Algemeen Nieuvvs- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. Zaterdag 6 Mei 1876. No. 1143. i -riMM 16e Jaargang. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. F'olitiek; Overzicht. De laatste berichten over de Turksche kwestie maken het nog steeds onmogelijk, den stand van zaken aldaar eenigzins nauwkeurig op te nemen. De Porte schijnt eenig succes te hebben gehad, althans als men het bericht gelooven mag, dat het Muktar-pacha gelukt zou zijn, Niksitch te bereiken en deze plaats te approviandeeren. Het gelukte hem daarbij, zegt het telegram, eene groote over- wiiming te behalen op de insurgenten en ze vol- komen te verslaan. Mag het eerste gedeelte door de gelijkluidendheid der verschillende berichten, met eenige zekerheid als waarheid worden aangenomen, het laatste gedeelte, waarvan nog geen bevestiging werd vernomen, moet zeker, althans voorloopig, onder benefice van inventaris worden aanvaard. Wat zal echter thans volgen De opstande- lingen blijven volhouden, omdat ze alles hebben te verliezen, tenzij hun deugdelijke waarborgen gege- ven worden tegen de weerwraak der Turken en evenzoo houdt de Turksche regeering vol, omdat zij bij geen enkele schikking beter wordt. Hoe men het ook keere, zij zal aan de geweiten, die thans in opstand zijn, zekere mate van zelfstandig- heid moeten verleenen en de ervaring, ten aanzien van Rumenie, Servie en Montenegro verkregen, is nu juist Diet geschikt, om haar aan te moedigen, op dien weg voort te gaan. Te minder, wanneer men te Konstantinopel in de meening verkeert, dat men thans bfeter in staat zal zijn, den opstand gewapender- hand te dempen. In die meening nu schijnt men inderdaad te verkeeren en de mogendheden zullen nog vrij wat moeite hebben, om ds Porte te over- tuigen, dat eene schikking beter is, dan het voort- zetten eener wanhopige worsteling. Als eene poging daartoe, waarvan veel goeds wordt verwacht, wordt genoemd de samenkomst der kanseliers van de drie keizerrijken. De beurzen te Berlijn en Petersburg hebben het bericht met eene rijzing begroet. De gematigd republikeinsche partij in Erankrijk mag zich weder in een drietal overwinningen ver- heugen. Bij drie verkiezingen werden hare candi- daten gekozen, zoodat de meerderheid, waarover zij reeds in de kamers beschikt, steeds meer be- vestigd en steeds krachtiger wordt. De door den Senaat benoemde commissie, tot onderzoek van het voorstel Victor Hugo c. s., be- treffende de amnestie, te verleenen aan de veroor- deelden wegens deelneming aan de commune en hare misdaden, heeft haar rapport ingediend. De conclusie strekt tot verwerping van het voorstel. Hoewel door de commissie tot niet-aanneming wordt gepreadviseerd, zegt zij echter aan het slot van haar rapport ,/de grondwet heeft aan den president der republiek het onbeperkte recht van gratie geschonken. De verklaringen, op de tribune afgelegd en voor uwe commissie herhaald, geven de verzekering, dat de regeering, vast besloten elk amnestie-voorstel te verwerpen, zich getrouw zal toonen aan de tot dusverre gevolgde overlevsringen dat zij meer en meer letten zal op den tijd, die sedert den opstand in 1871 verloopen is, en op de zedelijke verbetering der veroordeelden, en dat zij op zoo breeden grondslag, als de omstandigheden het zullen veroorloven, zal gebruik maken van eene harer gewichtigste en aangenaamste prerogatieven. De oppositie in Engeland is zeer verbitterd over de proclamatie, waarbij koningin Victoria den titel van //keizerin van Indie" aanneemt, omdat hierin, in strijd met de belofte van de regeering, niet ver- meid wordt, dat die titel alleen voor Indie geldt. (tireete worden om onze berichten naar Holland over te brengen te kunnen verlaten, want niet alleen waren de kosten hooger, maar vrij wat nadeeliger was het dat ze zooveel langer dan vroeger onderweg bleven. Nu de directe gemeenschap is hersteld, wordt het oude tarief van 30 cent weer toegepast. De lijst der hoogstaangeslagensn in 's rijks belastingen -p. m. 3— in onze provmcie verkiesbaar De Times onderwerpt de proclamatie aan eene tot leden van de eerate kamer bevat scherpe critiek en de Daily News is van oordeel, dat de vinnige strijd, dien zij had moeten sluiten, nu eerst recht zal beginnen, want er blijkt duide- lijk uit, dat de invoering van den nieuwen titel in het spraakgebruik van Engeland wel degelijk bedoeld wordt. De Daily Telegraph noemt daarom de proclamatie eene daad van kwade trouw, een Engelsch gouvernement onwaardig. De plech- tige beloften der ministers zijn geschonden, en zij hebben zelfs geen poging gedaan, om die na te komen. In het Spaansche congres worden de voorloopige beraadslagingen over de opheffing der fueros enz. voortgezet. De grondslag, daarbij door de regee ring aangenomen, is: dat de Baskische provincien gelijke lasten zullen dragen, als de overige provin cien des lands. Zij hoort slechts de opmerkingen, in het midden gebracht door de gedelegeerden der Baskische provincien, ten aanzien van de in te voe- ren hervormingen in zake belastingen, zoowel wat betreft de provinciale als de gemeer.telijke belastin gen. Er bestaat een zeker malaise in de Baskische provincien, en dit zou nog toenemen, indien de sedert eeuwen aldaar bestaande organisatie eensklaps werd veranderd. Dit zou te meer het geval zijn, dewijl zij voortaan zwaarder lasten zullen moeten dragen, dan vroeger ooit heeft plaats gehad. Er is bevel gezonden aan den chef van de occu- patie-troepen der Baskische provincien, om de kos ten van het onderhoud van dat legercorps groo- tendeels te doen dragen door die provincien, ten einde ze aldus van lieverlede te gewennen voor haar aandeel bij te dragen in de algemeene lasten. Meuzen, 5 Mei. Vele onzer lezers, is het bekend, dat sedert eenigen tijd de telegrafische gemeenschap van hier met Holland gestoord is, door het breken der kabels tusschen Walsoorden en Hansweert. Hoe dat is ontstaan kon niet met zekerheid worden vermeld, wel vermoedde men dat door het slepen van een anker van eenig vaartuig, de kabels zijn gevat en gebroken. Alhoewel men al het moge- lijke deed om de einden der kabels op te visschen, gelukte dit eerst na vele vergeefsche pogingen voor een paar dagen, althans gedeeltelijk. Op eenigen afstand van Walsoorden vond men een anker waaraan een eind der kabel vast zat, bij onderzoek bleek, dat het mogelijk was de gemeenschap te herstellen door het inlasschen van een eind kabel ter lengte van eenige honderde meters. Woensdag middag was men hiermede gereed en de gemeen schap met Holland hersteld. Wij verheugen er ons over dat de omweg over Belgie die gedurende de storing moest gevolgd van de eerste kamer bevat 59 namen. De hoogst aangeslagene is mr. C. v. d. Lek de Clercq te Zierikzee voor f 3816,71i, verder 2 van 2000—/ 3000, 9 van 1500—/ 2000, 18 van 1000—/ 1500, 29 van f 1000 en minder. De laagste aanslag is 671,64. Door het hulppostkantoor te Hoek is in de 2e helft der maand Maart jl. onderstaanden brief verzonden, die wegens onbekendheid van den ge- adresseerden niet is bezorgd kunnen worden. Becquer Co., te Bergen op Zoom. Het ontvangkantoor der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Axel c. a. is gerangschikt in de zevende klasse. Naar men verneemt is de directie der marine te Amsterdam door den minister van ma rine gemachtigd om met de koninklijke maat- schappij wde Schelde" te Vlissingen een contract te sluiten voor het vervaardigen van een stoom- loodsvaartuig, voor de betonning en verlichting. Men schrijft uit Middelburg Op de buitenplaats St. Jan ten Heere, onder Domburg, werd yl Maandag eene belangrijke ver- kooping gehouden, o. a. van antiek porcelein. Tot de voornaamste voorwerpen die in veiling kwamen, behoorden een paar fijn gebeitelde wit- marmeren vazen, die 1905 opbrachten. Onder het porselein bevond zich een Rouaansch eetservies van 150 stuks, alles met verschillende tafreelen geschilderd, hetwelk voor /2100 werd toegewezen. Een Indisch servies van 370 stuks werd op 4000 ingesteld, doch niet verkocht. Op een groote Japansche pul met gekleurde bloemen en vergulsel werd 1600 geboden, doch ze werd niet gegund. De plaats bood een levendig en schilderachtig tafreel aan. Het uitgestrekte wandelbosch met zijne statige dreven, vijvers en grachten, het deftige door eeuwenoude beuken beschaduwde heerenhuis, de uitmuntend aangelegde en als door een muur van beukenhagen beschutte moesttuin met fijne vruchtboomen (o. a. vijgeboomen, speciaal met dat doel opgerichte arduinen muren geleid,) dit alles zal weldra onder den bijl des sloopers vallen en tot glad bouwland worden terruggebracht. Walcheren, dat in vroeger eeuwen met lusthoven als bezaaid was, verliest met ieder jaar van zijn schoon. Naar wij vernemen, heeft het H. M. de koningin behaagd, het weekblad voor dames De Huisvrouw, uitgegeven door de firmaNijgh&van Dit- m'ar te Rotterdam, met hare inteekening te vereeren. Naar men verzekert, hebben zich voor de opleiding van machinist-leerling ruim 100 sollici- tanten aangeboden. Er zijn 40 plaatsen disponi- bel en het exarnen zal aanvangen den 8 Mei e. k. Thorbecke's stand beeld is gisteren in den vroegen raorgen te Amsterdam op het voetstuk geplaatst. Het beeld is 3,30 meter hoogk Het IMEUZRIVSCHE COIRANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- fceuren en Brievenbuahouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruirnte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamirid&g DHIlil lire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1