeling niet een wantrouwen, dat de geallieerden, en in- zonderheid Rusland, moet krenken. Waarom verliet von Bismarck het schoone Lauenberg en stelde keizer Wilhelm zijne reis naar Ems uit, anders dan om met zijn rijkskanselier eene samenspreking te hebben over de Oostersche kwestie. En in al deze geruchten ziet de andere partij niet het minste gevaar. De vrees voor eene minder goede verstandhouding tusschen de mogendheden, zeggen zij, is van alien grond ontbloot. De vrede werd nooit minder bedreigd, dan nu. Er is geen zweem van oneenigheid tusschen Rusland en Duitsch- land en de betrekkingen van Rusland ten opzichte van Engeland verbeteren met den dag. In de Londenscbe diplomatieke kringen verwacht men stellig eene vredelievende oplossing van eene gemeenscbappelijke conferentie der mogendheden, op vooraf nauwkeurig vast te stellen grondslagen. A ndereti meenen weer, dat van eene Europesche conferentie geen sprake meer kan zijn. De Porte, zeggen zij, is met de opstandelingen rechtstreeks in onderhandeling getreden en als gevolg daarvan is een verdrag gesloten, krachtens hetwelk de vijandelijkheden gedurende zes weken zullen worden geschorst, teneinde aan de insurgenten de gelegen- heid te geven, door middel van afgevaardigden, die zij zelven kunnen kiezen, bunne klachten en eischen voor te dragen. De mogendheden mogen zich hierdoor van alle verbintenis ontslagen achten. Alleen indien de opstandelingen in hun verzet waren blijven volharden, dan zou de tusschenkomst gewettigd zijn. Thans echter kan men de regeling aan de partijen zelve overlaten. Het bevest.igt zich dan ook, dat het veel be- sprokene memorandum niet zal aangeboden worden. Op twee punten heeft de Porte toegegeven, namelijk voldoening voor het gebeurde te Salonika en wapen- stilstand. Ook op het derde punt (waarborging der bervormingen) wordt spoedig eene overeenstemining verwacht. De pogingen der diplomatie zijn daarheen gericht, om de verschillende belangen in een ge- meenschappelijk ontwerp tot elkander te brengen en aldus den vrede te verzekeren. Met betrekking tot de amnestie en den wapenst.il- stand, tot onderzoek van de grieven der opstande lingen, is de volgende circulaire aan de vertegen- woordigers der Porte in het buitenland gezonden. Op bevel van Z. M. den sultan heeft de grootvizier aan de commissarissen der regeering in Bosme en Herzegowina schriftelijk medegedeeld, dat Z. M. aan de opstandelingen eene volledige amnestie ver- leent voor den tijd van zes weken, gerekend van het tijdstip, waarop de proclamatie in beide provincien zal geschieden; dat verder de opperbevelhebber der Turksche troepen gedurende dit. tijdvak alle militaire bewegingen zal staken, en dat hierop slechts eene uitzondering zal worden gemaakt voor de approvian- deering van Niksich. Gedurende dien tijd zullen de opstandelingen rustig naar hunne woonsteden kunnen terugkeeren en zich aan de plaatselijke overheden onderwerpen; laatstgenoemden hebben in last ontvangen, de teruggekeerden goed te ont- vangen, naar hunne bezwaren te luisteren en die in overweging te nemen. Over den dood van Abdul-Azis wordt thans gemeld, dat de geneesheeren eensteinmig hebben geconstateerd, dat de dood een gevolg is geweest van eene bloedstorting, veroorzaakt door de toege- brachte verwonding in de armgewrichten, welke wonden zeer goed kunnen zijn gemaakt door eene schaar, alsmede dat uit de richting der wonden moet worden aangenoinen, dat hier zelfmoord is gepleegd. Jammer, dat er nog altijd personen zijn, ongeloovig genoeg, om dit officieel rapport voor onwaarheid aan te nemen, en bij hun gevoelen blijven, dat geheel andere handen, dan die van den overledene, hem uit dit tranendal, waar hem zijne laatste levens- dagen zoo werden verbitterd, naar hooger sferen hebben opgevoerd. Per telegraat. Bij de heden gehoudene stemmingen in Belgie voor leden der tweede kamer, wegens periodieke aftredingen, hebben de liberalen gezegevierd te Nijvel, Brussel, Ostende, Luik, Arlon en Philippe- villete Antwerpen en overige plaatsen zegevier- den de katholieken. In de Gazette van Ledeberg, St. Araandsberg en Meulestede van Zondag 11 Juni 187 B, no. 24, lezen wij het volgende Maandag laatst had te Terneuzen het door ons vroeger besproken internationaal feest plaats Wij hadden de gelegeidieid te baat genomeu om met onze Eendracht het "uitstapje mede te doen en zeggen dat, wie de eigenaardigheid der Zeeuwsche zeden van nabij zien wil en Maandag op zijnen post niet was, leelijk de kans heeft verkeken. Terneuzen is wel een dood nestje, zooals men zegt, maar het is slechts in gewo- nen tijd; bij feesten en kermisdagen spant er de vrooiijkheid de kroon. En dat zulke gelegenheid zich zeldeii voordoet zal men begrijpen als men weet dat de Nederlanders den Zondag g ene feesten vieien. Alom wapperde deNederlandsche ends Beigische vlag; het net steedje was op zijn best uitgedoscht en bood het verrukkendste uitzicht aan Een weder, zooals wij dit jaar er nog geen gehad hadden, niet te koud niet te warm, volmaakte het wellukken en stemde de herten der duizende en duizende vreemdelingen tot guile vrooiijkheid. De ontvangst, ten Stadliuize, van de besturen del j verschillige maatschappijen die aan het festival deel namen was heerlijk, ileftig, omkleed met die welxer- zorgde etiquette onzer noorderbroeders eigen. De heer Dieleman, Voorzitter der Maatschappij Apollo wenschte, in eene sierlijke rede, de gezelschappen van harte welkom. Hij hield er aan te bewijzen dat het gouden feest, ter herinnering aan den 6 Juni 1826, den dag waarop de eerste steen gelegd werd aan de groote sluis van Neuzen, wel inderdaad den naam van internationaal dragen mocht daar Noord en Zuid en Zuid en NoorJ zich de handen kwamen drukken en zeggen Oude veten zijn vergeten. Over de eigenlijke uitvnering van zang en muziek zullen wij niet veel zeggener waren zangers die ons verrukten, anderen die ons de ooren afzaagden, het, zelfde zij gezegd voor harmonie en fanfaren aan welke wij den raad geven voor de uitvoering hunne speel- tuigen in overeenstemming te brengen (accordeeren.) Eene bijzouderheid heeft ons getroffen het volksgezind Van Crombrugghe's Genootschap heeft eene les an vlaamschgezindheid ontvangen van le Cercle des Inties, afdeeling der Melomanen. Beide zongen Pepita. tad eens wie Fransch zong! Om 8 ure uitreiking der toegedachte medaill op het Raadhuis. A1 weer eene puike redevoering oor den heer Dieleman, waarop er door elke \ooiter, in 't bijzonder, bij de overhandiging werd geantvrd. De heeren Van deu Haute, Voorzitter der zangafc ing van het Van Crombrugghe's Genootschap, Wms, iu naam der maatschappij Kunst en VermaaK, Selzaete en De Groote, Voorzitter der Eendracht, Meulestede, wezen in hun antwoord op de noodza lijkheid en de wenschelijkheid der voltrekking on: vaartwerken. Deze laatste zegde kort en goe< Mijne heeren, onze Maatschappij heeft zich gelukk geacht aan hare noorderbroeders een bezoek te mogen brengen wij bedanken u van harte voor het heerlijl onthaal en wij hopen dat eerlang de grondvesten zullen gelegd worden der nieuwe brug van Meulestede. Eene Iwilde werd gebracht aan de harmonie van Hulst die op 6 Juni 1826 het feest der groote sluie opluisterde. Het vuurwerk lukte opperbest en was pracljtig! Aan het centraalbureau der maatschappij exploitatie van staatsspoorwegen zal op 6 J uli e. het vergelijkend examen van aspiranten naar de C trekking van surnumerair voor genoemde spoorwege plaats hebben. Aan dit examen willende deelnemen, is me verplicht bij gefrankeerde brieven aan den secretar der maatschappij overteleggen Eene verklaring van een goed zedelijk gedra eu van ongehuwden staat, alsmede eene geboort akte, wauruit blijkt, dat de kanuidaat den leefti van 16 jaren heeft bereikt, en dien van 35 ni heeft overschreden. Het vergelijkend examen zal voorts in de vi gende vakken plaats hebben: 1. Het schrijven van eene duidelijke hand, ook het duidelijk stellen van cijfers. 2. Het goed mondeling en schriftelijk gemakke- lijk uitdrukken in de Nederlandsche taal. 3. De keunis van Eransch en Duitsch, om een opstel in die talen geschreven, in het Nederlandsch overtebrengen. Het lezen dier beide talen is boven- dien een vereischte. 4. Het rekenen, daarooder begrepen de toep sing der vier lioofdregels op de gewone- en tien- deelige breuken. 5. De kennis van het Nederlandsche-, Bransc1 of Duitsche maat-, gewicht- en muntatelsel. 6. Aardrijkskunde van Europa; loop der spc wegen in Nederland. De surnuraerairs ontvangen tijdens hun sur-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1