Al^eineen Nieuws- en AdvertentieJjIad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. No. 1149. n'-sia 16e Jaarsan^. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Zaterdag 27 Mei 1876. JPolitiek: Overzicht. Eindelijk zijn door Andrassy eenige inlicbtingen gegeven in zake de Balkan-Scbiereiland kwestie. In eene vergadering van leden van de wetgevende vergadering deelde hij mede, dat de v.oorstellen der drie mogendheden zijn goedgekeurd door de strij- 1 dende partijenalleen blijven de insurgenten nog waarborgen wenschen voor de uitvoering. 't Doel der bemoeiingen is een verbeterd status quo in het Oosten. Als leidend beginsel staat op den voorgrond het behoud van den Europeschen vrede en de mogendheden blijven alle eigenbelang ter zijde zetten. Engeland persisteert echter nog steeds bij zijn isolement en de indruk, daardoor gemaakt te Berlijn, Weenen en St. Petersburg, is geenszins aangenaam. Wei gaat het de drie kanseliers niet vijandig in den weg, maar het gaat ook niet met genoegen, althans niet gewillig mede. Het wil zien, wat de loop van zaken is en vrij blijven handelen naar omstandigheden. Andrassy geeft evenwel als zijn persoonlijk ge- voelen te kennen, dat hij vertrouwt, dat de Britsche regeering zich, als haar de louter verzoengnde be- doelingen der mogendheden gebleken zijn, zeker bij het onderlinge overleg zal aansluiten. Lord Derby verklaarde in het hoogerhuis, dat de regeering na rijpe orerweging heeft besloten, hare adhaesie aan de voorstellen der Noordsche mogend heden te weigeren. De redenen daarvoor kon hij echter niet mededeelen, zonder gelijktijdige mede- deeling der voorstellen zelven, en dit laatste was ondoenlijk, omdat die voorstellen nog niet aan de porte zijn overgebracht en zij, zoolang dit niet is geschied, nog gewijzigd kunnen worden. Hij ont- kende daarbij de beschuldiging, dat zij tot dat be- sluit was gekomen, doordien zij niet was uitgenoo- digd, om aan de beraadslagingen deel te nemen en verzekerde, dat dit op hare overwegingen geen in- vloed zou hebben gehad, indien zij had gemeend, dat de gedane voorstellen eenig vooruitzicht ople- verden op het tot stand komen van den vrede. Men blijft in de politieke kringen te Berlijn den wensch voeden, dat de porte, ondanks de gereser- veerde houding van Engeland, toch niet zal weige ren, aan de door de overige mogendheden gestelde eischen gehoor te geven. Men hoopt, dat Turkije zal inzien, dat zoodoende de noodzakelijkheid eener Europeesche conference wordt vermeden. Yan zoodanige conference konden voor de porte de gevolgen wel eens minder aangenaam zijn. Het nieuws uit Turkije is gering. Er worden voortdurend troepen naar het tooneel van den opstand vervoerd, een bewijs dus, dat de sultan niet genegen is, om de keizerlijke mogendheden alles in te willigen. In Servie blaast men steeds de oorlogstrompet, maar zonder ander gevolg, dan om wind te maken. De berichten uit Konstantinopel getuigen, dat men het daar den onbekwamen sultan voor een groot deel wijt, dat de ongeloovigen aan de porte zulke onbeschaamde eischen kunnen stellen. Inder- daad sehijnt de sultan zich niet veilig te acliten op zijn troon, die om geringer aanleiding zoo dikwijls met bloed werd bevlekt. De prins, die volgens het allengs recht geworden gebruik hem zou moeten opvolgen, de zoon des vorigen sultans, is verdwenen. Men geeft voor, dat hij ontvlucht is en zich ver- borgen houdt; maar velen gelooven, dat hij buiten het bereik gebracht is van hen, die hem in plaats van Abdul Azis zouden willen stellen. De houders van Spaansche schuldbrieven te Madrid zijn, na veel schrijven en wrijven, thans met de volgende propositie voor het licht gekomen 1. dat te rekenen van 1 Juli a. s., de interest van al de staatsschulden slechts met de helft worde verminderd, en dat die vermindering trapsgewijze ophoude, naar gelang van de hulpbronnen der schatkist; 2. dat de bank van Spanje op de be- lastingen, welker inning haar opgedragen is, de sommen inhoude, welke voor de voornoemde beta- lingen benoodigd zijn; 3. dat de betaalde coupons der geconsolideerde schuld, maandelijks worden ge- amortiseerd, bij wijze van openbare veilingen; 4. dat 12 millioen peseta's jaarlijks worden toegewezen voor de betaling van de achterstallen der geestelijk- heid; 5. dat men overga tot de unificatie van al de schuldbrieven van den staat. De Spaansche minister zal thans moeten antwoor- den. Wat het antwoord zal zijn, kan men zich zelven misschien wel geven, bedenkende, dat het komt van een minister, .die bij eene ledige schat kist zit en daaruit de schuldeischers moet betalen. 't Voorstel betreffende de amnestie is door den Eransche Senaat behandeld. 't Werd door den voorsteller, Victor Hugo, verdedigd, maar bijna eenstemmiug verworpen. Neuzen, 26 Mei. Nadat bij de beraadslagingen in de Belgische tweede kamer, Zaterdag en volgende dagen, ver- schillende sprekers zich tegen de conventie van het kanaal van Neuzen naar Gent hadden verklaard, is jl. Woensdag middag die conventie verworpen met 58 tegen 42 stemmen. Jl. Dinsdag is met hoog water het driemast- schip, dat in Maart met den bekenden Zondagsstorm tegen den dijk te Ellewoutsdijk is geslagen, met een sleepboot van die plaats naar hier gebracht Daags na het stranden konden vijf stoombooten, bij den zeer hoogen vloed, er nauwelijks beweging in brengen, maar nu het schip verkocht en in andere lianden is overgegaan, ging dit zeer gemak- kelijk. Men schrijft in het Dagblad uit Middelburg In den laatsten tijd vorderen de werkzaamheden aan het in aanleg zijnde droogdok als het ware met den dag. Het stoommachinegebouw met kolossalen schoorsteen is in aanbouw. Een gedeelte der stoomwerktuigen is reeds geplaatst. Men kan weldra de komst te gemoet zien van de schipbrug, welke aan den Kinderdijk vervaardigd wordt. Het gerucht wil, dat het droogdok reeds in het laatst der volgende maand voor het gebruik opengesteld zal kunnen worden. Den heer mr. W. Six is gisteren, op de meest eervoile wijze, ontslag verleend uit zijne betrekking van secretaris der gemeente 's Graven- hage. Z. K. H. prins Erederik zal den 18n October van dit jaar den zestigjarigen gedeukdag vieren van de aanvaarding zijner waardigheid als groot- meester-nationaal van de orde der vrijmetselaren. ler viering van dit feit zal in de maand Julia, s. te 's Hage een feest worden gevierd, waaraan alle Nederlandsche loges zullen deelnemen. Gedeputeerde staten van Z.-Holland hebben het besluit van den Haagschen gemeenteraad tot toelating van de heeren de Vries en Kips ver- nietigd, op grond der begane onregelmatigheid door het stembureau een uur langer open te houden dan de kieswet voorschrijft. Naar wij vernemen zal den 21 Juni e. k. op de landbouwkolonie Nederlandsch Mettray, boven Zutfen, het vijf-en-twintigjang bestaan dier in- richting feestelijk worden gevierd. Landbouw-berichten. Goed gebouwd is beter dan slecht gemest, zegt het spreekwoord, om de hooge waarde eener goede bewerking van den akkker aan te duiden. Voor klei-grond is vorst de beste bouwmande klei toch bevat in het najaar veel water, hetwe'k, bevriezende, zich uitzet, en zoo den grond uitnemend verbrokkelt. Door ploegen bij natte, wordt klei-grond vergiftigd hierdoor toch worden de porien der klei toegestreken, en alzoo de nuttige werking van de lucht op den grond belet. Men noemt dit in Groningen den grond ,/doodploegen." De mest is geen heilige; doch waar hij valt, doet hij mirakelen. Bij den N.-Brabantschen boer is de mest daarom „de tweede heere GodDie niet mest, mist het al, en, zoo als men in Vlaanderen zegt„armoede op den stal, armoede overal," gelijk ook platweg in Z.-Holland gezegd wordtvals je het land niet beschijt, beschijt het jou." In Belgie zegt men„kalk zonder stal- mest maakt arm den pachter en het land," en in Duitschland//kalk maakt rijke ouders, doch arme kinderen." Hiermede wordt gedoeld op de om- standigheid, dat door kalk de rijkdom van den oogst zeer wordt vergroot, maar de grond uitgeput. omdat een goed deel van de humus of teelaarde bij dien versnelden groei der gewassen verbruikt wordt. Men kan dit laatste kwaad voorkomen door het gebruik van kalk (of van mergel) af te wisselen met plantaardigen of dierlijken mest, zooals in den gewonen stalmest. Yan wege het genootschap van landbouw en kruidkunde in de provincie Utrecht, zal eene wed- strijd gehouden worden van maaimachines, hooi- schudders en harken. Deze wedstrijd is bepaald op Woensdag 14 Juni 1876, des morgens ten 10 ure. Men schrijft uit Zwolle, 22 Mei. De boter- markten in het noorden dalen meer en meer. De meer besproken firma's gebr. Yerschuur, te Ooster- hout en gebr. Jurrgens, te Oss, hebben hun enormen handel getemperd met het oog op te verwachten warmte, waarom de vraag naar het artikel is ver- meerderd. Dit is wel een bewijs, dat bedoelde firma's de prima boterhandelaars en tevens de toongevers der Nederlandsche botermarkt zijn. Uit Breda schrijft men het volgende: Zoo er eene streek in ons land is, rijk aan schoone zangvogels, dan is dit voorzeker hier het geval. Maar ook nergens kunnen jaar op jaar de gevederde zangers wreeder vernield worden. Het is als ware ^EUZENSGHE o o C 0 U R A T. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1*Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandeiaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1