Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. BEKENDMARING. PAARDEN- EN VEEMARKT PUBLICAT1E. No. 1139. 16e Jaargang. VOORJAARS BINNEN LAND. Zaterdag 22 April 1876. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, den 3 Mei a. s. Neuzen, 19 April 1876. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIE LE MAN. TABLEAU DER V OETPADEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zaamslag, provincie Zeeland; ontvangen hebbende eene missive van Gedepu- teerde Staten dezer provincie, dd. 31 Maart 11., no 11408. ten geleide van het nader door hen opge- maakt en voorloopig vastgesteld tableau der ter alge- meenen gebruike bestaande voetpaden in deze gemeente, benevens de daarbij behoorende kaart, en zulks tot het einde daarbij voormeld brengen bij deze, voor de tweede maal, ter alge- meene kennis, dat voormeld tableau en kaart, ter inzage van belanghebbenden, zal zijn nedergelegd ter Secretarie der gemeente, van af Maandag den 34 dezer maaud tot en met Zaterdag den 13 Mei e. k., en dat zij gedurende dien tijd hunne bezwaren daaromtrent, bij burgemeester en wethou ders kunnen inleveren. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 21 April 1876. De Burgemeester en Wethouders voomoemd, L. VAN DIXHOORN Voorzitter. E. H. WORTMAN Secretaris. Ir*olitieli: Overziclit. De berichten uit de Herzegowina zijn nog steeds van een weinig bevredigenden aard. De insurgenten willen nog maar geen vertrouwen stellen in de beloften van de Porte, en evenmin is de Porte genegen, naar de voorstellen der opstandelingen te luisteren. Op deze wijze zal men wel nooit tot overeenstemming kunnen komen. Sinds Woensdag is de wapenschorsing, zoowel in Bosnie als in Hezegowina, ten einde, en wijl alle paciticatiepogingen mislukt zijn en de ruwe winter geen belemmering voor de operatien meer oplevert, is de strijd over bet gansche terrein van den opstand met zooveel levendigheid bervat, dat bijna overal tegelijk gevochten wordt. Servie en Montenegro zijn officieel nog neutraal, maar daarom onthouden tocb de Serviers en Montenegrijnen zich niet van feitelijke deelneming aan den strijd. Men wil zelfs, dat de Servische vrijwilligers in de rijen der opstandelingen zoo talrijk zijn, dat zij eigenlijk de operatien leiden. Behalve manschappen worden uit Servie ook wapenen, geld en proviand aange- voerd; meer dan 25,000 geweren, zegt men, zijn reeds van dien kant geleverd, en Servische officieren staan den legerhoofden als strategisten ter zijde. De Bosnische opstandelingen spreken elkander aanhoudend moed in met bet algemeen verspreide gerucht, dat binnen 14 dagen 200,000 Serviers in Bosnie zullen zijn. Hoogst opmerkelijk is het ook, dat zelfs eenige muzelmannen zich bij de opstandelingen hebben aangesloten men schat hun aantal op 400 en verzekert, dat er zelfs begs onder ben gev >nden werden. De«e moeten dus of uit vrees zich aangesloten hebben, bf wel zelveu verontwaardigd zijn over de gruwelijke barbaarsch- beid, waaronder de christenen gebukt gaan. Wij wezen er reeds in ons vorig no. op, dat de verstandhouding tusscben Rusland, Oostenrijk en Duitschland alleszins bevredigend mocht worden ge- noemd. Naar aanleiding der geruchten, als zoude eene verkoeling in de verstandhouding dezer drie keizerrijken hebben plaats gehad, bevat een Itali- aansch blad de volgende beschouwingen De alliantie der drie keizers is niet zoozeer eene zaak der vrije keuze, dan wel de drang der omstandigheden. Wegens de onmogelijkheid, om op bet oogenblik de Oostersche quaestie op te los sen, zijn zij zoozeer aan elkaar verbonden, dat, ook al hadden zij de dringendste redenen, om de goede verstandhouding af te breken, zij tocb vereenigd zouden moeten blijven. Hunne alliantie ondersteld, dat men de tus scben hen bestaande betrekking zoo noemen mag is niet gegrond op een gemeenschappelijk door hen nagejaagd doel, maar op bun gemeenschappelijk be- lang, om voorloopig al datgene te vermijden, wat zij niet willen. Zoolang zij dan ook betreffende de hoofdzaak niet tot eenstemmigheid van inzicht zijn gekomen, zullen zij vereeenigd blijven, tot behoud van den Europeeschen vrede. 't 13 zoo besluit bet blad een zuiver negatief verbond, betwelk tot dusver geen positieve beteekenis beeft kunnen krijgen en waarvan men onmogelijk voorzien kan, of en wanneer het die ooit zal verkrijgen. Het wordt zeker meer dan tijd, dat er eindelijk eens een eind aan dezen opstand kome. De toe- stand, die zij op onze beurzen uitoefent, begint Europa te verontrusten, en nog dagelijks blijven de lieden, die gewoon zijn hunne netten in troebel water uit te werpen, door het in omloop brengen van ongunstige geruchten eene gestadige vrees onderhouden. En deze vrees is niet te verwonderen. Men berekent toch, dat het verschil in prijzen der buiten- landscbe leeningen enz. van het einde van Sept. 1875 tot het einde van Maart 1876, alzoo in zes maanden, eene waarde-vermindering beloopt van ongeveer drie duizend millioen gulden, waarbij nog komt de onbetaalde rente enz., alles tengevolge van de vrees voor politieke verwikkelingen. Te Limerich, Ierland, heeft eene botsing plaats gebad tusschen 4000 homerulers en 400 nationa- bsten, onder welke eenige fenians. Een aantal personen zijn daarbij gekwetst. Door de Spaansche regeeriug is een uitstel ver leend aan de naar Frankrijk gevlucbte Carlisten, die van de amnestie willen gebruik maken. De gedelegeerden der Baskische provincien zullen op den 20 dezer te Yittoria en op 1 Mei a. s. te Madrid bijeenkomen, om te beraadslagen over bet toekomstige lot van de tot dusver door die provincien genoten privileges. In staatkundige kringen wordt beweerd, dat de Baskische provincien zich gewillig zullen onderwerpen aan de afschaffing der eeuwenoude voorrechten. Neuzen, 21 April. Mr. Rudolph Willem Graaf van Lijnden, com- missaris des konings in de provincie Zeeland, is jl. Woensdag middag omstreeks 5en ure plotseling overleden. In den morgen voor zijn overlijden heeft zijne excellence nog in de zitting van bet college van gedeputeerde staten voorgezeten en slechts zijn zichtbaar toenemend lichamelijk lijden noopte hem de zitting vroeger dan gewoonlijk te verlaten. Bij het heengaan drukte hij den leden van het college, hen alien bij den naam noemende, de hand. Weinige oogenblikken daarna gaf hij, na zich te bed begeven te hebben, in het midden der zijnen den geest. Hij werd den 8 December 1808 te Emmerik geboren. Na aan de hoogeschool te Leiden zijne studien volbracbt en aan den tiendaagscben veld- tocht als officier der schutterij te hebben deelge- nomen, bekleedde bij gedurende verscheidene jaren bet ambt van burgemeester van Apeldoorn. Later benoemd tot districts-commissaris van Zutfen en na reeds eenige jaren in de provinciale staten van Geiderland zitting gebad te hebben, werd bij na de invoering der provinciale wet, door welke de betrekking van districts-commissaris werd opgebeven, in 1850 benoemd tot lid der gedepu teerde staten van Geiderland. In dat college was hij werkzaan tot den 14 Maart 1860, toen hij tot de waardigheid van commissaris des konings in onze provincie werd geroepen, ter opvolging van mr. S. baron van Heemstra, die tot minister van binnenlandsche zaken was benoemd. Gisteren zijn alliier per spoortrein uit bet bui- tenland gearriveerd 616 schapen voor rekening vau de heeren David, Kernkamp Lumsden, die heden morgen per stoomboot ,/Luna" naar Londen zijn vertrokken. Naar wij vernemen is dit eene eerste verzending van levend vee, die, zoo deze proef inag gelukken, door meerdere zal gevolgd worden. Eene der bergplaatsen vau de maatschappij der spoorwegen alhier is voor dat doel zeer practisch ingericht. Gisteren heeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van: 1°. Het eenjarig onderhoud van de kazerne-ge- bouwen te Neuzen, aangenomen door den beer D. P. J. van Rees, voor 1800, de begrooting bedroeg 1400. 2°. Het eenjarig onderhoud van de werken te Neuzen en te Ellewoutsdijk, aangenomen door den heer D. P. J. van Rees, voor f 3250, de begroo ting bedroeg f 3000. 3°. Het eenjarig onderhoud van de zeeweringen NEUZEME COERANT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbusbonders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te iende» uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE lire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1