Al^emeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeiiwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ISo. 1152. 16e Jaargang. Woensdag 7 Juni 1876. O Neuzen, 6 Juni. 0 Li I! A !M T. ABONNEMENT. Bit blad verschijnt Diusilag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ADVERTENTIEN. Per drie maanden binnen Neuzen 1,—. Door het s i Vaa 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer0,10 geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- j teuren en Brievenbushouders. r.rootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag oare. Politiek Overzicht. Wat zal Turkije tbans doen? Dit is de groote vraag, die algemeen wordt geopperd. Zal het de Turksclie regeering gelukken maatregelen te nemen, welke de opstandelingen genoegzaam vertrouwen inboezemen orn de wapeiien neder te leggen, ook zonder dat de verdere tusschenkomst der mogend- heden noodig ishoe oordeelt de nieuwe sultan over den opstand en de door de insurgenten gestelde eischen; welke veranderingen zal hij in het binnen- landsch bestuur brengen Het antwoord op die vragen wordt eenigzins gegeven in de volgende door de Porte uitgevaardigde proclamatieZij maakt bekend, dat het tegenwoordige niinistene aanblijft; dat de sultan aan den staat heeft gelaten 60,000 beurzen van de civiele lijst en alle inkomsten nit de private goederen der kroou; dat hij verlangt het evenwicht hersteld te zien in het budget, en spoedige verbetering der financien en van 't openbaar onderwiis wenscht; de staatsraad 1 zal georganiseerd worden en het departement van justitie. Het ministerie zal een regeeringsvorm zoeken, welke 't best aan alle onderdanen van het rijk, zonder onderscheid, zal passen, ten einde ieder volkomen vrijheid te verzekeren. De verklaring eindigt met den wensch, dat de vriendschappelijke betrekkingen tusschen het rijk en alle buitenlandsche mogendheden mniger worden, en ten slotte verklaart de sultan, dat hij den troon heeft bestegen door de geriade van God en den wil van het volk. Hebben wij echter genoeg aan dergelijke beloften? Voorzeker mogen daden wenschelijker geacht worden en zou, indien zulks -althans geschieden kau zonder de afkeuring der bevolking te Konstantinopel, het uit eigen beweging afkondigen eener wapenstilstand, de moeielijkheden voor een groot deel doen ver- dwijnen. Wanneer men het als officieel bericht in de lnd. Beige inedegedeelde, dat de af kondiging der troonsbestijging van den nieuwen sultan te midden der volmaakste orde is geschied^ de bevol king deze gebeurtenis overal met vreugde heeft begroet en zich beijvert daarvan door publieke demonstrates te doen blijken, mag gelooven, dan schijnt de nieuwe regeering althans te mogen rekenen op de medewerking der bevolking tot verbetering der inwendige toestanden. Maar dan d,e motrendheden De coup d'htat te tConstantinopel verrastte zelfs liare gezanten. Noph de Engelsche gezant, die al de gaiigen van Abdpl-Azis en zijne tegenstanders op het nauw- keurigst liet bespieden, noch generaal Igiiiitief, die, zooals men beweerde, de hand had in alle Serail- intrigufes, lipqjl de Transude gezani,^e onder dp Turksche ministers vele vnenden had, geen hurinpr scheen te weten wat er broeide. Wat zullen de mogendheden thans doen Voigens berichten uit Slavische bron, heb ben de insurgenten Woensdag Zla,ten bij Stolaz aangetast, bij welke pntmoeting Beg Halil is ge- sneuveld. In de nabijheid van Gatzko terugge- dreven, trokken zij op Bagnano terug, waar zij een groote hoeveelheid vee venneesterden. Te Mostar in Trebinje was eene bezending oor- logsmaterieel uit Engeland ontvangen en eene andere bezending van 8 millioen patrouen voor Sniderge- weren werd verwacht. Deze houding van Enge land had een slechten indruk op de insurgenten' gemaakt. De Spaansche fondsenhouders hebben verklaard te veriangeneen amortisatie van 60 millioen pese tas, en verminderiug van rente met niet meer dan de helft; voorts bezuiniging in alle takken van be stuur en verhooging van belastingen. Yeel kans van aangenomen te worden hebben deze voorstellen nief. Een bankroet zegt de Indep. Beige is wel zoo gemakkelijk. Het is ons een waar genoegen te kunnen mede- j deelen, dat de gisteren alhier plaats gehad hebbende feestviering in alien deele naar wensch is afgeloo- pen en vooral, dat de feestvreugde door geen enkele onaangenaamheid is gestoord. In het eerstvolgende nuinmer geven wij een vol- ledig verslag van het feest. Jl. Yrijdag avond had alhier de tweede verga- dering plaats in het Nederlandsch logeinent van de vereeniging tef bevordering der belangen van ban- del, scheepvaart en nijverheid. De heer H. C. E. van LTsselsteijn opende de bijeenkomst en deelde aan de vergadering mede, dat het bestuur gemeend heeft in den geest der1 vergadering te handelen door nog den heer Ree- d'er, agent der kon. Ned. stoombootmaatschappij1 ioe te" voegen, als lid van het bestuur, om daar- door den grooten invloed die.r maatschappij te ver zekeren. Een generaal applau volgt, ten teeken van goedkeu'ring. Genoemde heer verklaart, staande de vergadering, dat hij vdlgaarne die taak op zich liPeliit en zegt het volgende: Hoogstvercerend is het voor mijn gevoel, men mijniet- tegenstaande mijn hog zdo kort hierzijn, het wenschelijk vond als ook mij waardig keurde, om in het belang der zaak tot lid der commissie te benoemen en wel de functie van secretaris op te dragep door dit alles gevoel jk mij verplicht (want ik veronderstel voorzeker deze benoeming de goedkeuring van de geheele vergadering zal wegdra- gen) voor deze onderscheiding mijnen dank te betiii'gen veroorlooft mij echter te zeggen onze taak gewichtig en moeielijk is, echter belodf ik plechtig van mijnen kant alles th'Ziillen aanwendeii oni den goeden uitslag van deze zoo gewichtige zaak te steunen, ja alles te zullen doen wat den bloei en de vooruitgang van Neuzen kan bevorderen, daar ik mij de zaak voorstel als eene Nederlandsche kwestie en het huis rio'e ik een beroep op de geheele vergadering namentlijk: edit iedhr moet het zich een dure plicht rekenen, om met zijne krachtenhoe zwak die ook zijn mogen in deze gewich tige zaak, welke voor Neuzen eene levenskwestie is, mede te werken en wel op de wijze, ons Nederlanders eigen- aardig, eendrachtig en nimmer worde dan ook door u het oud Hollandsch spreekwoord vergeten Eendraeht maakt macht." De heer van IJssclsthijn deelde alsnu mede, dat door de le'den van liet bedudr ouderling waren gekozende heer Reeder als secretaris, de heer Sclialk als peuningmeester, terwijl hem zelf de eer- volle taak van voorzitter was opgedragen. De voorzitter deelde alshu niede, dat h'ij in de eerste plaats t'erug liloest komeh dp een voorstel in de vorige vergadering gedhan, ddlnelijk dat het bestuur het beter oordeelde, de betaling der som van 25 een ten, verbonden aan het teekenen op de lijst van lidinaatschap, intetrekken. De noodzakelijke onkosten zouden door het be stuur zelven gedragen worden. Alsnu wordt het woord verleend aan den heer de Ceuninck, die het volgende schetst: „Den 24 Juni 1874 werd tusschen Holland en Belgie eene conventie gesh>ten, waarbij was gestipuleerd als hoofdpunt, het verdiepen van het kanaal van Gent tot Terneuzen, ten koste van de Belgische regeering met in- gebrnik geving van domeingronden op Nederlandsch grondgebied, langs het kanaal gelegen om de haven van Gent voor groote eesclvpen toegankelijk te maken dus, in het belang van Belgiedaarentegen vroeg onze regeering eene betrekkelijk geringe vergoeding voor de voordeelen aan Belgie door de verdieping van het kanaal toegebracht en eischte, dat Terneuzen alle verminderde of zoogenaamde deffereutlele tarieven, zooals alle de Bel gische havens Antwerpen, GentOostende enz. zoude genieten. Die vegoeding is zeer gegrond voor Neuzen aange- zien tegenwoordig schepen boven de 38 palm hier moeten lichten en met het uittevoeren kanaal schepen tot eenen diepgang van 50 palm zullen kunnen opvaren zonder te moeten lichten. Het lichten brengt ons als inwouers van Neuzen een voordeel bij. Nederlaud kon alzoo onze belangen niet opoffereu zonder die tarieven te ve^gen en, alzoo de scheepvaart op onze haven zelf te doen vermeerderen. Die conventie werd door eenige Antwerpsche leiders als Viesmiddel in het leven geroepen, zoodat de Belgische ministers het noodig achtten met onze regeering op nieuw in onderh&iideling te komen, teneinde er eenige wijzigin- gen aan toetebrengen. „Er werd besloten de voornoemde tarieven in plaats van eeuwigdurend nu voor 15 jaar toetestaan. „Die nieuwe conventie werd echter door de Belgische kamers in de zitting van 24 Mei 11. verworpen. „Neuzens scheepvaart hangt af van de tarieven, die van kracht zijn met de spoorwegen Mechelen en Gent-Neuzen. „Neuzen, zonder de tarieven, waarvan ik zoo even sprak, is in de onmogelijkheid stoombootdiensten te houden, of daar te stellen, aangezien zonder dat, er geene middelenbestaan, om met de Belgische havens te concur- feeren. Het werd dus tijd, dat er uit den schoot dezer ge- meente eene stem klonk, die ons belang kon waardeeren, om alle krachtige middelen in het werk te stellen ten einde Neuzens bloei te bevorderen. „De differentiele tarieven, no. 1 voor de uittevoeren steenkolen. „No. 2 v >or het uittevoeren ijzer, vensterglas, wapens, zink enz „No. 3 vodr de uittevoeren spoorwegstaven, balken enz. en de intevoeren minarais, sulfate enz zijn door de Belgische regeering var. krachtgesteld op grond der con ventie van 1867, waarbij Nederlaud de concessie der spoorwegen van Neuzen naar de Belgische grenzen aan de Belgische maatschappijen h°eft verzekerd. „l)e liberale partij in Belgie ontkent evenwel voor Neu zen het recht, om van de verminderde tarieven te genieten. ,,0'nze minister van binnenlandsche zaken heeft echter in zijne memorie van toelichtihg bevestigddat het in de conventie van 1867 welbegrepen is." «Er worden op nieuw onderhandelingen aangeknoopt, om eene nieuwe conventie tot stand te brengen. „Onze taak is dus als leden van dit bestuur bij onze regeering aantedrihgen teneinde le de intrekking onzer tarieven niet afhankelijk te maken van de willekeur eens vreemden ministers, die meest uit verkiezings manoeuvre zijnen invloed laat gevoelen. „2e Geene verdere onderhandelingen met Belgie aan te gaan, tenzij als voorwaarde vastgesteld wordtL dat de tarieven met Terneuzen voorloopig voor een bepaal- den tijd worden toegekeud.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1