.Eli HE mmi\FABRIEKSPHIJS mmwm en meubeler, H0RL0G1EN EN JUWEELEN. L EV E\S\ E IS/EKEU1 A ATSi, 1! A 1*1*1.1. RomantMe Wcrken v»n Mr. J. van Lennep m. m jiioi i I>. A. mm A. W. Sin imi i een serafine orgel, 1)11 IF, WOONIIUIZFN. W001HU1S FAU D'ANVEKS komplbk-t in 13 deeltjes. OPENBARE VERK00P1NG EE N WOONHUISJE OPENBARE VERKOOPING Een WOONHELS met annex SCHUUR en gevolge van dien Openbare Verkooping Een ((tied en gemakkelijk ingericht W O O N H U I S, De grootste keus des lands ALLES gewaaeboegd. A. DE BliUIJCKER, Gompagnie ^Assurances Generales sur la vie. Waarborekapilaal Honderd derlig Millioen Franken. In all- lioekwinkols is v,an,I-, I,,-. Kt rsl- Heel (DE PLEEGZOON) eener meuwe Volksuitiiave, in post-oclavo formaat, der Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den heer Kaptein-Adjudant voor het materiel 1 der Artillene te Neuzen en voormelden Ontvanger. De Ontvanger voornoemd, B ERGS MA. T E KOOP, met vijf octave, lang 115 centimeter, 15 decim. breed en 1 meter hoogstaande aan het Stationgebouw te Sas van Gent. binnen AXEiI j. De Notaris 8, A. de S m i d t te Axel, zal ten verzoeke van de gezamentlijke erfgenamen van PIETER HAMELINCK, en krachtens rechterlijke machtiging op Dinsdag den 13 Juiii 1876, des namiddags ten 3 ure, te Axel, in het logement tfhet Gulden Vlies," bij den heer Rolff in het openbaar presenteeren te verkoopen: Eerste Koop. en GEVOLGE VAN DIEN, staande binnen Axel, op de Kaaiwal, kadastaal bekend seetie G no. 1088, groot 30 centiaren. Tweede Koop. Een DITO DITO, staande als voren in de oude stad, kadastraal bekend seetie G no. 927 groot 35 centiaren. Derde Koop. Een DITO DITO, staande annex het voorgaande, kadastraal bekend seetie G no. 928, groot 30 cen tiaren. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van gemelden Notaris. t e A X IS L. De Notaris S. A. de Smidt te Axel, zal, ten verzoeke van KAREL DE KOEIJER Jz., te Axel, op Zaterdag den 17 Juni 1876, des namiddags ten 3 ure, te Axel, in het logement bij den heer Rolff, in het openbaar presenteeren te verkoopen: op en met 1 are 42 centiaren ERFPACHT- GROND, staande binnen Axel in de Oude stad, kadastraal bekend seetie G no. 1091, laatst v bewoond geweest door JAN DE KOEIJER. En onmiddelijk na afloop oaaiivan voor en in gemeld woonhuis, eenepartij MEUBELEN bestaande in pluimenBed, Chiffonniere, enz., Steenkolen, Brandhout, Gereedschappen, Slijp- steen, Varken en wat meer zal worden geveild. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van1 gemelden Notaris. ELK ZEGGE HET VOORT. In gebruik te aanvaarden, dadelijk na de tot- wijzing. 'Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris en bij den bewiudvoeriler in den boedel, de heer C. J. A. FERCKEN, Notaris te Neuzen. EN GEVOLGEN te sas van gent. De Notaris Mr. J. G. van I> e i n s ete Hulst, zal, ten verzoeke van de daartoe onherroepehjk gevolmachtigde schuldeischeresse, ten laste van den heer A. A. VERMANDEL, vroeger Notaris te Sas van Gent, op Maandag, den 19 Juni, 1876, des namiddags ten 4 ure, in het logement oij J. M. Vjeesaert, te Sas van Gent, in het open baar verkoopen met STAT,, TUIN en ERE, op de Oostkaai te Sas van Gent, kadastraal sectje C, nummer 934, HUIS en ERE, groot 3 aren 35 centi aren. BIJ Gebreveteerd Horlogemaker, Veldstraat N 89, te GENT. OPGERICHT IN 1819 TE PARIJS, RUE RICHELIEU 87, GEHEEL GEREALISEEED- Verzekerd feaplta.il tot 1 JAnttaH 4876 Reserve en kapltaal «1» 1 Januarl 187 b Aantal der loopende verzefecringen 36650. TT p,v,ar,edtn«bp:n /(lomede alle gewenschte inlichtingep zijn gratis ver- L -bi) Zeeuwsch-Vlaanderen H C E VAN USSELSTEIJN. Sdi'ed. pe—die te.ep, eenig.n Woed 'bebben, k„n„en rich tot hot verkrijgen de, AGENTUUR aanmelden bij den Agent te Neuzen. - - Mr r VAN TENNEPverschijnt in post 8vo formaat, keuriggedrukt op fliuk papier. Deze Volksuitgave der Homantische Werken van Mr. J AA I.EIM J 1 I p le e g z o o n Ferdinand Zij zal be vat ten den geheelen inhoud der in de hekendeblauwe bandjes v^n®"r gW e r,s p r e i d e Verhalen,, Huyck, De Roos van Dekama, B. 11 s ab e t h M u s ch O n ze Vooriad Waardenburg, samen ongeveer Zevens'ter, V e r t e 1 H n g e n en Tafereelen, Verspreide Opstellen, De 825 vellen druks of 5360 pagma's. 81 n u maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgave Zij' zal 13 deeltjes vormerrj elk van 25 a 30 vel druks van 16 pagina s. Om de twee maanden wor j in ongeveer twee jaar kompleet zal zijn. m e :i ,r „«T deel of /20.80. De prijs bij inteekeniug is sleobte ftM per deel 0, /1MU b»,te„ mteekempg /1,60 pe, d.l el De inteekening geldt voor het geheele VVerk. DE UITGEVERS ,u js ittad^hiiov Ji il, ui i, t, no I'1 i onVplp stellen verkriigbaar a f o5,20. Van de editie in 23 deeltjes, in blauwe bandjes, met ngnetten op staal, zijn nog enkele stell Jg i«dui VAN VAN EEN Men kan zich geen liefelijker. aangenamer, verfrisscuen- jSS der en gezonder genr voorstellen dan het VAN EEN - nm mm van AUG. HE MARBAIX te Antwerpen. Gestookt nit welriekende BloemenBladeren en Hou- P ten van versterkende Geurplnnten en Wortels .^bezit het ki Eau d' Anvers eigeuschappen zonder weerga voor 9 het verdrijven der hoofd- en rumatische pijnen en bij - H zonder om de lncht in de ziekenkamers te vernieuwen en 8 te verfrisschen. i Zie het PROSPECTUS, dat iedere flesch omnngt. Het wordt verkocht tot de volgende prijzen de Royaie, [Koninkl. gehruik] f 1.50. Double, Nobel 1.25. le Qualiteit, Burgers 1.—. 2e Algemeen 0.75. Halve flesschen zijn de helft minder in prijs. NB Men moet geen vertrouwen stellen in hen, welke ze voor lageren prijs verkoopen. Men be eelt de Koninklijke en Dubbele quali teit bijzonder aan die men van inden bij de <oor- naaraste Kappers en Parfemeriehuizen, als volgt: Middelbnrg, Govers, oornaamsten coiffeur der stad J. J. Ceulen. boekhandel; Vlissingen, Joban Ceulen, erkoophuis; Neuzen, H. de Kok erkoophuis. eze Parfumerie is bijzonder aaobe ehnswaardig voor Indieals het meest erfrisschend Reukwater dat bestaaten goed blijft op de rei, en in de warmte. In-, gepakt oor de reis in kistjes an 6 nesschen. OkeMKBr— VAN -i u i"li Fr 427.368,636.53 122,530,370,30 igHT I U 'd le. vH^SUl gO. J I J) 'II A ,U B. I* j f)l. *0111(1' 1 I IV Jjiim l 11 A ittd a y FT (I. hoc ioat Vlui'. 1MB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 4