Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 16e Jaargang BLNjN'ENLAND. Neuzen, 18 April. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. A D V E R T E N T I E N. XT r 1 ri„„. V... S Van 1 tot 4 reeels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Per drie maanden innen euzen K/r\ cx cH d O" 1Q A HTII 1 I Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. geteele R,jk 1,10 DoorgebeelBelgre/140 WOenSdag W AV P 1 11 IO I U. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te «eHden Men abonneert zieh by alle Boekhandelaars Postdirec- j 5 u!terlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. teuren en Brievenbushonders. folitielt Overzicht. Nadat de beursnoteeringen van het laatst der vorige week bekend waren geworden en men daarin de groote daling van verschillende effecten ontdekte, heeft zich zeker menigeen de vraag gesteld, wat tocb wel de oorzaak mocbt zijn van die opmerke- lijk flauwe stemming. De politieke berichten van dien dag gaven op die vraag geen antwoord, en ook in de volgende dagen is de vrees dat er onraad onder den poli- tieken bodem broeide, niet bevestigd. "Wel blijft de toestand in Turkije ongunstig en neemt de ontevredenbeid steeds toe, maar de ongun- stige berichten over Rusland en Duitschland worden, in plaats van bevestigd, tegengesprohm. De verstand- houding tusschen deze beide rijken, zegt men, is gunstiger dan in de laatste jaren ooit het geval was. Ook de kabinetten te Weenen en Petersburg blijveu, even als vroeger, in hunne vr< delievende bemoeiingen hand aan hand gaan, terwijl noch in hunne meeningen, noch in hunne handelingen, het minste verscbil van gevoelen bestaat. In Servie blijft de oorlogzuchtige stemming nog steeds toenemen. Tusschen dit rijk en Oostenrijk is de verstaudliouding minder gunstig en is, door eene woordentwist tusschen vorst Milan en den Oostenrijkschen consul-generaal prins "Wrede, niet verbeterd. Tengevolge van dezen twist is den prins door het opgezette gepeupel een charivari gebracht, voor welke beleediging de Oostenrijksche regeering voldoening heeft gevraagd. Servie moet bereid zijn aan dit verlangen te voldoen. De houding der Bulgaren verwekt niet minder onrust. Dit volk, anders kalm en verstandig en dat als alle Slavische volken onder de Porte zijn ideaal van bevrijding heeft, is door de Turksche ambtenaren in den laatsten tijd zoo slecht behan- delt, dat ook zij in verzet zijn gekomen. Ook in Rumenie en Bosnie ontstaat meer en meer gisting onder de bevolkingen, en worden zoo de gelederen der opstandelingen elken dag meer versterkt. De Russische commissaris is thans op weg naar Konstantinopel tot overbrenging van de eischen der aanvoerders van de opstandelingen en aan te dringen op de aanneming daarvan door de Porte. De Fransche kamer is uiteengegaan om na bet Paaschreges het door den minister toegezegde ont- werp gemeentewei in behandeling te nemen. In- tusschen gaat bet afzetten van prefecten nog steeds door, en moet daaronder zelfs een zwager van mevrouw Mac-Mahon behooren. Mac-Mahon heeft, gebruik makende van het reclit van gratie, aan verschillende burgers van Marseille, die wegens deelgenootscliap aan de com mune veroordeeld waren, kwijtschelding van straf verleend. Door de Spaansche regeering zal aan de Cortes worden voorgesteld om de fueros te schorsen in de Baskisclie provincien, die gevolgelijk onderworpen zouden zijn aan de belastingen en de consriptie, evsnals de andere provincien, onder beboud der democratische gemeentelijke inrichting. Maandag a. s. zal eiudelijk door den minister van financien de begrooting bij de Cortes worden ingediend. Men verwaclit dat de beraadslagingen over de grondwet spoedig zullen zijn afgeloopen, waarna de regeering zich met ijver zal wijden aan de reorganisatie van bet binnenlandsch beheer en aan de ontwikkeling der hulpbronnen van Spanje. Ook het gevangeniswezen en het boscliwezen zullen worden hervormd. In de gisteren gehouden vergadering van contri- bueerende leden van het muziekgezelschap n Apollo" is, op voorstel an het bestuur, met algemeene stem- men besloten om Dinsdag den 6 Juni a. s., den dag waarop voor 50 jaren de eerste steen aan de Westsluis alhier, van het kanaal van Neuzen naar Gent, werd gelegd, feestelijk te vieren door het houden van een muzikaal festival. Zou het meer eigenaardig zijn wanneer de dag der opening van het kanaal, 18 November 1827, door een volksfeest in 1877, werd herdacht, het saisoen is dan te ongeschikt om zulk een feest te vieren en daarom werd besloten den dag van 6 Juni 1826 te lierdenken. Hebben de ingezetenen bij vroegere nationale ge- denkdagen getoond dat zij op waardiglijke wijze weten feest te vieren, wij vertrouwen dat, nu het eene locale aangelegenheid geldt, zij niet achter- wege zullen blijven om te toonen dat zij den bloei en welvaart weten te waardeeren die door den aan- leg van het kanaal voor de inwoners zijn ontsproten. Zijn wij wel onderricht dan bestaat het uitzicbt dat verschillende binnen- en buitenlandsche muziek- gezelschappen en liefdertafels aan het feest zullen deelnemen. Bij kon. besluit is aan C. de RegtWz., A. de Zeeuw Az., J. B. de Koning en H. Klaassen Jz., varensgezellen te Neuzen, als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenbeid wegens de vbor de haven van Neuzen in zinkenden staat verkeerende schuit, op 12 Maart 1870, toegekend de bronzen medaille alsmede een loffelijk getuigschrift. De Synodale commissie der Christelijk Ge- reformeerde kerk, de senaat der theologische school te Kampen en vele kerkeraden hebben zich bij Iressen tot de tweede kamer der staten-generaal gewend, in zake der vervolging van de 7 Zaan- damsclie schutters. Te Middelburg bestaat een kolossaal groote nieuwe gevangenis en daarin zijn in den regel niet meer dan 10 a 12 gevangenen, tegenwoordig slechts 7, zegge zeven Voor die zeven gevangenen is bet volgende personeel ambtenarenEen com missie van administrate van 7 leden, 1 directeur, 1 schrijver, 3 bewaarders, 1 bewaarster, plus een millitaire wacht van sen sergeant, 1 koporaal en 6 soldaten; verder zijn aan het gesticht verbonden 3 godsdienstleeraars, 1 geneesheer, 1 apotheker, 1 onderwijzer en 1 opzicbter. In eene mededeeling over den watersnood verhaalt het N. v. d. D. dat er in de geteisterde streken mannen en vrouwen werden aangetroffen, „die maar een hemd hadden en wachten op het voorjaarsweer om het te wasschen." Dit is wel een bewijs van armoede, maar nog meer een bewijs van verregaande vuilheid. Een nieuw hemd voor personen uit die klasse kost ongeveer een gulden; maar de gelegenbeid om een oud te koopen voor een vierde van den prijs zal ook in de //geteisterde streken" wel bestaan, en nu zal er toch wel niemand zoo arm in Nederland wezen, dat hij geen vijftig centen in het jaar besteden kan voor een paar hemden daargelaten hoe velen er een ten gesclienke kunnen krijgen. Er worden ook door de armen wel nutteloozer uitgaven gedaan van veel liooger bedrag. Men kan zelfs nog eene schrede verder gaan voor die nuttelooze uitgaven wordt wel eens een hemd verkocht door hem die er slechts twee bezit. Trots al bet water, dat ons omringt, is het Nederlandsche volk op zijn eigen lichaam on- zindelijker dan de meeste andere volken, en ook zonder dat een watersnood dit aan het licbt brengt, is daarvan menig voorbeeld te vinden. Met al de aanzienlijke sommen, die nu voor watersnoodlijders gegeven worden, zal men deze nationale zonde niet wegspoelen. De schade door de overstrooming aan d* waterstaatswerken aangericht, begint zich thans te vertoonen. De dichting van de dijkbreuk tusschen Alem en Empel wordt op f 23,000 begroot onge- rekend de voorioopige kosten, ad /6000. Aan de provinciale wegen in Noord-Brabant is voor p. m. /25,000 schade toegebracht. Omtrent het droevig incident, da den 13 Fe- bruari bij de militaire operatien te Atchin plaats had, deelt de Sumatra courant het volgende mede: z/Volgens onze informatien marcheerde van Swie- ten den 13 Febr. 's morgens, met de luitenants Bau- douin en Bosman en een detachement van 47 ge- wapende en 10 ongewapende onderofficieren en min- deren, uit Kotta-Radja. Hij had in last met deze colonne zich te vervoegen bij zijn corps het 6e bat. inf., dat Missigit-Pagarajer, Atoa en Biloel in de 9 Moekims bezet heeft. 't Was een snikheete dag. De troep, die aanvankelijk fliuk had doorgemarcheerd, bewoog zich later op den dag langzaam en met moeite de ongewapende, meerendeels pas van ziekte hersteld en uit het hospitaal te Kotta-Radja ontslagen, veroor- zaakten menig oponthoud, en misschien was dit wel de niettemin onverschoonbare reden, dat de veiligheids- dienst niet naar behooren in 't oog gehouden werd. „Hoe dit ook zij, tusschen Lambiet en Biloel werd de colone door een vijandelijke raacht van ongeveer 300 met donderbussen, geweren en klewangs gewapende mannen onverhoeds aangegrepen, en reeds bij den eer- sten schok overhoop geworpen. De verwarring was groot, en de omstaudigheid dat de luitenant Baudouin door een schot in den buik buiten gevecht gesteld was en een aantal onzer gewapenden gesneuveld en ge- kwetst waren, maakte't er niet beter op. Toch trachtten ran Swieten en Bosman de verspreide manschappen te hereenigen; doch de vijaud zat hen te dicht op 't lijf, zoowel in het front als op beide flankenzoodat zij hun voornemen moesten opgeven en in allerijl terug- trokken. „Ofschoon onze braven van alle kanten door het vuur geteisterd, vreeselijk gedund waren, hielden zij einde- lijk stand, vast besloten hun leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Van Swieten viel, nadat hij zes Atchi- nezen door middel van zijn revolver en sabel had neer- o-elegd, en naast hem vielen een dozijn soldaten, die, naar ons namens een ooggetuige wordt gemeld, een der- tigtal Atchinezen in 't zand hadden doen bijten. En ook de anderen die, wijd en zijd verspreid, door over- macht werden aangevallen, verdedigden zich dapper tot den laatsten droppel bloed, en ook zij bezweken,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1876 | | pagina 1