BUITENLAND. GEMENGDE BERICHTEN. „3e De tarieven, waarop wij nog recht hebben en ver- der beschreven zijn in de Neuzensche Courant in dato 17 Mei, dadelijk van kracht te doen geworden. „Met dit denkbeeld meen ik dat bet de pliclit van ieder goed Burger is, zicb niet stil te houden, maar een ieder moet het zijne bijdragen, <>m ons van deze schipbreuk te bevrijden." Ook deze rede wordt met grooten bijval aange- hoord en luide toegejuicht. Alsnu geschiedde voorlezing van het adres, dat door eene coinmissie uit het bestuur zal worden aangeboden aan de ministers van binnen- en bui- tenlandsche zaken en financien. De voorzitter nam nu nog bet woord, na vooraf aan de vergadaring gevraagd te hebben, of er ook iemand was, die iets in het midden hadnieinand zich daarvoor opdoende, vervolgde de voorzitter zijne rede en zeide ongeveer het volgende: ,/Wij strijden thans voor eene goede, regtvaar- dige zaak, maar hoe daartoe te geraken is lang niet onverschillig; zullen wij tot ons doel komen door geweld, door geschreeuw, wij vermeenen neenlaat ons door ware kalmte, door stille voiharding toonen dat wij echte Nederlanders zijn; ik zeg dit meer met het oog op het feest van Maandag a. s. //Wij vieren dan een echt, waar feest, een Neuzensch feest; het geldt dan de herinnering aan het leggen van den eersten steen van de op- komst van Neuzen, want waren het kanaal en slui- zen niet aangelegd, Neuzen zoude thans nog het- zelfde kleine dorpje zijn van vroeger, dat het toen was. ,/Medeburgerslaat ons dat feest in waardigheid vieren; laat ons toonen. wie wij zijn; laat ons toonen, dat wij Nederlanders zijn, die de deugd der vrij- heid in praktijk wet en te brengen. Doet niet zoo- als ik van terzijde hoorde om vechtpartijen met de Belgen te houden, omdat de conventie verworpen is; die "menschen, die komen, zijn onze breeders, het zijn immers Zuid-Nederlanders en aan hen kunt ge het immers niet wijten, dat de Belgische kamers de conventie verworpen hebben; even nu als wij Neuzen aren het helpen kunnen, dat wij ons regt nog niet verkregen hebben. z/Ik vraag nog slechts eenige dagen meer kalmte, omdat ik weet, dat ge kalm kunt zijnwe moeten toonen, dat wij onzen benarden toestand waardig weten te dragen door kalm te zijn. Toen ver- leden jaar en nu kort geleden weer de conventie overal besproken werd, overal de gemoederen op- gewonden waren en men overal Temeuzen op de tong had, hoorde men in Neuzen zelfs niets van dat alles, men was kalm. Welaan, ik noodig u uit tot dezelfde kalmte op het feest, en ik durf mij gerust op u verlaten, wel wetende, dat ge echte Nederlanders zijt." Zaamslag, 3 Juni. Het gedeeltelijk op- en bij- werken van den op 27 Februari jl. ontstane dijkval aan den Eendrachtpolder, is gisteren publiek aan- besteed aan den heer P. J. van Remortel, te Hon- tenisse, voor f 9290, Bedankt voor het beroep naar de hervormde gemeente te Polsbroek, door den heer K. Dommisse, predikant te Oostburg. Men schrijft uit Zierikzee aan het Vader- land: In een heden (31 Mei) gehouden verga- dering van hoofdingelanden van het waterschap Schouwen zijn de voorloopige handelingen van het bestuur bij den onlangs plaats gehad hebbenden dijkval onder Haamstede goedgekeurd en werd tevens besloten een som van f 25,000 uit het reservefonds beschikbaar te stellen voor het herstel dezer buitengewone schade. Dit reservefonds be- staat sedert enkele jaren en is uitsluitend bestemd tot dekking van kosten, veroorzaakt door derge- lijke groote onvoorziene onheilen. Het wordt regel- matig op eene behoorlijke hoogte gehouden, zoodat buitengewone uitgaven, als nu eensklaps gevorderd worden, den landbezitter niet bijzonder drukken. Het rijks-telegraafkantoor te Yerspkendam is met ingang van 1 Juni gesloten. In de zitting der tweede kamer van 1 Juni werd aangenomen met 36 tegen 29 stemmen het wetsontwerp tot intrekking van het keizerlijk decreet van 1809 betreffende de kerkfabrieken enz. De Amsterdamsche Effectenbeurs doet in haar overzicht eenige bemoedigende mededeelingen voor de houders van schuldbrieven. Dat fondsen blijven dalen was het gevolg van gebrek aan koop- lu§t, maar niet van den benarden toestand der staten, welke leeningen hadden gesloten; veeleer nog van de critieke positie van hen die de leenin gen hadden geconstateerd. Het tijdperk van ge- nezing houdt de Amst. Eff. voor nabij. Slechts het Oostersche vraagstuk belemmert den terugkeer van het vertrouwen. Als de thans bestaande con- tramine en het kapitaal tegelijk aan het inkoopen gaan, zal de rijzing veel schielijker zijn dan de dading is geweest, omdat de groote finantiele licha- men weder krachtiger zullen worden, en door het opzetten der koersen het hunne zullen bijdragen om het niveau der prijzen te verhoogen. Yolgens de A. E. zal de Oostersche quaestie wel aanleiding geven tot een oorlog op papier, maar niet op het slachtveld. Zij voert daarvoor versclieidene redenen aan, die thans nog versterkt zijn door de aftreding van sultan Abdul-Aziz. Was er werkelijk vrees voor oorlog, de ver- schillende hoofdbanken van Europa zouden stellig het geld zoo goedkoop niet geven als thans het geval is. Het geld is overal zeer ruim en daar- door het disconto zeer laag. Behalve onze nationale fondsen, die in de week van 2026 Mei 1 pCt. achteruit gingen, raadt het blad aan de obligation Rijn- en Hollande spoorweg, voor zooverre zij den parikoers niet hebben over- schreden. De daling der Russische fondsen wordt toegeschreven aan de Engelsche verkoopers. In de Staatscourant van 23 Mei jl. werd medegedeeld, dat de militaire en civiele bevelheb- ber in Atchin drie kolonnes had doen uitrukken om de IX Moekim van vijanden te zuiveren en de XXV Moekim van de XXII Moekim af te sluiten. Thans is bij het departement van kolonien een telegram van den gouverneur-generaal van Nederl.- Indie ontvangen, dd. 22 Mei, waarbij bericht wordt dat de bedoelde tocht is geslaagd en een punt in Beloel-zuid is bezet, zonder dat onzerzijds verliezen. werden geleden of veel tegenstand ondervonden werd. Het Indisch mail-overzicht van het B. Hbl. bevat o. a. het volgende: In Nederlandsche bladen wordt aangedrongen op het terugtrekken uit of het sluiten van eenen ,/eer- vollen" vrede met Atchin. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Terugtrekken is omnogelijk, willen wij ons prestige in den Archipel niet ver- nietigd zien. Het ware ook eerloos, want Marassa en enkele anderen, die zich onderwierpen onder voorwaarde, dat zij afdoen.de bescherming tegen hunne buren zouden genieten, zouden aan hun lot moeten worden overgelaten. Met wien zullen wij voorts een eervollen vrede sluiten, waarop ook sommige Engelsche bladen aandringen Welke wettig gezag bestaat er in Atchin? Welke waarborgen kunnen de onder- scheiden volkshoofden geven, dat zij de overeen- komsten zullen naleven Van den aanvang af veroordeelden wij den oorlog met Atchin als een roekeloos bestaan, in strijd met het belang van Indie en Nederland. Maar eenmaal begonnen, kunnen wij niet terug al is Atchin een moordkuil. Vuriger dan wie ook verlangen wij het einde van den strijd. Maar wij moeten nu eenmaal roeien met de riemen, die wij hebben. Kon men de volkshoofden bewegen zich te onder- werpen, tot elken prijs zouden wij dezen heilloozen oorlog beeindigd willen zien. Uit Atchin is geen enkel officieel telegram open- baar gemaakt. Landbonw-berichten. WEERKENNIS, enz. Zuidwest, regennest. Dewijl de zuidwesterlucht stroomt niet alleen uit zuiderlijker of warmer oorden, maar daarenboven over zee tot ons komt, geeft deze veel regen. In Gelderland zegt men hiervan De wind is in den boterhoek, omdat de dan heerschende regen en warmte voor het grasgewas en dus voor de zuivelwinning, voordeelig zijn. Een ring om de maan, die kan vergaanmaar een ring om de zon, daar schreien vrouwen en kindereii om. Het eerste is dikwijls, het laatste bijna altijd voor- teeken van slecht weer. Morgenrood, water in de sloot; avondrood mooi weer aan boord. Zoo zegt men ook: d'Avond rood, de morgen grauw, geeft bij dag het schoonste blauw. De zon in een nest, Morgen de wind west. Een groote zon en bleek van schijn, dat zal voorwaar een regen zijn. Stijgt de leeuwrik hoog, zingt hij lang| daar boven, dan hebt hij ras goed weer te loven. Het regent ligt, als het nat is. Als het lang vochtig geweest is, zijn er zoo vele waterdeelen in de lucht, dat zij bij de minste verandering van den wind enz., als regen nedervallen. Harde regens duren niet; strenge meesters regeeren niet lang. De stand der gewassen op Walcheren kan over het algemeen als gunstig worden beschouwd. In weerwil van de koude in den laatsten tijd staan zoowel de veld- als tuingewassen voordeelig, met name ook de aardappelen, waarvan er reeds verkocht worden. Te Zwolle is aangekomen een monsterkoe, bestemd voor de internationale tentoonstellmg te Philadelphia. Dat dier is 3 meter iang, 1,70 meter hoog en weegt p. m. 2000 kilogrammen. Het is een kween, welke dieren zeldzaam voorkomen, maar verbazend zwaar kunnen worden gemest. De noodige inlichtingen aangaande het pro- gramma van en de voorwaarden van toelating tot de rijks landbouwschool, die in September 1876 te Wageningen zal worden geopend, kunnen voorloopig worden ingewonnen bij de hh. D. J. Andreae, directeur der hoogere burgerschool te Wageningen en C. J. M. Jongkindt Koninck, directeur der maatschappij van weldadigheid te Frederiksoord. Om het hollen der paarden te beletten, heeft dr. Barella te Brussel een toestel uitgedacht, dat bestemd is om de neusgaten van het paard dicht te drukken, zoodat het tengevolge van gebrek aan lucht moet blijven staan. Het kleine apparaat wordt aan den teugel en het hoofdstel bevestigd, zoodat een enkele ruk aan den teugel voldoende is, om door een veer twee kleine tappen in beweging te brengen, welke de neusvleugels sluiten. Als men den teugel viert, houdt de druk op. Talrijke proefnemingen moeten aaugetoond hebben, dat het instrument praktisch bruikbaar is, vooral nadat de directeur van de veeartsenijschool te Brussel, Thiernesse, eenige wijziging had aangebracht. Een diefstal, die door de wijze waarop hij gepleegd werd, herinnert aan de kolossale ontvreem- dingen door T'Kindt gepleegd, heeft plaats gehad in eene der grootste geldmaatschappijen van Parijs, gelegen tusschen de Chaussee d' Antin en de voor- stad Montmartre. Spoedig zullen meer bijzonder- heden worden meegedeeld. Naar men meldt zou het cijfer der ontvreemde sommen 5 a 6 millioen bedragen. De Challenger is van haar bijna vierjarigen wetenschappelijken kruistocht teruggekomen. Zij heeft op hare tochten rondom de wereld circa 70,000 Eng. mijlen afgelegd, en brengt, behalve hare journalen, die opgevuld zijn met de resultaten van allerhande waarnemingen, een rijken schat aan naturalia mede die, eenmaal geordend zijnde, veel licht zal werpen op de natuurlijke historie van de zee. Hare peilingen liepen van 50 tot 4475 vadem. Uit elke diepte heeft zij planten of dieren opgevischt De krijgsraad van Brabant heeft uitspraak gedaan in zake het duel gehouden te Terkameren tusschen den kapitein der infanterie van Hecke en den luit. der genie Marchal, waarbij de eerste gedood werd. Het vonnis luidt: voor Marchal 3 maanden ge- vangenisstraf en voor de vier getuigen elk een maand gevangenisstraf en 100 frs. boete of 8 dagen gevange- nisstraf. Dit is het minimum der daarop bij de wet gestelde straf. W. de Yries te Oosterwolde looft bij adver- tentie in de Asser Ct. f 500 uit voor hem, die duidelijk kan aangeven hoe Jan Oenema om Tleven is gekomen; deze is 2 dagen nadat hij zijne woning te Bovenknype op 13 Jan. verlaten had, in het Nanninga'ster Vallaat dood gevonden in omstandig- heden, die aan moord doen denken. VanMien moord heeft men W. de Yries verdaeht, en hij is deswege herhaaldelijk in 't verhoor geweest. Niet alleen om aan dien last, maar ook om aan de schade in zijne zaken een einde te maken, stelt hij den bovenver- melden prijs op de ontdekking van den waren dader.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 2