Algemeen Nieuws- en Ad vertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. BINNEN LAND" No. 1147. 16e Jaargang. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dilont te Neuzen. Zaterdag 20 Mei 1876. Bij deze Couraut behoort een Bijvocgsel. Politiok Overzieht. De toestanden in het oosten zijn nog weinig verbeterd en hoewel uit Konstantinopel in de laatste dagen geen onrustbarende beriehten zijn ontvangen, blijf'1, tengevolge van de moorden te Salonica, nog steeds eene emstige agitatie heerschen. En deze agitatie is te onrustwekkender, als men bedenkt, dat bet de godsdienst is, die bier de gemoederen tegen elkaar verbittert. Het Moham medaansche gepeupel wreef zich de handen, toen liet de inisdaad vernam. Bravoriep het, de geloovigen komen op. Het voorzag zich algemeen van wapens en de Mohammedaansche geeste- lijkheid werkte mede, om de opgewondenheid en verbittering tegen de Christenen feller te doen ontbranden. De Porte heeft patronen doen uitreiken, om desnoods de orde met geweld te handhaven maar de Mohammedaansche zaptie zal nooit op zijne geloofsgenooten schieten ter wille van Christen- honden. De ongerustheid onder de Christenen, is, als te begrijpen valt, algemeen. Wei vrezen zij geen algemeenen moord, maar vele afzondiwlijke aanslagen. Ook te Salonica vreotfc d^hervatting der wanordelijkheden. De uit Konstantiiiopel gezondene troepen zijn aldaar aangekomen en hebben de stad op militaire wijze bezet. De door de Porte benoemde commissien hebben zich vereenigd met de gemachtigden der Eransche, Duitsclie, Engelsche en Italiaansche consuls. De in verzekerde bewaring genomene personen zijn op een Turksch fregat ge- bracht. De lijken van de vermoorde Duitsc'ie en Eransche consuls zijn, tot dat ze bijgezet kunnen worden, in de kerk bij het Duitsche consulaat gebracht. Te Berlijn wordt intusschen ijverig gearbeid aan de verzoening tusschen BosnieUerzegowina en de Porte. Uit authentieke bron deelt men mede, dat in de onderwerpelijke zaak de overeenstemming tusschen de drie keizerlijke regeeringen sterker en volkomener is gebleken, dan ooit. De grondslag der overeenstemming is het verlangen, om, uit overweging van den veranderden toestand in het Oosten, den vrede daar ten spoedigste te herstel- len en de vreemde onderdanen in Turkije te be- schermen. De moord te Salonica zal, 't is te voorzien, niet zonder invloed zijn op deze conferentie. De moord heeft bewezen, dat de insurgenten met recht waar- borgen eischen voor de stipte uitvoering van de hun door de Porte toegezegde hervormingen en dat die waarborgen, inzonderheid voor de bescher- ming der Christenen, noodig zijn. Deze invloed zal zegenrijk op de beraadslagingen kunnen wer- ken, want de gebeurtenissen van 6 Mei hebben be wezen, dat de tegenwoordige halve voogdij der mogendheden behoorti op te houden. En dat kan moeielijk geschieden, zonder dat men eene hechte orde van zaken in de plaats van den tegenwoordi- gen onzekeren toestand stelt; en dat is te meer noodzakelijk, nu te duchten staat, dat, naarmate de door de Porte te schenken voldoening grooter zal wezen, ook het fanatisme der Moslems jegens de Christenen zal stijgen. De Spaansche Cortes heeft de discussien over art. 11 der Spaansche constitutie, inhoudende de godsdienstige verdraagzaamheid, geeindigd met de aanname van het regeeringsvoorstel. Dit art. luidt thans in zijn geheel als volgt//De natie verplicht zich tot het onderhoud van den eeredienst en van de bedienaren van den Katholieken godsdienst, welke is de godsdienst van staat. Op Spaansch grondgebied mag niemand wegens zijne godsdienst- gevoelens of wegens uitoefening van zijn bijzonderen eeredienst vervolgd worden, tenzii de achting uit het oog worde verloren, welke men aan de Christe- lijke zedeleer schuldigis. Evenwel zijn geen andere openbare plechtigheden of manifestation geoorloofd, dan die van den godsdienst van staat." Neuzen, 19 Mei. Naar wij verneraen is bij het bestuur van het muziekgezelschap Apollo" reeds van 23 rouziek- en zanggezelschappcn bericht van deelneming ont- vangen aan het festival op 5 Juni a. s., en hebben nog 4 muziekgezelschappen hnnne komst af hankelijk gesteld van de gelegenheid om des avonds met een extra trein naar Gent te kunnen terugkeeren en daar dezen middag bij het bestuur van //Apollo" een telegram is ontvangen van het bestuur van den spoorweg GentNeuzen, waarbij wordt medegedeeld dat in den avond van het feest om 1 Of- ure een extra trein van Neuzen naar Gent vertrekken zal, zal alzoo het getal der aan het feest deelnemende gezelschappen 27 bedragen. Ook zal een extra trein uit Gent omstreeks 12| ure des middags te Neuzen aankomen. De exprestreinen op den spoorweg Mechelen Neuzen zijn wel bepaald toegezegd, doch de uren van aankomst en vertrek nog niet definitief geregeld. Bij de op heden gedane aanbesteding van het maken van werken 1 ot verdediging van den oever van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen, werd het minst ingeschreven door C. van der Hooft, te Neuzen, voor eene som van f 73,700. Jhr. mr. Six, den aanstaanden commissaris des konings in deze provincie, is in eene openbare raadszitting te 's Hage door den burgemeester geluk gewenscht met zijne benoeming. De burgemeester verklaarde o. a. den heer Six te hebben leeren kennen als een rechtschapen, kundig, edel mensch, en ook Zeeland geluk te wenschen met de door Z. M. gedane keuze. Uit het westelijk gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen schrijft men ons De rijks-veldwachter II. D., opziener der jacht en visscherij te Retranchement, betrapte op het middag- uur van der. 4 dezer aan den zeedijk aldaar eene meid gealimenteerd door het algemeen armbestuur te Retranchement, lijdende aan vallende ziekte, en niet ten voile in het bezit van haar verstaiul, met het stelen of zoeken van hout aan het rijsbeslag van dien dijk. Onder belofte aan die meid, dat zij daar altijd vrij om hout mogt komen lokte liij haar de duinen in en vierde zijne lusten bot op haardaar die schanddaad door twee personen was gezien, werd zulks ruchtbaar, waarop de wachtmeester der marechaussee te Sluis die zaak heeft onderzocht en proces-verbaal tegen dien beambte heeft opgemaakt. Ook heeft die wachtmeester proces-verbaal opge maakt'tegen W. R., agent van politie te Sluis, wegens openbare dronkenschap, zoodat die beambte voor- loopig in zijne betrekhing is geschorst. Uit den Haag, wordt geschreven, dat de minister van justitie een langdurige conferentie heeft gehad, met den minister van binnenlandsche zaken over een aan de kamer voor te dragen wets- ontwerp waarvan de sterkiug zou zijn het tegengaan van de zoogenaamde verdeelingmaatschappijen en de uitloving van bons bij den verkoop van sigaren, boeken en andere koopwaren. Op 't departemenl van den minister van justitie moet men reeds druk bezig zijn met de voortbei-eiding van zulk een wetsontwerp. Uit Middelburg wordt gemeld, dat hoewel voor de verkiezing van een lid van de provinciale staten in dat district op den 30 dezer nog op geen officieele wijze candidaten zijn gesteld, het toch niet onzeker geacht wordt wie in de plaats van den heer H. J. van Deinse, zal worden verkozen. Het is nl. bekend, dat de heer J. P. I. Buteux voornemens is zijne betrekking van griffier der staten neder te leggeu, wat hij waarschijnlijk reeds eerder zou hebben gedaan, ware hij niet ter wille van den heer van Lijnden aangebleven. De af- treding van een zoo bekwaam, werkzaam en door en door humaan man als de heer Buteux is een onberekenbaar verlies en nu meent men dat ver- lies zooveel mogelijk te vergoeden door hem in de staten te kiezen. Voor hij tot griffier werd benoemd was de heer Buteux ook lid van de provinciale en gedeputeerde staten, en men verwacht dat hij, tot lid der provinciale staten gekozen, ook terstond weder in het college van gedeputeerde staten zal worden opgenomen. Ter zitting van de arrondissements-rechtbank te Middelburg van den 17 dezer zijn de peidooien ten principale voorgedragen in de zaak van M. de Bruijn, eischer, en Mollerup, gezagvoerder der Deensche stoomboot Phonix, gedaagde. De recht- bank bepaalde de uitspraak op 28 Juni a. s. In de 11. Maandag gehoudene zitting van de arrondissements-rechtbank te Goes, is uitspraak gedaau in de nivolgende zaken: 1. J. B. de C., J. F. v. d. B. en E. K,, alien te Hulst, schuldig verklaard aan onderliuge mishan- deling en veroordeeld ieder tot f\ boete, anbsidiair 1 dag gevangenisstraf. 2. D. V., arbeider te Clinge, schuldig verklaard aan moedwillige mishandeling en veroordeeld tot 45 dagen cellulaire gevangenisstraf en f 8 boete, subsidiair 1 dag cellulaire gevangenisstraf. 3. J. A. V., te Hulst, schuldig verklaard aan mishandeling, veroordeeld tot /10 boete, subsidiair 3 dagen gevangenisstraf. 4. C. de M., te Zaamslag, schuldig verklaard aan hoon, veroordeeld tot f 3 boete, subsidiair 1 dag gevangenisstraf. Verder werd behaudeld de zaak van het O. M. tegen A. L. W., smid te St. Jan Steen, aange- klaagd: 1°. van rebellie in den avond van 6 Decem ber 11. te Hulst tegen de marehaussee's, die hem uit de herbergen van P. B. en P. V. aldaar ver- wijderden, ter zake van wanordelijkheden en twist, door hem in die herbergen veroorzaakt; 2". van MNSCHE COIJRANT. A HONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. i Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1