4 1 8 2 6 1 876. Algemeen Nieuws- en Advertentfeblad voor Zeeuwsoh-Vtaanderen. BINNEN LAND. i\o. 1151. m 16e Jaargang. Zaterdag 3 Juni 1876. TER-NEUZEN Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. ADVEHTENTIEN. Bijj deze co is rani belioort cen bij vocgsel HK** Wegens de Feestviering te Neuzen, op 5 Juni a. s., zal het numpier dezer courant van Woensdag 7 Juni des Dinsdags middags ten 12 ure uitkomen. Advertentien enz. voor dat nommer kunnen ingezonden worden tot DINS DAG 6 JUNI des morgens 10 URE. Neuzen, De uitgever, 30 Mei 1876. J. K. G. Dhont. I. 't Zachtezwoele lente windje Suizelt langs der Schelde boorden, Met het vrijheidslied der golven Samensmeltend tot akkoorden. Maar geen echo dier akkoorden Wordt vernomen uit Ter-Neuzen, Dat daar eenzaam ligt, verlaten Sinds den vrijheidskrijg der Geuzen. Stil en zwijgend, als vergeten Reeds onheugelijke jaren, Ligt daar de eeuwenoude veste, Treurig bij het lied der baren. 3. Doch neen, niet vergeten! De golven der Schelde Die, ruischend en bruisend, Heur wondren U meldde, 't Is of zij een juichtoon Langs 'tzeevlak doen schallen, En, wijzen Yooruitgang Den weg naar Uw' wallen! En de hand des werkmans rept zich, Gravende met noeste vlijt, En Uw welvaart wordt gevestigd, Wordt gevestigd voor altijd! Voor altijd? O, mocht dat wezen! Zie, daar wordt een steen gelegd, Die U, lang vergeten Veste! 't Wachtwoord Uwer toekomst zegt! Zie, hoe de oude, trouwe driekleur Vroolijk wappert in den wind, Blijde bode, waar Uw' feestvreugd Thans haar besten tolk in vindt! En spoedig is een denkbeeld, Door arbeid vroeg en laat, De bron van alle welvaart, Geworden tot een' d a a d. En 't zaad, dat door Vooruitgang Der veste werd vertrouwd, Gat' haar de rijkste vruchten: Beschaving, voorspoed, goud! II 1. 't Zachte, zwoele lente windje Suizelt langs der Schelde boorden, Met haar feeslgroet aan Ter-Neuzen Samensmeltend tot akkoorden. Hoort, hoe de echo Dier akkoorden Neuzens wallen Dreunen doet Dien de welvaart Dhs doet hooren Is de schoonste W edergroet Ziet die vele Feestgenooten In de veste Saaingestroomd Die, in 't Heden Zich verheugend, Van nog schooner Toekomst droomt. Ja, Neuzen! laat een juichtoon hooren, De lentekoren juichen mee! Geen vreeze mag Uw' feestvreugd storen, Nu 't werk van vijftig jaar te voren Zoo schoon Uw' welvaart bloeien dee. Zie, hoe de oude, trouwe driekleur Vroolijk wappert in den wind, Blijde bode, waar Uw' feestvreugd Thans haar besten tolk in vindt! Dan ook vrijheid moet daar wonen, Waar de Welvaart templen bouwde, Waar ze een straaltje van haar zonlicht Uwer veste toevertrouwde. Schoon is 't, jublend feest te vieren Bij 't terugzien naar 't//voordezen"; Maar Uw welvaart moet een spoorslag U ten eelsten arbeid wezen. f^olitielc Overzicht. Sultan Abdul-Azis heeft, op eenstemmig ver- langen van de bevolking, afstand van den troon gedaan. De vermoedelijke troonsopvolger sultan Muhammed-Mourad-effendi, is tot sultan uitgeroepen. Deze tijding ineldt ons de telegraaf officieel uit Konstantinopel en de beurs begroet het bericht met eene gunstige stemming. Zal er nu eindelijk lioht komen in de Egypti- sche duisternis, welke in Turkije heerscht? Zal er nu wijziging komen in den algemeenen toestand zal deze verandering eene verbetering zijn? 't Zal waarschijnlijk nog wel eenigen tijd duren, eer de aard der beweging, waardoor de sultan ge- vallen is, voor het publiek duidelijk wordt. De zaken zullen misschien een gunstiger keer nemen, vooral als men de berichten gelooven mag, dat in Bulgarye de orde hersteld en de oproerige bewe ging in het district Phillipopoli bedwonger. is. Ook in de buitenlandsche staatkunde van de Porte mogen thans wijzigingen worden verwacht en zal zij b. v. niet langer weigeren, hare toestem- ming te geven tot een wapenstilstand. De onderhandelingen der mogendheden hebben nog niet tot een eenstemmig handelen geleid. Engeland maakt nog bezwaar tegen enkele punten in het memorandum, en op nieuw ontvingen de Londensche vertegenwoordigers van de drie keizerrij- ken instruction, oin aan 'lord Derby wijzigingen voor te stellen in die punten. In de kamer van afgevaardigden te Versailles, werd den minister Naquet opheldering gevraagd, aangaande den aard der werkzaamheden van de commissarissen, die de Fransche regeering heeft afgevaardigd bij den ondi-rkoning van Egypte voor de hervorining der Egyptische finantien. De mini ster antwoordde daarop, dat geen officieel gemachtigde naar Egypte was gezonden, maar enkel een amb- tenaar, om met de gelastigden der andere mogend heden werkzaam te zijn, tot hervorining van het finantiewezen in Egypte. Op den algemeenen toestand, zoowel in Egypte als elders, zinspelende, zeide hij, dat de regeering eene overeenstemming trachtte te bereiken. Wij hopen, voegde hij er bij, dat die overeenstemming, zoo noodzakelijk voor den vrede der wereld, allerwege en op elk gebied zal tot stand komen. De Spaansche minister Canovas de Catello heeft een onderhoud gehad met vertegenwoordigers der staatsschuldeischers. Hij verklaarde hun, dat de toestand der schatkist het der regeering tot plicht stelde, om van hare schuldeischers de bekende opofferingen te vragen. Tengevolge van de voorge- nomene hervormingen hoopte hij echter, dat de omvang dier opofferingen zonder nadeel der schat kist zou kunnen verminderd worden. Ook de Cortes hebben eene amnestie-kwestie. Daarin is aangedrongen op eene amnestie voor staat- kundige veroordeelden, maar de minister Canovas verklaarde, dat de regeering besloten had, alle ge- varen voor de maatschappelijke orde te verwijderen. Koningin Maria Christina, grootmoeder van koning Alphonso den Twaalfden is te Madrid aangekomen. Op hare reis werd zij met eerbied begroet; som- migen knielden voor haar en kusten.de hand van haar, die zoovele jaren balling was geweest. Neuzen, 2 Juni. De uitslag der verkiezing voor eep lid van de Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Hulst, ter vervanging van den lieer E. H. F. W. Mathon, was als volgt Ingeleverd 436 st. Onwaarde 8 st. Volstrekte meerderheid 215 st. Hiervan verkregen de heeren: L. van Waesberghe-Janssens 125 st. J. Lensen84 P. J. van den Eeckhout82 M. J. van Vessem J. Sturm 68 42 De overige steinmen waren op verschillende per- sonen verdeeld. Er moet alzoo eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren L. van Waesberghe-Janssens en J. Lensen. COURANT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbiishouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Gr jotere letters worden naar plaatsruirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamiddag DJEillil ure. IN 2. 4. 5. 2. 3. 5.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1