EXPLOITATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. 25jarige Editmeaiiiiiiii Een ieJer facile zici voor sclaie. BEKENDMAKING. ARTILLERIE MATERIEEL, ADVERTENTIEN. HET GULDEN VLIES" ONBRUIKBAAR Adrianus Schaap 't geweer van zijn baas om't eens te bekijken. In de gedachte dat 't niet geladen was legde hij gekscherend er mee aan op eene arbeidster, de vrouw van Johs Yos. Onverwacht gaat het schot af en jaagt genoemde vrouw eene lading van p. m. 15 hagelkorreltjes in den boven- arm, terwijl het een dertienjarig meisje, eene ge- vaarlijke wonde aan den hals toe'oracht. In een woord ter nagedachtenis aan mr. Groen van Prinsterer schrijft Dr. Vos in het Kerk. W. aan het slot: Wij richten geene standbeelden op, maar wij mogen wel monumenten stiehten. Welnu, tlians eene normaalscbool voor chr. onder- wijzers, of een beurs, ten behoeve van hunne oplei-' ding, die den naam ontvangen zal van den onver- getelijken, maar toch ook op zulk eene wijze in gedachtenis te brengen doode." Op de vischmarkt te Groningen wordt een waterreservoir gemaakt van 60 kubieke meters (steres) inhoud, om bij eventueelen brand in het midden der stad water voorhanden te hebben. Yolgens de Purm. Ct. bestaat te Haarlem het voornemen een standbeeld op te richten. Men zal een keus doen tusschen Kenau en Ripperda. In een Hollandsche stad was een brieven- besteller zoo verstrooid, dat hij zijn eigen naam vergeten was. Er kwain een brief aan zijn adres, waannee hij van 's morgens tot's avond de geheele stad rondliep, zonder den bedoelde uit te vinden. Het Nederlandsch schip Corneliakapt. Nieboer, van Lissabon naar Ylaardingen, is volgens telepraphisch bericht, in de Golf van Biscaye in zinkenden staat door het volk verlaten. De be- manning werd gered en te Barcelona aangebracht Een boertje uit de Vijf Heerenlanden was eigenaar geworden van eene rijks obligatie, waarvan de man geleerd was geregeld de coupon te knippen en die tegen geld te verwisselentoen hij nu aan zijne laatste coupon kwam vernietigde hij de obligatie en zei daarbij „zie zoo die koe is uitge- molken P" Door den heer L. M. Schuurbeque Boeije van 'b Hage wordt in een ingezonden stuk aan het Dagblad medegedeeld, dat hij dezer dagen bij zijn verblijf te Baden-Baden in het Grand Hotel Bellevue, op 15 minuten afstand van het Kurhaus gelegen, de som van 28,10 mark (f 16,86) heeft betaald voor een nacht logies en tweemaal thee met brood en boter, behalve fooien aan portier en huisknecht. Wie dus Baden-Baden wil bezoeken, vergete niet eene goede gevulde geldbeurs mede te nemen In 1850 was de zilver-opbrengst der ver- eenigde staten niet meer dan 10,000 p. st.in 1860 was zij reeds driemaal meer en in 1870 be- droeg zij ruim 3 millioen p. st. Tusschen 1860 en 1875 was de zilver-opbrengst der Amerikaansche mijnen meer dan 600 millioen gulden. De ex-sultan is met 53 bootladingen vrouwen, na zijn ontrooning onder militair geleide van het Topcapou naar het oude serail gevoerd. Burgerlijke ssta,nd van TSeuzen van 29 Mei4 Juni. te Hoek, op Donderdag den 15 dezer, des voor- middags ten 10^ ure. Hoek, 3 Juni 1876. Het Bestuur voornoemd, H. WOLFERT, Dijkgraaf. J. DIELEMAN, Ontvanger-Griffier. MAATSCHAPPIJ Wegens berichten. het 1'mksterfeest zijn er geen handels- J. VAN DOESELAAR F. VAN DE VREDE Hunne dankbare kinderen en behuwdkinderen. 5 Juni 1876. Axel, SORNUMERAIRS-EXAMEN. Donderdag 6 Juli 1876, aan het centraal maatsc'nappij te Utrecht voormiddags Op bureau der half tien ure. Het programma is op franco aanvraag aan dit bureau kosteloos verkrijgbaar. De stukken moeten voor den 4 Juli 1876 zijn ingezonden. De kandidaten, die aan het examen voldoen, ontvangen gedurende bun leertijd als surnumerair eene toelage van een gulden daags. Jongelieden, voorzien van het diploma eind- examen hoogere burgerschool vijfjarige cursus wor- den zonder examen aangenomen. DE DIRECTEUR-GENERAAL. Het is aan een ieder verbodeu te gaan over de eigendommen van A. NIJSSEN en A. DE KRAKER, als ook over die van de Wed. A. NTJSSEN in den polder Aan- en Genderdijke, gemeente Ztuiinsiag. Zaamslag Juni 1876. A. NIJSSEN, *V* Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen bij onze veei tigjarige Echtvereeniging, betuigen wij bij deze, ook namens onze kinderen en onze behuwddochter, onzen hartelijken dank. Axel, 6 J uni 1876. L. B. A. ROLFF. A. M. DRONKERS. 2°, Zeetijdintjen. Het Bestuur van den polder O vi <1 - W estenrijk, maakt bekend: 1°. Dat eene vergadering van ingelanden zal ge- houden worden op Donderdag den 15 Juni 1876, des voormiddags te 11 uren, in het logement van P. Baseman te Hoek. Dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier, voor de grondeigenaren in den polder, van af den 6n tot en met den 14 dezer, ter inzage zijn nedergelegd: a. de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1875/76, en b. de begrooting voor 1876/77, metmemorie tot toelichting. en Dat de rekening en de begrooting, tegen be- taling der kosten, in afschrift of druk ver krijgbaar zijn. Neuzen, den 3 Juni 1876. Het Bestuur voornoemd, M. RIEMENS Az., Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den GOESSCHEN POLDER maakt bekend: dat de rekening over 1875/76 en de begrooting met memorie van toelichting voor 1876/77 voor de grondeigenaars in dien polder ter inzage zullen liggen ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Neuzen, van af heden tot en met Dinsdag den 13n dezer en, tegen betaling der kosten, in afschrift of in druk verkrijgbaar zijn, en dat eene vergadering van stemgerechtigde ingelanden van dien polder zal gehouden worden in het logement van P. B abjeman IN DE SOCIETEIT Op Donderdag den 8 Juni a. s., zal door den heer ALEXANDER CONH, in bovengemelde societeitszaaleene buitengewone liiinst- voor*stellin<r worden gegeven, bestaande i 1 lioogere Goocheikunst, Venfriloqueoflmikspraak, afgewisseld door coupletzang enz. De heer CONH zal geene moeite sparen om het geeerde publiek een genoegelijken avond te verschaffen. Entree 49 ct. de persoon. Aanvang des avonds ten 8 ure. De ONTVANGER der REGISTRA TOR en DOMEINEN te HULST, zal op Woensdag, SI Juni 1876, tegen dadelijke be taling bij enkele inschrijving verkoopen: EENE GROOTE PARTTJ aanwezig in het arsenaal te Neu zen, waaronder 14 stuks blaas- balgen metgestellen en bijbehoo- rend gereedschap alle in goeden staat en zeer geschikt voor smeden. De inschrijvingsbilletten, geschreven op Neder landsch zegel moeten inhouden, duidelijke aanwij- zing van de bedoelde perceelen, opgave der geboden sommen in letters, naam, voornaam, beroep en woonplaats van den inschrijver, door hem onder- teekend zijn en franco worden ingeleverd op het bureau van den Kapitein-Adjudant voor het mate- rieel in het arsenaal, te Neuzen, v6or 11 ure des voormiddags van den dag der verkooping, kunnende geene biljetten in aanmerking komen, welke niet aan die vereischten voldoen, zullende de opening der biljetten na het verstrijken van het uur voor de inlevering bepaald onmiddelijk geschieden in bijzijn van belangstellenden. Bezichtiging der goederen is toegelaten, op Dinsdag 20 Juni eerstkomende, van 's morgens 10 tot 2 uur. De voorwaarden van verkoop en omschrijving der goederen liggen ter lezing in de logementei hij Peeters te Vlissingen, Batenburg te Neuzen, Veesaert te Sas van Gent en Rolff te Axel. Te Sprang nam de knecht van den timmerman met stukg. 29 Mei. Eng. stoomboot Londos, kap. F. Spink, van Goole met stukg. 1 Juni. Eng. stoomboot Luna, kap. Th. Pritchard, van Londen met stukg Uit deze haven zijn weggevaren ua aan den ijzeren weg hier te hebben gelost en geladen. de volgende zeeschepen als 30 Mei. Eng. stoomb. Londos, kap. F. Spink, naar Goole met stukg. 31 Mei. Eng. stoomb. Jutland, kap. N. Walters, naar Londen met stukg. Huwelijks-Aangiften. 3 Juni. Jan Loof oud 26 j., jm. en Adriana Riemens, oud 26 j., jd. Geboorten. 29 Mei. Anthonie Jan, z. v. Pieter't Gilde en van Magrietha Alriana Riemens. 30 Mei, Johanna, d. v. Pieter de Bruijne en van Janna Dees. 1 Juni. Frantjois, z. v. Christiaan Hamelink en van Johanna de Bruijne. 3 Juni. Philomena Nathalia, d. v. Bernardus Willems en van Johanna Nederlof, 4 Juni. Jacob, z. v. Francis de Kubber en van Levina de Blaeij. Sara Jozina, d. v. Jacob Andries van Hoeve en van Pieternella Schijve. Overlijden. 30 Mei. Govert van der Peijl oud 86 j., weduwenaar van Magdalena van den Berge. 1 Juni. Johannes de Smidt oud 16 m., z. v. Cornelis en van Anna Jongen. 3 Juni Krina de Braal, oud 81 j., weduwe van Jacobus de Bruijne. Ferdinandus Gerardus Johannes Bracco Gartner oud 19 m., z. v. Jcsephus Johannes en van Berbera Sophia van Kolk. TOT VAN EN Van 26 Mei tot en met 2 Juni zijn in deze haven binnenge- komen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen, als 26 Mei. Eng. stoomb. Stan tons, kap. W. Lumley, van Lon den met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. J. Ellwood, van Goole met stukg. 27 Mei. N. Duitsche schooner Bestzo, kap. J. Nagel, van Riga met vlas. 29 Mei. Eng. stoomb. Killarney, kap. C. Powell, van Goole met stukg. 30 Mei. Noordsche bark Christian kap. Christensen, van Riga met hout. N. brik Hygiea, kap. J. Nielsen van Memel met hout. Deensche schooner Anna, kap. P. Jensen, van Riga met graan. 31 Mei. N. Duitsche schooner Tjakea, kap. R. Wachter, van Memel met hout. Belg. stoomb. Flescha, kap. H. Seeuwen, van Londen met stukg. 2 Juni. Eng. stoomb. Troubadour, kap. J. Smit, van New-Castle met steenkolen. Eng. stoomb. Stantons. kap W. Lumley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, van Goole met stukg. Van 27 Mei tot en met 2 Juni zijn uit deze haven vertrokke l, komende van Gent, de volgende zeeschepen als 27 Mei. Eng. stoomb. Romeo, kap. J. Ellwood, naar Londen met stukg. 28 Mei. Eng. stoomb. Stantons, kap. W. Lumley, naar Goole met stukg. 29 Mei. Deensche schooner NaKskor, kap. Levensond, naar New-Castle in ballast. 30 Mei. Deensche brik Waschbum, kap. Anderson, naar New-Castle in ballast. N. Duitsche brik Enwagtung, kap. Laijer, op avonture in ballast N. Duitsche brik Margreta Hay, kap. Jensen, naar New-Castle in ballast 31 Mei. Eng. stoomb. Killarney, kap. C. Powell, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomen, bestemd om aan den ijzeren weg te lossen en te laden de volgende zeeschepen als 26 Mei. Eng. stoomb. Jutland, kap. N. Walters, van Londen 3o. T E AXEL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 3